İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-827
  • Toplantı No: 2008/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/010
Gündem No :184
Karar Tarihi:18.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-827
Şikayetçi:
 Burç Eğt. Tur. Gıda Temz. Taah. Tic. San. Ltd. Şti., Toptancılar Sitesi B Blok Nu: 79 SİVAS
 İhaleyi yapan idare:
 Cumhuriyet Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü,58140 SİVAS
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.02.2008 / 5101
Başvuruya konu ihale:
 2007/200795 İhale Kayıt Numaralı “2008 Yılı Malzemeli Yemek Hizmeti Alımı (10 Aylık)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

18.02.2008 tarih ve 08.05.72.0102/2008-25 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Cumhuriyet Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından 04.02.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008 Yılı Malzemelli Yemek Hizmeti Alımı (10 Aylık)” ihalesine ilişkin olarak Burç Eğt. Tur. Gıda Temz. Taah. Tic. San. Ltd. Şti.’nin 15.02.2008 tarih ve 5101 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İvedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanması kararının kaldırılmasına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

1-2008 yılı malzemeli yemek hizmeti alımı işine ait sözleşmenin 13.1 maddesinde; “sözleşme bedeli (ilave işler nedeniyle meydana gelebilecek artışlar dahil) döner sermaye saymanlık müdürlüğü tarafından ve genel şartnamenin hatalı, kusurlu ve eksik işlere ilişkin 32 nci maddesinde, hükümleri saklı kalmak kaydıyla aşağıda görülen plan ve şartlar çerçevesinde ödenecektir” denildiği, ancak aynı maddede yükleniciye yapılacak her türlü ödeme Cumhuriyet Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğünün bütçe durumuna göre yapılacaktır denildiği, sözleşmenin 17.3  maddesinde; “yüklenici firma kurumun isteklerini yerine getirmediği taktirde kurum bu sözleşmeyi fesh etmeye yüklenici firmanın kesin teminatını irat kaydetmeye yetkilidir. İş bu sözleşme bu sebep ve şekilde feshi halinde yüklenici firma kurumdan herhangi bir nam altında hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunamaz” düzenlemesi yer aldığı, teknik şartnamede işin yapılması için gerekli personel sayıları verilmiş olup, ayrıca beslenme hizmetleri teknik şartnamesinin İşin Yürütülmesi için Gerekli Personel ve Araçlar Başlığı altında Personele yapılacak ödeme ile ilgili olarak, “Yüklenici çalıştırdığı personelin her ayın 5 ile 10 arası maaşlarını ödemek zorundadır.” düzenlemesi bulunduğu, bu düzenlemenin sözleşmenin 13.1 maddesi ile bağdaşmadığı, ödeme süresinin belirsiz oluşunun, personel için maaş ve yemek hizmetinde gerekli malzeme tedarikinde sorun oluşturduğu, 4857 Sayılı İş Kanununun "Ücret ve ücretin ödenmesi" başlıklı 32 nci maddesinin dördüncü fıkrasında “Ücret en geç ayda bir ödenir. İş sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmeleri ile Ödeme süresi bir haftaya kadar indirilebilir." hükmü, aynı Kanunun "Ücretin gününde ödenmemesi" başlıklı 34 üncü maddesinde ise; "Ücreti ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde mücbir bir neden dışında ödenmeyen işçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir. Bu nedenle kişisel kararlarına dayanarak iş görme borcunu yerine getirmemeleri sayısal olarak toplu bir nitelik kazansa dahi grev olarak nitelendirilemez. Gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır.” hükmü bulunduğu, bu hükümlere rağmen idarenin yüklenici firmaya geç ödemeden dolayı cezai işlem uygulamasının ihaleye katılımı ve rekabeti engelleyici olduğu,

 

2-Teknik Şartnamenin Pişirme başlığı altındaki kısmında;“Kahvaltının hazırlanması ve yemeklerin pişirilmesi işi C. Ü.A Hastanesine ait olan mutfaklarda gerçekleştirilecektir. Ancak olağan üstü durumda firmaya ait iş yerinde hazırlanıp gerçekleştirilecektir" denildiği,  bu maddenin 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin temel ilkeler bölümüne açıkça aykırı olduğu, bu maddenin ihaleye katılımı daraltarak rekabeti engellediği, yalnızca Sivas il sınırları içinde yemek fabrikası olan firmaların bu ihaleye teklif vermelerini sağladığı,

 

3-Teknik şartnamenin 3 üncü maddesinde; "masa örtülerinin renk ve kalitesine idare karar verecektir." denildiği, 4 üncü maddesinde; “Hastane idaresi gerekli görürse yüklenici firma yemekhanelerde kullanılacak perdeleri temin edecektir.” denildiği, bu maddelerin teklif vermeyi güçleştirici, belirsiz hale getirici olduğu,  masa örtülerinin ve perdelerin fiyatlarının piyasa koşullarında çok değişken olduğu,  mevcut yemekhanelerin sayısı ve büyüklükleri dikkate alındığında bununun önemli bir maliyet oluşturacağı,  idare yemekhanelerde kullanılacak masa örtülerinin ve perdelerinin kalitelerini ihale sonrasına bırakmak yerine teknik şartnamede söz konusu perde ve masa örtülerinin özelliklerini ve miktarının belirli olması halinde katılımcı firmaların tekliflerini daha sağlıklı hazırlayabileceği,  idarenin isteyeceği perdeleri ve masa örtülerinin miktar ve özelliklerini bilmedikleri için bu maliyet kalemine parasal bedel öngöremedikleri, dolayısıyla teklif hazırlayamadıkları,

 

4-Teknik şartnamenin 6 ncı maddesinde; “Hastane idaresi yüklenici firmadan idarenin belirlediği bazı özel günlerde (Yılbaşı, 23 Nisan ,14 Mart, Yaşlılar haftası, kanser haftası vb.) toplam 2 gün içinde verilen yemek sayısını geçmeyecek şekilde ekstra yemek talebinde bulunabilir. Bunun için yüklenici firma ek bir ücret talep etmeyecektir.” denildiği, ihalenin 10 aylık olduğu, toplam yemek miktarının 860.000 adet, günlük ortalama yemek sayısının ise 2.866 adet olduğu dikkate alındığında 2 günlük yemek sayısının 5.732 adet tuttuğu,  bu şartname ile teklif fiyatın hazırlanmasının imkansız hale geldiği,  idare önemli bir maliyet kalemi oluşturmuş, fakat bu maliyet kalemini düşürme ve yükseltme yetkisini ihale sonrasına bıraktığı, idaredeki bu konuyla ilgili yetkili kişi isterse bir çok özel gün tespiti yapıp her özel gün için 5.732 adet yemek isteyebileceği, veya  bu özel günleri birkaç günle sınırlayıp firmaya büyük kazanç sağlayabileceği, bu maddenin  açıkça 4734 sayılı Kanununun 5 inci maddesine aykırılık oluşturduğu, ihaleye katılacak istekliler arasında eşitlik ve rekabeti sağlamak amacıyla yer verilmemesi veya söz konusu günlerin sayılarının açıkça belirtilmesi gerektiği,

 

5-Yiyecek malzemelerinin teknik şartnamesinde, pirincin 50 kg torbalarda olacağı, mercimeğin 200-500 gr’lık paketlerde olacağının belirtildiği,  bu iştirakçi firmaların tedarikçilerine ambalaj sınırlaması getirilerek rekabetin engellendiği,

 

6- Teknik şartnamenin çayın evsafı kısmında Çaykur marka çay istendiği,   özel işletmelerin çaylarının kabul edilmeyeceğinin açıkça hüküm altına alındığı,  teknik şartnamedeki belirli bir markanın ve firmanın tarif edildiği ve rekabetîn engellendiği,

 

7- 04.02.2008 tarihinde yapılan 2008 yılı Malzemeli Yemek Hizmeti Alımı (10 Aylık) işi ihalesine katılmak üzere ihale dokümanı satın aldıkları, ihale dokümanında ihaleye katılımı kısıtlayıcı ve Kamu İhale Mevzuatına aykırı hususlar tespit ettikleri, 06.02.2008 tarihinde idareye başvuruda bulundukları, İdarece şikayete cevap verilmeden 13. 02. 2008 tarihinde ivedilik kararı alındığı, idarenin aldığı ve 13.02.2008 tarihinde tebliğ edilen ivedilik kararında; "hastanede yemek hizmetinden faydalanan yatan hasta ve çalışan personellerin mağdur edilmemesi için ihale işlemlerine ivedilikle devam edilmesine." denildiği, oysa söz konusu hizmetin sözleşmeye bağlı olarak başka bir firmayla devam ettiği, idarenin gerek gördüğü takdirde pazarlık usulü ile hizmet satın alma imkan ve olanağı bulunduğu, şikayet başvurusuna cevap vermeden ivedilik ve kamu yararı kararı almasının doğru olmadığı, İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Tebliğin 8.2  maddesinde; "Şikayet başvurusu üzerine ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı alınması halinde bu karar ile başvuruyu esastan sonuçlandıran kararın aynı anda ve ayrı ayrı alınması ve başvurana bu iki kararın birlikte (aynı zarfın içinde veya elden) tebliğ edilmesi gerekmektedir." hükmü bulunduğu,   ivedilik kararı ile birlikte itirazen şikayet başvurusuna ait cevabın aynı zarf içinde verilmesi gerekirken verilmediği, alınan ivedilik kararının Tebliğ gereğince geçersiz olduğu, sonuç olarak İdare tarafından alınan ivedilik kararının ve ihalenin iptal iptalinin gerektiği iddia edilmektedir.

 

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin beşinci fıkrası ile İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesinde, ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi ihale yetkilisince onaylanmadıkça sözleşmenin imzalanamayacağı hüküm altına alınmıştır.

 

Anılan maddelerde, şikayet başvurusu yapılan ancak idarece ivedi olarak sonuçlandırılması gereken ihalelerde, idarece şikayeti esastan sonuçlandıran kararla birlikte ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanması kararının birlikte alınmasına imkan tanınmakla birlikte idarelerce ihale konusu işte ivedilik ve kamu yararı bulunduğu hususlarının maddi olayda nasıl gerçekleştiğinin gerekçeleriyle belirtilmesi gerekmektedir.

 

Yukarıda anılan hükümlere göre, ihale yetkilisine tanınan bu hak mutlak ve sınırsız olmayıp, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlıdır.

 

Her ne kadar ihale yetkilisince şikayeti esastan sonuçlandıran karar alınmadan, sadece ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi yönünde karar alınmış ise de, kararın usulüne uygun alınmadığı tespit edildiğinden ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanmasına dair kararın yukarıda açıklanan koşulları taşımadığı ve hukuki duruma uymadığı anlaşılmıştır.

 

İncelenen ihalede, ihale yetkilisince alınan ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanmasına dair kararda, 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin 5 inci fıkrasında yer alan koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin (b) bendi uyarınca ihale işlemlerine devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanması kararının kaldırılması gerekmektedir.

 

Öte yandan İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Başvuru Üzerine Yapılacak İşlemler” başlıklı 15 inci maddesinin 2 nci bendinde; “..idareye yapılan şikayet başvurusu hakkında idarece bir karar alınmadan ya da otuz günlük karar alma süresi beklenilmeden yapılan başvurular ihaleyi yapan idareye gönderilir.” hükmü uyarınca başvuru dilekçesinin idareye gönderilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

1) İvedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanması kararının kaldırılmasına,

 

2) İdareye yapılan şikayet başvurusunun esastan sonuçlandırılmadığı anlaşıldığından başvuru dilekçesinin idareye gönderilmesine,

 

 
   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul