İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-828
  • Toplantı No: 2008/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/010
Gündem No :78
Karar Tarihi:18.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-828
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş. Tem. İlaçlama Bilgi İşlem İns. Kayn. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Vedat Dalokay Cad. No:62/3 G.O.P./ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Cihanbeyli Belediye Başkanlığı, Hükümet Meydanı Atçeken Mah. No:1 42850 Cihanbeyli/KONYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 02.01.2008 / 91
Başvuruya konu ihale:
 2007/161896 İhale Kayıt Numaralı “Cihanbeyli Belediyesi Ana Cadde ve Sokakları ile Merkez Mahallelerde Çöp Toplama ve Nakli Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

13.02.2008 tarih ve 08.00.22.0203/2008-4E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

           

            Cihanbeyli Belediye Başkanlığı’nca 03.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Cihanbeyli Belediyesi Ana Cadde ve Sokakları ile Merkez Mahallelerde Çöp Toplama ve Nakli Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş. Tem. İlaçlama Bilgi İşlem İns. Kayn. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 04.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin  25.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  02.01.2008 tarih ve 91 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 02.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tespit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari şartnamenin 7.3.2 maddesinde yer alan düzenleme ile ihale konusu hizmetin yerine getirilmesinde kullanılacak 3 adet çöp kamyonunun isteklinin kendi malı olması şartının getirilmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

            2) İdari şartnamenin 7.3.3.1 maddesinde yer alan düzenleme ile isteklilerden tehlikeli atık taşıma lisans belgesi istenmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

            3) İdari şartnamenin 7.4 maddesinde yer alan benzer iş tanımın mevzuata aykırı olduğu,

 

            iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 7.3.2 maddesinde;

 

“a) Yapı Araçları Bildirisi;


Yüklenicinin Kendi malı Olması Gereken Araçlar


-Çöp Kamyonu en az 2006 model ve üzeri (13+1,5m3´lük) 2(İki) adet,


-Tıbbi Atık aracı en az 2006 model ve üzeri 1(Bir) adedi kendi malı olacaktır.


İstekliler kendi malı olan veya kendi malı sayılan araçlar için yapı araçları bildirisi vereceklerdir.


Bu bildirim ekine mülkiyeti tevsik edici nitelik taşıyan belgeleri ekleyeceklerdir.
 
             b) Yapı Araçları Taahhütnamesi:

 

Kendi malı olması haricinde diğerleri için iş süresince makine,araç-gereç ve ekipmanları bulunduracağına dair noter onaylı yapı araçları taahhütnamesi belgesi vereceklerdir.” düzenlemesi yer almaktadır. Aynı düzenlemeye, başvuruya konu ihalenin 23.10.2007 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayımlanan ilanında da yer verildiği görülmüştür.

 

İhale dokümanı ekinde yer alan 05.11.2007 tarihli zeyilname ile idari şartnamenin 7.3.2 maddesinde yer alan söz konusu düzenlemenin;

 

Sıra no

Araç cinsi

Model

Araç sayısı

1

Çöp Kamyonu sıkıştırmalı en az 13+1,5m3´lük

2005 ve üzeri

5

2

Tıbbi atık aracı

2005 ve üzeri

1

3

Traktör

2005 ve üzeri

1

4

Kontrol aracı

2005 ve üzeri

1

 

Yukarıda listesi verilen makine ve ekipmanları iş süresince bulunduracağına dair noter onaylı yapı araçları taahhütnamesi belgesi verilecektir.

 

Ancak isteklinin kendi malı olan  makine, tesis ve ekipman; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütname sunulması gerekir.

 

Geçici ithalle getirilmiş veya 10/06/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu hükümlerine göre edinilmiş ekipman da, kira sözleşmesi eklenmek ve ihalenin ilk ilan tarihine kadarki kiraların ödendiği belgelenmek şartı ile isteklinin kendi malı sayılır.

 

İş ortaklılarında pilot ve diğer ortaklara ait makine ve ekipman, ortaklık oranına bakılmaksızın tam olarak değerlendirilir.” şeklinde değiştirildiği tespit edilmiştir.

 

  Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Makine, tesis ve diğer ekipmana ait belgeler” başlıklı 44 üncü maddesinde ise; “İdare, ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri öngörebilir. Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır. Ancak isteklinin kendi malı olan  makine, tesis ve ekipman; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütname sunulması gerekir.” hükmü bulunmaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yer alan düzenleme ihale konusu hizmetin yerine getirilmesinde kullanılacak tesisin isteklinin kendi malı olma şartının aranmaması ilkesini getirmekte ve bu doğrultuda isteklilerin ihale konusu hizmetin yerine getirilmesinde kullanacakları makine, tesis ve ekipmanı taahhüt yoluyla temin etmelerine olanak sağlamaktadır.

 

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri dikkate alındığında, ihale dokümanının ilk halinde yer alan mevzuata aykırı düzenlemenin 05.11.2007 tarihinde düzenlenen zeyilname ile mevzuata uygun hale getirildiği anlaşılmıştır.

 

Ancak, başvuruya konu ihalede yeterlik kriteri olarak belirlenen en az 13+1,5m3´lük  2 adet sıkıştırmalı çöp kamyonu ve 1 adet tıbbi atık aracının isteklinin kendi malı olması gerektiğine ilişkin düzenlemeye ihale ilanında da yer verildiği görülmüştür.

 

4734 sayılı Kanunun, “İlânın Uygun Olmaması” başlıklı 26 ncı maddesinde “13, 24 ve 25 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilânlar geçersizdir. Bu durumda, ilân bu maddelere uygun bir şekilde yenilenmedikçe ihale veya ön yeterlik yapılamaz.

 

            Ancak, 13 üncü maddede belirtilen ilânın yapılmaması veya ilân sürelerine uyulmaması halleri hariç, yapılan ilânlarda 24 ve 25 inci madde hükümlerine uygun olmayan hatalar bulunması durumunda, idarelerce ilânların yayımlanmasını takibeden on gün içinde hatalı hususlar için düzeltme ilânı yapılmak suretiyle ihale veya ön yeterlik gerçekleştirilebilir.” hükmü,

 

 “İhale Dokümanında Değişiklik veya Açıklama Yapılması” başlıklı 29 uncu maddesinde “İlân yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilânlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilân olunur.

 

Ancak, ilân yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir. Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı sağlanır.” hükmü yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 30 uncu maddesine; “İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.” hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “C. Zeyilname İle İhale Dokümanında Değişiklik Yapılması” başlığı  altında “... Ancak ilanda yapılacak düzeltmeler sadece 4734 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde belirtilen hallerle sınırlı olarak ve ilanın yayımlanmasını takip eden 10 gün içinde yapılabileceğinden bu süre geçtikten sonra ihale dokümanının ilana yansıyan hükümleri ile ilgili olarak zeyilname düzenlenmesi mümkün bulunmamaktadır.” açıklamasına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatta yer alan düzenlemeler dikkate alındığında, zeyilname ile belli koşulların varlığı altında, yalnızca ihale dokümanında değişiklik yapılabilmesi öngörülmüştür. İhale ilanlarında 4734 sayılı Kanunun 24 ve 25 inci maddelerine aykırı hususların  bulunması durumunda ise, ihale ilanının yayımlanmasından sonraki 10 gün içerisinde düzeltme ilanı yapılmak suretiyle ihale gerçekleştirilebilmektedir. Dolayısıyla, ihale ilanında zeyilname ile değişiklik yapılması mümkün değildir. Bu bakımdan, idarece ihale dokümanının ilana yansıyan bir düzenlemesinde zeyilname ile değişiklik yapıldığı halde, düzeltme ilanı yapılmaması mevzuata aykırılık teşkil etmektedir.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 7.3.3.1 maddesinde, “22.07.2005 tarih ve 25883 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine istinaden; İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden alınmış Tehlikeli Atık Taşıma Lisans belgesi, Tehlikeli Yük Taşıyan Araçlar İçin Lisans ve Tehlikeli Atık Taşıyan Firmalar için Lisans belgelerinin aslı veya noter tasdikli suretini vermeleri gerekmektedir.” düzenlemesi yer almaktadır. Aynı düzenlemeye, başvuruya konu ihalenin 23.10.2007 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayımlanan ilanında da yer verildiği görülmüştür.

 

İhale dokümanı ekinde yer alan 05.11.2007 tarihli zeyilname ile idari şartnamenin 7.3.2 maddesinde yer alan söz konusu düzenlemenin; “22.07.2005 tarih ve 25883 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine istinaden; Tehlikeli Atık Taşıma  Firma Lisans belgesinin  aslı veya noter  tasdikli suretini teklifleri dahilinde sunacaklardır. Ayrıca tıbbi atık toplama aracına sahip olan istekliler ilgili araca ait tıbbi atık taşıma lisansının aslını veya noter tasdikli suretini sunacaklardır. Aracın isteklinin kendi malı olmaması durumunda aracı taahhüt olarak sunacak istekli ilgili araca ait taşıma lisansını ihale konusu iş uhdesinde kaldığı takdirde işe başlamadan temin edeceğine dair taahhütnameyi de sunabilir.” şeklinde değiştirildiği tespit edilmiştir.

 

            Söz konusu düzenlemenin ilk halinde Tehlikeli Atık Taşıma Lisans belgesi, Tehlikeli Yük Taşıyan Araçlar İçin Lisans ve Tehlikeli Atık Taşıyan Firmalar için Lisans belgelerinin aslı veya noter tasdikli suretinin istendiği, zeyilname ile idari şartnamenin 7.3.2 maddesinde yapılan değişiklik doğrultusunda, tıbbi atık aracını taahhüt ederek temin edecek istekliler için tıbbi atık aracına ait taşıma lisansını ihale konusu iş uhdesinde kaldığı takdirde işe başlamadan temin edeceğine dair taahhütnameyi sunmasının istendiği anlaşılmaktadır.

 

2872 sayılı Çevre Kanunu ile 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 1, 2 ve 9 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanan ve 22.07.2005 tarih ve 25883 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin “Amaç” başlıklı 1 inci maddesinde;“Bu Yönetmeliğin amacı, tıbbi atıkların üretiminden bertarafına kadar;

 

a) Çevreye ve insan sağlığına zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı bir biçimde alıcı ortama verilmesinin önlenmesine,

b) Çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden kaynağında ayrı olarak toplanması, ünite içinde taşınması, geçici depolanması, taşınması ve bertaraf edilmesine,

yönelik prensip, politika ve programlar ile hukuki, idari ve teknik esasların belirlenerek uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.”,

 

“Kapsam” başlıklı 2 nci maddesinde; “Bu Yönetmelik, EK-1’de belirtilen sağlık kuruluşlarının faaliyetleri sonucu oluşan ve EK-2’de detaylı olarak belirtilen atıklar ile bu atıkların üretildikleri yerlerde ayrı toplanması, geçici depolanması, taşınması ve bertaraf edilmesine ilişkin esasları kapsamaktadır.”,

 

“Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde “Bu Yönetmelikte geçen;


Lisans: Bu Yönetmelik gereğince tıbbi atık taşıyan belediye veya firmaların valilikten; tıbbi atık bertaraf tesisi ile sterilizasyon tesisi kurmak ve işletmek isteyenlerin ise Bakanlıktan alacakları ve konu ile ilgili yeterli uzman ve teknolojik imkânlara sahip olduğunu gösterir belgeyi,

ifade eder.”,

 

“Mülki amirlerin görev ve yetkileri” başlıklı 7 nci  maddesinde “Mahallin en büyük mülki amiri;


c) Tıbbi atık taşıma araçlarına taşıma lisansı vermekle ve faaliyetlerini denetlemekle, lisans verilen araç, belediye ve firmalarla ilgili bilgileri yıl sonunda Bakanlığa göndermekle,


görevli ve yetkilidir.”,

 

Tıbbi atık taşıma araçlarına lisans alınması” başlıklı 29 uncu maddesinde; “Tıbbi atık taşıma araçları için tıbbi atık taşıma lisansı alınması zorunludur. Bu amaçla EK-4’de belirtilen esaslara göre ilgili valiliğe başvuruda bulunulur. Lisans, başvuruda bulunan aracın/araçların ait olduğu kurum/kuruluşa ve gerekli teknik donanıma haiz araca/araçlara verilir. Bu lisans devredilemez. Lisans üç yıl süre ile geçerlidir ve bu sürenin sonunda yenilenmesi gerekir. Lisans alan, ancak belirlenen standartlara uymayan firmaların lisansları valilikçe iptal edilir.”,

 

            “Tıbbi Atıkların Taşınması Amacıyla Valiliklere Yapılacak Lisans Başvurularında İstenecek Bilgi ve Belgeler” başlıklı EK-4 bölümünde,

“a) Araç lisansı için valiliklere yapılacak başvurularda aşağıdaki bilgi ve belgeler bulundurulacaktır.

1) Aracın ait olduğu kurum/kuruluşun adı, adresi ve telefon numarası,

2) Aracın tipi,

3) Plaka numarası ve şasi numarası,

4) Araç sahibinin adı, iş adresi ve telefon numarası,

5) Taşınacak atıkların fiziksel ve kimyasal özelliği, kaza anında insan ve çevre sağlığına olabilecek olumsuz etkilerin en aza indirilmesi için alınacak tedbirler,

6) Olabilecek kazalara karşı ilk müdahale ve ilk yardımda kullanılacak malzemeler,

7) Her bir aracın bu Yönetmeliğin 28 inci maddesinde belirtilen teknik özelliklere sahip olduğunu gösteren teknik rapor

8) Her bir araç için Türk Standartları Enstitüsü tarafından 22/10/1976 tarihli ve 15742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayollarında Taşınması Hakkında Yönetmelik çerçevesinde atığın bulunduğu tehlike grubuna göre aracın sahip olması gereken donanımlara ve özelliklerine sahip olduğunu gösterir Uygunluk Belgesi.

 

b) Aracın bağlı olduğu kurum/kuruluşun lisanslandırılması için valiliklere yapılacak başvurularda aşağıdaki bilgi ve belgeler bulundurulacaktır.

1) Kurum/kuruluşun adı, adresi, telefon numarası,

2) Sahibinin/sahiplerinin adı, adresi, telefon numarası,

3) Araç sayısı,

4) Lisans alacak araçların plakaları,

5) Yetkilendirilmiş kurum/kuruluşlardan alınan  tehlikeli madde taşıyan araç sürücüleri için verilen sürücü eğitim sertifikası,

6) Taşınacak atıkların, Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınması Hakkında Yönetmeliğe göre tehlikeli grup numarası.”

 

hükümlerine yer verilmiştir.

 

            Yukarıda anılan Yönetmelik hükümlerinden anlaşılacağı üzere, tıbbi atık taşımasında kullanılan araçların bağlı olduğu kuruluşun ve gerekli teknik donanıma haiz araçların tıbbi atık taşıma yetki belgesine sahip olmasının zorunlu olduğu anlaşılmakta, Yönetmelik kapsamındaki lisans belgesinin tıbbi atık taşıyan firmaların yeterli uzman ve teknolojik imkânlara sahip olduğunu gösteren bir belge olduğu, tıbbi atık taşıyan firma için verilen Tehlikeli Atık Taşıma Lisans belgesinde araca ilişkin bilgilere de yer verildiği, firma için verilen yetki belgesinin alınabilmesi için gerekli teknik donanıma sahip tıbbi atık taşıma araçlarının tasarruf altında bulundurulmasının gerekli olduğu dikkate alındığında, düzenlenen zeyilnamede yer alan ihaleye katılım aşamasında Tehlikeli Atık Taşıma  Firma Lisans belgesinin aslı veya noter  tasdikli suretinin sunulması gerektiğine ilişkin düzenleme ile tıbbi atık aracını taahhüt ederek temin edecek istekliler için tıbbi atık aracına ait taşıma lisansını ihale konusu iş uhdesinde kaldığı takdirde işe başlamadan önce temin edeceğine dair taahhütname sunabileceğine ilişkin düzenlemenin çeliştiği anlaşılmaktadır. Çünkü, Tehlikeli Atık Taşıma  Firma Lisans belgesinin alınabilmesi için ilgili firmanın yeterli uzman ve teknolojik imkânlara sahip olması ve tıbbi atık taşıma araçlarını tasarrufu altında bulundurması gerekmektedir.

 

Bu durumda, ihale konusu hizmet alımı kapsamında yer alan hastane ve sağlık ocaklarından çıkan tıbbi atıkların toplanması işini yapacak firmaların tıbbi atık taşıma lisans belgesine sahip olmasının zorunlu ve başvuruya konu ihalenin karakteristik ediminin normal evsel ve çevresel atıkların toplanması işi olduğu dikkate alındığında, çöp toplama ihalelerine katılımı artırmak ve rekabet ortamının oluşmasını temin etmek amacıyla, Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII.M.4 üncü maddesinde ihale konusu hizmetin sadece ilaçlama olmadığı (temizlik  ve yemek hizmet alımı gibi) ihalelerde "Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesi” ne ilişkin açıklamalardaki gerekçeler doğrultusunda, ihale konusu hizmetin karakteristik edimi olmayan tıbbi atık toplama ve taşıma işinin, ilgili mevzuatına uygun olarak gerçekleştirileceği, yüklenicinin tıbbi atık taşıma lisansına sahip olması durumunda taşımanın yüklenici tarafından, bu lisansa  sahip olmaması durumunda ise bu lisansa sahip olanlara  yaptırılacağına ilişkin, teknik şartnamede düzenleme yapılmasının uygun olacağı anlaşılmıştır. Bu bakımdan 05.11.2007 tarihli zeyilname ile yapılan düzenlemenin de, ihale dokümanın ilk halinde yer alan düzenleme gibi, ihalede gerekli rekabet ortamının oluşmasını engelleyici nitelikte olduğu anlaşılmıştır. Bu bakımdan başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

            Ayrıca, idari şartnamenin 7.3.3.1 maddesinde yapılan değişikliğe ilişkin düzeltme ilanı yapılmaması nedeniyle, başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak yapılan değerlendirmeler bu iddia bakımından da geçerli bulunmaktadır.

 

3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

İdari şartnamenin “İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde, işin adı “Cihanbeyli Belediyesi Mücavir Alan İçerisinde çöp toplama ve diğer hizmet alımı 10 vasıflı işçi, 65 vasıfsız işçi ile 365 gün hizmet yapılması”, fiziki miktar ve türü “Cihanbeyli Belediyesi imar sınırları içerisinde çöp toplama ve diğer hizmet alımı 10 vasıflı işçi, 65 vasıfsız işçi ile 365 gün hizmet yapılması.”  düzenlemesi yer almaktadır.

İdari şartnamenin 7.4 maddesinde, benzer iş “Bu ihale bünyesinde çöp toplama, ve nakli işleri, kent temizliği işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. ” şeklinde belirlenmiştir. İhale konusu işe ait ilanın 4.4 maddesinde de aynı tanıma yer verildiği tespit edilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde; “Benzer iş: İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetleri, ifade eder.” şeklinde tanımlanmıştır.

 

Aynı Yönetmeliğin “İş Deneyim Belgeleri” başlıklı 42 nci maddesinde; “İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetlerdir.

 

Tanımlarda belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği ilgili idarece tespit edilerek ihale veya ön yeterlik dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilir.” hükümlerine yer verilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin     “G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlığı altında; “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları; ağırlıklı olarak personel çalıştırılmasına dayanan, çalıştırılacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı hizmetler olarak kabul edilecektir. Bu çerçevede malzeme dahil yemek hazırlama hizmeti veya malzeme dahil yemek hazırlama ve dağıtım hizmeti ya da çöp toplama ve nakline ilişkin hizmetler personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak değerlendirilmeyecektir.” açıklamaları yer almaktadır.

 

4734 sayılı Kanun kapsamında yapılan ihalelerde, benzer iş belirlemelerinin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde yer alan benzer iş tanımındaki kriterlerin dikkate alınarak yapılması ve yapılan bu belirlemelerin Kanunun temel ilkelerinden olan rekabet ilkesine uygun olması gerekmektedir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde yer alan benzer iş tanımındaki kriterler dikkate alındığında ihale dokümanında yapılan benzer iş belirlemelerinin işin niteliğiyle yakından ilgili olduğu görülmektedir. İhale konusu işin, Cihanbeyli Belediyesi sınırları içerisinde çöplerin toplanması ve nakli hizmeti olduğu ve ihale konusu hizmetin yerine getirilmesinde kullanılacak makine ve ekipmanlar dikkate alındığında, ihale konusu hizmet ve hizmetin bölümleriyle benzer nitelikte olmayan, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellikler göstermeyen kamu ve özel sektöre taahhüt edilmiş her türlü personel çalıştırma ve temizlik hizmetlerine benzer iş tanımında yer verilmemesinin mevzuata aykırı olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, benzer iş tanımının her işin niteliği dikkate alınarak mümkün olduğunca ihaleye katılımı artıracak şekilde yapılması gerektiği ilkesi, benzer iş tanımının mutlaka ihale konusu işin tanımından farklı olmasını gerektirmez. Başvuruya konu ihalede yapılan benzer iş tanımının, çöp toplama ve nakli işinin niteliğinden kaynaklanan zorunluluk gereği, ihale konusu işin tanımı ile aynı olmasının rekabeti engelleyici sonuç doğurmayacağı sonucuna ulaşılmıştır. Bu bakımdan başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            Başvuruya konu ihaleye iki isteklinin teklif sunduğu, sunulan iki teklifinde geçerli teklif olarak değerlendirildiği, 03.12.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile de, Özde İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ekonomik açıdan en avantajlı teklif, Karaosmanoğlu Tem. İnş. San. ve Tic. A.Ş. ise ikinci en avantajlı teklif olarak belirlendiği; kesinleşen ihale kararının 03.12.2007 tarihinde her iki istekliye de aynı gün elden tebliğ edildiği, 04.12.2007 tarihinde de Özde İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile sözleşme imzalandığı, başvuru sahibinin de aynı gün idareye şikayet başvurusunda bulunduğu tespit edilmiştir.

 

            4734 sayılı Kanunun “Kesinleşen İhale Kararlarının Bildirilmesi” başlıklı 41 nci maddesinde; İhale sonucu, ihale kararlarının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil ihaleye teklif veren bütün isteklilere imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın isteklilere tebliğ tarihi sayılır.

İhaleye katılan isteklilerden teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyenlerin tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde yazılı talepte bulunmaları halinde, idare talep tarihini izleyen beş gün içinde yazı ile gerekçelerini bildirmek zorundadır.” hükmü yer almaktadır.

 İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Tebliğin “Başvuru süresi” başlıklı 4 ncü maddesinde; 8)Teklifi değerlendirmeye alınan veya uygun görülen isteklilerin Kanunun 41 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre idareden açıklama talebinde bulunmaları mümkün olmadığından, doğrudan şikayet başvurusu yapmaları gerekmektedir.” açıklaması yer almaktadır.

 

Anılan Kanunun 41 nci maddesi hükmü ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Tebliğde yer alan düzenleme birlikte değerlendirildiğinde, açıklama talebinde bulunma hakkının yalnızca ihaleye katılan isteklilerden teklifi değerlendirmeye alınmayanlara veya uygun görülmeyenlere tanındığı anlaşıldığından başvuruya konu ihalede açıklama talebinde bulunabilecek istekli bulunmadığı anlaşılmıştır. Bu durumda, kesinleşen ihale kararının 03.12.2007 tarihinde her iki istekliye de elden tebliğ edildikten sonra, 04.12.2007 tarihinde ihale üzerinde bırakılan istekli ile sözleşme imzalanmasında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

 

 

 

 

Usulüne uygun sözleşme imzalanarak ihale süreci tamamlanması nedeniyle, başvuruya konu ihalede yukarıda tespit edilen mevzuata aykırılıkların ihaleyi yapan idareye bildirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Tespit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul