İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-829
  • Toplantı No: 2008/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/010
Gündem No :79
Karar Tarihi:18.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-829
Şikayetçi:
 Birim Bilgi Teknolojileri Tic. A.Ş, Atatürk Caddesi No:380 K.7 Alsancak/İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Batman Devlet Hastanesi Baştabipliği, Diyarbakır Cad. BATMAN
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.01.2008 / 370
Başvuruya konu ihale:
 2007/186851 İhale Kayıt Numaralı “Yazılım, Bakım, Onarım ve Veri Hazırlama Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

13.02.2008 tarih ve 08.00.54.0203/2008-5E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Batman Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 21.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Yazılım, Bakım, Onarım ve Veri Hazırlama Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Birim Bilgi Teknolojileri Tic. A.Ş.’nin 24.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 25.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  04.01.2008 tarih ve 370 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) Mevcut hastane bilgi yönetim sistemi bakım ve onarım hizmeti alımının veri hazırlama hizmetinde çalışacak personel alımıyla birlikte ihale edilmesinin rekabeti engellediği,

 

            2) İhale dokümanında personele verilecek yol bedeline ve çalışılacak tatil günlerine ilişkin düzenleme yapılmamasının mevzuata aykırı olduğu,

 

iddia edilmektedir.

 

 

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

İdari şartnamenin “İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde, işin adı “20 personelle yazılım, bakım, onarım ve veri hazırlama hizmet alımı hizmet alımı”, fiziki miktar ve türü “20 personel ile 12 ay”  düzenlemesi yer almaktadır.

            Teknik şartnamenin “Amaç ve kapsam” başlıklı 2 nci maddesinde; “Bu şartname hastanede halen kullanılan ve hastanemiz demirbaşı olan hastane bilgi yönetim sistemi yazılımlarının 20 personel ile eğitim, destek, bakım ve güncelleme hizmetinin kesintisiz şekilde firma tarafından sağlanabilmesi için gerekli usul ve esasları içermektedir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Başvuruya konu ihalede bir arada ihale edilen hastane bilgi yönetim sistemi yazılımının bakım, destek, güncelleme ve eğitim hizmetleri ile hastane bilgi yönetim sistemi için 20 personel ile veri hazırlama işi arasında doğal bir bağlantı bulunmaktadır. Nitekim, Sağlık Bakanlığının 2006/108 sayılı Genelgesinde de; “1- Bakanlığımıza bağlı kurumlardaki bilgi sistemlerinin Yazılım ve Veri Kaydı bileşenlerinin, hizmet alımı metoduyla tedarik edilmesi halinde, bu hizmetlerin tek bir tedarikçiden temin edilmesine yönelik planlama ve düzenlemeler yapılmalıdır. Bilgi sistemleri ile ilgili her türlü bakım, onarım, teknik destek, uyarlama, güncelleme, veri kaydı ve eğitim hizmeti alımında tek tedarikçi şartının sağlanması önemlidir. Sistemin sürekli ve kesintisiz çalışmasını sağlamak amacıyla, ihtiyaca göre kurumlarımızda 7 gün 24 saat (7/24) esasına göre yeter sayıda yazılım ve donanım bakımı için teknik eleman hizmeti de sağlanmalıdır. Özetle; sistemin kesintisiz bir şekilde işletilmesi açısından bilgi sistemleri ile ilgili hizmet alımlarında, tek bir tedarikçi ile muhatap olmayı sağlayacak önlemler mutlaka alınmalıdır.” düzenlemelerine yer verildiği görülmüştür.

 

Bu düzenlemeden anlaşılacağı üzere, bilgi sistemleri ile ilgili her türlü bakım, onarım, teknik destek, uyarlama, güncelleme, veri kaydı ve eğitim hizmetlerinin niteliği gereği, söz konusu hizmetlerin tek bir hizmet sunucusundan alınması rekabeti engelleyici nitelikte değildir. Bu bakımdan başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

    

  2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İhale dokümanında personelin yol bedelinin yüklenici veya idare tarafından karşılanacağına ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmadığı anlaşılmıştır. Bu durumda, söz konusu giderin teklif fiyata dahil masraflar arasında yer almadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının personele verilecek yol bedeline ilişkin düzenleme yapılmamasının işin maliyetinin hesaplanmasına engel teşkil ettiği yönündeki ilk kısmı uygun bulunmamıştır.

 

Başvuru sahibinin iddiasının ihale dokümanında çalışılacak tatil günlerine ilişkin düzenleme yapılmamasının mevzuata aykırı olduğu yönündeki kısmına ilişkin olarak yapılan değerlendirmeler aşağıdadır.

 

Teknik şartnamenin “Çalışma Saatleri” başlıklı 4.1 maddesinde; “Normal çalışma saatleri resmi tatil günleri haricinde 08:00-17:00 saatleri arasıdır. Bununla birlikte hastane hizmetlerinin 24 saat kesintisiz şekilde devam etmesi gerekli olduğundan firma normal çalışma saatleri dışında ve resmi tatil günlerinde de aşağıda 4 ncü maddede belirtilen ve hastane tarafından ihtiyaca göre değiştirilebilecek olan sayıda veri hazırlama ve kontrol işletmeni çalıştırmakla yükümlüdür. Ancak hafta sonu ve tatil günlerinde çalıştırılacak personele (VHKİ) ek mesai ücreti verilmediğinde çalıştırıldıkları süre kadar hafta içinde izin verilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Ancak, 4 ncü maddede ve ihale dokümanının diğer kısımlarında hafta sonu ve resmi tatillerde çalışılacak gün ve çalışacak personel sayısına ilişkin başkaca bir düzenlemenin yapılmadığı, 20 adet personel normal mesai saatleri içinde çalışacak personel sayısı olarak belirlendiğinden, 24 saat kesintisiz şekilde sürdürülmesi gerektiği belirtilen ihale konusu hizmet alımında normal mesai saatleri dışında kaç personel çalıştırılacağına ve normal mesai saatleri dışında çalışacak personelden ötürü  ilave personel öngörülüp öngörülmeyeceğine ilişkin olarak ihale dokümanında herhangi bir düzenlemeye yer verilmediği tespit edilmiştir.

 

4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesinde “Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir.hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “XIII-Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi” başlığı altında yer alan “G.Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” maddesinde, “2. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücret, brüt asgari ücret üzerinden hesaplanacaktır.

 

4- İhale konusu işte çalışacak personele ilişkin yemek, yol ve giyecek gibi maliyetlerin istekli tarafından karşılanmasının öngörüldüğü hallerde, yukarıda yapılan hesaplamalara; yol ve yemek gibi maliyetlerin brüt tutarları eklenerek işçilik maliyeti bulunacaktır

 

16. İşin niteliği gereği resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında belirtilecektir.” hükümlerine yer verilmiştir.

 

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri ve ihale dokümanında yer alan düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde, ihale dokümanının mevzuata aykırı olarak hazırlandığı, bu nedenle başvuruya konu ihalede tekliflerin sağlıklı şeklide hazırlanmasının ve değerlendirilmesinin mümkün olmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

           

İncelemeye konu ihalede 5 adet ihale dokümanının satın alındığı, 3 isteklinin teklif verdiği, yapılan inceleme sonucunda 2 adet teklifin geçerli olduğu gözönüne alındığında, anılan ihalede 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen “rekabet” ilkesinin oluşmadığı, söz konusu ihalenin bu nedenle de iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle,

 

Karara katılıyorum.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul