En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-83
  • Toplantı No: 2008/001
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,07.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-83 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 18.02.2008 tarih, 2008/UH.Z-830 olmuştur.
Toplantı No :2008/001
Gündem No :167
Karar Tarihi:07.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-83
Şikayetçi:
 Özge Nak. Akaryakıt Turz. ve Hayvancılık Tic. Ltd. Şti., Pancarlı Mahallesi 9 Nolu Cadde Yunus Emre Apt. Altı Şehitkamil/GAZİANTEP
 İhaleyi yapan idare:
 Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü, Tepebaşı Mahallesi Hastane Caddesi No: 26 27010 Şahinbey/GAZİANTEP
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.12.2007 / 38200
Başvuruya konu ihale:
 2007/179446 İhale Kayıt Numaralı “Araç Kiralama Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.01.2008 tarih ve 08.25.11.0165/2008-1 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 07.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Araç Kiralama Hizmet Alımı ihalesine ilişkin olarak Özge Nak. Akaryakıt Turz. ve Hayvancılık Tic. Ltd. Şti.’nin 25.12.2007 tarih ve 38200 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; idarece ihaleye teklif vermedikleri, başvuru dilekçesi ekinde sunmaları gereken doküman satın alındığına dair belge, imza sirküleri ve Ticaret Sicil Gazetesi örneklerinin fotokopi ve yetkili mercilerce onaylanmadığı tespitinin yapıldığı, ancak idareye sundukları şikayet dilekçesi ekinde doküman satın aldıklarına dair belge ile imza sirküsünü sundukları, son iki yıldır da idarenin aynı işini yürüttüklerinden dosyalarında imza sirküleri ile firmaya ait tüm dokümanların bulunduğu, ihaleye dokuz isteklinin katıldığı, isteklilerin tekliflerinin tamamının işçilik maliyetini bile karşılamayacağından aşırı düşük teklif olduğu, 2006 ve 2007 yıllarında yapılan aynı işin ihalesini firmalarının kazandığı ve şikayete konu ihaleden daha yüksek bir bedelle ihaleyi kazandıkları, çalıştırılacak araçların Gaziantep plakalı olmasına ilişkin ihale dokümanında yer alan düzenlemenin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 44 üncü maddesine aykırı olduğu, araçların yapacağı mesafenin belli olmadığına dair şikayetlerinin dikkate alınmadığı iddia edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında ise, birinci fıkranın (ç) ve (e) bendinde sayılan belgeler ile ikinci fıkrada yer alan bilgileri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebileceği,

 

Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde ise, aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c) (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği,

 

hükme bağlanmıştır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, başvuru dilekçesine 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca şikayette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan 285 YTL başvuru bedelinin Kurum hesaplarına  yatırıldığına dair banka dekontunun eklenmediği tespit edilmiş olup, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca 15 günlük itirazen şikayet süresi içerisinde giderilmediği anlaşılmıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması, ihalenin iptal edilmemiş olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

1) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca; yapılan ön inceleme sonucunda anılan Yönetmeliğin 16 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verilmektedir.

 

Sözkonusu başvuruda İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesi,

 

2) Şikayet dilekçesi ve eklerinin ilgisi nedeniyle Sağlık Bakanlığı’na bildirilmesi,

 

Yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum. 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul