İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-830
  • Toplantı No: 2008/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/010
Gündem No :80
Karar Tarihi:18.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-830
Şikayetçi:
 A Grup Güvenlik Koruma ve Eğitim Hizm. Ltd. Şti., Atatürk Mahallesi Gülay Sokak Eren Plaza No 1 K.Bakkalköy Kadıköy / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Eyüp Belediye Başkanlığı, Nişanca Mah. Feshane Cad. No 36 34050 Eyüp / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 23.01.2008 / 2584
Başvuruya konu ihale:
 2007/154653 İhale Kayıt Numaralı “Eyüp Belediye Başkanlığı ve Bağlı Birimlerin 2008 Yılında Özel Güvenlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

13.02.2008 tarih ve 08.03.32.G011/2008-9 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Eyüp Belediye Başkanlığı tarafından 20.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Eyüp Belediye Başkanlığı ve Bağlı Birimlerin 2008 Yılında Özel Güvenlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak A Grup Güvenlik Koruma ve Eğitim Hizm. Ltd. Şti.’nin 23.01.2008 tarih ve 2584 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Eyüp Belediye Başkanlığınca 2007/154653 İhale kayıt numarası ile 2008 Yılı Özel Güvenlik Hizmet Alımı İşi için 20.11.2007 tarihinde ihaleye çıkıldığı, kesinleşen ihale kararının 10.12.2007 tarihinde tebellüğ edildiği, 6 isteklinin katıldığı ihalede teklif mektubu eki cetvelin A 1 bölümünün idare tarafından gider kalemleri ayrı ayrı gösterildiğinden Kamu İhale Genel Tebliği’ne aykırı olarak doldurulduğu, istekli firmalar da buna göre teklif vermelerine ve 6 firmaya teklif mektuplarının ve teminatlarının usulüne uygun olarak düzenlenmiş olduğu ihale günü açıklanmasına ve fiyat açıklaması yapılmasına rağmen 5 firmanın teklif mektubu eki cetvelin usulsüz doldurulduğu gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalenin en yüksek fiyat teklifinde bulunan firma üzerinde bırakıldığı, ihaleye 14.12.2007 tarihinde şikayet başvurusunda bulunulduğu, idarenin cevap vermediği iddia edilmektedir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Şikayet ehliyeti” başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasında; “Bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden;

            a) İstekli olabilecekler; ön yeterlik ve/veya ihale ilanında veya ön yeterlik ve/veya ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler veya bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar,

            b) Adaylar; ön yeterlik değerlendirmesine ilişkin idari işlemler,

            c) İstekliler; tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılması aşamalarına ilişkin idari işlemler,

            hakkında şikayet başvurusunda bulunabilir.

 

          İstekliler, ihaleye teklif sunduktan sonra ihale dokümanına, adaylar ise ön yeterlik başvurusunda bulunduktan sonra ön yeterlik dokümanına yönelik şikayet başvurusunda bulunamaz.” düzenlemesi mevcuttur.

 

Yapılan inceleme sonucunda, şikayetçinin dokümana yönelik iddialara ilişkin teklif verdikten sonra 14.12.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece şikayete ilişkin olarak alınan kararın 27.12.2007 tarihinde şikayetçiye bildirildiği, idarenin kararına karşı, kararın bildiriminden sonraki 15 gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 23.01.2008 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde, şikayet ehliyetine haiz olunmaması ve itirazen şikayetin süresi geçirildikten sonra yapılması halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükme bağlanmış, aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinde ise, iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları sayılmıştır.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

1- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca; yapılan ön inceleme sonucunda anılan Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verilmektedir.

 

Sözkonusu başvuruda İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesi,

 

2- Şikayet dilekçesi ve eklerinin ilgisi nedeniyle İçişleri Bakanlığı’na bildirilmesi,

 

Yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum.  

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul