İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-832
  • Toplantı No: 2008/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/010
Gündem No :83
Karar Tarihi:18.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-832
Şikayetçi:
 Ufuk Özel Güvenlik Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti. Cumhuriyet Mah. Millet Cad. Efe Plaza K.5/501 No:35 Melikgazi/KAYSERİ
 İhaleyi yapan idare:
 Turhal Kazova Devlet Hastanesi Baştabipliği Cumhuriyet Caddesi No:83 Turhal/TOKAT
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.01.2008 / 425
Başvuruya konu ihale:
 2007/175598 İhale Kayıt Numaralı “Özel Güvenlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

13.02.2008 tarih ve 08.00.80.G012/2008-6E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Turhal Kazova Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 17.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Özel Güvenlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ufuk Özel Güvenlik Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti.’nin 28.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 28.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  07.01.2008 tarih ve 425 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihaleye teklif verdikleri, teknik şartnamenin 8.5. maddesinde şef olarak görevlendirilen personele diğer elemanların aldığı ücretin % 15 oranında net fazla ödeme yapılacağı ve bu fazla ödemenin firma tarafından karşılanacağına ilişkin düzenleme yapıldığı, idareye yapılan şikayet başvurusuna verilen cevapta; “Teknik şartnamenin 8.5. maddesinde şef olarak görevlendirilen personele diğer elemanların aldığı ücretin % 15 oranında net fazla ödeme yapılacağı ve bu fazla ödemenin firma tarafından karşılanacağına ilişkin düzenleme gereği ihale üzerinde bırakılan firmanın teklifinin tutar maliyetinin altında olmadığından” başvurunun reddedildiğinin bildirildiği, şef olarak çalışacak 1 personelin % 15 oranındaki net fazla ödemenin istekli firma tarafından teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamına eklenmeyerek, istekli firma bu fazla ödemeyi cebinden karşılayarak ihaleye teklif verilmesinin istenildiği iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde;

“26.1

26.2.(26.1) nci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.

26.3.Ayrıca,…..tüm vergi harç pul giderleri yükleniciye aittir teklif fiyata dahildir.

26.4.Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak KDV, ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.

26.5.Çalıştırılacak personele1 yıllık bir adet hastane personelinin kullanacağı forma renginden farklı olmak koşuluyla giyecek yardımı yapılacaktır.

26.5.Çalıştırılacak personele hastanede çıkacak olan yemekten bedelsiz olarak faydalanması imkanı verilecektir.” düzenlemesi ile,

 

            İdari şartnamenin 49.2. maddesinde; “İşin süresi 01.01.2008 tarihinde başlar 31.12.2009 tarihinde sona erer.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Teknik şartnamenin 4 üncü maddesinde;

 

“4.1. Yüklenici hafta sonu ve resmi tatil günlerinde de kurumun belirlediği sayıda eleman çalıştıracak; özel güvenlik hizmetleri işini aksatmayacaktır.

4.2. Yüklenici çalıştırdığı elemanlarına kurumca da kabul görmüş kıyafet giydirmekle yükümlü olup, bu giyimle ilgili teçhizat-demirbaş yüklenici tarafından karşılanacaktır.

4.3. Yüklenici kendi personelinin kuruma ve kurum dışı kişi ve kuruluşlara vermiş olduğu her türlü zarar, ziyan ile 3. şahıslar tarafından koruma alanında meydana getirilecek zarar, ziyan ve kayıplara karşılık 3. şahıs özel güvenlik mali sorumluluk sigortası kapsamında bulunduğunu belgelemek zorundadır.”

4.6………Özel Güvenlik hizmetinde çalışacak olan elemanların yemek istihkakları hastane tarafından ayni olarak, yol ücretleri ise firma tarafından günlük net 2 YTL olarak nakdi verilecektir.” düzenlemesi ile,

 

              Teknik şartnamenin 8 inci maddesinde; “Yüklenici kurumun genel güvenliği 7 gün 24 saat suretiyle aralıksız her türlü resmi ve dini bayram tatil günleri dahil olarak 5 bayan 11 erkek olmak üzere toplam 16 personel ile sağlayacaktır.” düzenlemesi ile,

 

                Teknik şartnamenin 8 inci maddesinin 8.5. alt bendinde; “Bu elemanlardan eğitim durumu ve liyakati uygun olanlardan 1 tanesi hastane idaresinin onayı alınarak özel güvenlik şefi olarak görevlendirilecektir. Şef olarak görevlendirilenin maaşına firma tarafından diğer elemanların aldığı ücretin % 15 oranında net fazla ödeme yapılacaktır. Bu fazla ödeme firma tarafından karşılanacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

                İdarenin yaklaşık maliyetini firmalardan ve ticaret odasından alınan 1 kişi işçilik ücreti, yol bedeli, giyim bedeli, güvenlik teçhizat gideri, sözleşme gideri dahil olarak satın alınmasına ilişkin teklif edecekleri birim fiyatlarının ortalamasının alınarak bulunduğu görülmüştür.

 

                   İdarece idari şartnamenin teklif fiyata dahil giderler arasında yer alan bölümde yol, yılbaşı ve resmi ve dini bayram günleri çalışma bedeli, asgari ücretten fazla ücret verilecek çalışanlara ilişkin düzenleme, mali sorumluluk sigortası giderinin düzenlenmesi gerekmekte ise de, idarece söz konusu hususların teknik şartnamede düzenlendiği, asgari ücretten fazla ücret alacak çalışanların fazla ücretinin de teklif fiyata dahil olacağı göz önünde bulundurulduğunda; işin asgari maliyetinin (16 personel ile 24 ay), işçilik maliyeti (yılbaşı ve resmi ve dini bayram günleri dahil) yol ve sözleşme giderleri ile toplanması suretiyle bulunması giyecek ve mali sorumluluk sigortası giderlerinin ise idarece ayrıca değerlendirilmesi gerekmektedir. Yapılan hesaplama sonucu teklif edilmesi gereken asgari maliyetin  319.392,16 YTL olduğu tespit edilmiştir.

 

            4734 sayılı Kanunun Aşırı Düşük Teklifler başlıklı 38 inci maddesinde;

 

“İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

 

            a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

            b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

             c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

 

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

 

İhale üzerinde bırakılan firmanın teklifinin 318.481,76 YTL olduğu, asgari işçilik maliyeti 319.392,16 YTL olduğu, firmanın teklifinin asgari işçilik maliyetinin altında kaldığından değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur. 

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            İdari şartnamenin 7.3.2.maddesinde; “İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir tablosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerin verilmesi. Bu belgelerdeki tutarın toplam ciro için teklif edilecek bedelin % 12 sinden, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirlerin ise teklif edilecek bedelin % 8 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeleri sunan istekli yeterli kabul edilir. Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, som iki yıla ait belgelerini sunabilirler, bu takdirde belgeleri sunulan son iki yılın ortalaması üzerinden asgari kriterlerin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.” düzenlemesi ile,

                  

            İdari şartnamenin 7.3.3. maddesinde; “İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait isteklinin yıl sonu bilançosu veya gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeler,             İsteklinin;

a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması,

b)Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,10 olması,

c)Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75 den küçük olması, yeterlilik kriterleridir ve bu 3 kriter birlikte aranır. Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan son iki yılın ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanamadığına bakılır. Serbest meslek erbabının vereceği ve ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre toplam gelir/toplam gider oranının son yılının veya son 2 yıllık ortalamanın en (1,25) olması şartı aranır. Bu durumda yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

  Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin bilançosu veya eşdeğer belgeleri” başlıklı 39 uncu maddesinde;

 

“Bu Yönetmeliğin 36ncı maddesinin (c) bendi kapsamındaki hizmetlerin ihalelerinde; isteklinin, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosunun veya bilançonun gerekli görülen bölümlerinin, yoksa bunlara eşdeğer belgelerinin istenilmesi zorunludur.

 

Bu belgelerin istenildiği durumlarda; 

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması (hesaplama yapılırken yıllara yaygın inşaat maliyetleri, dönen varlıklardan ve hakediş gelirleri kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,10 olması (hesaplama yapılırken yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması,

Yeterlik kriterleri olarak  öngörülür ve sayılan üç kriter birlikte aranır. Sunulan bilançolarda yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi zorunludur.

……………..

Bilançoların veya bilançoların gerekli görülen bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması gereklidir.

 

Yayınlanması zorunlu olmayan bilançolarını veya bunların bölümlerini ibraz etmeyen istekliler yukarıda belirtilen kriterleri sağladıklarını yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce onaylı belgelerle tevsik edebilirler.

 

Serbest meslek erbabının vereceği ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, toplam gelir/toplam gider oranının; son yılının veya son iki yıllık ortalamasının en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir onaylı olması gerekir. Bu durumda yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz.

           

İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve üçüncü fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde veya serbest meslek kazanç defteri özetine ilişkin sekizinci fıkrada belirtilen şartları sağlaması zorunludur.” hükmü ile,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler” başlıklı 40 ıncı maddesinde;

         

          Bu Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin (c) bendi kapsamındaki hizmetlerin ihalelerinde; ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait isteklinin toplam cirosunu gösteren gelir tablosunun ve ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerin her ikisinin idarelerce istenilmesi, isteklilerin ise bu iki belgeden birini sunmaları zorunludur. Serbest meslek erbabının ihalelere katılımında bu durumlar serbest meslek kazanç defteri özeti ile belgelendirilir.

 

Hizmet işleri ile ilgili ciro hesabında isteklinin yurt içinde ve yurt dışında yapmış olduğu hizmet faaliyetlerinden elde edilen gelirler toplamı dikkate alınır.

 

Bu belgelerdeki tutarların; toplam ciro için teklif edilecek bedelin % 15’inden, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise teklif edilecek bedelin % 10’undan az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler, bu takdirde belgeleri sunulan son iki yılın ortalaması üzerinden asgari kriterlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

…………………

Sunulan gelir tablosu veya serbest meslek kazanç defteri ile ihale konusu hizmet ile ilgili yeterliğin belirlenmesine ilişkin taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarına ilişkin gelirlerini gösteren belgelerin yeminli mali müşavirce veya serbest muhasebeci mali müşavirce ya da vergi dairesince onaylı olması gereklidir.” hükmü yer almaktadır.

 

            Başvuru sahibi tarafından sunulan bilanço ve gelir tablosunun serbest muhasebeci tarafından onaylandığı bu nedenle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği ve ihalede geçerli teklif kalmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul