İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-834
  • Toplantı No: 2008/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/010
Gündem No :85
Karar Tarihi:18.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-834
Şikayetçi:
 Can Gıda Turizm İnş. Tic. Ltd. Şti., Ceyhun Atıf Kansu Caddesi 43. Sokak No:8/C Balgat/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Zeve Kampüsü 65080 VAN
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.01.2008 / 873
Başvuruya konu ihale:
 2007/168129 İhale Kayıt Numaralı “Öğlen Yemek Alma Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

07.12.2008 tarih ve 08.01.13.G012/2008-8E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü’nce 17.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Öğlen Yemek Alma Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Can Gıda Turizm İnş. Tic. Ltd. Şti.’nin 28.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 28.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  09.01.2008 tarih ve 873 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idari şartnamenin 7.3.5 maddesinde “İhale konusu hizmet işi ile ilgili ihale tarihi itibariyle geçerlik süresini doldurmamış TSE hizmet belgesi, TS-EN ISO 9001 Kalite Belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti” nin istenildiği, idari şartnamenin 2 nci maddesinde ise ihale konusu işin yapılacağı yerin “Yüzüncü Yıl Üniversitesine bağlı il ve ilçelerdeki meslek yüksek okulları” olarak belirtildiği, buna göre ihale konusu işin görülmesinde idarenin mutfağı kullanılacağından hizmet yeri yeterlik belgesinin istenmesinin mevzuata aykırılık teşkil ettiği, ayrıca idarece imzalanan sözleşmenin usulüne uygun olmadığı iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin 7.3.5 maddesinde; “İhale konusu hizmet işi ile ilgili ihale tarihi itibariyle geçerlik süresini doldurmamış TSE hizmet belgesi, TS-EN ISO 9001 kalite belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti” nin istenildiği, 2 nci maddesinde ihale konusu işin yapılacağı yerin “Yüzüncü Yıl Üniversitesine bağlı il ve ilçelerdeki meslek yüksek okulları” olarak belirtildiği görülmüştür.

 

Teknik şartnamenin “İşin Konusu” başlıklı 1/a maddesinde; “Üniversitemiz il ve ilçelerindeki Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu hizmet binalarında öğrenciler ve personel için servise hazır pişirilmiş yemek satın alma işi” düzenlemesi,

 

“İhaleye girecek yüklenicilerin özellikleri ve genel yükümlülükleri” başlıklı 2/b maddesinde; “Firma üç kap yemeği kendi tesislerinde veya Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu mutfaklarında pişirip servisini yapacaktır.” düzenlemesi yer almıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 45 inci maddesinde; “İdare, ihale konusu hizmet alımının niteliğini göz önünde bulundurarak ihale dokümanında; kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, personel belgelendirilmesi, hizmet yeri yeterlik belgesi ile deney-analiz-kalibrasyon laboratuarlarının kalite yeterliliği ile personel değerlendirilmesine ilişkin düzenleme yapabilir” hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin VIII inci bölümünün “Hizmet Alımı ve Yapım İşi İhalelerinde Kalite Belgelerine İlişkin Hususlar” başlıklı (L) maddesinde; “Hizmet yeri yeterlilik belgesi, hizmet yerinin imkanlarının ilgili Türk Standardı ve/veya  Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kritere uygunluğu gösteren ve akdedilen sözleşme ile kullanılabilen belgedir. Hizmet yeri yeterlilik belgesinin kuruluş yapısı, planlama faaliyetleri ve  sorumluluklar göz önünde bulundurulduğunda; idarelerin kendi hizmet binalarında gerçekleştirilen hizmetler (idarelerin hizmet binalarında, servislerce gerçekleştirilecek montaj, bakım ve onarım  hizmetleri hariç)  ile niteliği gereği  hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecek hizmet ihalelerinde hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecektir. İdareler, hizmet yeri yeterlilik belgesine yönelik düzenlemelerde;  hizmet yeri yeterlilik belgesinin hizmet kapsamını ve varsa standardını açık olarak yazmalıdır.” açıklaması yer almaktadır.

 

Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi; hizmet üreten sektörlerde, işyerleri, kurum veya kuruluşların verdiği hizmetlerin yeterliliğinin, ilgili Türk Standardına ve/veya Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kriterlere uygunluğunu gösteren ve akdedilen sözleşme ile kullanılabilen geçerliliği 1 yıl olan belge olup, bu belge tüketiciye verilecek hizmetlerin ve çeşitli işyerlerinin mevzuata uygunluğunu, imkan ve kabiliyetlerinin yeterliliğini göstermektedir.

 

Yukarıda aktarılan mevzuat uyarınca, isteklilerin işyerlerindeki faaliyetlerine yönelik olarak verilen hizmet yeri yeterlik belgesinin idarenin hizmet binasında yerine getirilecek işlerde istenilmemesi gerekmektedir.

 

Başvuruya konu ihalenin konusunun öğle yemeği hizmet alımı işi olduğu, idari şartnamede işin görüleceği yerin Yüzüncü Yıl Üniversitesine bağlı il ve ilçelerdeki meslek yüksek okulları olarak belirtildiği, ancak teknik şartnamede yer alan düzenlemeden üç kap yemeğin firmalar tarafından kendi tesislerinde veya idarenin mutfağında pişirileceği ve servisinin de Yüzüncü Yıl Üniversitesine bağlı il ve ilçelerdeki meslek yüksek okullarında yapılacağı anlaşılmaktadır.

 

Buna göre, teknik şartnamede yer alan düzenleme ile işin görülmesinde, firmaların kendi tesislerinde veya idarenin mutfağının kullanılmasına imkan verilmektedir. İsteklilerin kendi binalarını kullanacağı durumda  işyerlerindeki faaliyetlerine yönelik olarak verilen hizmet yeri yeterlik belgelerinin istenilmesinde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır. Ancak isteklilerce idarenin mutfağının kullanılmasının tercih edilmesi durumunda, bu isteklilerden hizmet yeri yeterlik belgelerinin istenilmemesi gerekmektedir. Bu itibarla teknik şartnamede yer alan düzenlemeye rağmen, idari şartnamede hizmet yeri yeterlik belgelerinin istenmesi konusunda ayrım yapılmamış olmasının, mevzuata aykırılık teşkil ettiği ve 15 adet ihale dokümanın satın alındığı ancak ihaleye 2 isteklinin katıldığı göz önüne alındığında, ihaleye katılımı da engelleyici nitelikte olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Kesinleşen ihale kararının en son istekliye tebliğ edildiği tarihin 24.12.2007 tarihi olduğu, başvuru sahibinin 14.12.2007 tarihinde ihale dokümanı satın aldığı, 28.12.2007 ihale dokümanına yönelik olarak idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarenin kararının 04.01.2008 tarihinde şikayetçiye bildirildiği, sözleşmenin 27.12.2007 tarihinde usulüne uygun olarak  imzalanmadığı tespit edilmiştir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

           

İncelemeye konu ihalede 15 adet ihale dokümanının satın alındığı, 2 isteklinin teklif verdiği, yapılan inceleme sonucunda 1 adet teklifin geçerli olduğu gözönüne alındığında, anılan ihalede 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen “rekabet” ilkesinin oluşmadığı, söz konusu ihalenin bu nedenle de iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle,

 

Karara katılıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul