En son güncellemeler 24 Haziran 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-837
  • Toplantı No: 2008/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/010
Gündem No :88
Karar Tarihi:18.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-837
Şikayetçi:
 Ufi Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mahallesi Özdemir Sokak Çağlar Apt. No: 1/1 BİTLİS
 İhaleyi yapan idare:
 Baykan Devlet Hastanesi Baştabipliği, Baykan/SİİRT
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.01.2008 / 1091
Başvuruya konu ihale:
 2007/188865 İhale Kayıt Numaralı “Özel Güvenlik Hizmeti Alım” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.02.2008 tarih ve 08.01.47.G014/2008-21E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Baykan Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 05.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ufi Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti.’nin 17.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 31.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  11.01.2008 tarih ve 1091 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idarece tüm tekliflerin aşırı düşük sorgulaması yapılmaksızın ihalenin çabucak sonuçlandırıldığı iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

İdari şartnamenin 26.3 maddesinde; özel güvenlik görevlilerinin yemek ihtiyaçlarının hastane tarafından karşılanacağı, yol bedeli verilmeyeceği, giyim ve mali sorumluluk sigortası maliyetinin teklif fiyata dahil olduğu, görevlilere brüt asgari ücretin % 10 fazlasının ödeneceği belirtilmiştir.

 

İhalenin 12 süreli olduğu ve 4 kişi ile yürütüleceği tespit edilmiştir. 4 işçi üzerinden yapılan giyim ve mali sorumluluk sigorta maliyeti hariç asgari işçilik maliyetinin 38.654,66 YTL olduğu tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü bulunmaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölüm/XIII/H/b kısmında;

 

          Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.

          Amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderler sözleşme ve genel giderler içinde değerlendirildiğinden, idari şartnamelerin "teklif fiyata dahil olan masraflar" kısmında bu giderler için bir bedel öngörülmeyecektir.

          Asgari işçilik maliyeti; brüt asgari ücret ile idari şartnamede öngörülen yemek, yol ve giyim bedeli ile işveren sigorta prim tutarından oluşmaktadır. Asgari ücretin üzerinde ödeme öngörülen işlerde brüt asgari ücret yerine öngörülen bu fazla tutar yazılacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, idari şartnamede yapılan belirlemeye göre brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir.

          İşçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen önemli teklif  bileşenleri ile ilgili açıklama istenecek, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verilecektir.

          Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır.” açıklaması yer almaktadır.

 

İdarece yukarıda belirtilen Tebliğ düzenlemesi çerçevesinde asgari maliyetin altında kalan veya idarece aşırı düşük kabul edilen tekliflerin değerlendirme dışı bırakılmadan önce teklifte önemli görülen bileşenler yönünden 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesine göre aşırı düşük sorgulaması yapılması gerekmekte iken şikayetçinin teklifinin sorgulama yapılmaksızın aşırı düşük teklif olarak değerlendirilmesinin mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

          ğ) İhale dokümanının  ihalenin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılması yönünden yapılan incelemede,

 

            Teknik şartnamenin 3.1 maddesinde; özel güvenlik görevlilerinin sevk ve idaresi, idarece tespit edilecek aksaklıkların giderilmesi ve bu hususta tutulacak zabıtların imzalanması ve gerektiğinde idarenin taleplerinin yerine getirilmesi ve yönlendirilmesi için tam yetkili bir şirket sorumlusu müdür veya idareci konumunda bir yetkili görevlendirileceği, bu kişinin 4 adet güvenlik görevlisi içinden olmayacağı, yüklenicinin şirket sorumlusu için ek bir maliyet ve ücret talebinde bulunamayacağı belirtilmiştir.

 

            Aynı şartnamenin 7.1 maddesinde, hizmetin 7 gün 24 saat sürdürüleceği, 7.11 maddesinde, hafta sonu ve resmi tatil günlerinde de idarenin belirlediği sayıda güvenlik elemanının çalıştırılacağı belirtilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölüm/VIII/G kısmında;

 

          İşin süresi de dikkate alınarak resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü özel güvenlik personeli çalıştırılacak ise çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında açıkça belirtilecek ve bu günler için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca ücret hesaplanacaktır.” açıklaması,

 

Aynı Tebliğin Birinci Bölüm/XIII/G kısmında;

 

14- İşin yürütülmesinde görev alacak ve haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarenin iş yerinde geçirecek şef, müdür, koordinatör gibi personel için ücret ödenmeyeceğine ve teklif fiyata dahil edilemeyeceğine dair düzenleme yapılmayacaktır.

         

          16 –İşin niteliği gereği resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında belirtilecektir.” açıklaması yer almaktadır.

 

            İdarenin yaklaşık maliyet hesabında sorumlu yönetici maliyetini ve resmi ve dini bayram çalışmasını dikkate almadığı tespit edilmiştir.

         

            İdarece yukarıda yer verilen teknik şartname hükümlerinde, sorumlu yöneticinin teklif fiyata dahil edilmeyeceğinin ve resmi ve dini bayram günlerinin sayısı ile bu günlerde çalışacak işçi sayısının belirtilmemesinin anılan Tebliğ hükmüne aykırı olduğu, aynı zamanda bu aykırılığın bu ihalede asgari işçilik maliyeti hesaplanmasını ve dolayısıyla da sağlıklı bir şekilde aşırı düşük sorgulaması yapılarak tekliflerin değerlendirilmesini imkansız kıldığı anlaşılmıştır.

 

            Sözleşme usulü incelendiğinde; ihale kararının 11.12.2007 tarihinde onaylandığı, şikayetçi tarafından kesinleşen ihale kararının 14.12.2007 tarihinde öğrenildiği, 17.12.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu, idarece şikayet üzerine alınan 31.12.2007 tarihli yazının 04.01.2008 tarihinde şikayetçiye bildirildiği, idarece şikayet başvurusu ile aynı gün 17.12.2007 tarihinde ihalenin sözleşmeye bağlandığı tespit edilmiştir.

 

            4734 sayılı Kanunun  41 inci maddesinin 1 ve 2 nci fıkralarında; “İhale sonucu, ihale kararlarının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil ihaleye teklif veren bütün isteklilere imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın isteklilere tebliğ tarihi sayılır.

 

İhaleye katılan isteklilerden teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyenlerin tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde yazılı talepte bulunmaları halinde, idare talep tarihini izleyen beş gün içinde yazı ile gerekçelerini bildirmek zorundadır.” hükmü,

Aynı Kanunun  42 inci maddesinin 1 inci fıkrasında; “41 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sürelerin bitimini veya Maliye Bakanlığının vizesi gereken hallerde bu vizenin yapıldığının bildirilmesini izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde kalan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır. Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilir." hükmü yer almaktadır.

            İdare tarafından yukarıda belirtilen Kanun hükümlerinde öngörülen süreler beklenmeksizin Kanuna aykırı olarak sözleşme imzalandığı tespit edilmiştir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul