İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-838
  • Toplantı No: 2008/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/010
Gündem No :89
Karar Tarihi:18.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-838
Şikayetçi:
 Edirne Radyoloji Merkezi Sağ. Hizm. İnş. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti., Sadık Ahmet Cad. No: 17 EDİRNE
 İhaleyi yapan idare:
 Edirne Devlet Hastanesi Baştabipliği, Sarıcapaşa Mah. Çukurçeşme Sok. 22030 EDİRNE
Başvuru tarih ve sayısı:
 02.01.2008 / 113
Başvuruya konu ihale:
 2007/194787 İhale Kayıt Numaralı “Manyetik Rezonans Görüntüleme ve Tetkik Sonuç Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

07.02.2008 tarih ve 08.00.18.G014/2008-4E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Edirne Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 17.12.2007 tarihinde Pazarlık Usulü ile yapılan “Manyetik Rezonans Görüntüleme ve Tetkik Sonuç Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Edirne Radyoloji Merkezi Sağ. Hizm. İnş. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 17.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 31.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  02.01.2008 tarih ve 113 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 02.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İhale dokümanında istenen kapalı devre MR cihazının tek bir firmayı işaret ettiği, bu ilde kapalı devre MR hizmeti veren firmanın yetkilisinin başhekim yardımcısının eşi olduğu, verilen sürede istenen özelliklerde MR cihazının kurulmasının mümkün olmadığı, tek bir firmanın girmesi için iş bitirme belgesi istenmediği, Bütçe Uygulama Talimatında adı geçen çekimlerin %98’ini açık sistem ile gerçekleştirmek mümkün iken  kapalı devre sistem ile hastaların % 20-30’una hizmet vermenin mümkün olmadığı, 

           

            2) Tek bir firmanın girmesi için iş bitirme belgesi istenmediği,

 

            3) İdari şartnamede teklif edilecek birim fiyatta hazine payının % 15 olarak hesaplanmasının istendiği, ancak bu oranın mevcut durumda  % 1 olduğu,

 

iddia edilmektedir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

1) Başvuru sahibinin 1 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

Şikayet başvurusu üzerine idarece şikayet başvurusunun değerlendirilebilmesi için 18.12.2007 tarihli yazı ile şikayetçinin elinde bulunan cihazın özellikleri ile Bütçe Uygulama Talimatında belirtilen tetkiklerden hangilerini yapıp hangilerini yapamadıkları konusunda bilgi istenildiği görülmüştür.

            Şikayetçi tarafından gönderilen açıklamada; mevcut cihazının açık sistem MR olduğu ve bu cihazla Bütçe Uygulama Talimatında yer alan 33 adet MR tetkikinden 24’ünü yapabildikleri, 9’unu ise yapamadıkları belirtilmiştir.

 

İdarenin şikayet üzerine aldığı kararda; “Hastanemiz idaresi, hastanemizde çalışan tüm klinisyen hekimlere 26.07.2007 tarih ve 4571 sayılı bir yazı ile Bütçe Uygulama Talimatında yer alan tetkiklerden hangisini ve ne miktarda istediklerini sormuş gelen cevaba göre de 25.09.2007 tarihinde bir komisyon kurarak yapmayı planladığımız görüntüleme hizmet ihalesinde yer alacak tetkikleri ve sayılarını karara bağlamıştır. Ayrıca 28.09.2007 tarihinde hastanemiz radyoloji uzmanları ile klinisyen hekimlerinin yer aldığı ayrı bir komisyon idaremize bu tetkiklerin çekilebilmesi için gerekli olan cihazların neler olması gerektiğini ana başlıklarıyla bildirmişlerdir. …Amacımız hastanemizde çalışan hekimlerimizin klinik gözlemleri ve karşılaştıkları hasta profillerine göre ileri tetkik, tanı ve tedavi gerekçelerine göre Bütçe Uygulama Talimatında yer alan tetkiklerden hangilerini ve ne miktarda isteyebileceklerini belirleyerek sağlıklı bir hizmet sunmaktır.

 

17/12/2007 tarihinde saat 10:00´da yapılan Manyetik Rezonans Görüntüleme ve Tetkik Sonuç Hizmeti Alımı İhalesinin şartnamesinde belirlenen teknik kriterler herhangi bir firmaya, bir marka veya modele ait olmayıp rekabeti, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlayacak şekilde kapalı MR sistemine sahip birçok cihazın girebileceği kriterleri haizdir. Kapalı MR sistemi tercihi ise hastanemizin ihtiyaç duyduğu MR tetkiklerini karşılayabilecek bir sistem tercihi olup, herhangi bir cihaz tercihi değildir. Ayrıca Bakanlığımıza bağlı diğer hastanelerin hazırlamış oldukları şartnameler ile Eğitim Araştırma Hastanelerinin kullandıkları cihazlarda incelenmiştir. Görülmüştür ki, bu hastanelerin neredeyse tamamı kapalı sistem MR ile verilen hizmeti tercih etmişlerdir.

 

Bahse konu şikayetinize istinaden yapmış olduğunuz açıklamada özellikle Meme MR ve Hareketli Masa ile Tüm Vücut Metastaz Tarama tetkiklerinin firmanız tarafından yapılamadığı açıkça belirtilmiştir. Bu tetkiklerin ihtiyacı hastanemiz hekimlerinin isteği doğrultusunda yukarıda bahsedilen tarihte kurulan komisyon tarafından çok önceden karara bağlanmış olup bu tetkiklerin çekilememesi; sunulan hizmette hasta sağlığı açısından ciddi sorunlara yol açabileceğinden, mümkün değildir.

 

250 yatak kapasitesine sahip hastanemizde, ayaktan tedavi ve teşhis amaçlı başvuruların yıllık sayısının 592.386, yatan hasta sayısının 10.864, yatak işgal oranının ise %80 civarında olmasından kaynaklanan yoğun bir hasta sirkülasyonu olmaktadır. Bakanlığımızın uygulamaya koyduğu Sağlıkta Dönüşüm Programı ile vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaşması sonucunda kurumumuzun hasta potansiyeli daha da artmaktadır. Hasta profillerinin değişmesi birçok hastalığın tanı ve tedavisinde ileri teknoloji ürünü tıbbi cihazların kullanımını zorunlu hale getirmiştir. Bu nedenle; 17.12.2007 tarihinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 21/B (pazarlık usulü) maddesi uyarınca yapılan Manyetik Rezonans Görüntüleme ve Tetkik Sonuç Hizmeti Alımı ihalesinin teknik şartnamesi bu kriterler baz alınarak hazırlanmış olup, herhangi bir marka ve modeli işaret etmeyip, aksine hastanemizin ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir çok cihazın girebileceği özellikleri taşımaktadır. Şayet adı geçen ihalede, cihazın sistemini ve bazal taşıyacağı özellikleri belirtmeyip sadece tetkik bazında yapmış olsaydık sizin firmanızın yine bu ihaleye iştirak edemeyeceği açıktır.” şeklinde kapalı sistemin ve tetkiklerin hangi kriterler göre belirlendiği belirtilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin 2 ve 3 üncü fıkralarında;

İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.

Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir.

hükmü yer almaktadır.

Teknik şartname incelendiğinde, idarece herhangi bir marka ya da model belirtilmediği, ancak şikayet üzerine alınan kararda, MR cihazının kapalı sistem olması şartının gerekçelerine yer verildiği anlaşılmıştır.

 

Teknik şartnamede, ihale konusu iş, “Edirne Devlet Hastanesinin MR görüntüleme hizmetinin Edirne’de kurulu ya da kurulacak olan görüntüleme merkezinden hizmet satın alınmasıdır” şeklinde tanımlanmıştır.

 

Şikayetçinin dilekçesi, idarenin cevabı ve doküman hükümleri birlikte değerlendirildiğinde; hangi tetkiklerin hizmet alımı yoluyla alınacağının ve hangi sistemin idarenin ihtiyaçlarını karşılayacağının belirlenmesinin hastanenin  ihtiyaçları ve hizmet gerekleri çerçevesinde idarenin takdir yetkisinde bulunduğu, idarece marka veya model belirlenmeyip sadece sistemin belirlendiği, hizmetin görüleceği ilde kurulu ya da kurulacak olan merkezlerden hizmet alınacağı belirtilerek sadece kurulu olanlar şeklinde kısıtlamaya gidilmediği, sadece tetkikler belirtilerek ihaleye çıkılması halinde yine de şikayetçinin mevcut cihazıyla şartnameye uygun teklif veremeyeceği, dokümanda belirtilen teknik şartları karşılayan cihazları bulunan ya da temin eden firmaların bu ihaleye teklif vermesinde herhangi bir engel bulunmadığı anlaşılmış olup, bu iddia yerinde bulunmamıştır.

 

Ayrıca, iddialarda yer alan kapalı devre MR hizmeti veren firmanın yetkilisinin başhekim yardımcısının eşi olduğu iddiasının dokümana yönelik şikayet aşamasında incelenmesinin mümkün olmadığı, bu ihalede yetkili olanlar ile iddialarda adı geçen kişinin soyadı benzerliğinin bulunmadığı tespit edilmiştir.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin 14.4 maddesinde, iş deneyim belgesi istenmediği belirtilmektedir.

           

  Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 42 nci maddesinin 1 nci fıkrasında; “Mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama hizmet alımları ile yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarına eşit veya bu tutarı aşan diğer hizmet alımı ihalelerinde; isteklinin, son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında gerçekleştirdiği veya yapımla ilgili hizmet işleri için geçerli olmak üzere en az % 50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgelerin istenilmesi zorunludur.” hükmü yer almaktadır.

 

İhalenin yaklaşık maliyeti dikkate alındığında, bu ihalede iş deneyim belgesi istenmesinin zorunlu olmadığı anlaşılmış olup, şikayet yerinde bulunmamıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 2 nci maddesinde; “İstekliler teklif edecekleri birim fiyatları hazırlarken 2007 yılı Bütçe Uygulama Talimatındaki fiyatları esas alacaklardır. Burada % 8 KDV, % 15 Hazine payı, % 1 SHÇEK payı ve % 4 Sağlık Bakanlığı Merkez payı düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden tekliflerini sunacaklardır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Maliye Bakanlığı Bütçe Muhasebat Genel Müdürlüğünün 02.05.2007 tarih ve B.07.0.MGM.0.22/588-1/07586 sayılı yazısında hazine payının 2007 yılı için % 1 olduğu anlaşılmış olup, bu iddia yerinde bulunmuştur.

 

            Ayrıca, iddialara konu hazine payı oranı ile birlikte düzenleme bir bütün olarak incelendiğinde, idarece yaklaşık maliyet hesaplamasında ve ödenek belirlenmesinde esas alınması gereken Bütçe Uygulama Talimatındaki fiyatların tekliflerin üst sınırını oluşturacak şekilde, tekliflerin hazırlanmasında kriter olarak belirlenmesinin serbest piyasa koşullarında tekliflerin isteklilerce hazırlanmasını engelleyici nitelikte ve ihalenin iptalini gerektirir bir düzenleme olduğu anlaşılmıştır.

 

          B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (g) bendi uyarınca dokümana süresinde itirazen şikayet başvurusunda bulunulmuş ise ilgili dokümanın Kanun ve ilgili mevzuatına  uygun olup olmadığı yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

İdari şartnamenin 53 üncü maddesinde;

Fiyat Farkı Hesaplanması ve Şartları

53.1. Fiyat farkı verilecektir.

53.1.1 Yüklenici, gerek sözleşme süresi içinde sözleşmenin tamamen ifasına kadar vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.

53.1.2 31/12/2002 gün ve 24980/3 Mükerrer Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4734 Sayılı K.İ.K´ na göre ihalesi yapılacak olan hizmet alımlarına ilişkin fiyat farkı hesabında uygulanacak esaslar çerçevesinde ve Sağlık Bakanlığı Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığının Tıbbi Cihaz Hizmet Alımları hakkında 08.08.2005 tarih ve 2005/124 sayılı genelgesi doğrultusunda fiyat farkı verilecektir.

 

Fiyat Farkı Hesaplama Formülü:

Pn= Fiyat Farkı Katsayısı

b2 = 1(sabit katsayıdır)

Go= İhale tarihinde geçerli olan Yılı Bütçe Uygulama Talimatındaki alman hizmete ilişkin birim fiyat

Gn= İhale sonucu sözleşmeye bağlanan hizmetin gerçekleştirildiği (alındığı) tarihte geçerli olan Yılı Bütçe Uygulama Talimatındaki alınan hizmete ilişkin birim fiyat

F= Fiyat Farkı

An= Sözleşme Tutarı (Birim Fiyat Tutarı)

B= 0,90 (sabit katsayıdır)

1.      Formül Pn  = b2x( Gn/ Go )

2.      Formül F = an x B x (Pn   - 1 )”

 

düzenlemesi yer almaktadır.

 

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun “Fiyat Farkı Verilebilmesi” başlıklı 8 inci maddesinde, “Sözleşme türlerine göre fiyat farkı verilebilmesine ilişkin esas ve usulleri tespite Kamu İhale Kurumu’nun teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir.

 

Sözleşmelerde yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.” hükmü yer almaktadır.

 

4734 sayılı Kanuna tabi idarelerin 4735 sayılı Kanun hükümlerine göre sözleşmeye bağlanan hizmet alımlarının fiyat farkı hesabında uygulanacak esas ve usuller  24.12.2002 tarih ve 5037 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar” ile düzenlenmiştir.

 

Anılan Esasların 7 nci maddesinde  fiyat farkı hesabında uygulanacak formül ve katsayılar yer almaktadır. Anılan maddede, Go, Gn değerlerinin, akaryakıt dışındaki malzemelerin   temel indeksleri ve güncel indeksleri; Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü  tarafından aylık yayımlanan  (1994=100) bazlı  Tablo-2: Toptan Eşya   Fiyatları   İndeks Sayıları Tablosunun “Genel” satırındaki sayıyı ifade ettiği belirtilmiştir.

 

Bu itibarla, söz konusu esaslar uyarınca, Go, Gn değerlerinin, akaryakıt dışındaki malzemelerin   temel indeksleri ve güncel indeksleri; Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü  tarafından aylık yayımlanan  (1994=100) bazlı  Tablo-2: Toptan Eşya   Fiyatları   İndeks Sayıları Tablosunun “Genel” satırındaki sayıyı ifade etmesine karşılık, işe ait idari şartnamede bu esaslara aykırı olarak, Go değerinin, ihale tarihinde geçerli olan yılı bütçe uygulama talimatındaki alınan hizmete ilişkin birim fiyat, Gn değerinin ise, ihale sonucu sözleşmeye bağlanan hizmetin gerçekleştirildiği (alındığı) tarihte geçerli olan yılı bütçe uygulama talimatındaki alınan hizmete ilişkin birim fiyat olduğu yolundaki düzenlemenin, düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil ettiği anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul