• Karar No: 2008/UH.Z-840
  • Toplantı No: 2008/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/010
Gündem No :91
Karar Tarihi:18.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-840
Şikayetçi:
 Tarsus Yemekçilik Temz. İnş. Taşm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Hürriyet Mah. Yavuz Sultan Selim Cad. Nu 35 MERSİN
 İhaleyi yapan idare:
 Silifke Devlet Hastanesi Başhekimliği, Göksu Mahallesi Atatürk Caddesi 33960 Silifke/MERSİN
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.01.2008 / 175
Başvuruya konu ihale:
 2007/151228 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Yemek Pişirme, Servis ve Servis Son. Hizmet Alım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

11.02.2008 tarih ve 08.00.35.G015/2008-4E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Silifke Devlet Hastanesi Başhekimliği’nce 01.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malzemeli Yemek Pişirme, Servis ve Servis Son. Hizmet Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak Tarsus Yemekçilik Temz. İnş. Taşm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.nin 24.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 25.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  03.01.2008 tarih ve 175 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Aşırı düşük teklif sorgulamasından sonra, ihalenin 70.000,00 YTL daha düşük teklif sunan istekli üzerinde bırakıldığı, ancak bu fiyata ihale konusu işin yapılamayacağı, ihale üzerinde kalan isteklinin açıklamalarının, ihalede kullanılacak malzemelerin tekrar gözden geçirilerek yeniden değerlendirilmesi gerektiği,

 

            2) İdari şartnamenin 7.3.2 maddesindeki makine ve ekipmana ilişkin düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu, rekabeti daralttığı, iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

 

            Birim fiyat teklif alınmak suretiyle ihale edilen işe ait idari şartnamenin 2 nci maddesi ile ihale ilanının 2 nci maddesinde ihale konusu işin niteliği, türü ve miktarı,

 

sıra

malın/İşin Cinsi

miktar

birim

açıklama (Varsa)

1

normal Yemek

220000

adet

 

2

diyet Yemegi

45000

adet

 

3

normal Kahvaltı

85000

adet

 

4

diyet Kahvaltı

25000

adet

 

 

olarak belirlenmiş olup, bu düzenlemeler uyarınca söz konusu iş, 01.01.2008-31.12.2008 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

 

            Diğer taraftan, işe ait teknik şartnamede ihale konusu yemek işinde kullanılacak malzeme ve listesine ilişkin gramajlara yer verildiği anlaşılmıştır.

 

            Aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin olarak, idarece 02.11.2007 tarih ve muhtelif sayılı yazılarla, isteklilerden Fatih Tem. Tek. Gıda Kır. Nak. İhr. San. Tic. Ltd. Şti., Filiz Gıda Tic. Ltd. Şti., Tarsus Yemekçilik Tic. Ltd. Şti.-Harput İaşe Ltd. Şti. Ortak Girişimi, Ece Yemekçilik Tic. San. Ltd. Şti. ve Asil Yemekçilik Tic. Ltd. Şti.nden, teklifte önemli görülen bileşenlerle ilgili yazılı açıklama istenildiği anlaşılmıştır.

 

            İdarece aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında teklifte önemli görülen bileşenlerle ilgili yazılı açıklama istenilirken, teklifi aşırı düşük olduğu tespit edilen isteklilere gönderilen yazılarda özetle, “01.11.2007 tarihinde ara karar alındığı, 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca aşırı düşük fiyat sorgulaması yapılması gerektiği kanaatine varıldığından, ekteki cetvelde bulunan bir haftalık menüde birer öğün yemeğin (normal yemek, diyet yemeği, normal kahvaltı, diyet kahvaltı) ekteki listeye göre yedişer günlük hazırlanması ve fiyat bileşenlerinin hazırlanarak sunulması” hususlarına yer verildiği görülmüştür.

 

Bu kapsamda 12.12.2007 tarihli ihale komisyon kararında, Filiz Gıda Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin, “aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin yazılı açıklamada bulunmadığı”, Asil Yemekçilik Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin ise, “aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin yazılı açıklamasını tevsik edici belgelerin bulunmaması ile % 3 sözleşme giderinin gösterilmediği” gerekçesiyle değerlendirilme dışı bırakıldığı görülmüştür.

 

Aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında ihale üzerinde kalan istekli Fatih Tem. Tek. Gıda Kır. Nak. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.nin, yemekte kullanılacak malzemelere ve gaza ilişkin proforma fatura, yemek ve kahvaltıların, gazın, su ve elektrik tüketiminin, giyim bedelinin maliyet hesaplamasının sunulduğu anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 38 nci maddesinde, ihale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit edeceği, bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak isteyeceği hükme bağlanmıştır.

 

İhale konusu işin niteliği, isteklilerce aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında sunulan açıklamalar, maliyet bilenleri ve ihalenin en düşük teklif fiyatı sunan istekli üzerinde bırakılması hususları birlikte değerlendirildiğinde, ihalenin Fatih Tem. Tek. Gıda Kır. Nak. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.nin üzerinde bırakılmasına yönelik şikayetçinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Başvuru sahibinin teklif sunduktan sonra idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, buna karşılık 2 nci iddiasının ihale dokümanına yönelik olduğu dikkate alındığında, bu iddianın incelenmesine gerek görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

İncelemeye konu ihalede;

 

1) İhale ilanının 4.3.2 maddesi ile idari şartnamenin 7.3.2 maddesinde, makine ve ekipmana ilişkin belgeler kapsamında, isteklinin bu işin yapılması için kullanacağı makine ve ekipmanları demirbaş defterinde göstereceği, bu defterin noter onaylı suretinin veya serbest mali müşavir veya muhasebeci onaylı olabileceği hususuna yer verilmiştir.

 

  Bu hususla ilgili olarak, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 44 üncü maddesinin ilk iki fıkrasında, “İdare, ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri öngörebilir.

 

Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır.” yönünde düzenlemeye yer verilmiştir.

 

Bu itibarla, makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esas olmasına karşılık, işe ait ihale ilanının 4.3.2 maddesi ile idari şartnamenin 7.3.2 maddesinde, makine ve ekipmana ilişkin belgeler kapsamında, isteklinin bu işin yapılması için kullanacağı makine ve ekipmanları demirbaş defterinde göstereceği, bu defterin noter onaylı suretinin veya serbest mali müşavir veya muhasebeci onaylı olabileceği hususunun mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil ettiği sonucuna varılmıştır.

 

            2) İhale ilanının 4.3.3 maddesi ile idari şartnamenin 7.3.3 maddesinde, kalite ve standarda ilişkin belgeler kapsamında, belediyelerden veya sağlık müdürlüklerinden alınan gayrisıhhi işyeri açma ruhsatı ile işyeri çalıştırma ruhsatı, ihaleye katılımda mesleki ve teknik yeterlik kriteri olarak öngörüldüğü anlaşılmıştır.

 

            Diğer taraftan, işe ait teknik şartnamenin 1 inci maddesinde, hizmetin ifa yerinin Silifke Devlet Hastanesi olduğu hususuna yer verilmiş olup, aynı hususa işe ait ihale ilanı ve idari şartnamenin 2 nci maddesinde de yer verildiği anlaşılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 41 inci maddesinde ise; “… Ayrıca ihale konusu hizmetin yerine getirilmesine ilişkin olarak ilgili mevzuat gereği alınması zorunlu olan sicil, izin, ruhsat vb. belgelerin isteklilerce sunulmasına ilişkin hükümlere ilan ve ilgisine göre ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamede yer verilir. İş ortaklarının her birinin söz konusu belgeleri sunması zorunludur. Konsorsiyumlarda ise işin uzmanlık gerektiren kısmına teklif veren ortağın o kısma ilişkin belgeleri sunması gerekir…” hükmü yer almaktadır.

 

İhale tarihi itibarı ile yürürlükte olan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde;

 

“Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden; 

            b) Gayrisıhhî müessese: Faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseseleri,

            c) Birinci sınıf gayrisıhhî müessese: Meskenlerden mutlaka uzak bulundurulmaları gereken işyerlerini,

            d) İkinci sınıf gayrisıhhî müessese: Meskenlerden mutlaka uzaklaştırılması gerekmemekle beraber izin verilmeden önce civarında ikamet edenlerin sıhhat ve istirahatleri üzerine gerek tesisatları ve gerekse vaziyetleri itibarıyla bir zarar vermeyeceğine kanaat oluşması için inceleme yapılması gereken işyerlerini,

          e) Üçüncü sınıf gayrisıhhî müessese: Meskenlerin yanında açılabilmekle beraber yalnız sıhhî nezarete tabi tutulması  gereken işyerlerini,

f) Sıhhî müessese: Gayrisıhhî müesseseler dışında kalan her türlü işyerini

          k) İnceleme kurulu: Birinci sınıf gayrisıhhî müesseseler için yer seçimi ve tesis kurma, deneme veya açılma izni amacıyla inceleme yapan kurulu,

n) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı: Yetkili idareler tarafından bu Yönetmelik kapsamındaki işyerlerinin açılıp faaliyet göstermesi için verilen izni,  ifade eder.” hükmü yer almaktadır.

 

Yukarıda yer alan Yönetmelik hükmü uyarınca, gayrisıhhi müesseselere ait belgenin, kurulduğu yer itibariyle faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseseleri sınıflandırmak için verildiği anlaşılmaktadır.

 

İhale konusu hizmet alımının niteliği ve idare tarafından yüklenicinin kullanımına tahsis edilen mutfak ve yemekhanelerin idareye ait olduğu ve yemek üretiminin bu yerlerde yapılacağı dikkate alındığında, yetkili idarelerden alınmış gayrisıhhi müesseselere ait çalışma izin belgesi ve işyeri çalıştırma ruhsatının istenilmesi ve anılan belgelerin ihaleye katılımda yeterlilik kriteri olarak belirlenmesinin mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil ettiği anlaşılmıştır.

           

Netice itibariyle; yukarıda açıklanan mevzuata aykırılıklar nedeniyle ihale işlemleri ile ihale kararının iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul