İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-841
  • Toplantı No: 2008/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/010
Gündem No :92
Karar Tarihi:18.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-841
Şikayetçi:
 Candaroğulları Özel Güvenlik Ltd. Şti, Cumhuriyet Caddesi Ataoğuz İş Merkezi K.5/6 KASTAMONU
 İhaleyi yapan idare:
 Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü, Hacıorta Mevkii, Kuzeykent KASTAMONU
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.01.2008 / 681
Başvuruya konu ihale:
 2007/162054 İhale Kayıt Numaralı “Güvenlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

11.02.2008 tarih ve 08.00.98.G015/2008-7E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü’nce 17.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Güvenlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Candaroğulları Özel Güvenlik Ltd. Şti.nin 02.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 03.01.2008 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  08.01.2008 tarih ve 681 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Teklif fiyata dahil olan masraflar dikkate alındığında, ihale üzerinde kalan isteklinin teklifinin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulması gerekirken, bu isteklinin teklifi hakkında aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan kesinleşen ihale kararının alındığı iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İşe ait ihale ilanının ve idari şartnamenin 2 nci maddesi uyarınca, ihale konusu iş, “Rektörlük ve Bağlı Birimlerde 18 Bay ve 6 Bayan Olmak Üzere Toplam 24 Personel ile Özel Güvenlik Hizmeti Alımı”nı kapsamakta olup, bu düzenlemelerden söz konusu işin, 01.01.2008-31.12.2008 tarihleri arasında gerçekleştirileceği anlaşılmıştır.

 

            Teklif fiyata dahil masraflara ilişkin olarak işe ait idari şartnamenin 26 ncı maddesinde, çalıştırılacak personele asgari ücretin % 10 fazlası ücret ödeneceği, ayda 26 gün üzerinden brüt 2,00 YTL yol ve 2,00 YTL yemek ücetinin ödeneceği, resmi ve dini bayramlarda toplam 156 gün çalışılacağı (13X12), giyeceğin ayni olarak yüklenici tarafından karşılanacağı, iş kazaları ve meslek hastalıkları risk prim oranının % 1,5 olduğu hususlarına yer verilmiştir. Ayrıca, işe ait idari şartnamenin 7.3.3 maddesinde ve teknik şartnamenin 4-h maddesinde, isteklilerin özel güvenlik mali sorumluluk sigortası yaptıracaklarına dair taahhütname verecekleri ve bu sigortayı yaptırmak zorunda olduğu belirtilmiş olup, bu sigorta türü, özel güvenlik hizmet alımı ihalelerinde, ayrı bir maliyet bileşenini oluşturmaktadır.

 

            İşe ait teknik şartnamenin 4-b maddesinde, 2 adet pantolon, 4 adet gömlek, 1 adet kravat, 2 adet mont, 1 adet kep, 2 çift ayakkabı, 1 adet yağmurluk, 1 çift eldiven ve 2 çift çorap hizmet sunucusu tarafından temin edilecek giyecek kapsamında sayılmıştır.

 

            Götürü bedel üzerinden teklif alınmak suretiyle ihale edilen işe ilişkin olarak, yemek, yol, işçilik, resmi ve dini bayramlarda çalışma ve sözleşme giderleri dahil asgari işçilik maliyet tutarı, 271.658,71 YTL olup, ihale üzerinde kalan isteklinin teklifinin, 273.100,00 YTL olduğu anlaşılmıştır. İdarece, 4734 sayılı Kanunun 38 nci maddesine göre aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmamıştır.

 

            4734 sayılı Kanunun 38 nci maddesinde, ihale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit edeceği, bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak isteyeceği hükme bağlanmıştır.

 

          Diğer taraftan özel güvenlik hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin olarak Kamu İhale Genel Tebliğinde, “Özel güvenlik hizmet alımlarında ise ihale konusu işe ilişkin her türlü güvenlik sistem ve cihazları ile ekipman, alet, edevat, kelepçe, cop, dedektör, telsiz, el feneri, düdük gibi makine ve ekipman maliyetlerinin tamamı, sözleşme ve genel giderler içerisinde yer alan amortisman olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyecektir. Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde aşırı düşük teklif sorgulamasında giyim bedeli ise önemli bir bileşen olarak görülecek ve isteklilerce giyim bedelini tevsik eden belgeler sunulacaktır. Giyeceklerin daha önce alındığı ve bunun için bir gider öngörülmediği gibi açıklamalar kabul edilmeyecektir.

          Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde mali sorumluluk sigortası gideri aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilecek ve isteklilerce aşırı düşük teklif sorgulaması çerçevesinde sigorta acentelerinden alınarak sunulan proforma fatura veya sözleşmelerin ekine sigorta acentelerince  Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında  yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla özel güvenlik mali sorumluluk sigortası hizmetini geçekleştirebileceklerine ilişkin ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya  bölge müdürlüğünden alınan  teyit yazısının  eklenmesi ve  bu teyitlerin yetkili kişilerin  imzasını taşıması gerekecektir.

          Özel güvenlik hizmetinin kampus gibi belirli bir alan içerisinde yerine getirilmesi ve güvenlik için bir araca gerek duyulması halinde, bu aracın akaryakıt ve diğer maliyetleri önemli teklif bileşeni olarak kabul edilmeyecektir.” yönünde açıklamalara yer verilmiştir.

 

            Başvuru konusu ihalede yemek, yol, işçilik, resmi ve dini bayramlarda çalışma ve sözleşme giderleri dahil asgari işçilik maliyet tutarının 271.658,71 YTL olduğu, bu maliyetlerin dışında, 24 işçi için giyecek ve mali sorumluluk sigortasının da teklif fiyata dahil edilmesi gerektiği, bununla birlikte, ihale üzerinde kalan isteklinin teklifinin 273.100,00 YTL olduğu ve bu durumda, sözleşme giderleri dahil giyecek ve mali sorumluluk sigortası için geriye 1.441,29 YTL’lik bedel kaldığı anlaşılmış olup, ihale konusu işin niteliği, ihale üzerinde kalan isteklinin teklifi, teklif edilen diğer fiyat ve ihalenin en düşük teklif fiyatı sunan istekli üzerinde bırakıldığı dikkate alındığında, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            14.09.2007 tarih ve 336 sayılı ihale komisyonu görevlendirme yazısında, “…..aşağıda adı, soyadı ve görev unvanları yazılı kişilerden ihale komisyonu oluşturulması izninin alınması” hususunun Genel Sekreterlik Makamına arz edildiği, ancak bu yazıda, 5 adet olarak tespit edilen ihale komisyonu asil üyelerinin üçünün ad-soyadının belirtilmediği, ayrıca, yedek üye olarak ad-soyadı belirtilen 3 kişinin tespit edildiği,  anlaşılmıştır.

 

Bu hususla ilgili olarak Kamu İhale Genel Tebliğinde, “İhale Yetkilisi ve İhale Komisyonu” başlığı altında, “İhale komisyonu; biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı ve birinin muhasebe veya mali işlerden sorumlu bir personel olması şartıyla, tek sayıda olmak üzere en az beş kişiden oluşacak şekilde ve komisyonun eksiksiz toplanacağı dikkate alınarak, asıl üyeler ile bu üyelerin yerine geçecek aynı niteliklere sahip yedek üyelerin isimleri belirtilmek suretiyle oluşturulur. İhale komisyonunun eksiksiz olarak ihaleyi sonuçlandırabilmesi için yedek üyeler tespit edilirken ihale konusu işin uzmanları ile muhasebe veya mali işlerden sorumlu personel yerine geçecek en az birer yedek üye belirlenmelidir. İhale komisyonlarının idare personelinden oluşturulması gerekmekte olup, ihaleyi yapan idarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde bu Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilecektir.

Yedek üyelerin asıl üyelerin taşıması gereken özellikleri haiz olması gerekir. Bir makamdaki görevi nedeniyle ihale komisyonunda görevlendirilen kişinin o görevinden herhangi bir şekilde ayrılması sonucu komisyon üyeliğinden de ayrılmak zorunda kalması halinde ayrılan personelin yerine atanan kişi değil, o asıl üyenin yedeği ile ihaleye devam edilmesi ve herhangi bir nedenle asıl üyenin yerine geçen yedek üyenin ihale sonuçlanıncaya kadar komisyon üyeliğine devam etmesi gerekmektedir. İhaleyi yapan idarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde, bu Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir.” yönünde açıklamalara yer verilmiştir.

 

Bu itibarla, ihale komisyonunun asıl üyeler ile bu üyelerin yerine geçecek aynı niteliklere sahip yedek üyelerin isimleri belirtilmek suretiyle oluşturulması gerekirken, 14.09.2007 tarih ve 336 sayılı ihale komisyonu görevlendirme yazısında, “…..aşağıda adı, soyadı ve görev unvanları yazılı kişilerden ihale komisyonu oluşturulması izninin alınması” hususunun Genel Sekreterlik Makamına arz edildiği, ancak bu yazıda, 5 adet olarak tespit edilen ihale komisyonu asil üyelerinin 3’ünün ad-soyadının belirtilmediği, ayrıca, yedek üye olarak ad-soyadı belirtilen 3 kişinin tespit edildiği dikkate alındığında, ihale komisyonunun, düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte mevzuat hükümlerine aykırı olarak oluşturulduğu anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul