İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-842
  • Toplantı No: 2008/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/010
Gündem No :94
Karar Tarihi:18.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-842
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş. Tem. İlaçlama B.İşlem İnsan Kyn. Sos. Hiz. Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Vedat Dalokay Cad. No: 62/3 G.O.P. ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 İskenderun Devlet Hastanesi Başhekimliği, Dumlupınar Mah.264 Sokak İskenderun/HATAY
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.01.2008 / 353
Başvuruya konu ihale:
 2007/163032 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Yemek Pişirme Dağıtma ve Sonrası Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

13.02.2008 tarih ve 08.00.58.G015/2008-6E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İskenderun Devlet Hastanesi Başhekimliğince 10.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malzemeli Yemek Pişirme Dağıtma ve Sonrası Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş. Tem. İlaçlama B.İşlem İnsan Kyn. Sos. Hiz. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.nin 06.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 17.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  04.01.2008 tarih ve 353 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Teknik şartnamenin 4.2 maddesinde 1 sorumlu gıda mühendisi için gıda mühendisleri odasından alınmış sorumlu yönetici belgesinin istendiği, 3 aşçıbaşı için ise Milli Eğitim Bakanlığından alınmış ustalık belgesinin istendiği, gıda mühendisi için diploma bir yana bırakılarak anılan belgenin istenmesinin mevzuata aykırı olduğu, aynı şekilde aşçıbaşıların da diplomalarının bir yana bırakılarak söz konusu belgenin istenmesinin mevzuata aykırı olduğu, istenen belgelerin deneyime ilişkin referans belgesi niteliğinde olduğu,

 

            2) Teknik şartnamenin 5.26 maddesinde, yemekhanede kullanılan su, havagazı, elektrik giderlerinin firmaya ait olduğunun belirtildiği, ancak bunların miktarlarının önceden bilinemediği ve maliyet hesaplamasının da yapılamadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

 Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Birim fiyat teklif alınmak suretiyle ihale edilen işe ait ihale ilanı ile idari şartnamenin 2 nci maddesinden, ihale konusu işin 24 ay süreyle 500.000 adet dört kap normal yemek, 96.000 adet diyet yemek, 200.000 adet kahvaltı ve 50.000 adet ara öğünü kapsadığı anlaşılmaktadır.

 

            İşe ait teknik şartnamenin 4.2 maddesinde, “Hizmetin istenilen kalitede verilebilmesi için firma bünyesinde 1 sorumlu gıda mühendisi (Türkiye Gıda Mühendisleri Odası tarafından alınmış sorumlu yönetici belgesi ve diploması), hastane bünyesinde ise, 3 aşçıbaşı (T.C. Milli Eğitim Bakanlığından alınmış ustalık belgesi).” öngörülmüştür.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 43 üncü maddesinde; “Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez.” hükmü yer almaktadır.

 

            İdarece yukarıda belirtilen düzenlemedeki personele ilişkin Türkiye Gıda Mühendisleri Odası tarafından alınmış sorumlu yönetici belgesi ile T.C. Milli Eğitim Bakanlığından alınmış ustalık belgesinin teknik şartnamede, işin yürütülmesi aşamasına yönelik olarak öngörüldüğü, bu belgelerin ihale ilanı ve idari şartnamede ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak öngörülmediği dikkate alındığında, söz konusu düzenlemenin mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil ettiğine yönelik şikayetçinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İşe ait teknik şartnamenin 5.26 maddesinde, yemekhanede kullanılan hava gazı, su ve elektrik giderlerinin ara saat alınması ve takılması dahil firmaya ait olduğu yönünde düzenlemeye yer verildiği anlaşılmıştır.

 

Diğer taraftan, Kuruma gönderilen ihale dosyası kapsamından, ihale konusu işte kullanılacak hava gazı, su ve elektrik giderlerinin yıllık sarfiyatına ilişkin bir belirleme yapılmadığı anlaşılmıştır.

 

Her ne kadar, idarece ihale konusu işte kullanılacak hava gazı, su ve elektrik giderlerinin yıllık sarfiyatına ilişkin bir belirleme yapılmamış ise de, hizmet sunucusu tarafından ara saat alınarak takılacağı ve bu nedenle de, bu giderlerin ihale konusu işe ilişkin olan kısmının tespitinin mümkün olabileceği, ayrıca, isteklilerce bu hususta 4734 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi uyarınca idareden açıklama talep edilebileceği ve idari şartnamenin 13 üncü maddesi uyarınca, ihale konusu işin gerçekleştirileceği yerin isteklilerce incelenmesinin mümkün bulunduğu dikkate alındığında, şikayetçinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul