İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-843
  • Toplantı No: 2008/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/010
Gündem No :95
Karar Tarihi:18.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-843
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş. Temz. İlaçlama B.İşlem İns.Kayn. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Vedat Dalokay Caddesi Nu 62/3 G.O.P. / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 H.E. Kazandevlet Hastanesi, Atatürk Mah. 06980 Kazan / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.01.2008 / 2078
Başvuruya konu ihale:
 2007/186064 İhale Kayıt Numaralı “Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Tam Otomasyon Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

29.01.2008 tarih ve 08.02.73.G015/2008-11E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            H.E. Kazandevlet Hastanesi’nce 28.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Tam Otomasyon Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş. Temz. İlaçlama B.İşlem İns.Kayn. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 31.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 09.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  18.01.2008 tarih ve 2078 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İhalenin ağırlıklı olarak yazılım teminine yönelik olduğu ve hizmet alımı olarak değerlendirilemeyeceği,

 

           2) İdari şartnamede yer alan işin tanımı ile benzer iş tanımının aynı olduğu ve birbirinden tamamen farklı olan yazılım temini ve veri giriş personel çalıştırma hizmet işinin “hizmet alımı” adı altında topluca ihale edilmeye çalışıldığı,

 

           3) İdari şartnamede işin süresinin 335 gün olarak belirtilmiş olmasına rağmen işin başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirtilmediği,

 

          4) İdari şartnamede giysilerin yüklenici tarafından tedarik edileceği, ancak bu işler için ücret talep edilemeyeceği hususunun mevzuata aykırı olduğu,

 

İddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari Şartnamenin “İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde ihale konusu hizmetin adı “Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Tam Otomasyon Hizmet Alımı”, ihale konusu hizmetin miktarı ve türü ise, “37 kişi-11 Ay Hizmet Alımı” olarak tanımlanmıştır.

 

            Teknik Şartnamenin “1.1. Amaç ve Kapsam” başlıklı düzenlemesinde ise “Bu bilgi sistemiyle hastanemizde sunulan sağlık hizmetlerinin en iyi şekilde verilebilmesi, gelir ve giderlerin izlenebilmesi, gelir kaçaklarının önlenmesi, kaynakların doğru yönlendirilmesi, hastane yönetimine stratejik kararlar vermek üzere bilgi sağlanması amaçlanmaktadır.” denilmektedir.

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanunun “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde; “Hizmet: Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetler ifade eder.” hükmü yer almaktadır.

 

            Söz konusu ihaleye ilişkin olarak, İdari ve Teknik Şartname düzenlemelerinden, işin 37 kişi ile 11 ay sürecek bilgi sistemi hizmeti olduğu, ihalenin sadece yazılım teminine değil, bakım, onarım, güncelleme, uyarlama ve teknik destek gibi hizmetleri de içerdiği, anılan Kanunda yer alan “hizmet” tanımına uyduğu dikkate alındığında ihalenin, idare tarafından “Hizmet Alımı” olarak değerlendirilmesinde mevzuata herhangi bir aykırılığın bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiası ile ilgili olarak;

 

            İdari Şartnamenin “İşe ilişkin bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde ihale konusu hizmetin adı  “Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Tam Otomasyon Hizmet Alımı” olarak,

           

            İdari Şartnamenin “II-İhaleye Katılmaya İlişkin Hususlar” başlıklı 7.4 maddesinde ve İhale İlanının 4.4 maddesinde benzer iş; “Kamu veya özel sektörde Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Tam Otomasyon Hizmeti yapmış olmak” olarak belirtilmiştir.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde; “Benzer iş: İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetleri ifade eder.” hükmü yer almaktadır.

 

            İhale İlanı ve İdari Şartnamede yer alan benzer iş tanımına bakıldığında, söz konusu işin kamu ve özel sektörde gerçekleştirilmiş “hastane bilgi yönetim sistemi tam otomasyon hizmeti” ile sınırlamış olduğu, aslında benzer iş tanımının ihale konusu işten daha kapsamlı olması gerektiği, bu durumun mevzuata aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İhale ilanında  “2. İhale Konusu Hizmetin;

c) İşin Süresi: 11 ay (01.02.2008’ de başlayacak ve 31.12.2008’ de sona erecektir.)” denilmiş,

 

            İdari Şartnamenin “İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde ise; “ihale konusu hizmetin miktarı ve türü: 37 Kişi-11 Ay/Hizmet Alımı” olarak belirtilmiş,

 

            Anılan Şartnamenin, “İşe Başlama ve İş Bitirme Tarihi” başlıklı 49 uncu maddesinde ise , “49.1. Sözleşmenin imzalandığı tarihten (Sayıştay tesciline tabi işlerde ise bu tescilin yapıldığının idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliğinden) itibaren 7 (yedi) takvim günü içinde işe başlanır.

 

49.2. İşin süresi 335 (üçyüzotuzbeş) takvim günüdür.” denilmiştir.

                                    

            Kamu İhale Genel Tebliğinin “G.Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı bölümünün 16 ncı maddesinde; “İşin niteliği gereği resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında belirtilecektir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

            Ayrıca yine anılan Tebliğin yukarıda belirtilen bölümünün 7 inci maddesinde; “İdari Şartnamede işin başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirtilmesi gerekmektedir.” denilmektedir.

 

            Anılan Tebliğ düzenlemesi uyarınca idarece idari şartnamenin 49.1 ve 49.2 nci maddelerinde işin başlangıç ve bitiş tarihlerinin açıkça belirtilmemesine rağmen, işe başlama tarihinin sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde işe başlanacağının ve işin süresinin 335 gün olarak öngörülmüş olması, ayrıca ihale ilanında da işin başlangıç ve bitiş sürelerinin açıkça belirtilmiş olması, ihaleye katılımı ve teklif verilmesini engelleyen bir duruma yol açmayacağından, başvuru sahibinin iddiasının yerinde bulunmamıştır.

 

            4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari Şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26.3. maddesinde; “İş Önlüğü; Çalıştırılacak kişilere teknik şartnamede belirtilen özelliklerde 1 adet olarak verilecektir….. Yukarıda belirtilen giderler teklif fiyata dahildir.” denilmekte,

 

            Anılan Şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı 57 nci maddesinde “Yüklenici ihale konusu hizmette çalıştırılacak personelin teknik şartnamede belirtilen şekilde ve sayıda iş giysilerini tedarik edecektir. Bu işler için ayrıca bir ücret talep edilmeyecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Teknik Şartnamenin “6.5. Çalışanların Kıyafeti” başlıklı düzenlemesinde ise; “Bilgisayar operatörlerinin kıyafetleri tek tip olup, yüklenici bilgi işlem çalışanlarına aşağıda belirtilen özelliklerde birer iş önlüğü temin edecektir.” diyerek, erkek ve kadın için öngörülen iş önlüklerinin taşıması gereken özellikler sayılmıştır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin “G.Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı bölümünün 13 üncü maddesinde; “Personele ilişkin giyecek giderleri, işin yapılması sırasında personelce kullanılması istenen kıyafetle ilgili olduğundan giyecek giderinin işçilere aylık veya nakdi olarak ödeneceğine dair bir düzenleme yapılmayacak, giyeceğin özellikleri ile sayısı ihale dokümanında belirtilecektir. Ancak giyecek giderleri için parasal tutar öngörülmeyecektir. Ancak süresi 3 ay ve daha az olan personel çalıştırmasına dayalı hizmet alım ihalelerinde, teklif fiyata dahil olacak masraflar arasında giyecek giderine yer verilmeyecek ve istekliler giyecek giderini tekliflerine dahil etmeyecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Yukarıda yer alan düzenlemelerin tümü birlikte değerlendirildiğinde; İdari ve Teknik Şartnamelerde yapılan düzenlemelerde, idarece öngörülen iş kıyafetlerinin teklif fiyata dahil olduğu, bunlar için ayrıca bir ücret talep edilemeyeceği ve Kamu İhale Genel Tebliğine uygun olarak giysilerin özelliklerinin Teknik Şartnamede düzenlendiği, ayrıca bu giderler için parasal bir tutar öngörülmediği tespit edilmiş olup, söz konusu düzenlemelerin mevzuata uygun olduğu, dolayısıyla başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

            B- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (g) bendi uyarınca dokümana süresinde itirazen şikayet başvurusunda bulunulmuş ise ilgili dokümanın Kanun ve ilgili mevzuatına uygun olup olmadığı  yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            İdari Şartnamenin 26.3 maddesinde; “Ayrıca;

Yemek:İşçilerin yemek ihtiyaçları yüklenici tarafından karşılanacaktır. Ancak yükleniciye  yemek ihtiyacının karşılanması noktasında bir bedel ödenmeyecek olup, bu bedelin karşılığı olarak, hizmet alımı kapsamında çalıştırdığı işçilerin yemek ihtiyaçlarını karşılaması için hastanede çıkan yemekten bedelsiz olarak faydalanması imkanı verilecektir. İstekliler tekliflerinde işçilerin yemek ihtiyaçları için bir bedel öngörmeyecektir.

 

            Yol: 44 bilet (1 aylık)=44 x 2.095 YTL=92.18 YTL x 37 x 11=37.517,26 YTL olarak verilecektir.

 

            İş Önlüğü: Çalıştırılacak işçilere teknik şartnamede belirtilen özelliklerde 1 adet olarak verilecektir.

 

            Ücret: Çalışanlara teknik şartnamenin 6.2. maddesinde belirtilen oranlarda verilecektir.

 

            Resmi tatil günlerinde (Resmi ve Dini Bayram günleri ile Yılbaşı): 0-16’ da 2 kişi,16-24 arası 1 kişi olmak üzere çalışılacaktır. 4857 sayılı İş Kanununun 47. maddesi gereği belirlenecek ücretten verilecektir.

 

            Yukarıda belirtilen giderler teklif fiyata dahildir.” düzenlemesi,

 

            Teknik Şartnamenin 6.1. maddesinde; “Çalışma saatleri: Normal çalışma saatleri resmi tatil günleri haricinde acilde çalışanlar için 07.30-16.00, 16.00-24.00 olmak üzere iki vardiya, diğer birimler için 07.30-17.00 saatler arasındadır. (Çalışma saatleri gerektiğinde idare tarafından değiştirilebilir.) Bununla birlikte hastane hizmetlerinin kesintisiz şekilde devam etmesi gerekli olduğunda yüklenici, normal çalışma saatleri dışında ve resmi tatil günlerinde de hastana idaresinin isteği doğrultusunda ihtiyaca göre değiştirilebilecek olan sayıda bilgisayar operatörü çalıştırmakla yükümlüdür. Resmi tatil günlerinde (Resmi ve Dini Bayram günleri ile Yılbaşı): 0-16’ da 2 kişi,16-24 arası 1 kişi olmak üzere çalışılacaktır. 4857 sayılı İş Kanununun 47. maddesi gereği belirlenecek ücret teklif fiyata dahildir.

 

            6.2 maddesinde ise; “Çalışan sayısı ve türleri: Yukarıda 6.1’ de belirtilen saatler çerçevesinde 37 (otuz yedi) bilgisayar operatörü çalıştırılacaktır. Hangi sayıda ve hangi bölümde çalışacakları hastane idaresi tarafından belirlenecektir.

 

            Çalışacak operatörlerden donanımdan (sistem bakım ve onarımdan) ve yazılımdan (çok kullanıcılı işletim sistemi ve VTYS den) sorumlu 1’ er kişi ile Başhekimlikte çalışacak 1 kişiye ihale günü yürürlükte olan brüt asgari ücretin % 60’ ı, Hastanemiz satın alma, gider, tahakkuk, hasta kabul ve personel birimlerinde çalıştırılacak toplam 7 kişiye ihale günü yürürlükte olan brüt 

asgari ücretin % 50’ si ve diğer çalışanlara ihale günü yürürlükte olan brüt asgari ücretin % 40’ ı oranında fazla ücret verilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Resmi ve dini bayramlarla yılbaşında yapılacak çalışma için personel sayısı belirtilmesine rağmen, bu belirlemenin hangi tür personel için öngörüldüğünün İdari ve Teknik Şartnameden anlaşılamadığı ve bu durumun ihaleye teklif verecek isteklilerin tekliflerini hazırlamasına engel teşkil ettiği sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul