• Karar No: 2008/UH.Z-844
  • Toplantı No: 2008/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/010
Gündem No :96
Karar Tarihi:18.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-844
Şikayetçi:
 Ek-Ay Temizlik İlaç Peyzaj Güv. ve Yemek Hizm. Tic. Ltd. Şti., Hersan Mahallesi Kurubulak Sokak Kat 2 No: 38 BİTLİS
 İhaleyi yapan idare:
 Ahlat Devlet Hastanesi Başhekimliği, Selçuklu Çarşısı 13400 Ahlat / BİTLİS
Başvuru tarih ve sayısı:
 16.01.2008 / 1641
Başvuruya konu ihale:
 2007/183323 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

11.02.2008 tarih ve 08.0221.G020/2008-09 sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ahlat Devlet Hastanesi Başhekimliği’nce 24.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ek-Ay Temizlik İlaç Peyzaj Güv. ve Yemek Hizm. Tic. Ltd. Şti.’nin 24.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 26.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  16.01.2008 tarih ve 1641 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1-İhale ilanının 4.22, 4.31, 4.32, 4.4 ncü maddelerinde yer alan düzenlemenin idari şartnamenin ilgili maddelerinde yer alan düzenlemeler ile tezat teşkil ettiği, mevzuata aykırı düzenleme yapıldığı,

 

2-Sözleşme tasarısı ve Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin olmadığı,

 

3-Dizi pusulasında birim fiyat teklif mektubunun yer aldığı halbuki ihale konusu işin “Anahtar Teslimi Götürü Bedel” olduğu,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin idareye yaptığı 24.12.2007 tarihli başvuruda birinci iddiasına ilişkin şikayette bulunurken; Kurumumuza yaptığı itirazen şikayet başvurusunda fazladan 2 farklı konuyu daha şikayet ettiği görülmüştür.

 

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde; “İhalelere ilişkin olarak yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu tarafından öncelikle idareye şikayette bulunulacağı” hüküm altına alındığından başvuru sahibinin iki ve  üncü iddialarına ilişkin idari başvuru yolunu tüketmeden doğrudan Kurumumuza başvuruda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

03.08.2007 tarih ve 26602 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Tebliğin “Kurum tarafından yapılacak İşlemler” başlıklı 13 ncü maddesinin ikinci fıkrasında; “…..İdareye yapılan şikayet başvurusundan farklı bir konu ile Kuruma başvurulması halinde, itirazen şikayet başvuru konusuna ilişkin idarenin cevabının alınmamış olması nedeniyle başvuru aynı işlemlere tabi tutulacaktır. İdareye başvuru konularının yanı sıra yeni konular da eklenerek Kuruma başvurulması halinde ise, dilekçe tekrar idareye gönderilmeyecek, Kurum tarafından değerlendirmeye alınacaktır.” düzenlemesine yer verildiğinden bu iddialara ilişkin inceleme iddialarla sınırlı olmak üzere iddiaların incelenmesi kapsamında yapılmıştır.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale ilanının 4.2.2 nci maddesinde; “İsteklinin bilançosu veya eşdeğer belgeleri
İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait isteklinin yıl sonu bilançosu veya gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeler;

 

İsteklinin;
            a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması,
            b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,10 olması,
            c)    Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması,

 

Yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan son iki yılın ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. Serbest meslek erbabının vereceği ve ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, toplam gelir/toplam gider oranının son yılının veya son iki yıllık ortalamasının enaz (1,25) olması şartı aranır. Bu durumda yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz.” düzenlemesi yer aldığı halde, idari şartnamede ilanın 4.2.2 nci maddesinde yer alan “İsteklinin bilançosu veya eşdeğer belgeleri”ne ilişkin düzenlemenin yer almadığı belirlenmiştir.

 

            İlanın 4.3.1 nci maddesinde;  İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %25 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,” düzenlemesine  karşılık, İdari şartnamenin 7.3.1 nci maddesinde; “İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %40 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İlanın 4.3.3 nci  Makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı maddesinde; “30 adet tanker,1 adet pick up,1 adet kontrol aracı, teknik şartnamede belirtilen miktarda ve özelliklerde saplı tırmık, saplı bel, fırça süpürge, bağ makası, çim makası, yelpaze yaprak tırmığı, çöp poşeti, bahçe el çapası, deri işçi eldiveni ve işçi kıyafeti bulunduracağına dair noter onaylı taahhütname verecektir.” düzenlemesine karşılık, İdari şartnamenin 7.3.2 nci maddesinde; “Teknik şartnameye göre bulundurması gereken makine ve ekipmanların 5 yaşından büyük olmaması gerekmektedir. Makine ve ekipmanlar taahhüt edilerek temin edilecekse noter onaylı taahhütname sunulması gerekmektedir. Bu makine ve ekipmanın firmaya ait olma şartı aranmayacaktır. Ancak isteklinin kendi malı olan makine ve ekipmanın fatura yada demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli Mali Müşavir yada Serbest Muhasebeci Mali Müşavir raporu ile tevsik edilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İlanın 4.4 ncü maddesinde; “Bu ihalede benzer iş olarak , her türlü park yeşil alan,refüj ve rekreasyon alanları bakım ve onarım işleri ile personel çalıştırılmasına dair hizmet alım işleri kabul edilecektir.” düzenlemesine karşılık, İdari şartnamenin 7.4 ncü maddesinde; “Bu ihalede hastanelerde gerçekleştirilmiş genel temizlik hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Yukarıda belirtildiği üzere idarece idari şartnamenin anılan maddelerinde yapılan düzenlemelerin işe ait ilanın ilgili maddelerindeki düzenlemelerden farklı olduğu, düzenlemeler arasında çelişkiler bulunduğu tespit edilmiştir.   

 

4734 sayılı Kanunun “İhale İlânlarında Bulunması Zorunlu Hususlar” başlıklı 24 üncü maddesinin birinci paragrafında, “İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilânlarda yer verilemez.” hükmü bulunmaktadır.

 

İdari şartnamesi ile ilanındaki anılan düzenlemelerin birbiriyle açıkça çeliştiği, ihale ilanı ile ihale dokümanı arasındaki bu farklı düzenlemeler ihaleye katılmak isteyenleri tereddüde düşürecek niteliktedir.       

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi  yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır.

 

ğ) İhale dokümanının  ihalenin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılması yönünden yapılan incelemede; 

 

1-Başvuru sahibinin ihale dokümanın arasında sözleşme tasarısı ve hizmet işleri genel şartnamesinin bulunmadığı iddiasına ilişkin olarak;

 

İdarece 21.01.2008 tarih ve 87 sayılı yazı ile gönderilen ve 24.01.2008 tarih ve 500 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan ihale işlem dosyası incelendiğinde; söz konusu ihaleye ilişkin “Sözleşme Tasarısı ve Hizmet İşleri Genel Şartnamesi”nin ihale dokümanları arasında yer almadığı tespit edilmiştir. Konuya ilişkin olarak 31.01.2008 tarih ve 592 sayılı yazı ile tekrar ihaleyi yapan idareden “Sözleşme Tasarısı ve Hizmet İşleri Genel Şartnamesi”nin düzenlenip düzenlenmediği sorulmuştur. İdareden 04.02.2008 tarih ve 145 sayılı yazısında henüz sözleşme yapılmadığı için ““Sözleşme Tasarısı ve Hizmet İşleri Genel Şartname”nin düzenlenmediği bildirilmiştir.

 

Ancak, ihalede doküman ekinde isteklilere; “Sözleşme Tasarısı ve Hizmet İşleri Genel Şartnamesi”nin sunulmamış olması ve anılan belgelerin ihaleden sonra hazırlanacak olmasının  mevzuata aykırı olduğu bu haliyle ihalenin sonuçlandırılmasının mümkün olmadığı tespit edilmiştir.  

 

2- Dizi pusulasında birim fiyat teklif mektubunun yer aldığı halbuki ihale konusu işin “Anahtar Teslimi Götürü Bedel” olduğu iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “Teklif ve Sözleşme Türü” başlıklı 19 ncu maddesinde; “İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliye toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme düzenlenecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İlanın 9 ncu maddesinde ise benzer düzenleme yer almaktadır.

 

Söz konusu ihalenin idari şartname ve ilanda anahtar teslimi götürü bedel teklif verileceğine ilişkin düzenlemenin yer aldığı, ihaleye teklif sunan tüm isteklilerinde teklif mektuplarını “Anahtar Teslimi Götürü bedel” olarak idareye sunduğu, dolayısıyla dizi pusulasında birim fiyat teklif olarak yer almasının istekliler açısından yanıltıcı bir durum oluşturmadığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının  iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği  ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul