• Karar No: 2008/UH.Z-845
  • Toplantı No: 2008/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/010
Gündem No :97
Karar Tarihi:18.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-845
Şikayetçi:
 HATSEL Telekom. Elk. Elekt. İnş. H. Ürünl. Doğalgaz Tic. ve San. Ltd. Şti. Şeyhadil Mahallesi Refet Efendi Cad. No: 33 KAHRAMANMARAŞ
 İhaleyi yapan idare:
 Adapazarı Merkez Belediye Başkanlığı Cumhuriyet Mahallesi Kolağası Sok. No: 3 54100 Adapazarı/SAKARYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.01.2008 / 2117
Başvuruya konu ihale:
 2007/165479 İhale Kayıt Numaralı “Yapım ve Bakım Çalışmaları İçin Makine-Araç Kiralama ve İşçilik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

12.02.2008 tarih ve 08.0307.G023/2008-9E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Adapazarı Merkez Belediye Başkanlığı tarafından 05.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Yapım ve Bakım Çalışmaları İçin Makine-Araç Kiralama ve İşçilik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak HATSEL Telekom. Elk. Elekt. İnş. H. Ürünl. Doğalgaz Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 06.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 26.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  21.01.2008 tarih ve 2117 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

Söz konusu ihaleye ait ilanda  ve idari şartnamenin 7.4 maddesinde “Bu ihalede benzer iş olarak yaya ve araç yolu bakım ve onarım çalışmaları kapsamındaki hizmet işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesine yer verildiği, ihale üzerinde bırakılan ALSAN İnş. Özel Eğitim Hizmetleri Pet. Zirai ve Tarım Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifleri ekinde iş deneyim belgesi olarak hem iş bitirme, hem de iş durum belgesi olmak üzere iki adet belge sunduğu, her iki belgenin de  belirtilen düzenlemeye uygun olmadığı,

 

İhale konusu işin Fen İşleri Müdürlüğü hizmetleri kapsamında olduğu ve bundan önceki tüm benzer işlerin ilanlarında benzer işin  “Fen işleri hizmet alımı” veya “Yaya ve araç yolu yapım, bakım ve onarım çalışmaları için makine - araç kiralama ve işçilik hizmet alımı işi” şeklinde tanımlandığı,

 

Fen İşleri Müdürlüğü hizmetleri kapsamında yapılan işlerle, Park Bahçeler Müdürlüğü hizmetleri  kapsamındaki yapılan işlerin nitelik ve teknik olarak birbirinden tamamen farklı olduğu, teknik şartnamenin  2.1 maddesinde işin tanımının “Yaya ve araç yolları ile diğer yerlerde kazı, dolgu, yükleme boşaltma, taşıma, çalışma, kırma yapılması, bordür dizilmesi, parke döşenmesi, bordur ve parke sökülmesi, asfalt zemini hazırlama, asfalt serme, asfalt yama ve yol yapılması, istinat ve bahçe duvarı yapılması, yol açılması, yıkım işlerinin yapımı ile idarenin tespit ederek bildirdiği ve fen işleri hizmetlerinin gerektirdiği işçiliklerin yapılması işlerini ifade eder." şeklinde yapıldığı, dolayısıyla fen işleri hizmetlerinin  “Yol yapım, bakım, onarım, yol genişletme, bina yıkımı, asfalt zemin hazırlığı, asfalt serme, bordur ve parke döşenmesi ve imalatları, silindir, finişer ve benzeri” şeklinde çok detaylı araç ve ekipman kullanımını gerektiren  ve özellikleri olan işleri kapsadığı,

 

            İhale üzerinde bırakılan firmanın  sunmuş olduğu iş bitirme belgesinde  "ihale kayıt numarası”nın bulunmadığı, ayrıca bu iş bitirme belgesinde işin tanımının “74 vasıflı ve vasıfsız işçi ile kent içi yeşil alanların, yaya yollarının bakım, onarım, temizlik ve yenilenmesi işi" olarak belirtildiği, her ne kadar belgede  bakım - onarım ifadesi yer almışsa da belge toplam  tutarı olan 511.319,82 YTL’nin ne kadarının yaya yolu onarımı olarak gerçekleştirildiğinin belirtilmediği, belgenin kent içi temizliği, yaya yolu yapımı ve yeşil alanların bakım onarım işlerini kapsadığı dikkate alındığında, yaya yolu olarak yapılan iş miktarının, şartnamede şart koşulan teklif bedelinin %25 oranını karşılayıp karşılamadığının anlaşılamadığı, park ve bahçe işlerinde işin yoğunluğunun yeşil alanların bakım ve temizliğinin oluşturduğu, iş bitirme belgesi tutarının içerdiği üç iş kalemine eşit olarak dağılması halinde ise belge tutarının teklif edilen bedelin %25’ini karşılamadığı, 

 

Ayrıca, firmanın sunduğu iş bitirme belgesinde personel çalıştırması hizmetinin yer aldığı,  ihale ile ilgili benzerlik taşıyan araç, teçhizat ve ekipman çalıştırması hizmetinin mevcut olmadığı, dolayısıyla iş bitirme belgesinin araç kiralama işi ile ilgili şartları kapsamadığı,

 

           Yapılan ihalenin asgari 772.000 YTL’sinin işçilik gideri, kalan 552.000 YTL’sinin ise araç, teçhizat gibi giderlerden oluştuğu,  anılan firmanın iş deneyim belgesinin içeriğinde işçilik gideri hariç bir gider bulunmadığı,

 

             Ayrıca fen işleri hizmet işinde ssk risk oranın % 3,5 olduğu, park ve bahçe işinde ise ssk risk oranının %2,5 olduğu, dolayısıyla söz konusu  firmanın iş bitirme belgesinin bu yönüyle de ihale konusu işle benzer olmadığı, 

 

İhale üzerinde bırakılan isteklinin iş deneyim belgelerinin, ihalenin benzer iş tanımına uymadığına dair başvurularını 06.12.2007 tarih ve 2007/50 sayılı dilekçeleri ile İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Tebliğin 4.1 ve 4.2 maddeleri uyarınca ihale komisyonuna sundukları ancak, bunun idare tarafından dikkate alınmadığı,

 

Söz konusu dilekçelerine cevap verilmeden, ihalenin ALSAN İnş. Özel Eğitim Hizmetleri Pet. Zirai ve Tarım Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı ve firmalarının teklifinin  ekonomik açıdan ikinci avantajlı teklif olarak değerlendirildiğine dair 10.12.2007 tarih ve 054.MABB.11-1165/05.15.1(4942) sayılı kesinleşen ihale kararının 24.12.2007 tarihinde kendilerine tebliğ edildiği,

 

Kesinleşen ihale kararına ilişkin 28.12.2007 tarih ve 7173 sayılı şikayet dilekçesini idareye verdikleri, bu dilekçeye cevap almamaları üzerine 02.01.2008 tarihli dilekçeleri ile Kamu İhale Kurumuna başvuruda bulundukları,

 

Birinci dilekçelerine cevap niteliğindeki 26.12.2007 tarih ve 054.MABB.11-1225/05-15.1(5167) sayılı komisyon kararının 27.12.2007 tarihinde postaya verildiği, bu kararın  17.01.2007 tarihinde kendilerine tebliğ edildiği, ayrıca  ikinci dilekçelerine idarenin 04.01.2008 tarih ve 054.MABB/11-009 sayılı yazısı ile cevap verildiği, bu yazıda; kesinleşen ihale kararının 10.12.2007 tarihinde posta yolu ile gönderildiği, 7 günlük tebliğ ve 5 günlük itiraz süresinin beklendiği ve süresi içerisinde itiraz yapılmadığından ALSAN İnş. Özel Eğitim Hizmetleri Pet. Zirai ve Tarım Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile 27.12.2007 tarihinde sözleşme yapıldığı ve başvurularının 28.12.2008 tarihinde yapılmış olduğundan dikkate alınmadığının bildirildiği,

 

Bu durumda idarenin 06.12.2007 tarihli birinci dilekçelerine cevap vermeden anılan firma ile sözleşme imzalamış olduğu, itirazlarının neticelenmesinin beklenmediği, böylece idarenin mevzuata aykırı bir şekilde sözleşme imzalamış olduğu,

 

İddia edilmektedir.

 

İncelenen ihalede;

 

İki isteklinin katıldığı ihalede, 10.12.2007 onay tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin ALSAN İnş. Özel Eğitim Hizmetleri Pet. Zirai ve Tarım Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı,

 

Şikayetçinin henüz kesinleşen ihale kararı alınmadan 06.12.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarenin 26.12.2007 tarihli yazısı ile İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca şikayet dilekçesinin idareye değil ihale komisyonuna gönderilmiş olması sebebiyle başvurunun şikayet başvurusu hükmünde sayılmadığı belirtilerek, başvuru konusu iddiaların yerinde bulunmadığına dair dilekçeye cevap verildiği, idarenin söz konusu kararının 17.01.2008 tarihinde şikayetçiye bildirildiği,

 

Kesinleşen ihale kararının 24.12.2007 tarihinde başvuru sahibine tebliğ edildiği ve başvuru sahibinin 28.12.2007 tarihinde ikinci kez idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarenin  04.01.2008 tarihli cevap yazısında kesinleşen ihale kararının 10.12.2007 tarihinde posta yolu ile gönderildiği, 7 günlük tebliğ ve 5 günlük yazılı talepte bulunma süresinin beklendiği ve idari şartnamenin 40.1 maddesi gereği ihale üzerinde bırakılan ALSAN İnş. Özel Eğitim Hizmetleri Pet. Zirai ve Tarım Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile 27.12.2007 tarihinde sözleşme yapıldığı, şikayet başvurusunun sözleşme imzalandıktan sonra 28.12.2008 tarihinde yapılmış olması nedeniyle  İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesi uyarınca dikkate alınmadığının bildirildiği,

 

Başvuru sahibinin 02.01.2008 tarihli dilekçesi ile Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, söz konusu dilekçenin idarece bir karar alınmadan ve/veya 30 günlük karar verme süresi geçirilmeden Kuruma verilmiş olması nedeniyle  anılan Yönetmeliğin  15 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca işlem yapılmak üzere idareye gönderildiği,

 

Bilahare şikayetçinin 21.01.2008 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan dilekçesi ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

Anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesinde; ihalelere ilişkin olarak yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu tarafından öncelikle idareye şikayette bulunulacağı, bu şikayetlerin, sözleşme imzalanmamışsa ve yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun şikayete yol açan durumların farkına vardığı veya farkına varmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmışsa dikkate alınacağı, şikâyet sunulduktan sonra, ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği onaylanmadıkça idare tarafından sözleşme imzalanamayacağı,

 

Aynı Kanunun 56 ncı maddesinde; 55 inci maddede belirtilen hallerde ve sürede Kuruma sözleşme imzalanmadan önce şikayette bulunulabileceği, sözleşme imzalandıktan sonra yapılan şikayetlerin Kurul tarafından değerlendirmeye alınmayacağı hüküm altına alınmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 55 ve 56 ncı maddeleri gereğince sözleşme imzalandıktan sonra ihale süreciyle ilgili olarak ihaleyi yapan idareye ve sonrasında Kamu İhale Kurumuna şikayet ve itirazen şikayet yoluna başvurulması mümkün olmayıp, Kanunun 41 inci maddesinde kesinleşen ihale kararından sonra sözleşme imzalanması da belli bir süreye bağlanmıştır. Böylece, ihale işlemleriyle ilgili olarak yapılabilecek şikayetler için tanınan süre içinde sözleşme imzalanması engellenerek, sözleşme imzalanmadan önce ilgililere ihale işlemleriyle ilgili olarak tanınan şikayet hakkı güvenceye alınmıştır.

 

            Başvuru sahibinin 06.12.2007 tarihinde idareye yapmış olduğu  şikayet başvurusunun idare tarafından Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca idareye değil ihale komisyonuna gönderilmiş olması sebebiyle şikayet başvurusu hükmünde sayılmamasının mevzuata uygun olmadığı, idarenin bir bütün olduğu dikkate alındığında ihale komisyonunun şikayet dilekçesini idarenin şikayetleri incelemeyle yetkili birimine iletme yükümlülüğünün bulunduğu, idarenin 26.12.2007 tarihinde ihale üzerinde bırakılan istekliyi sözleşmeye davet ettiği ve 27.12.2007 tarihinde ALSAN İnş. Özel Eğitim Hizmetleri Pet. Zirai ve Tarım Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile sözleşme imzaladığı gözönüne alındığında, idareye şikayet başvurusu sunulduktan sonra ivedilik ve kamu yararı kararı alınmadığı halde sözleşme imzalanmış olması nedeniyle, idare işleminin 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesine aykırı olduğu tespit edilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

               Başvuru konusu ihaleye ait idari şartnamenin; 

 

               “İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde; “İhale konusu hizmetin; a) Adı: Yol Yapım ve Bakım Çalışmaları İçin Makine-Araç Kiralama ve İşçilik Hizmet Alımı İşi,

c)(Fiziki) miktarı ve türü:

12 ay süre ile

 

-         3 Adet Damperli Kamyon (6336 saat tahsis, 80.000,00 km taşıma),

-         4 Adet Kazıcı Ve Yükleyici Makine (8448 saat tahsis, 6336 saat çalışma),

-         3 Adet Çift Kabin Kamyonet (şoförsüz)(95.040,00 km taşıma),

-         1 Adet Panelvan Minibüs (2112,00 saat tahsis, 31.680,00 km taşıma),

-         41 Adet Düz İşçi

-         2 Adet Mühendis (düz işçi ücretinin en az %30’u),

-         3 Adet Tekniker, 1 Adet Teknisyen (düz işçi ücretinin en az %25’i)

-         4 Adet Bordür Ustabaşı (düz işçi ücretinin en az %20’si)

-         7 Adet E-sınıfı Ehliyeti olan Şoför Temini ve Hizmete tahsisi (düz işçi ücretinin en az %15’i)

-         2 Adet Operatör Temini Ve Hizmete Tahsisi (düz işçi maliyetinin en az %15’i)” düzenlemesi ile,

 

Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterlere ilişkin 7.3.1 (b) maddesinde; “İhale konusu hizmet veya benzer iş olarak kabul edilen hizmetlerde, istekli tarafından teklif edilen bedelin % 25’i oranında tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesinin ibrazı zorunludur.”,

     

  Benzer iş olarak kabul edilecek işler” başlıklı  7.4.1 maddesinde; “Bu ihalede benzer iş olarak, yaya ve araç yolu bakım ve onarım çalışmaları kapsamındaki hizmet işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.”,

 

Düzenlemeleri yer almaktadır.

 

Teknik şartnamenin;

 

2 nci maddesinde; “Bu teknik şartname; belediye sınırları içinde bulunan yol yapım ve bakım çalışmalarında yüklenici tarafından sunulacak hizmetlere ait teknik ayrıntıları ve şartları kapsar.” düzenlemesi ile,

 

 “Tanımlar” 2.1 maddesinde; Yol yapım ve bakım hizmeti: Yaya ve araç yollarıyla diğer kazı, dolgu, yükleme, boşaltma, taşıma, çalışma, kırma yapılması, bakım ve onarım yapılması, bordür dizilmesi, parke döşenmesi, bordur ve parke sökülmesi, asfalt yama ve yol  yapılması, istinat ve bahçe duvarı yapılması, yol açılması, yıkım işlerinin yapımı ile idarenin tespit ederek bildirdiği ve fen işleri hizmetlerinin gerektirdiği işçiliklerin yapılması işlerini ifade eder.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde;

 

 Benzer iş: İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetleri,

 

İş deneyim belgesi: İsteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki mesleki deneyimini ortaya koyan ve bu Yönetmelikte yazılı esas ve usullere göre düzenlenen, verilen ve değerlendirilen; iş bitirme belgesi, iş durum belgesi, iş denetleme belgesi ve iş yönetme belgesini,

 

…İfade eder.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdari şartnamede işin adının “Yol Yapım ve Bakım Çalışmaları İçin Makine-Araç Kiralama ve İşçilik Hizmet Alımı İşi” olarak belirtilmiş olması ve teknik şartnamenin 2.1 maddesinde yol yapım ve bakım hizmetinin daha çok  yaya ve araç yollarının yapılması şeklinde tanımlanmış olması karşısında idarece “yaya ve araç yolu bakım ve onarım çalışmaları kapsamındaki hizmet işleri” şeklinde yapılan benzer iş belirlemesinin, hem ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından hem de  teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşımadığı, böylece idarenin benzer iş belirlemesini mevzuata uygun bir şekilde yapmadığı anlaşılmıştır.

 

İdarece yapılan benzer iş belirlemesine göre değerlendirme yapılması durumunda dahi ihale üzerinde bırakılan firmanın sunmuş olduğu iş deneyim belgeleri benzer iş tanımına uymadığı anlaşılmıştır. Şöyle ki;

 

ALSAN İnş. Özel Eğitim Hizmetleri Pet. Zirai ve Tarım Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından teklifleri ekinde 02.02.2006 tarih ve 7/3-41 sayılı iş bitirme ve 14.12.2006 tarih ve 054.MABB.13-872 sayılı iş durum belgesi olmak üzere iki adet iş deneyim belgesi sunulmuştur. İş durum belgesinde işin adının “Park ve yeşil alanların hizmet alım işi” olarak belirtildiği, hizmetin tanımının ise; “6, 8 ve 12 ay araç ve iş makinesi tahsisi, taşıma ile 12 ay personel çalıştırılması hizmeti alımı” şeklinde yapıldığı, belirtilen işin idarece benzer iş olarak aranan “Yaya ve araç yolu bakım ve onarım çalışmaları kapsamındaki hizmet işleri”ne uygun olmadığı görülmüştür.

 

Anılan firmanın sunmuş olduğu iş bitirme belgesinde işin adının “Kent içi yeşil alanların, yaya yollarının bakım, onarım, temizlik ve yenilenmesi işi” olarak belirtildiği, hizmetin tanımının ise “74 vasıflı ve vasıfsız işçi ile kent içi yeşil alanların, yaya yollarının bakım, onarım, temizlik ve yenilenmesi işi” şeklinde yapıldığı, belge tutarının ise 511.319,82 YTL olduğu anlaşılmaktadır. Söz konusu belgeye konu yaya yollarının bakım ve onarım işi idarenin aradığı benzer iş tanımına uygun olmakla birlikte, bu işin belge toplam tutarının ne kadarını oluşturduğu belgede  belirtilmemiş, idarece bu hususta belgeyi düzenleyen kurumdan ek bilgi talebinde bulunulmamıştır. Dolayısıyla belgenin bu haliyle firmanın  teklif ettiği bedelin % 25’i oranını karşılayıp karşılamadığı anlaşılamadığından idarenin belgeyi geçerli kabul etmesine dair işlemi mevzuata uygun bulunmamıştır.

 

Diğer taraftan, 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde; “Bu Kanunun uygulanmasında;…

Hizmet: Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri,

Yapım: Bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, taşkın koruma ve dekapaj gibi her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, tamamlama, büyük onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işlerini,

…” hükmü ile,

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin  “Tanımlar” başlıklı V maddesinin “C. Bakım ve Onarıma İlişkin İhaleler” alt başlığında;

 

“4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde büyük onarım yapım tanımı içinde, bakım ve onarım ise hizmet tanımı içinde sayılmıştır. Bütçe tertiplerine bakılmaksızın makine ve ekipmanın bakım ve onarımının hizmet alımı, küçük onarımlar da dahil olmak üzere yapıma ilişkin onarımların ise yapım işi olarak ihale edilmesi gerekmektedir.” hükmü yer almaktadır.

 

 Söz konusu ihale hizmet alımı olarak tanımlanmış olup yeterlik kriterleri de dahil olmak üzere tüm ihale dokümanı Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde düzenlenmiştir. Ancak işin adı ve kiralanacak araçların cinsi ve alınacak işçilerde aranılan nitelikler ile teknik şartnamede yer alan Yol yapım ve bakım hizmeti” tanımı dikkate alındığında  ihale konusu işin yapım işi olarak değerlendirilebileceği  olası görülmektedir.

 

Ayrıca, şikayetçinin 06.12.2007 tarihli dilekçesine cevabını içeren idarenin 26.12.2007 tarihli yazısında da “Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan tüm araç ve yaya yolları nitelik ve büyüklük bakımından parke taşı ile yapılan yol ve yaya yollarıdır. Dolayısıyla bu işlerde çalıştırılacak işçilerde aranan deneyim ağırlıklı olarak ‘parke taşı, bordür’ işçiliğidir.  Yapılacak olan tüm araç yollarının yapım, onarım ve bakım çalışmalarında Fen İşleri Müdürlüğünce çalıştırılmak üzere parke, bordür hizmet işçiliğine ihtiyaç duyulmaktadır.”  denilmekle, ihale konusu işin ağırlıklı olarak yol yapım işi olduğu kabul edilmektedir.

 

            İhale konusu olan işin mal, hizmet veya yapım olarak tanımlanmasının ihaleye katılımı ve yeterlik kriterlerini doğrudan etkileyen bir  unsur olması sebebiyle, idarelerin ihaleye çıkarken ihale konusu işi hangi esas ve usullere göre gerçekleştireceklerini, hangi dokümanları kullanacaklarını doğru olarak belirlemeleri gerekmektedir. Gerek ihale konusu işin hizmet tanımına uygun olmaması,  gerek idarece benzer iş olarak kabul edilecek işlere ilişkin belirlemenin benzer iş tanımına uygun bir şekilde yapılmamış olması  ihaleye girecek istekli nitelik ve sayısını etkileyeceğinden, dolayısıyla 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan rekabet ilkesinin ihlali sonucunu doğuracağından mevzuata aykırı olarak gerçekleştirilen bu ihalenin iptalinin gerekmektedir

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında  Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (ğ) bendi uyarınca ihale dokümanına süresinde itirazen şikayet başvurusunda bulunulmamış ise ihale dokümanındaki aykırılıkların ihalenin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılmansa etkisi olup olmadığı yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

          Teknik şartnamenin “Yol Yapım ve Bakım Hizmetlerine Ait Şartlar” başlıklı 10 uncu maddesinin 2 nci fıkrasında bünyesinde motorlu araç bulunan her ekibe, yol yapım ve bakım çalışmalarında hizmet yapan ekiplerde ekip sorumlularına, idarenin görevlendirdiği kontrol teşkilatı görevlilerine ve yüklenicinin görevlendirdiği denetim ve yönetim görevlilerine birer adet cep telefonu verilmesinin zorunlu olduğu, cihaz sayısının en az 25 adet olacağı ve idarenin bu sayıyı değiştirmekle yetkili olacağı,

 

Anılan maddenin 5 inci fıkrasında yüklenicinin işin süresi boyunca idarenin iş ve işçiyi kontrol etmesi için en fazla 2 yaşında en az 1300 motor gücünde 2 adet şoförsüz kontrol aracı tahsis etmek zorunda olduğu, araçların 12 ay boyunca günlük ortalama 40 km yol kat edeceği,

 

Düzenlemesi öngörülmüştür.

 

Ayrıca idarenin yaklaşık maliyet hesap tablosunda da 25 adet haberleşme cihaz temini ve haberleşme ücreti için bedel öngörülmüştür.

 

            4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında, “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; ... ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü yer almaktadır.

 

            İhale konusu işin nitelik ve kapsamı dikkate alındığında, 25 adet haberleşme cihazı istenilmesinin kaynak israfına yol açtığı açıktır. Bu nedenle  ihale dokümanındaki bu düzenleme mevzuata aykırı bulunmuştur.

 

Diğer taraftan, ihale konusu işin idari şartnamenin ikinci maddesinde belirtilen muhtelif araç kiralama hizmet alımını da içerdiği dikkate alındığında, 2 adet kontrol aracı temininin, işin mahiyeti içerisinde değerlendirilmesi mümkündür. Açıklanan nedenle başvuru konusu ihalede kontrol amaçlı olarak 2 adet binek aracının işin mahiyeti içinde değerlendirilmemesi  mevzuata uygun bulunmamıştır.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul