İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-846
  • Toplantı No: 2008/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/010
Gündem No :99
Karar Tarihi:18.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-846
Şikayetçi:
 Karahan Group İnşaat Nak. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. İpekyol Cad. Akasya Apt. No: 2 K:1 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Viranşehir Devlet Hastanesi Baştabipliği Mardin Yolu Üzeri Viranşehir/ŞANLIURFA
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.01.2008 / 2404
Başvuruya konu ihale:
 2007/163189 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Hastane Genel Temizlik İhalesi”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.02.2008 tarih ve 08.0320.G023/2008-1E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Viranşehir Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 22.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malzemeli Hastane Genel Temizlik İhalesi”ne ilişkin olarak Karahan Group İnşaat Nak. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 02.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 07.01.2008 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  22.01.2008 tarih ve 2404 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 28.11.2007 tarihli  ihale komisyonu kararı ile, resmi ve dini bayramlar ile yılbaşı gününde çalışılacak gün sayısının “81” olması gerekirken “60” gün olarak eksik belirlendiği, eksik tespit edilen gün sayısının yaklaşık maliyeti etkileyen bir unsur olduğu, ayrıca tatilde çalışılacak gün sayısının idari şartnamenin 26 ncı maddesinde teklif fiyata dahil masraflar kısmında gösterilmemesinin isteklilerin tekliflerini etkileyecek bir neden  olduğu gerekçesiyle ihalenin iptal edildiği,

 

Teknik şartnamenin 4.f maddesinde “…resmi, dini ve milli bayramlarda toplam 3 kişi 20 gün (3x20=60) çalıştırılacaktır” düzenlemesinin açık olduğu, dolayısıyla isteklilerin tekliflerini tereddüde düşmeden hazırlayabilecekleri,

 

Tatil günlerinde çalışılacak gün sayısının  teknik şartnamede açıkça belirtilmiş olması nedeniyle, bu hususun  idari şartnamenin 26 ncı maddesinde teklif fiyata dahil olan masraflar arasında belirtilmemiş olmasının  isteklilerin tekliflerini etkilemeyeceği,

 

Açıklanan nedenlerle ihalenin iptaline ilişkin kararın mevzuata uygun olmadığı,

 

İddia edilmektedir.

 

İdarece ihalenin iptal edilmesine ilişkin kararın gerekçesiyle sınırlı olarak yapılan inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:  

 

Üç  isteklinin katıldığı başvuru konusu ihale,  resmi ve dini bayramlar ile yılbaşı gününde çalışılacak gün sayısının “81” olması gerekirken “60” gün olarak eksik belirlendiği, eksik tespit edilen gün sayısının yaklaşık maliyeti etkileyen bir unsur olduğu, ayrıca tatilde çalışılacak gün sayısının idari şartnamenin 26 ncı maddesinde teklif fiyata dahil masraflar kısmında gösterilmemesinin isteklilerin tekliflerini etkileyecek bir neden  olduğu gerekçesiyle 28.11.2007 tarihli  ihale komisyonu kararı ile iptal edilmiştir.

 

4857 sayılı İş Kanununun “Genel tatil ücreti” başlıklı 47 nci maddesinde, “Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir.”  hükmü ile

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı XIII/G maddesinde; “…16- İşin niteliği gereği resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında belirtilecektir...” düzenlemesi yer almıştır.

 

İncelenen ihaleye ait teknik şartnamenin “Hizmetin İfa Şekli” başlıklı (b) maddesi ve “Hizmetin Yapılış Şekli ve Şartları” başlıklı bölümün 4.f maddesinde “…resmi, dini ve milli bayramlarda toplam 3 kişi 20 gün (3x20=60) çalıştırılacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde ise bu hususa ilişkin bir açıklama yer almamıştır.

 

4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için fazla ücret ödenmesi hükümleri uyarınca resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışmada çalışan personele fazla ücret ödenmesinin yasal bir zorunluluk olduğu, söz konusu fazla ücret ödemesinin teklif fiyata dahil maliyetler arasında yer alması ve isteklilerin bu maliyet kalemini de göz önüne alarak teklif fiyatını oluşturması gerektiği dikkate alındığında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde yaklaşık maliyetin gerçekçi bir biçimde tespit edilebilmesi ve istekliler tarafından teklif verme aşamasında ihale konusu işe ilişkin teklif maliyetinin doğru ve objektif olarak oluşturulabilmesi için idarece ihale dokümanında ihale konusu işte çalıştırılacak personelin çalışma saati ve sürelerinin tereddüde yer vermeyecek şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

 

Söz konusu ihaleye ait idari şartnamede teklif maliyetine dahil masraflar arasında tatil ve resmi bayram günlerinde çalışma yapılacağına ve bunun teklif maliyetine dahil bulunduğuna ilişkin bir düzenleme yapılmamasına rağmen, teknik şartnamede resmi, dini ve milli bayramlarda toplam 3 kişinin 20 gün çalıştırılacağına dair düzenleme yer almış,  ancak daha sonra  idarece çalışılacak gün sayısının “81” yerine “60” gün olarak eksik tespit edildiği anlaşılmıştır. Tatil günlerinde çalışılacak gün sayısının eksik tespit edilmesi yaklaşık maliyeti doğrudan etkilemektedir. Ayrıca, isteklilerin teklif maliyetlerinin doğru ve objektif olarak oluşturulmasını etkileyecek niteliktedir.

 

Sonuç olarak, başvuruya konu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 39 uncu maddesi uyarınca ihale komisyonu kararı üzerine 28.11.2007 tarihinde iptal edilmiştir. Yukarıda yapılan tespitler doğrultusunda idare tarafından verilen ihalenin iptaline ilişkin işlemde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.  

 

Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul