En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-86
  • Toplantı No: 2008/001
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,07.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-86 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 18.02.2008 tarih, 2008/UH.Z-860 olmuştur.
Toplantı No :2008/001
Gündem No :183
Karar Tarihi:07.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-86
Şikayetçi:
 Ziyafet Gıda Yemek Üretim İnş. Tem. San ve Tic. Ltd. Şti, Kestel Organize San. Bölg. Ahmetvefikpaşa Mah. Uludağ Cad. No: 15 Kestel/BURSA
 İhaleyi yapan idare:
 Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Hocahasan Mah. Fahri Korutürk Cad. No: 129 K:3-4 16020 Osmangazi/BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 31.12.2007 / 38759
Başvuruya konu ihale:
 2007/95074 İhale Kayıt Numaralı “Bursa İmareti 2008 Yılı Sıcak Yemek ve Dağıtım Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.01.2008 tarih ve 08.26.11.G015/2008-3 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 24.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Bursa İmareti 2008 Yılı Sıcak Yemek ve Dağıtım Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ziyafet Gıda Yemek Üretim İnş. Tem. San ve Tic. Ltd. Şti.nin 31.12.2007 tarih ve 38759 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) İhale üzerinde kalan istekli ile diğer isteklilerin tekliflerinin, TSE-ISO EN-9001-9002 belgeleri olmadığından, belgeleri yabancı kurumdan aldıklarından tekliflerinin değerlendirilme dışı bırakılması gerektiği,

 

            2) İhale üzerinde kalan isteklinin teklifi ile ilgili olarak aşırı düşük teklif sorgulamasının yapılması gerektiği,

 

            3) Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin geçici teminatını geri aldığı, bu durumda ihale üzerinde kalan firmanın sözleşme imzalamaması durumunda ne gibi bir işlem yapılacağı hususunda belirsizlik olduğu, şikayet nedeniyle pazarlık usulü ile ihale yapılabilecek iken, idarece ihale işlemlerine devam kararı alındığı, iddia edilmektedir.

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Tebliğin “İhale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararının alınması” başlıklı 8 inci maddesinde, “….İhale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı ile başvuruyu esastan sonuçlandıran karara karşı başvuru sahibi tarafından en geç bildirim tarihini izleyen üç gün içinde Yönetmeliğin 8 inci maddesindeki koşulları taşıyan dilekçe ile Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulması gerektiği hususuna dikkat edilmesi gerekmektedir.

 

          Ancak, diğer aday veya istekliler, sadece başvuruyu esastan sonuçlandıran karara karşı Kuruma başvuruda bulunabileceklerinden, ivedilik ve kamu yararı nedeniyle ihale işlemlerine devam edilerek sözleşmenin imzalanabileceği hususunu dikkate alarak itirazen şikayet başvurusunda bulunulmalıdır.” açıklamasına yer verilmiştir.

 

Yapılan inceleme sonucunda, şikayetçinin 17.12.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece şikayet başvurusuna ilişkin olarak alınan kararın 18.12.2007 tarihinde şikayetçiye bildirildiği, idarenin şikayet başvurusunu sonuçlandıran karar ile birlikte ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam kararı alındığı, bu nedenle, idarenin kararına karşı, kararın bildiriminden sonraki üç gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 31.12.2007 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinde, itirazen şikayetin süresi geçirildikten sonra yapılması halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükme bağlanmıştır.

 

          Anılan Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması, başvuruya konu ihalenin iptal edilmemiş olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelenen ihalede, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş başvurunun olması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul