• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2008/UH.Z-863
  • Toplantı No: 2008/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/010
Gündem No :123
Karar Tarihi:18.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-863
Şikayetçi:
 Seval Kızıltepe, Molla Hüsrev Mahallesi Kayserili Ahmet Paşa Sokak Nu: 5 Vefa Eminönü/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Süleymaniye Nu: 25 34000 Beyazıt Eminönü/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 13.02.2008 / 4857
Başvuruya konu ihale:
 2007/174927 İKN|li “Avcılar, Bakırköy, Şişli, Kadıköy ve Cerrahpaşa mevkilerindeki Üniversitemize Bağlı Birimlerin Genel Temizlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.02.2008 tarih ve 08.05.53.0184/2008-18 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından 27.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Avcılar, Bakırköy, Şişli, Kadıköy ve Cerrahpaşa mevkilerindeki Üniversitemize Bağlı Birimlerin Genel Temizlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Seval Kızıltepe’nin 13.02.2008 tarih ve 4857 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; ihale ilanı üzerinde yapılan incelemede, ihaleye ilişkin hizmetin 03.03.2008 tarihinde başlayıp 30.06.2008 tarihinde ara verildiğinin, tekrar 03.10.2008 tarihinde işe başlanıp 31.12.2008 tarihinde son bulduğunun tespit edildiği, bununla birlikte aynı işe ilişkin olarak iş süresinin 7 ay olarak belirtildiği, kendilerince yapılan hesaplama neticesinde işe ilişkin sürenin tam 7 ay olamayacağının belirlendiği, ihaleye götürü bedel üzerinden çıkıldığı, dolayısıyla kamu zararı ortaya çıkacağı iddia edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları sayılmıştır.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 
Oyçokluğu ile karar verildi

Karşı Oy:

1- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca; yapılan ön inceleme sonucunda anılan Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verilmektedir.

 

Sözkonusu başvuruda İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesi,

 

2- Şikayet dilekçesi ve eklerinin ilgisi nedeniyle Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’na bildirilmesi,

 

Yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum.  

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul