İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-865
  • Toplantı No: 2008/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/010
Gündem No :125
Karar Tarihi:18.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-865
Şikayetçi:
 Vatan Teknik Yapı İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti, 68 Sokak (ata Durağı) Nu:1/a d.2 Bornova/İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanlığı, Arifiye Mah.Köprübaşı Cad. No:4 ESKİŞEHİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.01.2008 / 456
Başvuruya konu ihale:
 2007/176887 İhale Kayıt Numaralı “Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde Çalıştırılmak Üzere Yardımcı Personel Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

11.02.2008 tarih ve 08.00.76.0148/2008-6E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanlığı’nca 07.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde Çalıştırılmak Üzere Yardımcı Personel Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Vatan Teknik Yapı İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti’nin 18.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 31.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  07.01.2008 tarih ve 456 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;  Firmalarının sunduğu iş deneyim belgesinin benzer iş tanımına uygun olmadığı gerekçesi ile teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu,  süresinde idareye yapılan başvurunun da usulsüz bir gerekçe ile reddedildiği ve yasal süre beklenilmeksizin sözleşme imzalandığı iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

 

 

 

İdari Şartnamenin 2 nci maddesinde;

           

İhale konusu hizmetin adı: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere yardımcı personel hizmet alımı,

            Miktarı ve türü: Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü bünyesinde

            1adet sağlıkçı

            1 adet aşçı

            33 adet büro elemanı

            6 adet şoför

            15 adet düz işçi çalıştırılacağı,” belirlemeleri yapılmıştır.

 

            İlanın 4.4 üncü maddesinde benzer iş olarak; personel alımına dayalı kültür hizmetleri işleri, personel alımına dayalı sosyal hizmetler, personel alımına dayalı aşevi hizmetleri işlerinin kabul edileceği belirtilmiştir.

 

            İdari Şartnamenin 7.4 üncü maddesinde benzer iş olarak kabul edilecek işler personel alımına dayalı kültür hizmetleri işleri, personel alımına dayalı sosyal hizmet işleri, personel alımına dayalı aşevi hizmetleri işleri düzenlemesi yapılmıştır.

 

            Başvuru sahibi firmanın iş deneyim belgesinin Bornova Belediyesinden alındığı, 75 işçi ile vasıflı ve vasıfsız işçilik hizmet alımı işi ile ilgili bulunduğu görülmüştür.

 

            İdarece Bornova Belediyesine Vatan Ltd. Şirketinin sunduğu iş deneyim belgesindeki işin niteliğinin sorulduğu, Bornova Belediyesinden gelen cevabi yazıda; ihalenin Fen İşleri Müdürlüğünce yapıldığı, işin niteliğinin yolların, tretuvarların, hizmet binalarının bakım ve onarımı ile parkların elektrik tesisatlarının bakım ve onarımını sağlamak amacıyla malzeme ve ekipman idareye ait olmak üzere sadece işçilik hizmeti alımı işi olup, iş süresince 46 adet inşaat işçisi, 17 inşaat ustası, 1 greyder operatörü, 3 kepçe operatörü, 1 silindir operatörü, 1 finişer operatörü, 1 elektrikçi, 1 kaynakçı, 1 şoför, 1 marangoz, 2 çavuş olmak üzere toplam 75 işçi çalıştığına dair bilgi verildiği görülmüştür.

 

            Başvuru sahibinin iş deneyim belgesi ile ihale konusu hizmetin niteliğine bakıldığında, idarenin başvuru sahibinin sunduğu iş deneyim belgesini benzer iş tanımına uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakması işleminde mevzuata aykırılık bulunmamıştır.

 

            Diğer taraftan başvuru sahibi tarafından idareye 18.12.2007 tarihinde şikayet başvurusunda bulunulduğu, idarece şikayete 31.12.2007 tarihinde verilen cevabın 04.01.2008 tarihinde şikayetçiye tebliğ edildiği, ancak bu tarihten önce 25.12.2007 tarihinde sözleşme imzalandığı ve imzalanan sözleşmenin Kanuna aykırı olduğu tespit edilmişse de, bu durum ihalenin geldiği aşamada sonuca etkili görülmemiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi

Karşı Oy:

İncelemeye konu ihalede;

 

İdari Şartnamenin 7.4 ve ihale ilanın 4.4 üncü maddesinde benzer işin; “Personel alımına dayalı kültür hizmetleri işleri, personel alımına dayalı sosyal hizmetler, personel alımına dayalı aşevi hizmetleri işlerinin kabul edileceği” şeklinde tanımlandığı anlaşılmıştır.

 

İdarece yapılan ve yukarıda belirtilen düzenlemeden, benzer iş tanımı içerisinde sayılan işlerin tamamının bir arada yapılmış olma şartının anlaşıldığı, bunun da  4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmüne aykırılık oluşturduğu, bu nedenle anılan ihalenin iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

 

 

                                                             

            İtiraza konu ihalenin İdari Şartnamenin 2 nci maddesinde;

            İhale konusu hizmetin adı: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere yardımcı personel hizmet alımı,

            Miktarı ve türü: Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü bünyesinde

            1adet sağlıkçı

            1 adet aşçı

            33 adet büro elemanı

            6 adet şoför

            15 adet düz işçi çalıştırılacağı, belirlemeleri yapılmıştır.

 

            İlanın 4.4 üncü maddesinde benzer iş olarak; personel alımına dayalı kültür hizmetleri işleri, personel alımına dayalı sosyal hizmetler, personel alımına dayalı aşevi hizmetleri işlerinin kabul edileceği belirtilmiştir.

 

            İdari Şartnamenin 7.4 üncü maddesinde benzer iş olarak kabul edilecek işler personel alımına dayalı kültür hizmetleri işleri, personel alımına dayalı sosyal hizmet işleri, personel alımına dayalı aşevi hizmetleri işleri düzenlemesi yapılmıştır.

 

            İdarece yapılan benzer iş tanımının ihaleye katılımı sınırladığı, idarece yapılması gereken benzer iş tanımının  her türlü personel çalıştırılmasına dayalı işin “benzer iş “ olarak kabul edilmesi gerekirken ihale dokümanında katılımı sınırlayacak şekilde “benzer iş” tanımı yapılması, ihalenin sonucuna etkili olduğundan söz konusu aykırılığın ihalenin iptalini gerektiren bir aykırılık olarak kabul edilmesi gerektiği gerekçesiyle çoğunluk kararına katılmıyoruz.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul