İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-874
  • Toplantı No: 2008/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/010
Gündem No :150
Karar Tarihi:18.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-874
Şikayetçi:
 Baltuğ Temizlik Yemek B. Sayar İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. Yeniyol Mahallesi Vakıf Sokak Nu 5 Çekerek / YOZGAT
 İhaleyi yapan idare:
 Çekerek Yatılı İlköğretim Bölge Okulu Müdürlüğü Bağlarbaşı Mah. Adnan Menderes Cad. 66500 Çekerek / YOZGAT
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.01.2008 / 1527
Başvuruya konu ihale:
 2007/190189 İhale Kayıt Numaralı “Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.02.2008 tarih ve 08.02.00.0041/2008-12E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Çekerek Yatılı İlköğretim Bölge Okulu Müdürlüğünce 12.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Baltuğ Temizlik Yemek B.Sayar İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 24.12.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 04.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  15.01.2008 tarih ve 1527 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

             1) İhale üzerinde bırakılan isteklinin, iş deneyimini tevsik için sunduğu özel sektöre karşı gerçekleştirilen işlere ilişkin belgenin sahte olduğu, bu nedenle adıgeçen isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

            Sözkonusu belgeler arasında yer alan 30.11.2007 tarihli iş deneyim belgesinde işin yapıldığı yerin Çekerek YİBO Mutfağı olarak hizmetin konusunun ise, 5 temizlikçi ile gerçekleştirilen temizlik hizmeti olduğunun belirtildiği, ihale üzerinde bırakılan isteklinin (Bozdemir Un Yemek Nak. İnş. Temz. Güv. Petrol Tic. Ltd. Şti.)  sunduğu sözleşmenin diğer tarafı olarak (ÖZ-AŞ Yemek Fabrikası-Ramazan YARAR)  olduğu ve hizmetin görüldüğü yerin Çekerek Yatılı İlköğretim Bölge Okulu şeklinde belirtildiği,

 

Oysa, adıgeçen okulun böyle bir hizmet alımı bulunmadığı; diğer taraftan  2007/107128 İKN’li hizmet alımı ihalesiyle sözleşme imzalanan (ÖZ-AŞ Yemek Fabrikası-Ramazan YARAR)’ın halen yürüttüğü hizmette alt yükleniciye izin verilmediği,

 

ÖZ-AŞ Yemek Fabrikası-Ramazan YARAR’ın, gerçeğe aykırı belgelerle Bozdemir Ltd. Şti.’nin ihalelere teklif vermesine yol açtığı,      

 

2) Gerçeğe aykırı belgeler düzenleyen ve bu belgelerle ihaleye teklif verenler hakkında 4734 sayılı Kanunun 17 ve 58 inci maddelerinde belirtilen müeyyidelerin uygulanması yanında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulması ve ilgili mevzuat hükümlerini uygulamayan idare görevlileri hakkında idari ve cezai işlem yapılması için konunun Milli Eğitim Bakanlığına bildirilmesi gerektiği,

 

iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İncelenen ihalenin konusunun, 5 işçi ile okul ve pansiyonun genel temizliği, çamaşır yıkama hizmeti olduğu, idari şartnamenin 7.3.1 maddesinde teklif bedelinin %30’undan az olmamak üzere iş deneyim belgesi istenildiği, aynı şartnamenin 7.4 maddesinde ihale konusu hizmete benzer iş olarak kabul edilecek işlerin kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen “personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları” olarak belirlendiği görülmüştür.

 

İhale üzerinde bırakılan Bozdemir Un Yemek Nakliye İnşaat Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin, iş deneyimini tevsik etmek üzere ÖZ-AŞ Yemek Fabrikası ticari unvanıyla Yozgat’ta faaliyet  gösteren Ramazan YARAR ile 14.09.2007 tarihinde imzalanan 28.880,00 YTL bedelli sözleşme ve bu sözleşme kapsamında düzenlenen KDV hariç 15.307,92 YTL bedelli 30.11.2007 tarihli A-24785 seri/sıra nolu faturanın noter onaylı sureti ile ÖZ-AŞ Yemek Fabrikası-Ramazan YARAR tarafından düzenlenen 30.11.2007 tarihli “İş Deneyim Belgesi” nin sunulduğu belirlenmiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından iş deneyimini tevsik etmek üzere sunulan sözleşmenin 3 üncü maddesinde; sözleşmenin süresi ve konusunun, 17.09.2007-30.11.2007 tarihleri arasında ÖZ-AŞ Yemek Fabrikası Çekerek Yatılı Bölge İlköğretim Okulu mutfağının temizliği ve ilaçlanması işi olduğu belirtilmiştir.

 

Anılan sözleşmede, hizmetin görüldüğü yer olarak belirtilen ve aynı zamanda incelenen ihaleyi yapan idare olan Çekerek Yatılı Bölge İlköğretim Okulu Müdürlüğünden, bahse konu fatura ve sözleşmeye konu hizmetle ilgili yazılı bilgi istenilmiş olup Okul Müdürlüğünün 28.01.2008 tarih ve 50 sayılı yazısında;

 

İdarelerince gerçekleştirilen 2007/107128 İKN’li “2007-2008 Öğretim Yılı Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonraki Hizmetler Alımı” ihalesine ait idari şartnamede, ilaçlama ve sonrası temizlik işlerine yer verilmediği gibi bu ihalede alt yüklenici çalıştırılmasına da izin verilmediği, ayrıca ihaleye konu hizmetin yüklenicisi (ÖZ-AŞ Yemek Fabrikası) tarafından bahse konu sözleşmeden idarelerine bilgi verilmediği, idarelerince de bu hizmetin Bozdemirler Ltd. Şti.’tarafından yürütüldüğünün tespit edilemediği belirtilmiştir.

 

İdarelerince gerçekleştirilen 2007/107128 İKN’li 2007-2008 Öğretim Yılı Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonraki Hizmetler Alımı ihalesi sonucunda ÖZ-AŞ Yemek Fabrikası ticari unvanıyla faaliyet gösteren Ramazan YARAR ile imzalanan hizmet sözleşmesi uyarınca düzenlenen ve teklifle birlikte sunulan faturanın gerçeği yansıtıp yansıtmadığı ve sözleşmenin uygulanması sürecinde personel istihdamına ilişkin Sigorta Müdürlüğü nezdinde işlem yapılıp yapılmadığını tespit etmek üzere ilgili daireler nezdinde yapmış olduğu yazışma sonucunda;

 

Çekerek Malmüdürlüğü’nün, 28.12.2007 tarih ve 982 sayılı yazısında, Bozdemir Un Yem. Nakl. İnş. Tem. Güç. Petr. Tic. Ltd. Şti.’nin 30.11.2007 tarih ve 24785 sayılı faturanın idarelerinin kayıtları dahilinde olduğu,

 

Yozgat Sigorta İl Müdürlüğü’nün (Devredilen) 28.12.2007 tarih ve 45031 sayılı yazısında, Bozdemir Un Yem Nakl. İnş. Tem. Güç. Petr. Tic. Ltd. Şti.’nin, ÖZ-AŞ Yemek Fabrikası-Ramazan YARAR ile imzaladığı sözleşme uyarınca 17.09.2007 tarihinde dosya açtırdığı

 

bildirilmiştir.

 

Yapılan tespitler çerçevesinde; ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından iş deneyimini tevsik etmek üzere sunulan sözleşmenin, alt yükleniciye izin verilmeyen ve kamuya geçekleştirilen hizmet sözleşmesinin yürütülmesi sürecinde idareye karşı yüklenici konumunda olan ÖZ-AŞ Yemek Fabrikası-Ramazan YARAR ile Bozdemir Un Yem Nakl. İnş. Tem. Güç. Petr. Tic. Ltd. Şti. arasında idarenin denetim ve bilgisi dışında imzalandığı anlaşılmakla birlikte tarafların reddetmediği bu sözleşmenin taraflar arasında bağlayıcı nitelik taşıyan ve hukuken geçerli bir sözleşme olduğu aşikardır.

 

Bu sözleşme uyarınca yürütülen hizmet için Bozdemir Un Yem Nakl. İnş. Tem. Güç. Petr. Tic. Ltd. Şti. tarafından SSK İşyeri Bildirgesi verildiği, anılan bildirgede iş yerinin Çekerek Yatılı Bölge İlköğretim Okulu  şeklinde belirtildiği ve bu işyerinde çalışan işçilerin aylık sigorta prim bildirgeleri ile ödeme belgelerinin bulunduğu belirlenmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 56 ncı maddesinde; “Özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri iş deneyimini tevsik için; sözleşme, bu sözleşme ile ilgili olarak Vergi Usul Kanununa göre düzenlenen fatura asılları veya örnekleri yada bunların noter onaylı suretlerini, serbest meslek erbabınca gerçekleştirilen işlerde serbest meslek makbuzu asılları veya nüshaları yada bunların noter onaylı suretlerini, iş mevzuatının zorunlu tuttuğu hallerde ilgili sigorta müdürlüğünden alınan işyeri bildirgesini ve personel çalıştırılan işlerde o işe ait sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgeleri, ihale veya ön yeterliğe başvuru belgelerine ekleyerek ihale komisyonuna sunarlar. Kamuya taahhüt edilen işlerin alt yüklenicileri varsa idarenin onay yazısını da eklerler.

 

Sunulan fatura veya serbest meslek makbuzu tutarları toplamının; yükleniciler açısından ait olduğu sözleşme bedelinin en az % 70’ inin gerçekleştirildiğini, alt yükleniciler açısından ise sözleşme bedelinin tamamının gerçekleştirildiğini göstermesi ve istenen asgari iş deneyim tutarını karşılaması gerekir. Ancak sunulan fatura veya serbest meslek makbuzu tutarları toplamının sözleşme bedelini aşan kısmı dikkate alınmaz….” hükmü bulunmaktadır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinde anılan Yönetmelik hükmünün uygulanmasına ilişkin olarak; “…Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesine göre özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri iş deneyimini tevsik için;

1- Sözleşme, bu sözleşme ile ilgili olarak Vergi Usul Kanununa göre düzenlenen fatura asılları veya örnekleri yada bunların noter onaylı suretleri, serbest meslek erbabınca gerçekleştirilen işlerde serbest meslek makbuzu asılları veya nüshaları yada bunların noter onaylı suretlerini,

2- İş mevzuatının zorunlu tuttuğu hallerde ilgili sigorta müdürlüğünden alınan işyeri bildirgesini,

3- Personel çalıştırılan işlerde o işe ait sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgeleri,

4- Kamuya taahhüt edilen işlerin alt yüklenicileri varsa idarenin onay yazısını,

Sunacaklardır.Sunulan fatura veya serbest meslek makbuzu tutarları toplamının;

a) Yükleniciler açısından ait olduğu sözleşme bedelinin en az % 70’ inin,

b) Alt yükleniciler açısından ise sözleşme bedelinin tamamının,

 

Gerçekleştirildiğini göstermesi ve istenen asgari iş deneyim tutarını karşılaması gerekir. Sunulan fatura veya serbest meslek makbuzu tutarları toplamının sözleşme bedelini aşan kısmı dikkate alınmayacaktır.

 

Bu belgeler, katma değer vergisi ve fiyat farkları hariç olmak üzere, gerektiğinde güncellenmek suretiyle değerlendirilerek aday veya isteklinin iş deneyimine sahip olup olmadığı belirlenecektir.

Özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri için iş deneyim belgesi düzenlenmeyecek, bu kapsamda yapılan işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile bu belgeler iş deneyimini tevsik için kullanılmayacak ve ihale komisyonlarınca dikkate alınmayacaktır.” şeklinde açıklama yapılmıştır.

 

İhalelerde iş deneyim belgesi istenilmesindeki amaç, ihaleye katılan isteklilerin ihale konusu ve/veya benzer iş tanımında yer alan iş kolundaki deneyimini aramak olduğu, anılan düzenlemelerde asıl işin alt yükleniciye izin vermemesi halinde, iş deneyimine esas olan özel sektörde kazanılan iş deneyiminin geçersiz olacağı yönünde hüküm bulunmamaktadır.

 

ÖZ-AŞ Yemek Fabrikası-Ramazan YARAR’ın şartnameye aykırı olarak işin bir kısmını bir başkasına yaptırması hususunun hukuki sonuçları itibariyle adı geçen firma ile idareyi bağladığı ve ihale üzerinde bırakılan Bozdemir Un Yem Nakl. İnş. Tem. Güç. Petr. Tic. Ltd. Şti.’nin yukarıda anılan hükümler çerçevesinde özel sektöre gerçekleştirilen işler için sunulması zorunlu sayılan belgeleri ihale komisyonuna sunduğu görüldüğünden idarenin bu yöndeki değerlendirmesinde isabetsizlik olmadığı anlaşılmıştır.

 

Ancak, adıgeçen istekli tarafından iş deneyimini tevsik etmek üzere sunulan belgelerin yeterlik şartını sağlayıp sağlamadığını belirlemek üzere incelenmesi sonucunda; bedeli 28.800,00 YTL olan sözleşmeye ilişkin olarak sunulan fatura tutarının 15.307,92 YTL olduğu belirlenmiştir. Bu tutarlar dikkate alındığında, sözleşme konusu işin gerçekleştirilme oranının %53 mertebesinde kaldığı; bu gerçekleşme oranının, Yönetmeliğin 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen asgari gerçekleşme oranını karşılamadığı anlaşıldığından ihale üzerinde bırakılan isteklinin iş deneyiminin yeterli görülmesinde mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak; İhale üzerinde bırakılan isteklinin, iş deneyimini tevsik etmek üzere sunduğu ÖZ-AŞ Yemek Fabrikası-Ramazan YARAR ile imzalanan sözleşmenin uygulanmasına ilişkin faturanın resmi kayıtlara işlendiği ve SSK nezdinde iş yeri bildirgesi verildiği anlaşılmış olup söz konusu belgelerin sahte veya gerçeğe aykırı olduğu iddiası yerinde görülmemiştir.

 

Diğer yandan, sözleşmesinde alt yükleniciye izin verilmeyen bir hizmette idarenin bilgi ve izni dışında sözleşme konusu hizmetin tamamının veya bir kısmının bir başkasına yaptırılması, yürütülmekte olan bir sözleşmeye ilişkin bir hukuki durumdur.

 

4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde, Kanuna göre yapılan ihalelerde Kurumun görev ve yetkisi; “ İhalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre içerisinde idarece yapılan işlemlerde bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığına ilişkin şikayetleri inceleyerek sonuçlandırmak”  şeklinde belirlenmiştir.

 

Anılan Kanun hükmü çerçevesinde; itirazen şikayet başvurusu üzerine yapılan incelemede, bir başka idare ile yüklenici arasında imzalanan sözleşmenin yürütülmesine ilişkin işlemlerin inceleme konusu yapılması ve karar alınmasında Kurumun görev ve yetkisi bulunmamaktadır.

 

Sonuç olarak, ihale üzerinde bırakılan Bozdemir Un Yem Nakl. İnş. Tem. Güç. Petr. Tic. Ltd. Şti.’nin iş deneyimini tevsik etmek üzere sunduğu belgeler, mevzuatta öngörülen yeterlik şartlarını taşımadığından ihalenin adı geçen istekli üzerinde bırakılmasında mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

İncelenen ihalede, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması hususu, düzeltici işlem olarak belirlenmesi gerekmekte ise de; ihale üzerinde bırakılan istekli dışında tek geçerli teklifin şikayetçiye ait olduğu ve ihale komisyonunca şikayetçinin teklifinin yaklaşık maliyetin üzerinde olması gerekçe gösterilerek ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif belirlenmediği anlaşılmıştır.

 

Bu durumda; incelenen ihalede geçerli teklif bulunmadığından mevzuata aykırılığı tespit edilen 13.12.2007 tarihli ihale kararının ve ihale işlemlerinin iptal edilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

           

İncelemeye konu ihalede; 3 adet ihale dokümanının satın alındığı 2 isteklinin teklif verdiği, yapılan inceleme sonucunda bu tekliflerden bir adedinin geçerli olduğu ve bu teklifinde yaklaşık maliyetin üzerinde bulunduğu gözönüne alındığında, anılan ihalede 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen “rekabet” ilkesinin oluşmadığı, bu nedenle ihalenin iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul