• Karar No: 2008/UH.Z-876
  • Toplantı No: 2008/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/010
Gündem No :155
Karar Tarihi:18.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-876
Şikayetçi:
 Aslan Tur Nakliyat Tic. San. Ltd. Şti., Yenicamii Mahallesi Bafra Caddesi Nu 101 Alaçam / SAMSUN
 İhaleyi yapan idare:
 Alaçam Belediye Başkanlığı, Yenicami Mahallesi Belediye Caddesi Nu 1 55800 Alaçam / SAMSUN
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.01.2008 / 2328
Başvuruya konu ihale:
 2007/188167 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.02.2008 tarih ve 08.03.16.G015/2008-18 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Alaçam Belediye Başkanlığı tarafından  tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Temizlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Aslan Tur Nakliyat Tic. San. Ltd. Şti.’nin 22.01.2008 tarih ve 2328 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

1) 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

2) Dilekçenin bir örneğinin idarenin bağlı bulunduğu İçişleri Bakanlığı’na gönderilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari Şartnamede Kamu İhale Tebliğinde düzenlenen “G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflara” yer verilmediği,

 

            2) İhale üzerinde bırakılan istekli firmanın ortaklarının Belediye Başkanı ile aynı soyadını taşıdığı,

 

            3) İdari Şartnamenin 36.3.2 maddesinde sigorta bildirgelerinin, 4 aylık bildirge olarak düzenlendiği, ancak yaklaşık üç yıldır bu bildirgelerin aylık bildirge olarak değiştirildiği,

 

            4) İdari ve Teknik Şartname düzenlemelerinin, temizlik hizmeti için alınacak işçilerin sadece temizlik için görevlendirilmelerine engel olduğu,

 

            5) İdarenin öngörülen sürelere uymadan sözleşmeyi imzalamış olduğu, iddia edilmekte ve itirazen şikayet başvurusunun Kurumumuzca incelenerek gereğinin yapılması istenmektedir.

 

            İddia edilmektedir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesinde, şikayet başvurularının, sözleşme imzalanmamışsa idarece dikkate alınacağı, 56 ncı maddesinde ise, sözleşme imzalandıktan sonra yapılan itirazen şikayet başvurularının Kurul tarafından değerlendirmeye alınmayacağı hüküm altına alınmıştır.

 

Kanunda öngörülen sürelere uyulmak suretiyle sözleşme imzalandıktan sonra idareye ve bunun üzerine Kuruma yapılan itirazen şikayet başvurusu üzerine Kamu İhale Kurumunca ihale işlemleri ile ilgili olarak anılan Kanunun 56 ncı maddesinde belirtilen kararlardan birisinin verilmesine yasal imkan bulunmamaktadır.

 

Diğer taraftan, isteklilerce açıklama talebinde bulunulmayan hallerde Kanunun 41 ve 42 nci maddelerinde öngörülen sürelere uyularak sözleşme imzalanması mümkün bulunmaktadır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, kesinleşen ihale kararının 18.12.2007 tarihinde şikayetçiye tebliğ edildiği, ihale üzerinde kalan istekli ile 4734 sayılı Kanunun 41 ve 42 nci maddesinde öngörülen sürelere uyularak  26.12.2007 tarihinde sözleşme imzalandığı, idareye şikayet başvurusunun sözleşme imzalandıktan sonra 31.12.2007 tarihinde yapıldığı, dolayısıyla usulüne uygun olarak sözleşme imzalandıktan sonra idareye yapılan şikayet üzerine Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

2) Dilekçenin bir örneğinin idarenin bağlı bulunduğu İçişleri Bakanlığı’na gönderilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul