İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-877
  • Toplantı No: 2008/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/010
Gündem No :160
Karar Tarihi:18.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-877
Şikayetçi:
 Burcum Plastik İnş. Tur. Tem. Med. Oto. Gıda Dağ. Paz. San. Tic. Ltd., Yeşilırmak Sokak No: 10/1 Demirtepe ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Bartın Devlet Hastanesi Baştabipliği, Ömertepesi Mevkii, 74100, BARTIN
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.01.2008 / 242
Başvuruya konu ihale:
 2007/175643 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Genel Temizlik,Haşere İlaçlama,Teknik Destek,Yoğun Bakım Destek,Bahçe Bakımı Hizmet Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

13.02.2008 tarih ve 06.00.46.0132/2008-03E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Bartın Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 10.12.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Malzemeli Genel Temizlik,Haşere İlaçlama,Teknik Destek,Yoğun Bakım Destek, Bahçe Bakımı Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Burcum Plastik  inş. Tur. Tem. Med. Oto. Gıda Dağ. Paz. San. Tic. Ltd. ’nin 17.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 18.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  04.01.2008 tarih ve 242 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İhale üzerinde bırakılan istekli olan Okan Ltd. Şti.’nin İdari şartnamede istenen, ISO: 9001:2000 belgesi denetiminin hastanede yapılacağına dair taahhütnameyi ve teknik şartnameye uygunluk taahhütnamesi ile temizlik malzemelerinin markalarını belirten listeyi teklif dosyasında sunmadığı,

 

2) İhale komisyonunca ihalenin, yaklaşık maliyete veya diğer tekliflere göre aşırı düşük teklif sahiplerinden  açıklama istenilmeden ve aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan  doğrudan en düşük teklif sahibi istekli üzerinde bırakıldığı bunun da ihale sürecini sakatladığı iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari Şartnamenin “Kalite ve standarda ilişkin belgeler” başlıklı 7..3 maddesinde “İstekliler; her türlü temizlik veya haşere ilaçlama hizmetleri veya teknik destek hizmetleri veya hastane destek hizmetleri veya personel çalıştırmaya dayalı hizmetler konularını içeren  ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesine sahip olacaktır. Ayrıca ISO 9001:2000 belgesi denetiminin Hastanemizde yapılacağına dair taahhütname vereceklerdir.”,

 

            Yine İdari şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı 56.2 maddesinde;

 

 “56.2.1. İstekliler hizmetin ifası için özellikleri teknik şartnamede belirtilen araç, gereç, ekipman ve temizlik maddelerini kullanacaklarına dair teknik şartnameye uygunluk taahhütnamesi vereceklerdir.

            56.2.2. İstekliler teklif dosyasında kullanmayı öngördükleri temizlik malzemelerinin markalarını belirteceklerdir.”  düzenlemeleri yer almaktadır.

           

            İhale komisyonunun 11.12.2007 tarihli kararı ile 1 sıra no.lu istekli Okan Tem. İlaçlama Gıda Mad. Üretim Paz. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. nin teklif dosyasında ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistem Belgesinin hastanede denetletileceğine dair taahhütnamenin bulunmadığının görüldüğü, firma temsilcisine bu durum bildirildiğinde temsilci tarafından sözlü bir itiraz yapıldığı, dile getirilen iddiaların Komisyonca yerinde bulunulması üzerine durum bir tutanak ile tespit edilerek sözü edilen taahhütnamenin istenmesinin yersiz olduğuna, diğer belgelerin uygun olduğuna ve ihalenin bu firma üzerinde bırakılmasına karar verildiği anlaşılmıştır.

 

            İhale komisyonu kararında belirtilen 10.12.2007 tarihli tutanakta; Okan Tem. İlaçlama Gıda Mad. Üretim Paz. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. nin ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistem Belgesinin hastanede denetletileceğine dair taahhütnamenin eksik olduğu tespit edilerek firma temsilcisine bildirildiği, firma temsilcisi ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistem belgesinin firmaların fiziki koşullarına değil işleyiş ve yönetimde uyguladığı sisteme verilen bir kalite belgesi olduğunu, kendilerinin birden fazla işyerinde bu belge ile hizmet verdiklerini, bu belgenin denetiminin Hastanede yapılmasının mümkün olmadığı ayrıca bir faydasının bulunmadığının beyan edildiği, ihale komisyonu bu sözlü beyan üzerine durumu değerlendirdiği ve firma temsilcisinin iddiaları yerinde bulunarak bu belgenin yeterlik kriteri olamayacağına ve yeterlilik için bu belge dışarıda tutularak diğer belgelerin değerlendirilmesine karar verildiği belirtilerek komisyon üyeleri tarafından imza altına alındığı tespit edilmiştir.

 

Hizmet Alımları İhale Yönetmeliğinin Yeterlilik bölümünde Yeterliğin Belirlenmesinde Uyulacak İlkeler başlıklı 35 inci maddesinin 2 inci fıkrasında; “İhale konusu hizmetin niteliğine göre, bu Yönetmelikte düzenlenen bilgi ve/veya belgelerden yeterlik değerlendirmesi için isteneceklerin ve bu belgelerde aranacak yeterlik kriterlerinin ihale veya ön yeterlik dokümanı ile ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilmesi zorunludur.” hükmüne yer verilmiştir.

 

Kalite yönetim sistemi uygulanması ve belgelendirme; genel anlamda ürün ya da  hizmet sağlayan kuruluşun, yönetim organizasyonunun ISO 9001:2001 standardında öngörülen şartlara göre yapılandırılması için bağımsız belgelendirme kuruluşlarının rehberlik, gözetim ve denetim sürecinden oluşmaktadır.

 

Kalite ve Standart ile Kapasiteye İlişkin Belgeler başlıklı 45 inci maddesinde  kalite yönetim sistem belgesi istenebileceği hüküm altına alınmıştır.

 

İdare bünyesinde gerçekleştirilecek olan incelenen ihaleye konu hizmet için, sözleşmenin uygulanması sürecinde kalite yönetim sistem denetiminin uygulanmasına yönelik istem, ISO 9001 belgesi olan isteklilerin belgelendirme kuruluşları ile ek anlaşma ve yeni bir uygulama programı yapmalarını zorunlu kılacağı gibi, isteklilerin kendi belgelendirme kuruluşlarının idarenin bulunduğu yerde faaliyet göstermemesi v.b. durumların da ortaya çıkmasının muhtemel olduğu, bunun yanında işin gerçekleştirilmesine ilişkin kuralların teknik şartnamede belirlendiği ve kontrol teşkilatının hizmetin gerçekleştirilmesine ilişkin kontrol yetki ve sorumluluğu bulunduğu dikkate alındığında idarece yapılan bahse konu düzenlemenin yersiz olmasının yanında ISO 9001:2001 belgesi veren bağımsız denetim kuruluşlarıyla varolan belgelerinin denetim kapsamının genişletilmesi için yeni bir protokol yapılması gibi ihaleye katılımı güçleştirecek işlemlere neden olacağı açıktır.

 

Bu durumda Yönetmelikte belirtilen yeterlik kriterleri kapsamında  ISO belgesinin istenebileceği, ancak belge denetimlerinin sözleşmenin uygulanma sürecinde idare bünyesinde gerçekleştirileceğine ilişkin taahhütname istenilmesinin uygun olmayacağı anlaşıldığından  idari şartnamenin 7.3 maddesinde ISO 9001:2000 belgesi denetiminin hastanede yapılacağına dair taahhütnamenin idarece  belgenin yeterlik kriteri olamayacağına ve yeterlilik için bu belge dışarıda tutularak diğer belgelerin değerlendirilmesine karar verilmesinin ihale mevzuatına uygun olduğu anlaşılmıştır.

 

Öte yandan ihale üzerinde bırakılan firmanın teklif dosyası içerisinde İdari şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı 56.2 maddesi uyarınca istenilen teknik şartnamede belirtilen araç, gereç, ekipman ve temizlik maddelerini kullanacaklarına dair teknik şartnameye uygunluk taahhütnamesinin yer aldığı ancak idari şartnamenin aynı düzenlemesinde istenilen isteklilerin kullanmayı öngördükleri temizlik malzemelerinin markalarını ihale üzerinde bırakılan firmanın teklif dosyası içerisinde belirtmediği tespit edildiğinden başvuru sahibinin bu husustaki iddiası yerinde görülmüştür.

 

Yukarıda yer alan düzenlemeler, değerlendirmeler ve tespitler neticesinde ihale üzerinde bırakılan  Okan Tem. İlaçlama Gıda Mad. Üretim Paz. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 nci maddesinde;“İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

 

İdari Şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde, ihale konusu işte çalışacak personelden şefe asgari ücretin %75 fazlasının, vardiya amirine %25 fazlasının, teknik destek işçilerine %40 fazlasının, yoğun bakım destek işçilerine %20 fazlasının verilmesinin öngörüldüğü, iş kazaları ve meslek hastalıkları sigorta prim oranının %2 olarak belirlendiği, idari şartname ve teknik şartnamede ihale konusu işte çalışacak personelin 83 işçi olarak belirlendiği tespit edilmiştir.

 

İdari ve Teknik Şartnamelerindeki düzenlemeler dikkate alınarak Kamu İhale Kurumu asgari işçilik maliyeti hesaplama modülü kullanılarak yapılan hesaplamada tespit edilen değerlerin ihale onay belgesi eki yaklaşık maliyet cetvelinde idarenin tespit ettiği asgari işçilik maliyeti ile uyumlu olduğu,  idarece yaklaşık maliyet hesabına ihale kosu işin maliyetini oluşturan Giyim Bedeli, Sözleşme Giderleri, Makine ve Ekipman Amortisman Giderleri, Temizlik Araç, Gereç ve Malzeme Bedeli ve %3 firma karının katıldığı görülmüştür.

 

Yukarıda yer alan tespitler neticesinde 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde yer alan “….diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder.” hükmü uyarınca yaklaşık maliyet ve teklifler dikkate alındığında idarenin başvuru konusu ihalede aşırı düşük teklif  belirlemeyerek açıklama istememesinin ihale mevzuatına uygun olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin bu husustaki iddiaları yerinde görülmemiştir. 

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, teklif değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul