İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-88
  • Toplantı No: 2008/001
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/001
Gündem No :193
Karar Tarihi:07.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-88
Şikayetçi:
 Sema Telekom Özel Eğt. İnş. Temz. ve Otomt. San. Tic. Ltd. Şti., Cumhuriyet Mahallesi 1641 Sokak Doğan Sitesi A Blok No 1/2 MERSİN
 İhaleyi yapan idare:
 Toroslar Belediyesi, Zeki Ayan Mah.Kuvayi Milliye Cad. Abdulkadir Kuru Sitesi Belediye Hizmet Binası MERSİN
Başvuru tarih ve sayısı:
 02.01.2008 / 71
Başvuruya konu ihale:
 2007/157181 İhale Kayıt Numaralı “Fen İşleri Müdürlüğü Teknik Personel Destek Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.01.2008 tarih ve 08.00.07.0026/2008-1 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Toroslar Belediyesi tarafından 27.11.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Fen İşleri Müdürlüğü Teknik Personel Destek Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Sema Telekom Özel Eğt. İnş. Temz. ve Otomt. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 02.01.2008 tarih ve 71 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

1) Teknik Şartnamenin 19 uncu maddesinde resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca, çalışacak  işçi sayıları ile çalışılacak gün sayısı belirtilmediğinden, tatil günlerinde çalışacak işçilere ödenecek ücretin hesaplanamadığı,

 

2) Teklif Birim Fiyat Hizmet Alımı Tip Sözleşmesinin 22 nci maddesinde, idarenin işin nitelik ve özelliğine göre ihtiyaç duyduğu sigorta türleri ile teminat kapsam ve limitleri belirtilmediğinden teklif fiyatının hesaplanamadığı,

 

İddia edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında ise, birinci fıkranın (ç) ve (e) bendinde sayılan belgeler ile ikinci fıkrada yer alan bilgileri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebileceği,

 

          Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde ise, Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b),  (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından

başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği,

 

          Hükme bağlanmıştır.

 

          Anılan Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması, ihalenin iptal edilmemiş olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

          Yapılan inceleme sonucunda, başvuru dilekçesine başvuru bedelinin Kurum hesaplarına yatırıldığına dair belgenin eklenmediği görüldüğünden başvuru dilekçesi ve eki belgelerin İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesine aykırı olduğu hususları tespit edilmiş olup, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca 15 günlük itirazen şikayet süresi içerisinde giderilmediği anlaşılmıştır.

 

          İncelenen ihalede, aynı ihaleye ilişkin esas incelemesine geçilmiş bir başvurunun olması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

          Açıklanan nedenlerle;

 

          Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

         
   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul