İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-89
  • Toplantı No: 2008/001
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/001
Gündem No :200
Karar Tarihi:07.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-89
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş. Tem. İla. Bil. İşl. İns. Kay. Sos. Hiz. Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Vedat Dalokay Cad. Nu 62/3 G.O.P./ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimliği, Yeşil Yurt Mah. Malatya Yolu Üzeri 5 Km 02100 ADIYAMAN
Başvuru tarih ve sayısı:
 02.01.2008 / 87
Başvuruya konu ihale:
 2007/180662 İhale Kayıt Numaralı “Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

07.01.2008 tarih ve 08.00.02.0201/2008-04 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimliği tarafından 13.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş. Tem. İla. Bil. İşl. İns. Kay. Sos. Hiz. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 02.01.2008 tarih ve 87 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) İhale konusu işin adının “20 kişi ile 12 ay hastane bilgi yönetim sistemi hizmet alımı” olarak tanımlandığı ancak teknik şartnamenin tamamen yazılım alımına yönelik hazırlandığı, ihalenin mal alımı ihalesi olarak yapılması gerektiği ve bu haliyle belli firmaları işaret ettiği,

 

            2) İdari şartnamenin 7.3.2 maddesinde anahtar teknik personel olarak 10 adet bilgisayar/elektrik-elektronik mühendisi ve 10 adet bilgisayar programcısı çalıştırılmasının istenildiği, isteklinin kendi iş yerinde çalışan personelin anahtar teknik personel olarak istenemeyeceği, anahtar teknik personelin ihale konusu iş ile ilgili olması ve mesaisinin tamamını idareye ait işyerinde geçiren personel arasından ihtiyaca göre seçilmesi gerektiği,

 

            3) İdari şartnamenin 7.3.3.1 maddesinde hastane bilgi yönetim sistemi yazılımına ait TSE uygunluk belgesi istenildiği ancak böyle bir belgenin bulunmadığı, ayrıca hizmet idareye ait işyerinde verileceğinin hizmet yeterlik belgesinin istenilmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

            4) İdari şartnamenin 7.3.3.4 maddesinde sağlık net ile entegrasyon istenildiği, yazılım, donanım temini, ağ kurma, işletme, bilgisayar bakım ve onarımının hizmet işi sayılamayacağı ve ihalenin mal alımı olarak yapılması gerektiği,

 

            5) İşin adı ile benzer iş tanımının aynı olarak belirlendiği, benzer iş tanımının “kamu veya özel sektörde her türlü personel çalıştırma veya veri giriş hizmetleri” şeklinde tanımlanması gerektiği, ihale konusu iş ve benzer iş tanımındaki düzenlemelerin rekabeti kısıtladığı, bu hizmetlerin ayrı ihale edilmesi durumunda katılımın artacağı,

 

            6) Birim fiyat teklif cetvelinin boş olarak verilmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

            iddia edilmektedir.

 

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin son fıkrasında; “İhale işlemlerine devam edilerek sözleşme imzalanabileceğinin bildirilmesi durumunda ise, şikayette bulunan aday veya istekli, kendisine bildirim yapıldığı tarihi izleyen üç gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunabilir”,

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında ise; “Başvuruyu sonuçlandıran kararın yanı sıra ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı da alınan hallerde bu kararların bildirimini izleyen üç gün içerisinde alınan kararlara karşı başvuru sahibi tarafından Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir.”,

 

Hükümleri yer almaktadır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, şikayetçinin 17.12.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesine ilişkin ve şikayet başvurusunun reddine ilişkin karar alındığı ve kararın 28.12.2007 tarihinde şikayetçiye bildirildiği, idarenin kararına karşı, kararın bildiriminden sonraki 3 gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 02.01.2008 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinde ise, itirazen şikayetin süresi geçirildikten sonra yapılması halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükme bağlanmıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması, başvuruya konu ihalenin iptal edilmemiş olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelenen ihalede, Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

1) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca; yapılan ön inceleme sonucunda anılan Yönetmeliğin 16 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verilmektedir.

 

Sözkonusu başvuruda İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesi,

 

2) Şikayet dilekçesi ve eklerinin ilgisi nedeniyle Sağlık Bakanlığı’na bildirilmesi,

 

Yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum. 

                        

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul