İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-922
  • Toplantı No: 2008/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/011
Gündem No :47
Karar Tarihi:25.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-922
Şikayetçi:
 Edessa Yemekhanecilik San. ve Tic. A.Ş., Atatürk Bulvarı Şekerbank Üstü Abdullatif Yetkin İşhanı No:68 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Küçükçekmece Belediye Başkanlığı, Kartaltepe Mahallesi Suvari Cad. No:16 Küçükçekmece / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.01.2008 / 1055
Başvuruya konu ihale:
 2007/166882 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik Hizmet Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.02.2008 tarih ve 08.01.38.0120/2008-3E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Küçükçekmece Belediye Başkanlığı’nca 17.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Temizlik Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Edessa Yemekhanecilik San. ve Tic. A.Ş.’nin 28.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 02.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 10.01.2008 tarih ve 1055 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihalede, ihale ilanının 4.3.2 maddesi ile idari şartnamenin 7.3.2 maddesinde “Hidrolik sıkıştırmalı büyük çöp kamyonu ( en az 15+1 m³´lük) istenen asgari araç sayısı 35 adet, kendi malı olması gereken 5 adet, taahhüt edilebilecek araç sayısı 30 adet - vakumlu yol süpürme aracı ( en az 1.8 m³ atık kapasiteli, ara sokaklara girip çıkabilme kabiliyetine haiz önde fıskiye sistemi bulunan araç) istenen asgari araç sayısı 2 adet, kendi malı olması gereken 1 adet, taahhüt edilebilecek araç sayısı 1 adet - vakumlu yol süpürme aracı ( en az 6 m3 atık kapasiteli, çift direksiyonlu, fıskiye sistemli) istenen asgari araç sayısı 3 adet, taahhüt edilebilecek araç sayısı 3 adet - Tıbbi atık aracı ( en az 4 m³ kapasiteli) istenen asgari araç sayısı 1 adet, kendi malı olması gereken sayısı 1 adet…” düzenlemesinin yer aldığı, anılan düzenlemenin tüm istekliler için teklif verme aşamasında makine ve ekipmanın kendi malı olmasını öngördüğü, ayrıca taahhüt edilecek makinelere ilişkin kira sözleşmesinin istenildiği, bu hususların mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

 

            İncelemeye konu ihalede başvuru sahibinin ihale dokümanı satın aldığı, bu nedenle istekli olabilecekler sıfatını haiz olduğu anlaşılmıştır. İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvuruşlara Ait Yönetmeliğin “Şikayetçinin Ehliyeti” başlıklı 5 inci maddesinin (b) alt bendinde, istekli olabileceklerin ise ancak ihale ilanında ve ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler veya bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar hakkında şikayet yoluna başvurabilecekleri hükmü yer almaktadır.

 

            Anılan Yönetmelik hükmünden hareketle, başvuru sahibi istekli olabilecek sıfatını taşıdığından ve iddiaları ihale dokümanına ilişkin olduğundan, isteklilerce sunulan teklifler ve bunlara ilişkin değerlendirmeler incelenmemiş, ihale dokümanına yönelik iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İnceleme konusu ihaleye ait idari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu işin Temizlik Hizmetleri Alımı İşi ve işin yapılacağı yerin İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkanlığı sınırları dahili olduğu anlaşılmıştır.

 

            Söz konusu ihaleye katılabilmek için istenen makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgelerin belirtildiği ilanın 4.3.3 ve idari şartnamenin 7.3.3 maddesinde; “Hidrolik sıkıştırmalı büyük çöp kamyonu (en az 15+1 m³’lük) istenen asgari araç sayısı 35 adet, kendi malı olması gereken 5 adet, taahhüt edilebilecek araç sayısı 30 adet - vakumlu yol süpürme aracı ( en az 1.8 m³ atık kapasiteli, ara sokaklara girip çıkabilme kabiliyetine haiz önde fıskiye sistemi bulunan araç) istenen asgari araç sayısı 2 adet, kendi malı olması gereken 1 adet, taahhüt edilebilecek araç sayısı 1 adet - vakumlu yol süpürme aracı (en az 6 m³ atık kapasiteli, çift direksiyonlu, fıskiye sistemli) istenen asgari araç sayısı 3 adet, taahhüt edilebilecek araç sayısı 3 adet - Tıbbi atık aracı (en az 4 m³ kapasiteli) istenen asgari araç sayısı 1 adet, kendi malı olması gereken sayısı 1 adet – Konteynır yıkama aracı istenen asgari araç sayısı 1 adet, taahhüt edilebilecek araç sayısı 1 adet - Yol yıkama aracı (arazöz) istenen asgari araç sayısı 4 adet, taahhüt edilebilecek araç sayısı 4 adet - Lastik tekerlekli yükleyici (loder) istenen asgari araç sayısı 1 adet, taahhüt edilebilecek araç sayısı 1 adet - Damperli kamyon (en az 5 m³ kapasiteli) istenen asgari araç sayısı 1 adet, taahhüt edilebilecek araç sayısı 1 adet - Özel konteynırlardan evsel nitelikli katı atıkların toplanması ve taşınması işi için özel çöp kamyonu (çöp konteynırlarından çöpü alabilecek özellikte) istenen asgari araç sayısı 3 adet, kendi malı olması gereken sayısı 1 adet, taahhüt edilebilecek araç sayısı 2 adet - Kontrol aracı istenen asgari araç sayısı 5 adet, taahhüt edilebilecek araç sayısı 5 adet, araçları iş basında bulundurulacaktır. (Amortisman müddeti 6 yaş sınırı iş sonu itibarı ile aşmayacaktır) İsteklinin kendi malı olan makine, tesisi ve ekipman; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütnamenin sunulması gerekir. Kira yolu ile temin edilecek makinelerin işin süresi kadar kiralandığına dair noter tastikli kira sözleşmelerini ve kiralık olarak verecek firmanın da makine parkına ait demirbaş kayıt defterlerinin aslı veya noter onaylı suretlerinin ibrazı istenir. Geçici ithalle getirilmiş veya 10.06.1985 tarihli ve 3226 sayılı Finans Kiralama Kanunu hükümlerine göre edinilmiş ekipman da kira sözleşmesi eklenmek ve ihalenin ilk ilan tarihine kadar ki kiraların ödendiğini belgelemek şartı ile kendi malı sayılır İş ortaklıklarında pilot ve diğer ortaklara ait makine ve ekipman, ortaklık oranına bakılmaksızın tam olarak değerlendirilir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

            İdarece yapılan düzenleme ile toplam 56 adet araç istenildiği, istenilen araçlardan 30 adet 15+1m³’lük sıkıştırmalı çöp kamyonunun 5 adedinin, 2 adet vakumlu yol süpürme aracının 1 adedinin, 1 adet tıbbi atık aracının 1 adedinin, 3 adet özel çöp kamyonundan 1 adedinin isteklinin kendi malı olması şartının getirildiği, kendi malı araç için fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edileceğinin belirtildiği anlaşılmıştır.

 

            Söz konusu ihalede idarenin ihale konusu hizmetin yürütülmesi için gerekli gördüğü toplam 56 adet aracın 8 adedi için isteklinin kendi malı olması şartı getirildiği, araçların kendi malı olduğuna ilişkin olarak idari şartnamede belirtilen belgelerin ihaleye katılabilmek için gereken belgeler arasında istenildiği anlaşılmıştır.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 44 üncü maddesinde; “İdare, ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri öngörebilir.

 

            Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır.” hükmü bulunmaktadır.

 

            İdarenin ilan ve idari şartnamede istediği araçlardan bir kısmının isteklinin kendi malı olması gerektiğine ilişkin düzenlemesi her ne kadar Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 44 üncü maddesi hükmüne uyarlık teşkil etmemekte ise de, idarenin isteklilerden kendi malı olmasını istediği araçların toplam araç içerisinde %14 oranına karşılık geldiği dikkate alındığında idarece bu hususa ilişkin olarak yapılan düzenlemenin rekabeti engelleyici nitelikte olmadığı anlaşılmıştır.

 

            B- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (g) bendi uyarınca dokümana süresinde itirazen şikayet başvurusunda bulunulmuş ise ilgili dokümanın Kanun ve ilgili mevzuatına uygun olup olmadığı yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            06.11.2007 tarihinde yayımlanan ihale ilanının 4.1.2.3 maddesi ile idari şartnamenin 7.1 maddesinin (b) bendinin (3) numaralı alt bendinin; “İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge; Tıbbi Atık Taşıma Aracı için araç ve araç sahibine ilişkin (Gerçek kişi olması halinde araca, tüzel kişi olması halinde araç ve araç sahibi firmaya) 2872 sayılı Çevre Kanununun 25883 sayılı Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği gereği ‘Tıbbi Atık Lisansı’ na sahip olması gerekir.” şeklinde düzenlendiği görülmüştür.

 

            22.07.2005 tarih ve 25883 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin “Tıbbi Atık Taşıma Araçlarına Lisans Alınması” başlıklı 29 uncu maddesinde; “Tıbbi atık taşıma araçları için tıbbi atık taşıma lisansı alınması zorunludur. Bu amaçla EK-4’de belirtilen esaslara göre ilgili valiliğe başvuruda bulunulur. Lisans, başvuruda bulunan aracın/araçların ait olduğu kurum/kuruluşa ve gerekli teknik donanıma haiz araca/araçlara verilir. Bu lisans devredilemez. Lisans üç yıl süre ile geçerlidir ve bu sürenin sonunda yenilenmesi gerekir. Lisans alan, ancak belirlenen standartlara uymayan firmaların lisansları valilikçe iptal edilir.” hükümlerine yer verilmiştir.

 

            Yukarıda anılan yönetmelik hükümleri gereğince, tıbbi atık taşınmasında kullanılan araçların ve bağlı olduğu kurum/kuruluşun anılan yetki belgesine sahip olması zorunludur.

 

            Hizmet İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 inci maddesinin dördüncü fıkrasında; “Ayrıca ihale konusu hizmetin yerine getirilmesine ilişkin olarak ilgili mevzuat gereği alınması zorunlu olan sicil, izin, ruhsat vb. belgelerin isteklilerce sunulmasına ilişkin hükümlere ilan ve ilgisine göre ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamede yer verilir. İş ortaklarının her birinin söz konusu belgeleri sunması zorunludur. Konsorsiyumlarda ise işin uzmanlık gerektiren kısmına teklif veren ortağın o kısma ilişkin belgeleri sunması gerekir.” hükmüne yer verilmiştir.

 

            İhale konusu hizmetin sadece tıbbi atıkların toplanması ve taşınmasından ibaret olmadığı ve tıbbi atık taşınmasının ihale konusu hizmetin karakteristik edimi olmadığından, şikayete konu ihalede ihaleye katılabilmek için gereken belgeler kapsamında “Tıbbi Atık Lisansı” istenilmesinin anılan Yönetmeliğinin 41 inci maddesi kapsamında değerlendirilmesi uygun olmayacağından teklifle birlikte sunulması zorunlu belgeler arasında sayılmasına gerek bulunmamaktadır.

 

            Diğer yandan, tıbbi atık lisansının, hem tıbbi atık taşınacak araç hem de taşıma yapacak kurum/kuruluş için alınmasının zorunlu olduğu dikkate alındığında, tekliflerin sunulması aşamasında lisans istenilmesinin aynı zamanda isteklinin tıbbi atık taşıma aracına sahip olması zorunluluğunu doğuracağı, nitekim idarenin söz konusu araç için isteklinin kendi malı olması şartını aradığı görülmüştür.

 

            İhale konusu hizmetin esas konusunun tıbbi atıkların toplanması ve taşınmasından ibaret olmadığı ihalelerde, katılım ve rekabetin sağlanmasını teminen, ihalenin yapıldığı tarih itibarıyla tıbbi atık taşıma aracına sahip olmayan isteklilerin, hizmetin gerçekleştirilmesi sürecinde ihtiyaç duyulan makine-ekipman kapsamında yer verilen tıbbi atık toplama aracı için Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 44 üncü maddesi uyarınca noter onaylı taahhütname istenilmesinin yeterli olacağı açıktır.

 

            Ayrıca, Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII.M.4 üncü maddesinde ihale konusu hizmetin sadece ilaçlama olmadığı (temizlik  ve yemek hizmet alımı gibi) ihalelerde “Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesi” ne ilişkin açıklamalardaki gerekçeler paralelinde ihale konusu hizmetin karakteristik edimi olmayan ancak ihale konusu hizmet kapsamında yer alan tıbbi atık toplama ve taşıma işinin, ilgili mevzuatına uygun olarak gerçekleştirileceği, yüklenicinin tıbbi atık taşıma lisansına sahip olması durumunda taşımanın yüklenici tarafından, bu lisansa sahip olmaması durumunda ise bu lisansa sahip olanlara yaptırılacağına ilişkin, teknik şartnamede düzenleme yapılması uygun olacaktır.

 

            Yukarıda yapılan tespit ve değerlendirmeler çerçevesinde; ihale dokümanında ve ihale ilanında isteklilerden tıbbi atık lisansının teklifle birlikte sunulmasının istenildiği bu durumun 4734 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi ile Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 30 uncu maddesine aykırı olduğu, bunun yanında ihale konusu hizmetin karakteristik edimi olmayan tıbbi atık toplama ve taşıma hizmeti için ilgili mevzuatı uyarınca alınması zorunlu olan lisansın tekliflerin sunulması aşamasında istenilmesinin şikayete konu ihalede katılım ve rekabeti kısıtlayıcı nitelikte olduğu anlaşılmıştır.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

 

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

1- 4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

           

İncelemeye konu ihalede 10 adet ihale dokümanının satın alındığı, 5 isteklinin teklif verdiği, yapılan inceleme sonucunda bu tekliflerden üç adedinin geçerli olduğu bu tekliflerden de iki adedinin yaklaşık maliyetin üzerinde bulunduğu gözönüne alındığında, anılan ihalede 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen “rekabet” ilkesinin oluşmadığı anlaşılmıştır.

 

2- İnceleme konusu ihaleye ait idari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu işin Temizlik Hizmetleri Alımı İşi ve işin yapılacağı yerin İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkanlığı sınırları dahili olduğu anlaşılmıştır.

 

            Söz konusu ihaleye katılabilmek için istenen makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgelerin belirtildiği ilanın 4.3.3 ve idari şartnamenin 7.3.3 maddesinde; Hidrolik sıkıştırmalı büyük çöp kamyonu (en az 15+1 m³’lük) istenen asgari araç sayısı 35 adet, kendi malı olması gereken 5 adet, taahhüt edilebilecek araç sayısı 30 adet - vakumlu yol süpürme aracı ( en az 1.8 atık kapasiteli, ara sokaklara girip çıkabilme kabiliyetine haiz önde fıskiye sistemi bulunan araç) istenen asgari araç sayısı 2 adet, kendi malı olması gereken 1 adet, taahhüt edilebilecek araç sayısı 1 adet - vakumlu yol süpürme aracı (en az 6 m³ atık kapasiteli, çift direksiyonlu, fıskiye sistemli) islenen asgari araç sayısı 3 adet, taahhüt edilebilecek araç sayısı 3 adet - Tıbbi atık aracı (en az 4 m³ kapasiteli) istenen asgari araç sayısı 1 adet, kendi malı olması gereken sayısı 1 adet – Konteynır yıkama aracı istenen asgari araç sayısı 1 adet, taahhüt edilebilecek araç sayısı 1 adet - Yol yıkama aracı (arazöz) istenen asgari araç sayısı 4 adet, taahhüt edilebilecek araç sayısı 4 adet - Lastik tekerlekli yükleyici (loder) istenen asgari araç sayısı 1 adet, taahhüt edilebilecek araç sayısı 1 adet - Damperli kamyon (en az 5 m³ kapasiteli) istenen asgari araç sayısı 1 adet, taahhüt edilebilecek araç sayısı 1 adet - Özel konteynırlardan evsel nitelikli katı atıkların toplanması ve taşınması işi için özel çöp kamyonu (çöp konteynırlarından çöpü alabilecek özellikte) istenen asgari araç sayısı 3 adet, kendi malı olması gereken sayısı 1 adet, taahhüt edilebilecek araç sayısı 2 adet - Kontrol aracı istenen asgari araç sayısı 5 adet, taahhüt edilebilecek araç sayısı 5 adet, araçları iş basında bulundurulacaktır. (Amortisman müddeti 6 yaş sınırı iş sonu itibarı ile aşmayacaktır) İsteklinin kendi malı olan makine, tesisi ve ekipman; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütnamenin sunulması gerekir. Kira yolu ile temin edilecek makinelerin işin süresi kadar kiralandığına dair noter tastikli kira sözleşmelerini ve kiralık olarak verecek firmanın da makine parkına ait demirbaş kayıt defterlerinin aslı veya noter onaylı suretlerinin ibrazı istenir. Geçici ithalle getirilmiş veya 10.06.1985 tarihli ve 3226 sayılı Finans Kiralama Kanunu hükümlerine göre edinilmiş ekipman da kira sözleşmesi eklenmek ve ihalenin ilk ilan tarihine kadar ki kiraların ödendiğini belgelemek şartı ile kendi malı sayılır İş ortaklıklarında pilot ve diğer ortaklara ait makine ve ekipman, ortaklık oranına bakılmaksızın tam olarak değerlendirilir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

            İdarece yapılan düzenleme ile toplam 56 adet araç istenildiği, istenilen araçlardan 30 adet 15+1m³’lük sıkıştırmalı çöp kamyonunun 5 adedinin, 2 adet vakumlu yol süpürme aracının 1 adedinin, 1 adet tıbbi atık aracının 1 adedinin, 3 adet özel çöp kamyonundan 1 adedinin isteklinin kendi malı olması şartının getirildiği, kendi malı araç için fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edileceğinin belirtildiği anlaşılmıştır.

 

            Söz konusu ihalede idarenin ihale konusu hizmetin yürütülmesi için gerekli gördüğü toplam 56 adet aracın 8 adedi için isteklinin kendi malı olması şartı getirildiği, araçların kendi malı olduğuna ilişkin olarak idari şartnamede belirtilen belgelerin ihaleye katılabilmek için gereken belgeler arasında istenildiği anlaşılmıştır.

 

  Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 44 üncü maddesinde; “İdare, ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri öngörebilir.

 

Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır” hükmü bulunmaktadır.

 

İdarenin ilan ve idari şartnamede istediği araçlardan bir kısmının isteklinin kendi malı olması gerektiğine ilişkin düzenlemesi, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 44 üncü maddesi hükmüne aykırılık teşkil ettiği gibi, ihaleye katılımı sınırlayıcı nitelikte bulunmuştur.

 

Yukarıda açıklanan nedenlerle incelemeye konu ihalenin bu nedenlerle de iptal edilmesi yönündeki düşüncemle, karara katılıyorum.

 

 

 

                                                        

         İdari şartnamenin ilgili maddelerinde istenen 1 adet “tıbbi atık aracı”nın 1 adedi için “tıbbi atık lisansı” na sahip olma koşulu getirilmiştir.

 

         Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin makine ve diğer ekipmana ilişkin belgelerin düzenlendiği 44. maddesi “İdare, ihale konusu için yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeler isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlilik kriterleri belirleyebilir.

 

          Tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır” şeklindedir.

 

          Bu hükme göre kullanılacak makine ve ekipmanın isteklinin kendi malı olması koşulu getirilmemesi esas olmakla  beraber bu hususta hizmet işinin özelliği ve toplum sağlığı açısından hayati derecede önem taşıyan, resmi ve özel tüm kurumlarca uygulanma zorunluluğu olan”Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” nin tüm maddelerinin dikkate alınması gerekir.  İdarenin “tıbbi atık aracı “ ve “tıbbi atık lisansı”na sahip olma araması koşulunun anılan yönetmeliğin mutlaka uygulanması gereken bir hükmü olduğu, bu konuda bilhassa Belediyelere ağır yaptırımlar getirdiği için talep ettiği anlaşılmaktadır.

 

          İhale kapsamındaki “tıbbi atık toplanması” hizmet işinin, ilçe dahilindeki temizlik işlerinin bünyesinde toplum ve çevre sağlığı açısından en önemli ünitesi olduğu ve yönetmelik hükümlerinin bu konuda Belediyelere ağır sorumluluklar yüklediği dikkate alındığında, yönetmelik gereği zorunlu olarak istenen “tıbbi atık lisansı” nın ve tıbbi atık toplamak için kullanılacak “tıbbi atık toplama aracı” nın isteklilerinin kendi malı olaması koşulunun getirilmesinin katılım ve rekabete aykırı bulunmadığı görüşüyle ;

 

          Bahse konu ihalenin ilanı, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 29. maddesindeki

         a)  Yaklaşık  maliyeti 4734 sayılı Kanunun 8. maddesinde yer alan eşik değerlere eşit veya bu değerleri aşan ihalelerden;

 

         1) Açık ihale usulü ile yapılacak olanların ilanları, ihale tarihinden en az kırk gün önce,….Kamu İhale Bülteninde en az bir defa yayımlanmak suretiyle yapılır.” Hükmü gözetilerek 06.11.2007 tarihi olarak tespit edilmiş ve ihale tarihi olarak da 17.12.2007 tarihi belirlenmiştir.

 

         Aynı şekilde anılan Yönetmeliğin 33.maddesi; ilan yapıldıktan sonra ihale ve ön yeterlilik dökümanında değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunlulukların bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılacağını ve işin yeniden aynı şekilde ilan olunacağına hükmederek, teklif ve başvuruların hazırlanmasını etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi yada istekli veya adaylarca yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale ve/veya yeterlilik dökümanında değişiklik yapılabileceğini ve bu değişikliklerin yönetmelikte belirtilen süreler dahilinde isteklilere bildirileceğini ön görür.

 

       Şikayet başvurusu sahibi istekli ihale dosyasını ihale günü olan 17.12.2007 tarihinde satın almıştır. Hizmet alımı işinin kapsamı ve parasal büyüklüğü dikkate alındığında amacın ihaleye katılım olmadığı aşikardır. Başvuru sahibi ihaleye teklif vermek niyetinde olsa mevzuata aykırı olduğu iddia ettiği hususların düzeltilmesi için yönetmelikte belirtilen sürelere bağlı kalarak maddi veya teknik hataları veya eksiklikleri yazılı olarak idareye bildirebilir ve itiraz ettiği hususları haklı bulunması halinde idare tarafında düzeltme işlemleri sağlanabilirdi

 

       İhale konusu işin ivedi nitelikte olması ve sözleşme imzalanmaması halinde telafisi zor veya imkansız zararların (salgın hastalık vb) doğacak olması nedeniyle şikayet başvurusunun uygun bulunmaması gerektiği,  yönündeki görüşümle çoğunluğun iptal kararına katılmıyorum.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul