İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-924
  • Toplantı No: 2008/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/011
Gündem No :49
Karar Tarihi:25.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-924
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş. Temz. İlaçlama B.İşlem İns.Kayn. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Vedat Dalokay Cad. Nu 62/3 G.O.P. ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Türkan Özilhan Bornova Acil Yardım ve Travmatoloji Hastanesi Başhekimliği,Ankara Asfaltı Üzeri 4. Sanayi Sitesi Girişi 305/a Bornova-İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.01.2008 / 1191
Başvuruya konu ihale:
 2007/175791 İhale Kayıt Numaralı “2008 Yılı Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri Bakım ve Destek Hizmetlerinin 60 Kişi İle Yürütülme İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.02.2008 tarih ve 08.01.62.0022/2008-10E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Türkan Özilhan Bornova Acil Yardım ve Travmatoloji Hastanesi’nce 10.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008 Yılı Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri Bakım ve Destek Hizmetlerinin 60 Kişi İle Yürütülme İşi” ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş. Temz. İlaçlama B.İşlem İns.Kayn. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 12.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 04.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  11.01.2008 tarih ve 1191 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; benzer işin ihale konusu işle aynı olarak tanımlandığı, ayrıca birbirinden çok farklı olan yazılım temini ve veri giriş personel çalıştırma hizmet işinin “hizmet alımı” adı altında topluca ihale edilmesinin Kanunun 5 inci maddesine aykırı olduğu, ayrı ayrı ihale edilmeleri halinde katılımın artacağı iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İhale konusu hizmetin adı, İdari şartnamenin 2.a maddesinde, “12 aylık (01.01.2008-31.12.2008) Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri Bakım ve Destek Hizmetlerinin 60 kişi ile yürütülme işinin satın alınması” olarak belirtilmiştir.

 

            Teknik şartnamenin “Amaç ve kapsam” başlıklı 1.1 maddesinde, “....Hastanemizde bu amaçla kullanılacak olan HBYS’nin kurulması, işletilmesi, bakım, destek, eğitim ve geliştirme hizmetlerinin satın alınması amaçlanmaktadır. 

            Bu amaçla hazırlanan şartname bu sistemde çalıştırılacak hizmeti veren firma tarafından geliştirilmiş ve geliştirilmekte olan HBYS yazılımı ve kullanılacak diğer yazılımların ve oluşturulan altyapının bakım, destek, eğitim hizmetlerinin gereklerini belirtmektedir.” şeklinde düzenleme bulunmaktadır.

 

            İhaleye ait ilanın 4.4 maddesinde, “Bu ihalede benzer iş olarak, Kamu veya özel sektörde yapılan HBYS hizmetleri işleri kabul edilecektir.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

            İdari şartnamenin 7.4 maddesinde ise, “Benzer iş olarak; Kamu veya özel sektörde yapılan HBYS hizmetleri işleri kabul edilecektir.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde benzer işin; “İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetleri” ifade ettiği hükme bağlanmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 42 nci maddesinde “İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali  güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetlerdir.

 

Tanımlarda belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği ilgili idarece tespit edilerek ihale veya ön yeterlik dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilir.” şeklinde düzenleme yer almaktadır.

 

            Bu düzenlemeler itibariyle, hastane bilgi yönetim sistemleri bakım ve destek hizmetlerinin yürütülmesi işi konulu hizmet alımı ihalesi ile hastanede bu amaçla kullanılacak olan HBYS’nin kurulması, işletilmesi, bakım, destek, eğitim ve geliştirme hizmetlerinin satın alınmasının amaçlandığı anlaşılmaktadır. 

 

İhale konusu işte benzer iş olarak “HBYS hizmetleri işlerinin” kabul edilmesinde,  “nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetler” olma kriterine uygun hareket edildiği görüldüğünden iddia yerinde görülmemiştir.

 

            Diğer taraftan, incelenen ihalede hastane bilgi yönetim sistemin sağlanması ve bunun personel çalıştırılması suretiyle işletilmesi işi bir arada ihale edilmekte olup, iki işin bir arada ihale edilemeyeceği de iddia edilmektedir.

 

            Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan “Bilgi Sistemi İhaleleri” konulu 2007/82 sayılı Genelge’nin 3.a maddesinde, “İş tanımı: Sağlık bilgi sistemlerinin, ana bileşenleri donanım, yerel ağ, yazılım, bakım-işletim ve veri kayıt işlemi (kullanıcılar)dir. Bilgi sistemlerinin özellikle yazılım ve donanım bileşenleri “mal alımı” ya da “hizmet alımı” şeklinde tedarik edilebilir. Her bir ana bileşenin başkaca alt bileşenleri de olduğundan birbirinden ayrılması oldukça zor olan karmaşık bir yapıya sahip sağlık bilgi sistemlerinin alımı için hazırlanacak ihale dokümanlarında, ihtiyaç olan mal ya da hizmetin tanımının doğru yapılması son derece önemlidir.” ve 3.e maddesinde, “Sağlık bilgi sistemlerinin işletilmesi esnasında karşılaşılan problemlerin en önemlileri uygulama yazılımlarından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle problemlerin çözümünde ve sistemin işletilmesindeki etkinlik ve performansın yüksek olması için, ana iştigal konusu yazılım üretmek olan gerçek ya da tüzel kişilerle birlikte çalışabilirlik temin edilmelidir.”  düzenlemeleri bulunmaktadır.

 

4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında;

 

            “Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri birarada ihale edilemez.” hükmü yer almaktadır.

 

            İhale dokümanından anlaşıldığı üzere, ihale konusu iş hastane bilgi yönetim sisteminin temini ve bu sistemin çalıştırılması için gerekli personelin sağlanmasını içermekte olup Sağlık Bakanlığı’nın yukarıda yer verilen Genelgesi ve 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesi uyarınca iki iş arasında doğal bağlantı bulunduğu dikkate alındığında bir arada ihale edilmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı, ayrıca, işin yaklaşık maliyeti incelendiğinde, işin ağırlıklı unsurunun personel maliyetinden oluştuğu görülmüş ve bu nedenle de işin hizmet alımı olarak ihale edilmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varıldığından iddia yerinde görülmemiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul