İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-925
  • Toplantı No: 2008/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/011
Gündem No :50
Karar Tarihi:25.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-925
Şikayetçi:
 Emin Tem. Rek. Med. Güv. Hay. Orm. Ürn. İnş. Taah. Gıda Özel Eğt. Hizm. Tic. ve San. Ltd. Şti., Pazar Mahallesi Necati Efendi Sokak Nu 3/1 SAMSUN
 İhaleyi yapan idare:
 Samsun Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi Başhekimliği, Reşadiye Mah. Osmaniye Cad. SAMSUN
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.01.2008 / 1278
Başvuruya konu ihale:
 2007/157346 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik Hizmet Alım Giderleri” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

17.01.2008 tarih ve 08.01.73.0022/2008-11E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Samsun Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi’nce 06.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Temizlik Hizmet Alım Giderleri” ihalesine ilişkin olarak Emin Temizlik Rek. Med. Güv. Hay. Orm. Ürn. İnş. Taah. Gıda Özel Eğt. Hizm. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 26.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 04.01.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  14.01.2008 tarih ve 1278 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İhale üzerinde bırakılan firmanın teklifi aşırı düşük olduğundan değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, giyim bedeline ilişkin açıkladığı fiyatın hayatın olağan akışına uygun olmadığı,

 

            2) Kesinleşen ihale kararını 04.12.2007 tarihinde tebellüğ ettikleri, bu tarihten itibaren 09.12.2007 tarihine kadar açıklama talebinde bulunma hakları olduğu, bu tarih tatil gününe denk geldiğinden 10.12.2007’de açıklama talebinde bulundukları, idarenin açıklama yazısını 13.12.2007’de tebellüğ ettikleri ve bu süreden itibaren 28.12.2007’ye kadar şikayette bulunma hakları olduğu, 26.12.2007’de idareye şikayet başvurusunda bulundukları, idarenin açıklama talebi ile şikayet konusu aynı olduğundan şikayet süresinin 25.12.2007’ye kadar olduğu gerekçesiyle şikayeti 04.01.2008 tarihli yazısı ile reddetmesinin mevzuata aykırı olduğu,

            3) 26.12.2007 tarihli şikayet başvurusu sonuçlandırılmadan ve ihale işlemlerine devam kararı alınmadan 27.12.2007 tarihinde imzalanan sözleşmenin kanuna aykırı olduğu

 

            İddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale konusu iş, 38 işçi ile 01.01.2008-31.12.2008 tarihleri arasında 12 aylık Hastane binası ve dış çevresinin temizliği işi olup götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale gerçekleştirilmiştir.

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde, “26.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında, alınması öngörülen   temizlik hizmeti için ilgilimevzuatı gereğince   ödenecek vergi (KDV hariç), sigorta, resim, harç ile ulaşım ve her
türlü sigorta giderleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

         26.2.(26.1) nci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.

         26.3. Ayrıca, Personele yol bedeli olarak brüt 95,16 YTL. ve yemek bedeli olarak brüt 111,02 YTL (ayda 26 gün) ödenecek ve ücret bordrosunda gösterilecek olup, bu bedeller teklif fiyata dahildir.

Ayrıca; resmi ve dini bayram ve yılbaşı günlerinde toplam 10 kişi çahştmlacaktır.Sözü edilen tatil günleri 2008 yılı için 13,5 gündür.Bu günlerde çalışacak personeller (07.00-15.00) saatleri arasında çalışacaklardır.

25.07.2005 tarih ve 25886 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliği´nin Bölüm XIII.G 13. maddesine istinaden işçilere giyecek yardımı yapılmayacak,bu giderler işin yapılması sırasında personelce kullanılması istenen kıyafetle ilgili olduğundan yüklenici tarafından karşılanacak olup,teklif fiyata dahildir. Personele l Âdet yazlık alt üst forma (Terlen kumaştan pantolon ve V yakalı önü kapalı kısa kollu forma) l adet kışlık alt üst forma (Terlen kumaştan pantolon ve önden düğmeli uzun kollu forma) verilecektir. Renkler idarece belirlenecektir. Firmanın vereceği resimli kimlik kartlarını yakalarına takacaklardır.       26.4. Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV) ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.

26.5. İş kazası ve meslek hastalıkları sigortası prim oranı genel temizlik işlerinde % 2 (iki) dir.”

şeklinde düzenleme yer almaktadır. Teknik şartnamenin 1.f maddesinde, “Genel temizlikte kullanılan sarf malzemeleri idare tarafından, makine ve diğer her türlü ekipman yüklenici tarafından karşılanacaktır.” düzenlemesi mevcuttur. İdarenin yaklaşık maliyet hesabında giyim için bedel öngörülmediği görülmektedir.

 

                Bu veriler doğrultusunda KİK işçilik hesaplama modülü kullanılarak yapılan hesaplama neticesinde ihale konusu işin (giyim bedeli hariç) yol, yemek, işçilik ücreti ve resmi tatil ve bayram günlerine ait ücret dahil olmak üzere toplam asgari işçilik maliyeti, 440.310,45 YTL ve % 3 sözleşme ve genel giderler dahil teklif edilmesi gereken asgari maliyet tutarı 453.519, 76 YTL’dir.


İhale üzerinde bırakılan firmanın teklif bedeli, 453.530,00 YTL’dir.  Bu fiyat, giyim hariç teklif edilmesi gereken asgari maliyet tutarı olan 453.519,76 YTL’nin “10,24 YTL” üzerindedir. Bu durumda, 38 işçi bulunduğundan bir işçinin 2 takım kıyafeti 0,26 YTL’ye denk gelmektedir. Ayrıca bu rakama, giyime ilişkin % 3 sözleşme ve genel giderin de dahil edilmesi gerektiği dikkate alındığında, 10,24:1,03=9,94 YTL giyim için öngörülen bedel olmaktadır.

 

Firmanın teklif bedeli, % 3 sözleşme ve genel giderler dahil teklif edilmesi gereken asgari maliyet tutarı olan 453.519,76 YTL’nin üzerinde olduğundan idarece aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmamıştır.

4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde,

“İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.
İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.”  hükmü bulunmaktadır.

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin “XIII-H. Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi” başlığı altında ise,

 

“b) Hizmet Alımı İhalelerinde:Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.

          Amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderler sözleşme ve genel giderler içinde değerlendirildiğinden, idari şartnamelerin “teklif fiyata dahil olan masraflar” kısmında bu giderler için bir bedel öngörülmeyecektir.

          Asgari işçilik maliyeti; brüt asgari ücret ile idari şartnamede öngörülen yemek, yol ve giyim bedeli ile işveren sigorta prim tutarından oluşmaktadır. Asgari ücretin üzerinde ödeme öngörülen işlerde brüt asgari ücret yerine öngörülen bu fazla tutar yazılacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, idari şartnamede yapılan belirlemeye göre brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir.

          İşçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen önemli teklif  bileşenleri ile ilgili açıklama istenecek, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verilecektir.

          Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır.

          Söz konusu ihalelere ait malzemeye ve diğer maliyet kalemlerine ilişkin sözleşme giderinin de asgari işçilik maliyeti üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler içinde yer aldığı kabul edildiğinden, malzeme ve diğer maliyet kalemleri için ayrıca sözleşme gideri hesaplanmayacaktır.

          Hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler, sadece aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin olduğundan, bu sözleşme ve genel giderler idarece hazırlanan teklif mektubu eki cetvelde ayrı bir birim fiyat kalemi olarak öngörülmeyecektir. İhale sonuçlandırıldıktan sonra ihale üzerinde kalan isteklinin ödeyeceği ihale kararı damga vergisi, sözleşme damga vergisi ile diğer sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanacaktır.

          Hizmet alım ihalelerinde 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi çerçevesinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması durumunda idarelerce açıklama talep yazılarında, “teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler  belirtilerek”  açıklama istenecektir.

 

          Temizlik hizmet alımlarında amortismana tabi olmayan kova, fırça, paspas, bez, süpürge, faraş, cam sileceği gibi malzemelerin maliyetleri, temizlik malzemesi olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasına verilen cevapta bu malzemeler için öngörülen bedellerin maliyetlerini tevsik eden belgeler sunulacaktır.” şeklinde açıklamalar yer almaktadır.

 

            Bu düzenlemeler doğrultusunda, idarenin asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifleri, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (ki incelenen ihalede diğer maliyet kalemi giyim bedelidir)  dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırması gerekmektedir.

 

İdare tarafından 10,24 YTL’lik miktarın 38 işçinin idari şartnamede öngörülen yazlık ve kışlık birer takım forma ve yaka kartlarını karşılayabileceği takdir edilmiştir.

 

Ancak, idarenin bu takdir yetkisi sınırsız olmayıp kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlıdır.

 

İdarece bu firma (ve bundan daha yüksek teklif sahipleri) için aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadığından 10,24 YTL’lik giyim bedeline ilişkin proforma fatura bulunmamaktadır. Ancak buna ilişkin belge bulunsaydı dahi, hayatın olağan şartları ve genel piyasa koşulları çerçevesinde 38 işçinin iki takım formasının % 3 dahil 10,24 YTL’ye karşılanacağının makul kabul edilmesi mümkün görülmemektedir. Dolayısıyla bu firmanın teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılarak iddia yerinde görülmüştür.

 

Ekonomik açıdan en avantajlı 2. teklif olarak belirlenen Koçkaya-Dalpa Ortak Girişiminin (ve iş deneyim belge tutarı daha düşük olduğu için 3. geçerli teklif haline gelen Münir Temelli firmasının) teklif bedeli 453.598,04 YTL olup, bu fiyat, giyim hariç teklif edilmesi gereken asgari maliyet tutarı olan 453.519,76 YTL’nin (giyime ilişkin %3 sözleşme ve genel gider dahil olmak üzere) 78,28 YTL üzerindedir. %3’lük gider düşüldüğünde, giyime ayrılan pay 76 YTL olmaktadır.

 

76 YTL : 38 işçi = 2 YTL

 

Bu durumda, 1 işçinin 2 takım kıyafetine 2 YTL öngörüldüğü, yani 1 takım formanın 1 YTL olarak teklif edildiği anlaşılmaktadır. İdare bu rakamın da uygun olduğunu takdir etmiştir.

 

Aynı şekilde hayatın olağan şartları ve genel piyasa koşulları çerçevesinde 1 takım formanın 1 YTL’ye karşılanmasının da makul kabul edilmesi mümkün görülmediğinden ekonomik açıdan en avantajlı 2. teklifin ve 3. sıradaki Münir Temelli’nin teklifinin de değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Ayrıca, aynı fiyatı teklif eden ve iş deneyim belge tutarı düşük olduğu gerekçesi ile 3. teklif olarak belirlenen Münir Temelli’nin iş deneyim belge tutarının Koçkaya-Dalpa ortak girişiminde pilot ortak Koçkaya’nın iş deneyim belge tutarından düşük olduğu tespit edilmekle birlikte Münir Temelli’nin iş deneyim tutarın idarece hatalı şekilde güncellendiği, mevzuata uygun şekilde yapılan güncelleme sonucunda iş deneyim tutarının (yani, 105.456.557.086 TL’nin) teklif edilen bedelin % 25’ine tekabül eden (453.598,04 YTL/100x25= ) 113.399,51 YTL’nin altında olduğu, firmanın bu nedenle değerlendirme dışı bırakılması gerekirken ihale komisyonunca geçerli teklif olarak kabul edildiği görülmüş olup bu işlemde de mevzuata uyarlık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

İdarece geçerli teklif olarak belirlenen ilk 3 sıradaki teklifin elenmesinden sonra geriye kalan 2 teklif şöyledir:

 

Emin (Başvuru sahibi)

453.899,76

Geçerli teklif

Işıl

454.019,76

Geçerli teklif

 

Başvuru sahibi Emin firmasının teklif bedeli olan 453.899,76 YTL, giyim hariç teklif edilmesi gereken asgari maliyet tutarı olan 453.519,76 YTL’nin (%3 sözleşme ve genel gider dahil olmak üzere) 380,00 YTL üzerinde olduğundan, bu firmanın giyim için öngördüğü bedelin hayatın olağan koşulları çerçevesinde düşük olmadığı anlaşılmaktadır.

 

Bu nedenle diğer firmaların tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının ardından kalan geçerli teklifler üzerinden ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklifin ihale mevzuatına uygun şekilde yeniden belirlenmesi gerekmektedir.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

03.12.2007 tarihli kesinleşen ihale kararının başvuru sahibi firmaya 03.12.2007 tarihli yazı ile iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderildiği, 04.12.2007 tarihinde kararın tebellüğ edildiği, 10.12.2007 tarihinde idareye kayıtlarına alınan aynı tarihli yazı ile firma tarafından açıklama talebinde bulunulduğu, idarenin 13.12.2007 tarihli yazısı ile firmanın açıklama talebine cevap verildiği, bu yazının 13.12.2007 tarihinde tebellüğ edildiği, 18.12.2007 tarihinde ihale üzerinde bırakılan firmanın sözleşmeye davet edildiği, şikayetçinin 26.12.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, 27.12.2007 tarihinde sözleşmenin imzalandığı, idarenin 04.01.2007 tarihli işlemi ile şikayeti uygun bulmadığı, idarenin kararının 08.01.2008 tarihinde şikayetçiye bildirildiği ve şikayetçinin 14.01.2008 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan dilekçesi ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu hususları tespit edilmiştir.

 

Ancak, başvuru sahibinin teklifi idarece geçerli teklif olarak kabul edildiğinden 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesi uyarınca açıklama talep etme hakkı bulunmamaktadır. Bu nedenle idareye yaptığı 10.12.2007 tarihli başvuru şikayet başvurusu olarak dikkate alınmalıdır. Bu başvuruya ilişkin idarenin cevabı (şikayete cevap) 13.12.2007 tarihinde tebellüğ edilmiş olup izleyen günden itibaren 15 günlük Kuruma itirazen şikayet süresi bulunmaktadır. Başvuru sahibi tarafından 26.12.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunulmuştur. İdarece 14 üncü gün olan 27.12.2007 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.

 

Bu nedenle idarece yapılan işlemlerde mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İncelenen ihalede, ihale yetkilisince şikayet başvurusu sonuçlandırılmadan ve ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı alınmadan Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurusu için öngörülen on beş günlük itirazen şikayet süresi beklenilmeden 27.12.2007 tarihinde 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesine aykırı olarak sözleşmenin imzalandığı tespit edilmiş olup bu işlemlerde mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, ilk üç teklifin değerlendirme dışı bırakılmasının ardından ekonomik açıdan 1. ve 2. teklifin yeniden belirlenmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul