İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-926
  • Toplantı No: 2008/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/011
Gündem No :51
Karar Tarihi:25.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-926
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş. Temz. İlaçlama Bilgi İşlem İns. Kayn. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. Vedat Dalokay Cad. No: 62/3 Gaziosmanpaşa/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Kazan Fuat Erkmen İmam-Hatip Lisesi Müdürlüğü Kanuni S.S. Mah. Osmanlı Cad. Karagöl Sok. 06980 Kanalaltı Kazan/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.01.2008 / 3168
Başvuruya konu ihale:
 2007/185103 İhale Kayıt Numaralı “Kazan Fuat Erkmen İmam-Hatip Lisesi D.P.Y. PAN. 2008 Yılı Kahvaltı ve Hazır Yemek Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

18.02.2008 tarih ve 08.0402.G023/2008-3E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kazan Fuat Erkmen İmam-Hatip Lisesi Müdürlüğü  tarafından 07.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Kazan Fuat Erkmen İmam-Hatip Lisesi D.P.Y. PAN. 2008 Yılı Kahvaltı ve Hazır Yemek Alımı”  ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş. Temz. İlaçlama Bilgi İşlem İns. Kayn. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 08.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 08.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  28.01.2008 tarih ve 3168 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan aynı tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İdari şartnamenin 7.3.4 maddesinde TSE hizmet yeterlik belgesinin istenildiği, ancak  ihale konusu hizmet  idareye ait iş yerinde verileceğinden, idari şartnamede hizmet yeri yeterlik belgesinin istenmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

2) İdari şartnamenin 7.3.4 maddesinde genel mutfakta besin zehirlenmesine karşı sigorta poliçesi veya sigorta yaptırılacağına dair taahhütname istenilmesine karşın, kamu ihale mevzuatında öngörüldüğü halde ihale dokümanında sigortalı, sorumlu, sigorta türü, teminat ve limitlere dair hiçbir açıklama ve tanımlama bulunmadığı,

 

3) İdari şartnamenin 7.3.4 maddesinde işyerinin Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından 2007 yılı içinde denetlendiğine dair denetim raporu istenilmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

4) İdari şartnamenin 7.3.4 maddesinde işyerinde çalışan personelin periyodik yapılması gereken 2007 yılına ait en son portör muayene belgelerinin istenildiği, portör muayene belgesinin  personel çalıştırdığına dair belge niteliğinde olduğu, kamu ihale mevzuatı hükümlerine göre isteklilerden personel çalıştırdığına dair belge istenemeyeceği,

 

5) İdari şartnamenin 19 uncu maddesinde ihalenin birim fiyat esasına göre verileceğinin belirtildiği ve birim fiyat teklif cetvelinin eklendiği ancak anılan cetvelin tamamen boş bırakıldığı, birim fiyat teklif cetvelinde iş kaleminin adı, birimi ve miktarının ayrıntılı olarak idare tarafından doldurulmak suretiyle ihale dokümanına eklenmemesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

İddia edilmektedir.

 

İncelemeye konu ihalede başvuru sahibinin ihale dokümanı satın aldığı, bu nedenle istekli olabilecekler sıfatını haiz olduğu anlaşılmıştır. İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Şikayet Ehliyeti” başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde, “İstekli olabilecekler; ön yeterlik ve/veya ihale ilanında veya ön yeterlik ve/veya  ihale dokümanlarında yer verilen düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar hakkında şikayet başvurusunda bulunabilir.” hükmü yer almaktadır.

 

            Anılan Yönetmelik hükmünden hareketle, başvuru sahibi istekli olabilecek sıfatını taşıdığından ve iddiaları ihale dokümanına ilişkin olduğundan, isteklilerce sunulan teklifler ve bunlara ilişkin değerlendirmeler incelenmemiş, ihale dokümanına yönelik iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

A) Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

Başvuru konusu ihaleye ait idari şartnamenin “Kapasite, araştırma-geliştirme, standart ve kaliteye ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.4 maddesinde  isteklilerin teklifleri ekinde TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi sunmaları şartı koşulmuştur.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “L. Hizmet Alımı ve Yapım İşi İhalelerinde Kalite Belgelerine İlişkin Hususlar” başlıklı maddesinde idarelerin kendi hizmet binalarında gerçekleştirilen hizmetler  ile niteliği gereği  hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecek hizmet ihalelerinde hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyeceği düzenlenmiştir.

 

Ancak, ihaleye ait  teknik şartnamenin 1 inci maddesinde, yüklenicinin yemek hazırlama işlemlerini kendi imalathanesinde gerçekleştireceği öngörülmüştür. Bu  durumda ihale konusu kahvaltı ve hazır yemek alımı işinin pişirme işleminin yüklenicinin kendi imalathanesinde, yemek servisinin idareye ait yemekhanede gerçekleştirileceği dikkate alındığında idare tarafından TSE hizmet yeterlilik belgesi istenilmesinde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır. Başvuru sahibinin bu hususa ilişkin iddiası yerinde görülmemiştir. 

 

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 7.3.4 maddesinde genel mutfakta besin zehirlenmesine karşı sigorta poliçesi veya sigorta yaptırılacağına dair taahhütname istenilmiştir.

 

İhaleye katılacak firmalardan besin zehirlenmelerine karşı sigorta yaptıracağına dair taahhütname istenmesine karşın, Hizmet Alımları Sözleşme Taslağının 22 nci maddesinde sigortanın türü, teminat kapsam ve limitinin  belli olmadığı, dolayısıyla başvuru sahibinin anılan belgenin istenmesinin ihaleye katılımı engellediği yönündeki iddiası yerinde görülmüştür.

 

3)  Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

            İdari şartnamenin 7.3.4 maddesinde işyerinin  Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından 2007 yılı içinde denetlendiğine dair denetim raporu istenilmiştir.

9 Aralık 2007 tarih ve 26725 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren  Gıda Güvenliği ve Kalitesinin Denetimi ve Kontrolüne Dair Yönetmeliğin “Denetim ve kontrol usul ve esasları” başlıklı 11 inci maddesinin 2 nci fıkrasının (b) bendinde;

“İl Müdürlüğünce il genelinde uygulanmak üzere hazırlanan rutin denetim programının yanında Bakanlıkça da ürün veya risk bazında yıllık denetim ve izleme programları hazırlanır, hazırlanan programlar her yıl güncelleştirilir. Denetim ve izlemeler uygun sıklıkta ve gıda maddesinin taşıdığı riskle orantılı olmalıdır. Yıllık olarak hazırlanan kontrol programlarında, gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeler grubunun risk durumu, önceki kontrollerden edinilen bilgi ve deneyimler, gıda işletmecilerinin uyguladıkları incelemelerin sonuçları göz önünde bulundurulur.”  hükmü,

(l) bendinde; “Denetim ve kontroller, gıda işletmecisine haber vermeksizin, özel durumlar hariç çalışma saatleri içinde gerçekleştirilir.” hükmü yer almıştır.

Gıda üretimindeki denetimlerin, uygun sıklıkta ve gıda maddelerinin taşıdığı riskle orantılı olarak yapılması gerektiği ve denetimlerin önceden uyarı yapılmaksızın gerçekleştirildiği dikkate alındığında söz konusu denetim raporunun işletme sahiplerinin talebi üzerine düzenlenecek bir belge niteliğinde olmadığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle isteklilerden denetim raporu istenilmesinin, ihale dokümanında yeterlik kriteri olarak öngörülmesi uygun bulunmadığından,  başvuru sahibinin bu hususa ilişkin iddiası yerinde görülmüştür.

 

4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 7.3.4  maddesinde işyerinde çalışan personelin periyodik yapılması gereken 2007 yılına ait en son portör muayene belgelerinin sunulması istenilmiştir.  Başvuru sahibi tarafından portör muayene belgesinin  personel çalıştırılacağına dair belge niteliğinde olduğu, kamu ihale mevzuatı hükümlerine göre isteklilerden personel çalıştırdığına dair belge istenemeyeceği iddia edilmekte ise de;

 

İhaleye ait teknik şartnamenin 2 nci maddesinin (B) bendinde yemek servisi ve servis sonrası işlemlerde 1  işçi çalıştırılacağı öngörülmüştür.

 

1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununun 126 ncı Maddesinde;  “Yenilecek ve içilecek şeyler satan veya veren veyahut taharet ve nezafete müteallik sanatlar ifa edenler her üç ayda bir kendilerini muayene ettirerek bir sıhhi rapor almağa mecburdurlar. Bunlardan devrei sirayette frengi ve sari verem ve cüzzama müptela olanlarla halkın istikrah ve nefretini mucip bir cilt hastalığına duçar olanlar sanatlarını icradan men olunurlar,” hükmü mevcuttur. 

 

Bu hükümden anlaşılacağı üzere, gıda işyerlerinde ve sıhhi müesseselerde çalışanların bulaşıcı hastalık taşıyıcılığı yönünden her 3 ayda bir muayene olma ve sıhhi rapor alma mecburiyeti getirilmiş olduğundan, idarenin söz konusu belgeyi istemesinde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.  Bu nedenle, başvuru sahibinin bu hususa ilişkin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

5) Başvuru sahibinin 5 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

Şikayet konusu ihaleye ait idari şartnamenin “Teklif ve Sözleşme Türü” başlıklı 19 uncu maddesinde; “İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Söz konusu ihalede ihale türünün teklif birim fiyat olarak belirlendiği, ancak idarece ihale dokümanı kapsamında isteklilere verilen birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde; iş kaleminin birimi ve miktarının idare tarafından doldurulmadığı anlaşılmıştır.

 

Birim fiyat teklif cetveli teklif mektubunun eki olup, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 6 ncı maddesi uyarınca; işin ayrıntılı özelliklerine dayalı olarak, idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekliler tarafından teklif edilen birim fiyatlar ve bunların çarpımı sonucu bulunan toplam tutarları göstermek amacıyla düzenlenir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün “VIII- Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar” başlığının “M. Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar” alt maddesi gereğince “… 2-…Birim fiyat üzerinden teklif alınan işlerde birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde; iş kaleminin adı, birimi ve miktarının ayrıntılı olarak idare tarafından doldurulmak suretiyle, ihale dokümanına eklenmesi gerekmektedir. Birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde yüklenici karı ayrı bir iş kalemi olarak gösterilmeyecek, teklif edilen birim fiyatların kar dahil fiyatlar olduğu kabul edilecektir”. hükmüne yer verilmiştir.   

 

Başvuru konusu ihalede, isteklilere verilen birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde iş kaleminin adı, birimi ve miktarının idare tarafından doldurulmadığı, 4735 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile anılan Tebliğ hükmü çerçevesinde birim fiyat teklif cetvelinde iş kaleminin adı ve kısa açıklaması ile biriminin ve miktarının mutlaka belirtilmesi ve  hazırlanan bu cetvelin ihale dokümanı içerisinde isteklilere sunulması gerekirken (KİK019.0/H) nolu birim fiyat teklif cetveli standart formunun boş olarak isteklilere verilmesi mevzuatın ilgili hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

             

          1) Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (ç) bendi uyarınca ödeneğin mevcut olup olmadığı yönünden yapılan incelemede;

 

İhale işlem dosyası içinde yer alan belgelerden, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif bedelinin yaklaşık maliyetin ve kullanılabilir ödenek tutarının üzerinde olduğu görülmüştür.

 

Hizmet Alımı ihaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Yaklaşık Maliyetin Bütçenin Programlanmasında Kullanılması ve Güncellenmesi” başlıklı 14 üncü maddesinde Ödeneği bulunmayan işler için ihaleye çıkılamayacağından idareler bütçelerini programlarken ihale konusu her iş için yaklaşık maliyeti tespit eder. Ödenek tutarının belirlenmesinde yaklaşık maliyet tutarına ilgili mevzuatına göre Katma Değer Vergisi de dahil edilir.” hükmü,

 

4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinde “Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz.” hükmü yer almaktadır.

 

Yukarıda anılan hükümler gereğince 4734 sayılı Kanuna göre yapılan tüm ihalelerde, ihaleye çıkılabilmesi için işin ödeneğinin bulunmasının şart olduğu ve belirlenen yaklaşık maliyet üzerinden ihale konusu iş için öngörülen ödeneğin idarelerce Katma Değer Vergisi dahil edilerek belirlenmesi gerektiği açıktır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Yaklaşık Maliyetin Üzerindeki Teklifler” başlıklı bölümünde; “İdarelerce tespit edilen yaklaşık maliyeti aşan tekliflerin kabul edilip edilemeyeceği hususunda tereddütler olduğu anlaşılmaktadır.

 

İhale komisyonu;

 

a) Yaklaşık maliyet tespit edilirken değerlendirilmeyen her hangi bir husus olup olmadığını,

b) Yaklaşık maliyeti güncellenerek tespit edilmişse, güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığını,

c) Verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını,

 

Sorgulayarak verilen teklifleri yaklaşık maliyete göre mukayese eder ve  bütçe ödeneklerini de göz önünde  bulundurarak verilen teklif fiyatlarını uygun bulması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirleyerek işin ihalesine veya verilen teklif fiyatlarını uygun bulmaması halinde ihalenin iptaline karar vermek hususunda takdir hakkına sahiptir.

 

Yaklaşık maliyetin üzerinde olmakla birlikte teklifin kabul edilebilir nitelikte görülmesi halinde idarenin ek ödeneğinin bulunması veya ilgili mali mevzuatı gereği ödenek aktarımının mümkün olması durumlarında teklifler kamu yararı ve hizmet gerekleri de dikkate alınarak kabul edilebilir.” açıklaması yer almaktadır.

 

Tek isteklice verilen fiyat teklifinin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu görülen incelemeye konu ihalede, idarenin yaklaşık maliyetin üstündeki fiyat teklifi için yeterli ödeneğinin olduğuna ve yukarıda ifade edilen Tebliğ hükmü doğrultusunda işlem tesis edilerek ihalenin karara bağlandığına ilişkin olarak ihale işlem dosyasında herhangi bir bilgi ve belgeye rastlanılmamıştır.

 

Bu itibarla; idarece anılan Tebliğ hükmü çerçevesinde söz konusu irdelemenin yapılması ve yaklaşık maliyet ile ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen fiyat teklifi arasındaki ödenek farkına ilişkin ödenek aktarımının mümkün olup olmadığı hususunun gözönüne alınması gerekmektedir.

 

          2) Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (d) bendi uyarınca ihale komisyonunun Kanuna uygun olarak oluşturulup oluşturulmadığı yönünden yapılan incelemede;

 

          İhale komisyonunda başkan olarak İmam Hatip Lisesi Md. Baş Yardımcısının, üye olarak da  İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı,  İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmeni (2 kişi) ve İmam Hatip Lisesi Kimya Öğretmeninin yer aldığı görülmüştür.

 

            4743 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde; “İhale yetkilisi, bir başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, ilgili idare personelinden en az dört kişinin ve muhasebe ve mali işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir.” hükmü öngörülmüştür.

 

            İncelenen ihalede ihale komisyonunda  muhasebe ve mali işlerden sorumlu bir personelin yer almadığı, böylece ihale komisyonunun Kanuna uygun bir şekilde oluşturulmadığı görülmüştür. İhale komisyonun, Kanuna uygun bir şekilde oluşturulmaması ihalenin iptalini gerektirmektedir.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği  gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

           

İncelemeye konu ihalede 4 adet ihale dokümanının satın alındığı, 1 isteklinin teklif verdiği, yapılan inceleme sonucunda bu tekliflerden bir adedinin geçerli olduğu ve bu teklifinde yaklaşık maliyetin üzerinde bulunduğu gözönüne alındığında, anılan ihalede 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen “rekabet” ilkesinin oluşmadığı, anılan ihalenin bu nedenle de iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, karara katılıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul