İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-928
  • Toplantı No: 2008/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/011
Gündem No :55
Karar Tarihi:25.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-928
Şikayetçi:
 Bahar Temizlik / Hayriye POLAT, Mecidiyeköy Mahallesi, Hark Sokak, Fadel Apt., No: 26/1 34387 Mecidiyeköy / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Uludağ Üniversitesi,İzmir Yolu 21. Km. Görükle Kampüsü Nilüfer / BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.01.2008 / 2009
Başvuruya konu ihale:
 2007/166206 İhale Kayıt Numaralı “Genel Temizlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.02.2008 tarih ve 08.02.82.G022/2008-7E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Uludağ Üniversitesi’nce 10.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Genel Temizlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Bahar Temizlik / Hayriye POLAT’ın 11.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 10.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  18.01.2008 tarih ve 2009 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) Üniversite dahilindeki toplam 63 alanın temizlik ihalesinin bir arada yapıldığı, temizliği istenilen alanın toplamının 387.941 m2 olduğu ve 800 personelin çalıştırıldığı, ihalede kısmi teklife imkan verilmediği, bunun da rekabeti engellediği ve ihaleye katılımı kısıtladığı,

 

2) İdari şartnamenin 26.3.5 maddesinde ilaçlama, malzeme, amortismana tabi olmayan ekipmanın teklif fiyata dahil olduğunun belirtildiği, fakat teknik şartnamenin 4.1.1 maddesinde 55 adet çöp konteynırı, 200 adet çift kovalı presli paspas arabası, 5 adet 8 basamaklı merdiven ve 5 adet 5 basamaklı merdivenin “kullanılacak iş makinelerinin cinsi” başlığı altında makine parkı içinde gösterildiği, bu malzemelerin amortismana tabi olmadığı ve sözleşme genel giderleri içinde değerlendirilemeyeceği halde amortismana tabi olan ve sözleşme genel giderleri içinde değerlendirilecek makine parkının içinde gösterildiği, ihalede götürü bedel teklif alındığı, dolayısıyla teklif istenen iş kalemlerini gösterir bir birim fiyat teklif cetvelinin bulunmadığı, bu nedenle teklif vermede tereddütler olduğu, ayrıca idari ve teknik şartname arasında çelişkiler olduğu,

 

İddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

Başvuru konusu ihalede, idari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu işin “Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Görükle Kampüsü Bursa Merkez ve İlçelerinde Bulunan Fakülte, Yükseokul, Enstitüler ve Bağlı Birimleri ile İkinci Öğretim Yapılan Fakülte ve Yüksekokulların 387.941 m2 800 Kişi ile 12 Ay Genel Temizlik Hizmet Alımı.” işi olduğu belirtilmiş, 19 uncu maddesinde isteklilerin tekliflerini götürü bedel üzerinden verecekleri, 22 nci maddesinde ise bu ihalede işin tamamı için teklif verileceği düzenlenmiştir.

           

Başvuru sahibi, temizliği yapılacak 63 adet alanın temizlik ihalesinin bir arada yapıldığını, ihalenin kısmi teklifle yapılması halinde rekabetin arttırılacağını iddia etmektedir. İdarece başvuru sahibine verilen cevapta; “Kamu İhale Genel Tebliğinin “M. Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar” başlığı altında: “Bina temizliğine ilişkin ihalelerde götürü bedel teklif alınması esastır. Ancak sözleşmenin uygulanması aşamasında işçi sayısının artacağı ya da azalacağı öngörülen ihalelerde, işçi başına birim fiyat teklif alınabilecektir” düzenlemesi bulunduğu, bu nedenle götürü bedel teklif istenen söz konusu ihalede kısmı teklif verilmesi mümkün değildir, kısmi teklif verilemeyeceği ilanımızda ve ihale dokümanımızda açıkça belirtilmiştir.” şeklinde açıklama yapılmıştır.

 

İdarelerin ihtiyaçlarını uygun şartlarla ve uygun zamanda karşılama sorumluluğundan hareketle ihale konusu alımların kısmi teklife açılıp açılmaması hususunda takdir yetkilerinin olduğu, ihale konusu işin özelliği ve büyüklüğü dikkate alındığında, anılan ihalede kısmi tekliflere izin verilmemesinin mevzuata aykırı olmadığı anlaşılmış ve başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde görülmemiştir.

 

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 26.1 maddesi maddesinde; “Katma değer vergisi hariç bütün vergi, resim ve harçlar, ulaşım giderleri teklif fiyata dahildir.” düzenlemesine, 26.3.5 maddesinde; “ilaçlama, malzeme, amortismana tabi olmayan ekipman teklif fiyata dahildir.” düzenlemesine yer verilmiş ve amortismana tabi olmayan kıymetlerin teklif fiyata dahil olduğu açıkça belirtilmiştir.

 

Söz konusu ihaleye katılabilmek için istenen makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgelerin belirtildiği ilanın 4.3.2 ve idari şartnamenin 7.3.2 nci maddesi; “teknik şartnameye göre yüklenicinin bulundurması gereken makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartı aranmamaktadır. Ancak isteklinin kendi malı olan makine, tesis ve ekipman; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile ve ya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek makine ve ekipman için ise, noter onaylı taahhütname sunulması gerekir. Geçici ithalle getirilmiş veya 10.06.1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu hükümlerine göre edinilmiş ekipman da, kira sözleşmesi eklenmek ve ihalenin ilk ilan tarihine kadarki kiraların ödendiği belgelenmek şartı ile isteklinin kendi malı sayılır. İş ortaklıklarında pilot ve diğer ortaklara ait makine ve ekipman, ortaklık oranına bakılmaksızın tam olarak değerlendirilir.” şeklinde düzenlenmiştir.

 

            Teknik şartnamenin “Kullanılacak İş Makinelerinin Cinsi” başlıklı 4.1.1 maddesinde;

 

“-Akülü kombine disk fırçalı yer yıkama makinesi           2 adet

-Elektrikli kombine disk fırçalı yer yıkama makinesi        5 adet

-Cila makinesi                                                                   3 adet

-Kuru tip elektrik süpürgesi                                            74 adet

-Kuru köpük halı yıkama makinesi                                  3 adet

-8 basamaklı merdiven                                                    5 adet

-5 basamaklı merdiven                                                   5 adet

-Çift kovalı presli paspas arabası                              200 adet

-Çöp konteynırı                                                            55 adet”

 

düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi” başlıklı XIII-H/b maddesinde; “…Temizlik hizmet alımlarında amortismana tabi olmayan kova, fırça, paspas, bez, süpürge, faraş, cam sileceği gibi malzemelerin maliyetleri, temizlik malzemesi olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasına verilen cevapta bu malzemeler için öngörülen bedellerin maliyetlerini tevsik eden belgeler sunulacaktır.” açıklamasına yer verilmiştir.

 

Bu durumda, yukarıda belirtilen düzenlemeler dikkate alındığında amortismana tabi olmayan kıymetlerin teklif fiyata dahil edilmesi gerektiği açıkça belirtildiğinden, başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul