İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-929
  • Toplantı No: 2008/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/011
Gündem No :57
Karar Tarihi:25.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-929
Şikayetçi:
 Akın-Sel İnşaat Taah. Tic. Ltd. Şti., Adakale Sokak, No: 22/21 Kızılay / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Uludağ Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü,İzmir Yolu 21. Km. Üniversite kampusü, 16059 Görükle Nilüfer / BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.01.2008 / 1913
Başvuruya konu ihale:
 2007/164694 İhale Kayıt Numaralı “U. Ü. Sağlık Uyg. ve Arş. Mrk. ve Bağlı Birimlerin 1700 İşçi İle Malzemeli Genel Temizlik İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

18.02.2008 tarih ve 08.02.42.G022/2008-6E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Uludağ Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’nce 07.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Uludağ Üniversitesi Sağlık Uyg. ve Arş. Mrk. ve Bağlı Birimlerin 1700 İşçi İle Malzemeli Genel Temizlik İşi” ihalesine ilişkin olarak Akın-Sel İnşaat Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin 17.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 08.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  17.01.2008 tarih ve 1913 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 07.12.2007 tarihinde yapılan ihaleye katılmak için satın aldıkları ihale dokümanında mevzuata aykırı hususlara yer verildiğini gördükleri, istenilen iş deneyim belgesinin sadece hastanelerde, üniversite hastanelerinde, vakıf hastanelerinde yapılan temizlik ve sterilizasyon hizmeti olarak belirlenmesinin katılımı daralttığı ve rekabeti engellediği, benzer işi yani temizlik hizmetini yapmış firmaların bu ihaleye katılamayacağı, ihale konusu olan 1700 kişi ile 3 yıllık bir hizmet alımı işini yapmış ve istenilen şartları taşıyan sayılı firmanın olduğu, yapılan uygulamanın eşitliğe aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

İdari şartnamenin 7.4 maddesinde: “benzer iş olarak, ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan Devlet Hastaneleri veya Özel Hastaneler veya Üniversite Hastaneleri veya Vakıf Hastaneleri gibi hastanelerde verilen genel temizlik ve/veya sterilizasyon hizmeti işi benzer iş olarak kabul edilecektir.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde;

 

            İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde; mal ve hizmet alımları için son beş yıl içinde, yapım işleri için ise son on beş yıl içinde kamu veya özel sektörde o işe ait sözleşme bedelinin en az % 70´i oranında gerçekleştirdiği veya % 50´si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler”in, isteklinin mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesinde, iş deneyimini gösteren belge olarak istenebileceği hüküm altına alınmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde “Benzer iş: İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetleri, ifade eder.” Düzenlemesine yer verilmiş, anılan Yönetmeliğin 42 nci maddesinin 5 inci fıkrasında; “İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali  güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetler” olarak tanımlanmıştır.

 

            Yine aynı maddenin 6 ncı fıkrasında ise; “Tanımlarda belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği ilgili idarece tespit edilerek ihale veya ön yeterlik dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtileceği” ifade edilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde “temel ilkeler” başlığı altında “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” şeklinde düzenleme bulunmaktadır.

 

İhale işlem dosyasında bulunan Tahmini Bedel Tespit Formunun incelenmesinden, işin yapılacağı temizlik alanlarının, çalışma odası, tuvalet, asansör, halı ve yolluklar, pencereler, koridor ve merdiven, kütüphane, toplantı ve spor salonu, kalorifer dairesi, atölye, matbaa ve kapalı garaj, mutfak ve yemekhane, bahçe ve bina çevresi, resmi araç, diğer büro ve benzeri kullanım alanları, her türlü büro eşyası ve diğer malzemeler olarak belirtildiği anlaşılmıştır.

 

İhale konusu benzer iş tanımının hastane temizlik hizmeti ile sınırlı olmasına rağmen, işin yapılacağı yerlere ilişkin Tahmini Bedel Tespit Formunda hastane temizlik hizmetine ilişkin ameliyathane ve yoğun bakım gibi özel nitelik gerektiren temizlik hizmet alımına ilişkin belirlemenin çok az olduğu, şayet bu işlerin birlikte yapılması gerekiyor ise işin kısmi teklife açılmak suretiyle katılımı genişletecek şekilde yapılması, 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan temel ilkelerin ihlal edilmemesi açısından yasal bir zorunluluktur. Benzer iş tanımının bu haliyle rekabeti daralttığı ve katımı engellediği görülmüştür.

Ayrıca, anılan ihalede ihale konusu işin yaklaşık maliyetinin 90.039.661,49 YTL, yemek, yol ve giyim hariç teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamının ise 3 yıl için toplam 45.410.563,14 YTL olduğu, 52.200.000,00 YTL teklif veren Tüm Pa Tem. Hiz. Tic. Paz. Ltd. Şti. –Aldemirler Hay. Ür. Gıda Mad. Ltd. Şti.’nin sunduğu iş deneyim belgesinin “benzer iş tanımı”na uygun olmadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalenin 83.900.000,00 YTL bedelle İrem Tıp Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.-İlmero Teks. Tem. Öz. Güv. ve Org. San. ve Tic. İth. İhr. Ltd. Şti.’nin (ortak girişim) üzerinde bırakıldığı, 22 adet ihale dokümanının satın alındığı ve anılan ihaleye 6 isteklinin katıldığı, iki isteklinin de değerlendirme dışı bırakıldığı hususları da dikkate alındığında, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sağlıklı ve gerçekçi bir fiyat yarışması sonucunda oluşmadığı anlaşılmıştır.

 

Bu durumda, yukarıda zikredilen Kanunun 5 inci maddesinde yer alan “Temel ilkeler” gereğince, idareler bu kanuna göre yapılan ihalelerde; rekabeti ve kaynakların verimli kullanmasını sağlamakla sorumludur. Söz konusu ihalede; anılan Kanunun 5 inci maddesinde yer alan “temel ilkeler”in ihlal edildiği anlaşılmış ve anılan düzenlemede mevzuata uygunluk bulunmadığından, başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde görülmüştür.

 

Aynı ihaleye ilişkin olarak daha önce yapılan itirazen şikayet başvurusu üzerine alınan 25.02.2008 tarih ve 2008/UH.Z-927 sayılı Kurul Kararı ile; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline, tespit edilen aykırılıkların değerlendirilmek ve bu aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun ve şikayet dilekçesinin bir örneğinin YÖK’e bildirilmesine karar verilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvuru konusu ihaleyle ilgili olarak başka bir itirazen şikayet başvurusu nedeniyle 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline, tespit edilen aykırılıkların değerlendirilmek ve bu aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun ve şikayet dilekçesinin bir örneğinin YÖK’e bildirilmesine karar verildiğinden, bu başvuru hakkında yeniden karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul