En son güncellemeler 24 Haziran 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-930
  • Toplantı No: 2008/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/011
Gündem No :58
Karar Tarihi:25.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-930
Şikayetçi:
 A R B Taşıt Kiralama Temz. Peyzj. İnş. Müh. Müşv. Turz. Nak. Taşm. Tic. ve San. Ltd. Şti., Beşevler Mahallesi, Yıldırım Cad., No: 255/a Nilüfer / BURSA
 İhaleyi yapan idare:
 Havran Belediye Başkanlığı, Çiğitzade Mah., Yılmaz Akpınar Bul., No: 4 10560 Havran / BALIKESİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.01.2008 / 1412
Başvuruya konu ihale:
 2007/154720 İhale Kayıt Numaralı “Çöp Toplama ve Temizlik İhalesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.01.2008 tarih ve 08.01.77.G022/2008-4E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Havran Belediyesi’nce 17.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Çöp Toplama ve Temizlik İhalesine” ilişkin olarak A R B Taşıt Kiralama Temz. Peyzj. İnş. Müh. Müşv. Turz. Nak. Taşm. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 28.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 04.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  14.01.2008 tarih ve 1412 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İhaleye ait şartnameyi satın aldıkları halde, teklif fiyatını oluştururken tespit ettikleri belirsizlikler nedeniyle ihaleye teklif veremedikleri, ihale dokümanında istenilen bu araçlardan çöp kamyonu dışındakilerin, hizmet süresi içinde ne şekilde ve ne yoğunlukta çalıştırılacaklarına dair bir düzenleme bulunmadığı, yüklenicinin temin etmesi istenilen konteynır yıkama ve dezenfekte aracının personeli ile birlikte, bir yıl boyunca hangi dönemde kaç gün kaç saat çalıştırılacağı veya bölgede bulunan belirli sayıdaki konteynırın yılda kaç kez yıkayıp dezenfekte edeceğinin belirsiz olduğu, aynı durumun tıbbi atık aracı için de söz konusu olduğu,

 

2) Resmi-Dini Bayram ve yılbaşı tatillerinde istenile personelden hangilerinin, kaç kişi ve kaç gün çalıştırılacaklarının şartnamede belirtilmediği, bu durumda personel ücret giderinin hesaplanabilmesinin mümkün olmadığı,

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhaleye ait idari şartnamenin ve ihale ilanının 2 nci maddesinde ihale konusu işin: “Havran Belediyesi mücavir alan sınırları içerisindeki katı atıkların toplanması taşınması, tıbbi atıkların Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre toplanması ve taşınması, cadde ve sokakların el ve vakumlu yol süpürme aracı ile süpürülmesi ve temizlenmesi konteynır yıkama ve dezenfekte aracı ile konteynırların yıkanması ve dezenfekte edilmesi işinin 65 (Altmış Beş) İşçi ile 366 (Üç Yüz Altmış Altı) takvim günü süre ile yaptırılması hizmet alım işi” olduğu belirtilmiş, 19 uncu maddesinde isteklilerin tekliflerini götürü bedel üzerinden verecekleri, ihale sonucu ihale üzerinde kalan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme düzenleneceği düzenlenmiş, 22 nci maddesinde ise işin tamamı için teklif verileceği düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Söz konusu ihaleye ait idari şartnamenin “Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.3 üncü maddesinde;

 

“1 adet 7 m3 hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu (en az 7+1 m3 kapasiteli ve en az 115 BG gücünde olmalıdır), 1 adet 13 m3 hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu (en az 13+1,5 m3 kapasiteli ve en az 162 BG gücünde olmalıdır), 1 adet konteynır yıkama ve dezenfekte aracı (en az 6 ton temiz 4 ton pis su hazneli olmalıdır), 1 adet vakumlu yol süpürme aracı (7 m3 çöp tanklı 1700 lt. paslanmaz su depolu 2 yandan süpürme özelliğine sahip olmalıdır), 1 adet tıbbi atık aracı (en az 15 m3 kapasiteli ve Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği madde 28 Tıbbi Atık Taşıma Araçlarının teknik özelliklerinden belirtilen şartları sağlamalıdır.),istenilen 5 araç kendi malı ya da taahhüt olacaktır. Bütün hizmet araçları en az 2005 model ve üzeri olacaktır” düzenlemesine yer verilmiş, aynı düzenleme ihale ilanının 4.3.2 üncü maddesinde de yer almıştır.

 

İdari şartnamenin “VI-Diğer Hususlar” Bölümünün 56.1 maddesinde: “İhale konusu işin yerine getirilmesinde yükleniciye belediye envanterinde faal olarak bulunan 3 adet çöp toplama aracı, 1 adet yol süpürme aracı, 1 adet traktör, 13 adet çöp el arabası verilecektir. İhale üzerinde kalan istekli sözleşme bitimi ile araçları faal olarak teslim etmek zorundadır.”,

 

56.2 maddesinde: “Bu araçlara ait her türlü bakım, onarım, yedek parça giderleri yüklenici tarafından karşılanacaktır.”,

 

56.3 maddesinde: “Madde 56.1’de sayılan araçlara ait motorin/benzin giderleri idarece karşılanacaktır”,

 

56.4 maddesinde: “İdare bünyesinde bulunmayan tıbbi atkıları toplama aracı yüklenici tarafından sağlanacaktır.”,

 

56.7 maddesinde: “Yüklenici yılda bir kez 50 adet 500’lük ve 20 adet 800’lük çöp konteynırı almak zorundadır. Konteynırların teslimi, teslim tutanağı ile birlikte Belediyemiz Başkanlığı’na yapılacaktır.”

 

Şeklinde düzenleme yapılmış,

İdari şartnamenin 57 nci maddesinde ise: “İdarece acilen yapılması istenen işler mesai saati bitiminden sonra veya hafta tatilinde de yapılabilir. Bu gibi durumlarda işlerin aksamaması için haftanın değişik günlerinde hafta tatili uygulaması yapılacaktır. Ayrıca fazla mesai ücreti talep edilmeyecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Söz konusu ihaleye ait teknik şartnamenin “işin mahiyeti” başlıklı 3.5 maddesinde; “Taahhüdün ifası için; tip idari şartnamenin 7.3.3 maddesindeki araç ve ekipmanları hizmet işinin başladığı tarihten biteceği tarihe kadar yüklenici tarafından işin başında bulunduracaktır. Hizmetin yapılabilmesi için gerekli olan araçlardan 13 m3 hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu, 7 m3 hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu ve bu araçlar için kullanılacak akaryakıt idare tarafından temin edilecek olup, yedek parça ve tamir bakım giderleri yükleniciye aittir. Ayrıca; işin süresi boyunca yükleniciye işin yürütülmesi için gerekli olan araç park yeri, depo vb. ihtiyaçları için kullanabileceği bir yer idare tarafından temin edilecektir.” düzenlemesi, anılan şartnamenin “Mesai saatleri” başlıklı 4 üncü maddesinde; “günlük çalışma saati başlangıcı idarece tespit olunacaktır. Çalışma saatlerinin başlangıcında, idare gerekli gördüğü takdirde değişiklik yapabilir. İdareden alınacak çöp toplama güzergahındaki çöp toplama işi bitmeyince mesai süresi bitmeyecektir. Mahalledeki hafta boyunca çöp toplama, taşıma hizmeti kesintisiz devam edecektir.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

Anılan düzenlemelerde, 1 adet 7 m3 hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu ile 1 adet 13 m3 hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonunun idare tarafından yükleniciye tahsis edileceği, diğer 1 adet konteynır yıkama ve dezenfekte aracının, 1 adet vakumlu yol süpürme aracının ve 1 adet tıbbi atık aracının ise Belediyenin talebi doğrultusunda çalıştırılacağı belirtilmiştir.

 

Yukarıda belirtilen düzenlemeler dikkate alındığında yüklenicinin temin etmesi istenilen konteynır yıkama ve dezenfekte aracı ile tıbbi atık aracının personeli ile birlikte, bir yıl boyunca hangi dönemde kaç gün kaç saat çalıştırılacağı veya bölgede bulunan belirli sayıdaki konteynırını yılda kaç kez yıkayıp dezenfekte edeceğinin belirsiz olduğundan, söz konusu araçların hizmet süresi içinde ne şekilde ve ne yoğunlukta çalıştırılacakları yapılan düzenlemelerden anlaşılamamaktadır.

 

Anılan düzenlemelerden anlaşılacağı üzere araçların kaç saat çalışacağına ilişkin bir belirsizliğin olduğu bu durumun da tekliflerin sağlıklı verilmesi ve değerlendirilmesini etkilediği anlaşılmıştır.

 

Söz konusu ihalede yakıt maliyetinin teklif maliyetini oluşturan kalemler arasında yer aldığı, yüklenici tarafından işin yerine getirilmesi esnasında kullanılması öngörülen araçların yükleniciye olan maliyetinin ve dolayısıyla teklif maliyetinin hesaplanabilmesi için söz konusu araçların çalışma programlarının açıkça belirtilmesi gerektiği veya sözleşme süresi boyunca ne kadar yol kat edeceğine ya da günde kaç saat çalıştırılacağına ilişkin bir düzenlemenin veyahut da araçların yükleniciye maliyetinin hesaplanabilmesini mümkün kılan bir başka kriterin ihale dokümanında yer alması gerektiği, teknik şartnamede yer alan düzenlemelerin ise araç maliyetinin hesaplanması için yeterli olmadığı anlaşıldığından, belirtilen nedenlerle söz konusu ihalede teklif maliyetinin hesaplanmasının ve tekliflerin değerlendirilebilmesinin mümkün bulunmadığı görülmüş ve başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari Şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde resmi tatil ve bayram günlerine ilişkin düzenleme yapılmamıştır.

İdari şartnamenin “V-Diğer Hususlar” Bölümünün “Çalıştırılacak Personel ve İşçi Özlük Hakları” başlıklı 55 inci maddesinde; “55.1 Yüklenici belediye hizmetinde çalışmakta olan personelin istihdamına öncelik verecek ve çalıştıracağı her personel için başkanlıktan olur alacaktır.”, 55.2 maddesinde; “55.1’de belirtilen durum için yüklenici tarafından taahhütname verilecektir.”, 55.3 maddesinde; “10.06.2003 tarih ve 25134 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4857 sayılı İş kanunu ile ilgili yönetmelikleri ve Hizmet işleri genel şartnamesinin altıncı bölümünde mevzubahis bu iş bünyesinde çalıştırılan personelin ilgili mevzuatlar gereğince haklarını vermeye ve çalışma şartlarının düzenlenmesinin sorumluluğu tamamen yükleniciye aittir.” düzenlemelerine yer verilmiştir.

 

İdari şartnamenin 57.1 maddesinde; “yüklenici işin süresince işlerin sevk ve idaresi için belediye mücavir alanları içerisinde büro açacak ve hizmetlerin işleyişinden sorumlu bir personel atayacaktır.”, 57.2 maddesinde; “yüklenici idarenin onaylamış olduğu tüm işçilerin çalıştığı günleri gösterir puantaj tutmak zorundadır.”, 57.4 maddesinde; “idarece acilen yapılması istenen işler mesai saati bitiminden sonra veya hafta tatilinde de yapılabilir. Bu gibi durumlarda işlerin aksamaması için haftanın değişik günlerinde hafta tatili uygulaması yapılacaktır. Ayrıca fazla mesai ücreti talep edilmeyecektir.”, 57.6 maddesinde; “çalıştırılacak olan 65 işçiden idarenin uygun gördükleri büro görevlisi olarak çalıştırılabilecektir. Çalışılan işçilerin işlerinin feshi idarenin onayı alınmadan yapılamaz.” şeklinde düzenlemeler yapılmıştır.

 

İhaleye ait teknik şartnamenin 3.2 maddesinde; “Her ne kadar 65 işçi üzerinden ihaleye çıkılsa da temizlik işlerinde 55 işçinin çalışacağı göz önünde bulundurulduğunda 55 işçi üzerinden aşağıda belirtilen malzeme ve melbusat verilecektir.” düzenlemesi, “Çalıştırılacak İşçi Sayısı” başlıklı 8 inci maddesinde; “8.1 18 yaşından küçük işçi çalıştırılmayacaktır. Söz konusu işte 62 adet temizlik işçisi, 2 adet şoför ve 1 adet kontrolör olmak üzere 65 adet personel çalıştırılacaktır…, 8.3 Bu iş için çalıştırılacak işçilerin ücretleri, mali ve hukuki her türlü sorumluluğu yükleniciye aittir. Yasal kesintiler kanuni süresi içinde yüklenici tarafından  ilgili kurumlara ödenecektir. Kanuni süresinde ödenmemesinden kaynaklanacak her türlü sorumluluk, gecikme zamları ve faizler yükleniciye aittir.” düzenlemeleri yer almaktadır.

 

İdari şartnamenin 19 uncu maddesinde isteklilerin tekliflerini götürü bedel üzerinden verecekleri şeklinde yapılan düzenleme dikkate alındığında, idari ve teknik şartnamede resmi ve dini bayram günlerinde çalışacak personelin sayısı ile çalışılacak gün sayısının belli olmamasının mevzuata aykırı olmadığı görülmüş ve başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

 Ayrıca, yapılan inceleme sonucunda, şikayetçinin 28.12.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunması üzerine, 04.01.2008 tarihinde idarece şikayeti esastan sonuçlandıran kararla birlikte ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanması kararının alındığı, idarenin bu kararlarının 10.01.2008 tarihinde şikayetçiye birlikte tebliğ edildiği, idarenin kararına karşı şikayetçinin yasal süresi içerisinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, ancak idarenin 7 günlük süreyi beklemeden 14.01.2008 tarihinde sözleşmeyi imzaladığı, dolayısıyla imzalanan sözleşmenin 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen hükümsüzlük halini taşıdığı anlaşılmıştır.

 

Kaldı ki, İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren onbeş gün olduğu belirtilmiş, anılan Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin 5 inci fıkrasında bu yönetmeliğin 11 inci maddesindeki durum hariç, idareye yapılan şikayet başvurusunu sonuçlandıran kararın bildiriminden veya idarece otuz gün içinde karara alınmaması halinde bu sürenin bitimini izleyen günden itibaren onbeş gün geçmedikçe veya Kuruma yapılan itirazen şikayet başvurusu nihai kararla sonuçlandırılmadıkça sözleşme imzalanamayacağı hükmüne yer verilmiş, anılan Yönetmeliğin 18.3 maddesinde: “…başvuru sonuçlandırılıp nihai karar bildirilinceye kadar, idare tarafından sözleşme imzalanması dışındaki ihale işlemlerinin gereği yerine getirilir, ancak sözleşme imzalanamaz.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

İncelenen ihalede idarece şikayetin reddi yolunda verilen 04.01.2007 tarihli kararın 10.01.2008 tarihinde şikayetçiye tebliğ edilmesinden sonra, şikayetçinin yasal süresi içinde 14.01.2008 tarihinde Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurusu için öngörülen on beş günlük itirazen şikayet süresi beklenilmeden 14.01.2008 tarihinde 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesine aykırı olarak sözleşmenin imzalandığı tespit edilmiştir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul