İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-931
  • Toplantı No: 2008/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/011
Gündem No :59
Karar Tarihi:25.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-931
Şikayetçi:
 Proser Yapı Temizlik İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti., G.M.K. Bulvarı No: 106/4 Maltepe / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Uludağ Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, 16059 Görükle Nilüfer / BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.01.2008 / 2901
Başvuruya konu ihale:
 2007/164694 İhale Kayıt Numaralı “U.Ü. Sağlık Uyg. ve Arş. Mrk.Ve Bağlı Birimlerin 1700 İşçi İle Malzemeli Genel Temizlik İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

18.01.2008 tarih ve 08.03.66.G022/2008-9E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Uludağ Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’nce 07.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Uludağ Üniversitesi Sağlık Uyg. ve Arş. Mrk.Ve Bağlı Birimlerin 1700 İşçi İle Malzemeli Genel Temizlik İşi” ihalesine ilişkin olarak Proser Yapı Temizlik İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.’nin 18.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 08.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  25.01.2008 tarih ve 2901 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İhale dokümanına itirazlarının olduğu, idari şartnamenin 7.4 maddesinde benzer iş olarak kabul edilecek işlerle ilgili olarak yapılan düzenlemenin yapılacak hizmetle ilgili olarak düzenlenmediği, belirsizlik taşıdığı, özel sektörden iş deneyimi elde etmiş isteklilerin yapılan tanımlama ve büyüklüğü nedeniyle bu iş deneyimini kullanmalarına olanak tanınmadığı, şartnamenin 2 nci maddesinde sadece işin süresinin ve eleman sayısının belirtilmesinin, işin yapılacağı alanlarla ilgili bilgi verilmemesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

2) İdari şartnamenin 7.3.1 maddesinde iş deneyimi olarak istekli tarafından teklif edilen bedelin %25 oranında ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi istenmesinin rekabeti engellediği,

 

3) Ulaşım giderlerinin ayni olarak düzenlendiği, personel ulaşım maliyetlerinin teklif fiyatını oluşturan kalemler arasında yer aldığı, ancak söz konusu aracın kullanım süresi boyunca ne kadar yol kat edeceğine, güzergahının neler olacağına ilişkin bir düzenlemenin olmadığı, kullanılacak güzergahların km. olarak belirlenmemesinin mevzuata aykırı olduğu, vardiya sayılarının ve her vardiyada kaç kişinin çalışacağının belirtilmediği, dolayısıyla maliyetin hesaplanabilmesi için başka kriterlerin de olması gerektiği,

 

4) Teknik şartnamede yazılı kristalize cilanın yanlış kullanıldığı, yüzey temizlik maddesinin özelliklerinde yer alan "cildi kurutmamalı, tahriş etmemeli, irritasyon ve alerji yapmamalı" ibarelerinin yüzeylerle ilgisinin olmadığı ve bunlardan dolayı da teknik şartname hazırlanırken kullanılacak malzemelerin tespiti konusunda yeterli özenin gösterilmediği, teknik şartnamede olması gereken işçilerin görev dağılımları, çalışma birimleri gibi ayrıntılara yer verilmediği, alınacak kişilerin temizlik işçisi gibi gösterildiği, fakat daha sonra sınıflandırılacaklarının açık olduğu, teknik şartnamede temizlik ürünlerinin belli bir markayı işaret ettiği,

 

5) Çalışacak personel tasnifi yapılmadığından ve toplam personel içindeki çalışacak bayan personel sayısı belirtilmediğinden, emzirme odası veya kreş ve anaokulu açma zorunluluğu bulunup bulunmadığı, bu giderlerin teklif fiyata dahil edilip edilmeyeceği hususunun belirsiz olduğu,

 

6) Teknik şartnamemizin 7 nci maddesinin 11 inci bendinde yer alan; "Firmada göreve başlayan her personel mutlaka eğitici elemanın vereceği en az 3 (üç) günlük hizmet öncesi eğitim programına katılacaktır.” şeklindeki düzenleme ile 19 uncu bendinde yer alan; “…hastane binalarından uzaklaştırılan her kişi yerine, kritik yerler için yirmi dört saat içerisinde, kritik olmayan yerler için 72 saat içerisinde uzaklaştırılan kişi ile aynı eğitim özelliklerine sahip başka biri getirilecektir.” şeklindeki düzenlemenin birbiriyle çeliştiği, bunun ancak yedek personel bulundurulması ile mümkün olacağı,

 

7) Kişi başına fiyatlar dikkate alındığında, ihalenin olağanın çok üzerinde personel sayısı ile yapılmak istendiği, 1700 personelin nasıl ve ne şekilde istihdam edileceğinin belirtilmediği,

 

8) Geçmiş yıllardan beri yapılan uygulamalar ile anılan ihaledeki düzenlemelerle rekabet ortamının engellendiği, eşitlik ilkesine aykırı hareket edildiği ve kurum zararına yol açıldığı,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 7.4 maddesinde: “benzer iş olarak, ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan Devlet Hastaneleri veya Özel Hastaneler veya Üniversite Hastaneleri veya Vakıf Hastaneleri gibi hastanelerde verilen genel temizlik ve/veya sterilizasyon hizmeti işi benzer iş olarak kabul edilecektir.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde;

 

            İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde; mal ve hizmet alımları için son beş yıl içinde, yapım işleri için ise son on beş yıl içinde kamu veya özel sektörde o işe ait sözleşme bedelinin en az % 70´i oranında gerçekleştirdiği veya % 50´si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler”in, isteklinin mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesinde, iş deneyimini gösteren belge olarak istenebileceği hüküm altına alınmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde “Benzer iş: İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetleri, ifade eder.” Düzenlemesine yer verilmiş, anılan Yönetmeliğin 42 nci maddesinin 5 inci fıkrasında; “İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali  güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetler” olarak tanımlanmıştır.

 

            Yine aynı maddenin 6 ncı fıkrasında ise; “Tanımlarda belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği ilgili idarece tespit edilerek ihale veya ön yeterlik dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtileceği” ifade edilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde “temel ilkeler” başlığı altında “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” şeklinde düzenleme bulunmaktadır.

 

İhale işlem dosyasında bulunan Tahmini Bedel Tespit Formunun incelenmesinden, işin yapılacağı temizlik alanlarının, çalışma odası, tuvalet, asansör, halı ve yolluklar, pencereler, koridor ve merdiven, kütüphane, toplantı ve spor salonu, kalorifer dairesi, atölye, matbaa ve kapalı garaj, mutfak ve yemekhane, bahçe ve bina çevresi, resmi araç, diğer büro ve benzeri kullanım alanları, her türlü büro eşyası ve diğer malzemeler olarak belirtildiği anlaşılmıştır.

 

İhale konusu benzer iş tanımının hastane temizlik hizmeti ile sınırlı olmasına rağmen, işin yapılacağı yerlere ilişkin Tahmini Bedel Tespit Formunda hastane temizlik hizmetine ilişkin ameliyathane ve yoğun bakım gibi özel nitelik gerektiren temizlik hizmet alımına ilişkin belirlemenin çok az olduğu, şayet bu işlerin birlikte yapılması gerekiyor ise işin kısmi teklife açılmak suretiyle katılımı genişletecek şekilde yapılması, 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan temel ilkelerin ihlal edilmemesi açısından yasal bir zorunluluktur. Benzer iş tanımının bu haliyle rekabeti daralttığı ve katımı engellediği görülmüştür.

 

Ayrıca, anılan ihalede ihale konusu işin yaklaşık maliyetinin 90.039.661,49 YTL, yemek, yol ve giyim hariç teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamının ise 3 yıl için toplam 45.410.563,14 YTL olduğu, 52.200.000,00 YTL teklif veren Tüm Pa Tem. Hiz. Tic. Paz. Ltd. Şti. –Aldemirler Hay. Ür. Gıda Mad. Ltd. Şti.’nin sunduğu iş deneyim belgesinin “benzer iş tanımı”na uygun olmadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalenin 83.900.000,00 YTL bedelle İrem Tıp Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.-İlmero Teks. Tem. Öz. Güv. ve Org. San. ve Tic. İth. İhr. Ltd. Şti.’nin (ortak girişim) üzerinde bırakıldığı, 22 adet ihale dokümanının satın alındığı ve anılan ihaleye 6 isteklinin katıldığı, iki isteklinin de değerlendirme dışı bırakıldığı hususları da dikkate alındığında, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sağlıklı ve gerçekçi bir fiyat yarışması sonucunda oluşmadığı anlaşılmıştır.

 

Bu durumda, yukarıda zikredilen Kanunun 5 inci maddesinde yer alan “Temel ilkeler” gereğince, idareler bu kanuna göre yapılan ihalelerde; rekabeti ve kaynakların verimli kullanmasını sağlamakla sorumludur. Söz konusu ihalede; anılan Kanunun 5 inci maddesinde yer alan “temel ilkeler”in ihlal edildiği anlaşılmış ve anılan düzenlemede mevzuata uygunluk bulunmadığından, başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde görülmüştür.

 

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin İş deneyim belgeleri başlıklı 7.3.1 maddesinde; “İsteklinin, son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %25 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi

 

İş ortaklıklarında pilot ortağın, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 70´ini, diğer ortaklatın her birinin ise istenen asgari iş deneyim tatarının en az % 10´unu sağlaması gerekir. Ancak diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutan toplamı, asgari iş deneyim tutarının % 30´undan az olamaz.

 

İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki deneyimini ortaya koyan ve bu Yönetmelikte yazılı esas ve usullere göre düzenlenerek verilen ve değerlendirilen; iş bitirme belgesi ve iş durum belgesidir.

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetlerdir. Benzer iş şartnamenin 7.4. maddesinde açıkça belirlenmiştir.” şeklinde düzenleme yapılmış, anılan düzenlemeye ihale ilanının 4.3.1 maddesinde de yer verilmiştir.

 

Ayrıca, yukarıda belirtildiği gibi idari şartnamenin 7.4 maddesinde benzer iş olarak kabul edilecek işler belirtilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 42 nci maddesinin ikinci fıkrasında; “İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin % 25’inden az ve % 50’sinden fazla olmamak üzere idarece belirlenecek bir oranda, ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesinin ibrazı istenir.” hükmü ile belirtilen aralıkta kalmak kaydıyla isteklilerce sunulacak iş deneyim belgesinin asgari değerine ilişkin oran belirleme yetkisi idarelere verilmiştir. Bu nedenle idari şartnamenin 7.3.1 inci maddesinde idarece yapılan iş deneyim tutarının teklif bedelinin %25’sinden az olmamasına ilişkin düzenlemede mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmış ve başvuru sahibinin bu konudaki iddiası da yerinde görülmemiştir.

 

3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İhaleye ait idari şartnamenin 26.3 maddesi: “Ayrıca, tüm personel ayda 26 gün çalışacaktır. Personele asgari ücret verilecektir.” şeklinde, 26.3.2 maddesi ise: “Yol bedeli (Gidiş-Geliş) yüklenici tarafından ayni olarak karşılanacaktır.” şeklinde düzenlenmiştir.

 

Teknik şartnamenin 12/B maddesinde: “1) Yüklenici, personeline ulaşım hizmeti vermek zorundadır. Bu nedenle Hastane idaresinin belirlediği çalışma saatlerin ve trafik kurallarına uygun olarak tespit edilen güzergahlardan personel taşıma servis araçları sağlayacaktır.
2 ) Çalıştırdığı personelin ulaşımı ile ilgili giderlerden yüklenici tek başına sorumludur.”
düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İdare tarafından başvuru sahibine verilen cevapta; hastanenin şehir merkezine uzak olması, sabah saatlerinde hastane hizmetleri başlamadan temizliğin bitirilmiş olması gerektiği, fakat belediye araçlarının bu saatlerde çok sık olmamasından dolayı bu şekilde bir belirleme yapıldığı, kaldı ki diğer ihalelerde, bazı idareler sadece bilet bedeli olarak da tanımlamalar yapabildiği, bu şekilde belirlemelerin rekabeti engellemediği, aksine tüm firmaların tek bir fiyat verebilme imkanını da sağladığı hususları belirtilmiştir.

 

Dokümanda yol bedeli olarak idare tarafından herhangi bir bedel öngörülmediğinden ve yukarıda belirtilen söz konusu düzenlemeden, yol bedelinin ayni olarak istekliler tarafından karşılanacağı anlaşılmaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin Birinci Bölümünün “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı XIII.G maddesine göre yol bedelinin istekliler tarafından nakdi veya ayni olarak belirlenmesinin takdirinin idarede olduğu; bu bedelin ayni olarak belirlenmesi durumunda, gerekli kriterlerin idare tarafından tespit edileceği görülmektedir. Aynı maddede, yol bedelinin ayni olarak belirlenmesi durumunda, idarenin yol giderine ilişkin olarak personele mutat taşıt bileti verilmesini şart koşabileceği belirtilmektedir. Sonuç olarak, isteklilerden yol bedelinin ayni olarak sağlanmasının talep edilmesi durumunda, gerekli kriterlerin idare tarafından belirleneceği anlaşıldığından ve bu takdirin, personele mutat taşıt bileti verilmesi şeklinde kullanılabileceği gibi, personelin ulaşımının servis araçları kullanımı yoluyla yapılması şeklinde de kullanılabileceği sonucuna ulaşıldığından ve idarenin bu düzenlemesi ile ilgili olarak mevzuatta engelleyici bir hüküm bulunmadığından, başvuru sahibinin bu iddiası yerinde görülmemiştir.

 

4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin 6 ncı maddesinin devamında geçen “Sert Zemin Cila (Kristalize) bölümünde; “Tahta ve mantar bifeşenli yüzeyler dışında tüm sert zeminlerde (vinil, kauçuk, linolyum, her türlü özel taş zeminler) uygulanan polimer bazlı ciladır. Mob ile uygulanıp makine ile bakımı yapılır. Cila yapılan alanlara; cilanın ömrünü ve parlaklığını arttırmak için her gün bakımının yapılması gereklidir.

-Her türlü yeni uygulanacak cila programları, Hastane idaresine danışılarak yapılacaktır. (cila kullanım kılavuzunda belirtilen önerilere uyulacaktır).

-Cilalamadan önce zemin, "zemin temizleme talimatına" göre temizlenecek, daha önceden cilalanmışsa makinelerle yıkanıp uygun cila çözücü maddelerle çıkarıldıktan sonra zemin kurutularak özelliklerine uygun cilalanacaktır.

-Cila yapımı ve bakımında doğru makine ve ped kullanılacaktır.

İlk kez cilalanacak alanlarda zemindeki her tür kir pas ve pürüz önce iyice temizlenecek.

-Zeminin kayganlığı uyarıcı levhalarla, cilalanacak alan sınırları belirlenerek yapılacaktır.

-Zemin cilalama işlemi daha çok çalışma saatleri dışında hastane işleri aksatılmadan yapılmalıdır” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

İdarece verilen cevapta, yukarıda belirtilen düzenlemelerle hastanede uygulanan hizmetin, bire bir örtüştüğü, çünkü vinil, kauçuk, linolyum gibi zeminlerde hastanede polimer bazlı cila uygulandığı. ayrıca yüzey temizlik maddesinde istenilen teknik özelliklerin, personelin yüzeyleri temizlerken veya toz alırken yüzey temizlik maddesinin eline veya vücuduna bulaşması durumunda bu türlü zararları vermemesinin amaçlandığı, eğitimli personel ile çalışılması gerektiği düşünüldüğünde bir personelin rahatsızlanmasının bile hizmetin aksamasına yol açacağının da düşünülmesi gerektiği ve ayrıca teknik şartnamede istenilen malzemelerde bulunması gereken özelliklerin bir markayı gösterdiği iddiasının gerçekten uzak olduğu, buradaki belirlemelerin malzemelerin sahip olduğu kalite belgeleriyle ilgili olduğu, bu kriterleri sağlayan yerli ve yabancı bir çok üretici firmanın mevcut olduğu hususları belirtilmiştir.

 

Yukarıda belirtilen düzenlemelerde rekabete aykırı bir hususun bulunmadığı, teknik şartnamede kullanılacak olan malzemelerin özelliklerinin belirtildiği anlaşıldığından, başvuru sahibinin bu iddiası yerinde görülmemiştir.

 

5) Başvuru sahibinin 5 inci iddiasına ilişkin olarak;

         

            Kamu ihale Genel Tebliğinin H. Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi başlığı altında yer alan "b) Hizmet Alımı ihalelerinde" maddesinde: “Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.

 

          Amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderler sözleşme ve genel giderler içinde değerlendirildiğinden, idari şartnamelerin "teklif fiyata dahil olan masraflar" kısmında bu giderler için bir bedel öngörülmeyecektir.

 

          Asgari işçilik maliyeti; brüt asgari ücret ile idari şartnamede öngörülen yemek, yol ve giyim bedeli ile işveren sigorta prim tutarından oluşmaktadır. Asgari ücretin üzerinde ödeme öngörülen işlerde brüt asgari ücret yerine öngörülen bu fazla tutar yazılacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, idari şartnamede yapılan belirlemeye göre brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir.

 

            İşçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen önemli teklif  bileşenleri ile ilgili açıklama istenecek, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verilecektir.” açıklaması yer almaktadır.

 

Bu durumda, İş Kanunundan doğan işçilik ile ilgili bu giderlerinin sözleşme ve genel giderler başlığı altında değerlendirileceği, bu giderlerin Kamu ihale Genel Tebliğine göre, genel giderler içinde değerlendirileceğinden, idari şartnamede bu gider için bir bedel öngörülmemesinde mevzuata aykırılık bulunmamış ve başvuru sahibinin bu iddiası yerinde görülmemiştir.

 

6) Başvuru sahibinin 6 ncı iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin 7 nci maddesinin 11 inci bendinde: “Firmada göreve başlayan her personel mutlaka eğitici elemanın vereceği en az 3 (üç) günlük hizmet öncesi eğitim programına katılacaktır…çalıştırılacak her eleman, gerekli eğitimin yanı sıra bu konularda deneyim ve beceriye sahip kişiler içinden seçilecektir.” düzenlemesine, 19 uncu bendinde; “…hastane binalarından uzaklaştırılan her kişi yerine, kritik yerler için yirmi dört saat içerisinde, kritik olmayan yerler için 72 saat içerisinde uzaklaştırılan kişi ile aynı eğitim özelliklerine sahip başka biri getirilecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İdari ve teknik şartnamede yedek eleman bulundurulması ile ilgili bir ibarenin bulunmadığı, eğitimin işe başlanıldığı tarihten itibaren verileceğinin belirtildiği, eğitimlerin yapılacak hizmetle ilgili olduğu, iş başında verilmesi gerektiği, yedek eleman bulundurma zorunluluğunun bulunmadığı, bu düzenlemenin amacının hastanenin temizliği sırasında öngörülmeyen bir durumla karşılaşılmasını önlemek olduğu, idarece bir personelin İş Kanunu hükümlerine aykırı hareket ettiğinin görüldüğü ve bu nedenle de görevden uzaklaştırılmasının gerektiği durumlarda, istediği personel yerine hemen eleman bulma zorunluluğu olması nedeniyle 24 saat ile 72 saat arasında hastane işlerinin aksamasını önlemek için eleman tedarik etme zorunluluğu getirilmesinde mevzuat aykırılık bulunmamış ve başvuru sahibinin bu iddiası yerinde görülmemiştir.

 

7) Başvuru sahibinin 7 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhaleye ait teknik şartnamede nerelerde temizlik yapılacağı belirtilmiş, anılan şartnamenin 4 üncü maddesinde; madde 3’te tanımlanan yerlerin temizlenmesinin 3 vardiya halinde, gün boyunca sağlık hizmetini aksatmayacak şekilde sürekli olarak yapılacağı, bu amaçla toplam 1700 kişinin çalıştırılacağı açıklanmıştır.

 

Başvuru sahibi, idarece 2001-2002 yıllarında aynı mahallin temizlik hizmetleri 500-600 personel ile yapılmakta iken; temizliği yapılacak mahallin genişlememiş olduğu dikkate alındığında, 2005 yılında bu sayının 1100 personele, 2006 yılında 1300 personele ve 2007 yılında hiçbir ek bina ya da ünitenin dahil edilmediği Tıp Fakültesinde 1700 personele yükseltilerek, söz konusu personel sayısı 2002 yılından itibaren kademeli olarak yaklaşık 3 kat artırılmış olmasına rağmen ihale dokümanı ile belirlenen makine, ekipman ve sarf malzemenin 2003 yılından beri miktar yönünden değişmemesi de 1700 personelin tamamının temizlik hizmetinde çalıştırılmadığını iddia etmektedir.

 

İdare tarafından başvuru sahibine verilen 03.01.2008 tarihli cevapta ihale konusu işin niteliği ve bu işte kullanılacak malzemelerin özelliği dikkate alındığında, söz konusu malzemelerinin işçi sayılarına bölünmesi ile oluşan rakamlardan yola çıkarak bu hizmetin temizlik hizmeti olmadığına ilişkin bir değerlendirme yapılamayacağını belirtmiştir.

 

            İhale işlem dosyasında bulunan bilgi ve belgelerle, ihale konusu işin niteliği dikkate alındığında, 1700 kişilik bir hizmet alımının bir ihaleyle yapılmasının uygun olmadığı ve çalıştırılacak personelin çalışma alanlarının düzenlemelerde açık ve net bir şekilde belirtilmesi gerektiğinden, bu kadar büyük kapsamlı bir personel alımının rekabeti engelleyecek şekilde yapılmasının mevzuata aykırı olduğu anlaşılmış ve başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde görülmekle birlikte, 1700 kişinin işin yapılacağı yerde temizlik işinde çalışıp çalışmayacağının dosya üzerinden anlaşılması mümkün değildir.

 

8) Başvuru sahibinin 8 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinde; idareler ve ihale komisyonlarının, ihalelerin bu Kanunda belirtilen esas ve usullere uygun olarak yapılması hususunda yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusuna karşı da sorumlu olduğu, bu sorumlulukların ihlali sonucu bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun anılan Kanunun 55 ve 56 ncı maddelerinde belirtilen aşamaları takip ederek yazılı şikâyet suretiyle inceleme talebinde bulunabileceği hüküm altına alınmıştır. Aynı Kanunun 56 ncı maddesinde de, Kamu İhale Kurumuna yapılacak itirazen şikayet başvurusu, dava açılması öncesi tüketilmesi zorunlu bir idari başvuru yolu olarak öngörülmüştür.

 

Anılan Kanunda idareye şikayet ve Kuruma itirazen şikayet başvurularının, ihale süreci içerisindeki idari işlem veya eylemlerle hakkı muhtel olan isteklilerle sınırlı biçimde öngörüldüğü anlaşılmaktadır.

 

Bu haliyle yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun idareye şikayet ve Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunabilmesi için öncelikle;

 

1) İdarenin, 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen usul ve esaslara aykırı bir işlem veya eyleminin olması,

 

2) İdarenin söz konusu işlem veya eyleminden dolayı yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun bir hak kaybına veya zarara uğraması veya zarara uğramasının muhtemel olması gerekmektedir.

 

Sonuç itibariyle, idareye şikayet, Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesi için, yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun, hukuken korunması gerekli bir hakkının veya menfaatinin olması gerektiği, ihale üzerinde kalan isteklilerin; teklifleri kapsamında sundukları belgelerle ilgili idari işlem veya eylemleri 4734 sayılı Kanunda öngörülen şikayet ve itirazen şikayet başvurularına konu edebilmeleri için hukuken korunması gerekli bir hakkının ihlal edilmesi gerekmektedir.

 

Diğer yandan, İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Şikayet ehliyeti” başlıklı 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasında; İstekliler, ihaleye teklif sunduktan sonra ihale dokümanına, adaylar ise ön yeterlik başvurusunda bulunduktan sonra ön yeterlik dokümanına yönelik şikayet başvurusunda bulunamaz.” hükmü yer almaktadır.

 

İncelenen ihalede, başvuru sahibinin geçmiş yıllarda yapılan ihalelerde de rekabet ortamının sağlanamadığına yönelik olarak şikayette bulunduğu anlaşıldığından; İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinin 5 inci alt bendinde yer alan; "Aynı kişi tarafından birden fazla ihaleye, birden fazla kişi tarafından ise aynı ihaleye tek dilekçe ile başvuruda bulunulamaz" maddesi hükmü göz önünde bulundurulduğunda ve anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yer alan şikayet ehliyetinin olması gerektiği değerlendirildiğinde, başvuru sahibinin, başvuru ehliyetini haiz olmadığı anlaşılmış, önceki ihalelerle ilgili itirazının idarece uygun görülmemesinde mevzuata aykırılık bulunmamış ve bu konudaki iddiası yerinde görülmemiştir.

 

Aynı ihaleye ilişkin olarak daha önce yapılan itirazen şikayet başvurusu üzerine alınan 25.02.2008 tarih ve 2008/UH.Z-927 sayılı Kurul Kararı ile; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline, tespit edilen aykırılıkların değerlendirilmek ve bu aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun ve şikayet dilekçesinin bir örneğinin YÖK’e bildirilmesine karar verilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvuru konusu ihaleyle ilgili olarak başka bir itirazen şikayet başvurusu nedeniyle 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline, tespit edilen aykırılıkların değerlendirilmek ve bu aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun ve şikayet dilekçesinin bir örneğinin YÖK’e bildirilmesine karar verildiğinden, bu başvuru hakkında yeniden karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul