İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-932
  • Toplantı No: 2008/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/011
Gündem No :60
Karar Tarihi:25.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-932
Şikayetçi:
 Sakin Demir (İnşaat Mühendisi)- Adım İnşaat Belediye Caddesi Büyükhan No: 71/120 Salihli / MANİSA
 İhaleyi yapan idare:
 Durasıllı Belediye Başkanlığı Atatürk Mahallesi Hürriyet Bulvarı No: 2 Durasıllı - Salihli / MANİSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.01.2008 / 1976
Başvuruya konu ihale:
 2007/181255 İhale Kayıt Numaralı “Hizmet Şantiyesine İşçi Hizmet Alım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

12.02.2008 tarih ve 08.0284.G020/2008-11 sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Durasıllı Belediye Başkanlığı’nca 17.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hizmet Şantiyesine İşçi Hizmet Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak Sakin Demir (İnşaat Mühendisi)- Adım İnşaat ’ın 28.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 08.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  18.01.2008 tarih ve 1976 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1)İhalenin işçi hizmet alım işi olduğu, teklif edilmesi gereken asgari maliyetin mevzuata uygun şekilde teklif ekinde sunulmasına rağmen idarece daha yüksek teklif sunan Ürfan SÖYLEMEZ üzerinde ihalenin bırakıldığı,

 

            2)İhale üzerinde bırakılan Ürfan SÖYLEMEZ’in idareye “Belediyenin istediği vasıfta işçi çalıştıracağına dair personel taahhütnamesi” verdiği, kendi firmalarının ise ilan ve idari şartnamede konuya ilişkin herhangi bir düzenleme yer almadığı için taahhütname vermedikleri, ayrıca Ürfan SÖYLEMEZ’in iş bitirme belgesinin daha fazla olmasının idarece tercih sebebi yapıldığı, anılan uygulamanın mevzuata aykırı olduğu,

   

İddialarına yer verilmiştir.   

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

İdarece 25.01.2008 tarih ve 47 sayılı yazı ekinde 28.10.2008 tarih ve 2947 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan ihale işlem dosyası incelendiğinde; başvuru sahibinin birinci ve ikinci iddiaları birlikte değerlendirilmiştir.

           

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 71 nci maddesinde; “Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirlendiği ihalelerde, birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğunun anlaşıldığı durumlarda ihale komisyonu, bu isteklilerce sunulan iş deneyim belgelerinin tutarlarını, iş ortaklığında ise hisse oranına bakılmaksızın  pilot ortağın iş deneyim tutarını tam olarak dikkate almak suretiyle değerlendirme yaparak  ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirler ve ihaleyi sonuçlandırır.” hükmü yer almaktadır. 

  

            İhale üzerinde bırakılan Ürfan SÖYLEMEZ’in idareye “Belediyenin istediği vasıfta işçi çalıştıracağına dair personel taahhütnamesi” verdiği, ayrıca anılan firmanın iş bitirme belgesinin miktar olarak başvuru sahibinin iş bitirme belgesinden miktar olarak daha fazla olması nedeniyle; idarece ihale üzerinde bırakılması hususunda tercih sebebi yapıldığı tespit edilmiştir.

 

            Başvuru sahibinin teklifi 227.627,18.-YTL olduğu, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifi ise; 227.627,40.-YTL olduğu, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 71 nci maddesinde; “….birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğunun anlaşıldığı durumlarda ihale komisyonu, bu isteklilerce sunulan iş deneyim belgelerinin tutarlarını” dikkate alınması gerektiğine ilişkin hükmün yer aldığı, tekliflerde herhangi bir eşitlik durumu olmamasına rağmen idarece ihale üzerinde bırakılan isteklinin iş deneyim belgesinin miktarının başvuru sahibinin iş deneyim belgesi miktarından daha fazla olmasının bir tercih sebebi yapılamayacağı, ayrıca idari şartnamede; “Belediyenin istediği vasıfta işçi çalıştıracağına dair personel taahhütnamesi” istenilmesine ilişkin bir düzenlemenin yer almadığı, dolayısıyla idarece yapılan söz konusu uygulamanın mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.  

 

Diğer taraftan; asgari işçilik maliyeti yönünden yapılan incelemede;  

 

İdari şartnamenin 26.3 ncü maddesinde; “Şantiye hizmetlerinde çalışacak 5 dat şoför, 1 adet kaynakçı, 5 adet düz inşaat işçisi ile 2 adet düz işçi, bürüt asgari ücretin %15 fazlası, ayrıca ücret olarak ödenecektir. (13 kişi)

 

Park bahçe bakımı ve temizliği ile çevre ve bina temizliği işlerinde çalışacak 10 kişiye ve 2 adet düz işçiye brüt asgari ücretin %10 fazlası, ayrıca ücret olarak ödenecektir. (12 kişi)” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Söz konusu ihalede idarece asgari işçilik maliyeti bürüt asgari ücret üzerinden %10 ve %15 fazlası olarak hesaplaması gerekirken iş veren primlerinin dahil olduğu miktara %10 ve %15’lik fazlalığın işverene düşen pirim paylarından muaf olarak hesaplama yapıldığı, söz konusu hesaplama sonucunda da asgari işçilik maliyetinin 106.737,84 + 120.889,34 = 227.627,18.-YTL olarak hesaplandığı anlaşılmıştır.

 

Ancak; işçilik hesaplama modülünden asgari işçilik maliyetinin yeniden  hesaplanması sonucunda; bürüt asgari işçilik üzerinden işveren payı eklenmeden önce %10 ve %15 fazlası dikkate alınarak yapılan hesaplama neticesinde asgari işçilik maliyetinin ; 106.738,12 + 120.889,74 =227.627,86.-YTL olduğu, dolayısıyla idarece hesaplanan asgari işçilik maliyetinin hatalı hesaplandığı, bu durumda bütün tekliflerin asgari işçilik maliyeti altında kaldığı anlaşıldığından geçerli teklif kalmamıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği  ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul