İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-933
  • Toplantı No: 2008/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/011
Gündem No :65
Karar Tarihi:25.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-933
Şikayetçi:
 Salih ŞEN / Şen Temizlik, H. Hüseyin Mahallesi Gazi Cad. No: 215/b GİRESUN
 İhaleyi yapan idare:
 Gölköy Devlet Hastanesi Başhekimliği,Kuşluvan Mah. 52600 Gölköy / ORDU
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.01.2008 / 1496
Başvuruya konu ihale:
 2007/180664 İhale Kayıt Numaralı “2008 Mali Yılı 12 Kişi İle Temizlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

18.02.2008 tarih ve 08.02.07.G015/2008-21E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Gölköy Devlet Hastanesi Başhekimliğince 13.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008 Mali Yılı 12 Kişi İle Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Salih ŞEN/ Şen Temizliğin 11.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin şikayetçiye tebliğ edilmediği anlaşılan 13.12.2007  tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  15.01.2008 tarih ve 1496 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde yol ve yemek sayılarıyla ilgili bir ibarenin bulunmadığı,

 

            2) İdari şartnamenin 26.2 maddesinde binde 7,5 damga vergisi ve binde 4,5 karar pulu ödeneceğine ilişkin hükümlerin yer aldığı, işçilik hesaplama modülünden yapılan hesaplamayla şartname hükümlerine göre yapılan hesaplamanın arasında fark meydana geldiği,

 

            3) İdari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu işin 12 işçi ile gerçekleştirileceği hususuna yer verildiği, idari şartnamenin 26.3 maddesinde belirtilen 9 personelin maaşının asgari ücretin altında olamayacağı, personel sayısının 9 mu yoksa 12 mi olduğunun belli olmadığı iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)      Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

Götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale edilen işe ait idari şartnamenin 2 nci maddesinde, ihale konusu işin  12 Kişi ile Malzemesiz Temizlik Hizmeti Alımından ibaret olduğu hususlarına yer verilmiştir.

 

Teklif fiyata dahil olacak masraflara ilişkin olarak işe ait idari şartnamenin 26 ncı maddesinde, ihale konusu işte çalıştırılacak işçilere yemek ve yol yardımının öngörülmediği anlaşılmıştır.

 

İdarece gerçekleştirilen yaklaşık maliyet çalışmalarında da, anılan maliyet unsurlarının hesaplamaya katılmadığı görülmüştür.

 

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına ilişkin olarak Kamu İhale Genel Tebliğinde, ihale konusu işte çalışacak personele ilişkin yemek, yol ve giyecek gibi maliyetlerin istekli tarafından karşılanmasının öngörüldüğü hallerde, yukarıda yapılan hesaplamalara; yol ve yemek gibi maliyetlerin brüt tutarları eklenerek işçilik maliyeti bulunacağı hususuna yer verilmiştir.

 

Bu itibarla, mevzuatta ihale konusu işte çalıştırılacak personele yemek ve yol yardımının öngörülmesine ilişkin bir zorunluluk bulunmadığı, ihale konusu işte çalışacak personele ilişkin yemek, yol ve giyecek gibi maliyetlerin istekli tarafından karşılanmasının öngörüldüğü hallerde yol ve yemek gibi maliyetlerin brüt tutarları eklenerek işçilik maliyetinin bulunacağı dikkate alındığında, şikayetçinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

2)      Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teklif fiyata dahil olacak masraflara ilişkin olarak işe ait idari şartnamenin 26 ncı maddesinde,  binde  7,5 damga vergisi ve binde 4,5 karar pulunun istekliler tarafından teklif edilecek fiyata dahil edileceği hususuna yer verilmiştir .

 

          Bu hususla ilgili olarak, Kamu İhale Genel Tebliğinde, “Hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler, sadece aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin olduğundan, bu sözleşme ve genel giderler idarece hazırlanan teklif mektubu eki cetvelde ayrı bir birim fiyat kalemi olarak öngörülmeyecektir. İhale sonuçlandırıldıktan sonra ihale üzerinde kalan isteklinin ödeyeceği ihale kararı damga vergisi, sözleşme damga vergisi ile diğer sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanacaktır.” yönünde açıklamalara yer verilmiştir.

            Bu itibarla, yukarıda belirtilen maliyet kalemleri, % 3’lük sözleşme giderleri ve genel giderler kapsamında değerlendirileceğinden, bu hususla ilgili olarak teklif fiyatının oluşturulmasında tereddüt yaratıcı bir durum olmadığı anlaşıldığından, şikayetçinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

3)      Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale edilen işe ait idari şartnamenin 2 nci maddesinde, ihale konusu işin  12 Kişi ile Malzemesiz Temizlik Hizmeti Alımından ibaret olduğu hususlarına yer verilmiştir.

 

İşe ait teknik şartnamenin 3 üncü maddesinde, idari şartnamenin 2 nci maddesinde belirtilen 12 işçinin temizlik hizmeti sırasında bulundurulacağı hususuna yer verilmiştir.

 

İşe ait idari şartnamenin teklif fiyata dahil olacak masraflarla ilgili 26.3 maddesinde, 12 personelin ücretinin teklif fiyata dahil olduğu hususuna yer verilmiş, ayrıca aynı maddede, “ÜCRET 9: personelin maaşı asgari ücretin altında olamaz. Ücrete SSK giderleri, işsizlik sigortası v.b. dahildir” ifadesine yer verilmiştir.

 

Ayrıca, idarece gerçekleştirilen yaklaşık maliyet çalışmaları kapsamında, 12 işçi üzerinden hesaplamanın yapıldığı anlaşılmıştır.

 

İşe ait teknik şartname, idari şartname ve ihale ilanından, ihale konusu işte 12 işçinin çalıştırılacağı anlaşılmakta olup, idari şartnamenin 26.3 maddesindeki “9” rakamının sehven yazıldığı ve tereddüte yol açan bir durum oluşturmadığı sonucuna varıldığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

B- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

1) İşe ait idari şartnamenin 26.3 maddesinde, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günleri için aldıkları asgari ücretten fazla ödeme yapılmayacağı, personelin resmi ve tatil günlerinde çalışma mesai saatlerinin idarece belirleneceği hususuna yer verilmiştir.

 

            Diğer taraftan, işe ait teknik şartnamenin 5 inci maddesinde, resmi ve dini bayramlarda temizliğin 24 saat günlük yapılacağı belirtilmiştir.

 

            Bununla birlikte, ihale dokümanında, resmi ve dini bayramlarda çalışılacak gün ve personel sayısının belirtilmediği anlaşılmıştır.

 

            İdarece gerçekleştirilen yaklaşık maliyet tespit çalışmalarında ise, resmi ve dini bayramlarda çalışmanın hesaplamaya dahil edilmediği görülmüştür.

 

            Başvuru konusu ihalede götürü bedel teklif alındığından, isteklilerce resmi ve dini bayramlara ilişkin olarak maliyet hesaplamasının nasıl yapıldığı hususu tespit edilememiştir.

 

          Bu hususla ilgili olarak Kamu İhale Genel Tebliğinde, “İşin niteliği gereği resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında belirtilecektir.” yönünde açılamaya yer verilmiştir.

 

          Bu itibarla, işe ait teknik şartnamenin 5 inci maddesinde, resmi ve dini bayramlarda temizliğin 24 saat günlük yapılacağı belirtilmiş olmasına rağmen, bu günlere ilişkin olarak, çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında belirtilmemesi hususu, düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir.

 

          2) Şikayetçi tarafından, 11.12.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu,  sözleşmenin 02.01.2008 tarihinde imzalandığı idarenin 13.12.2007 tarihinde şikayeti reddettiği, ancak, bu red yazısında, şikayet dilekçesinde değişik adresler bulunduğundan, şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına karar verildiği, bu kararın şikayetçiye tebliğ edilmediği anlaşılmıştır. Bununla birlikte, şikayet dilekçesinin kaşe bölümünde, şikayetçinin açık adresinin yazılı olduğu anlaşılmıştır.

 

          Bu itibarla, idareye şikayet başvurusunun 11.12.2007 tarihinde yapıldığı, idarece 30 gün içerisinde şikayetçiye alınan kararın bildirilmediği ve bu nedenle de Kuruma itirazen şikayet süresi dolmadan, 02.01.2008 tarihinde mevzuata aykırı olarak sözleşmenin imzalandığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 
Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

           

İncelemeye konu ihalede 6 adet ihale dokümanının satın alındığı, 2 isteklinin teklif verdiği, yapılan inceleme sonucunda bu tekliflerden bir adedinin geçerli olduğu göz önüne alındığında, anılan ihalede 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen “rekabet” ilkesinin oluşmadığı, anılan ihalenin bu nedenle de iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, karara katılıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul