İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-934
  • Toplantı No: 2008/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/011
Gündem No :66
Karar Tarihi:25.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-934
Şikayetçi:
 Set Elektrik Mühendislik San. ve Tic. Ltd. Şti. VEKİLİ: Av. Emre Şıklaroğlu, Üsküp Caddesi No: 5/5 Çankaya / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği,253 Sokak No: 143 35370 Basınsitesi Konak / İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.01.2008 / 1459
Başvuruya konu ihale:
 2007/155691 İhale Kayıt Numaralı “Yıllara Yaygın (2008-2009 Yılı - 2 Yıllık) Bilgisayar Veri Giriş Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

18.02.2008 tarih ve 08.01.81.G015/2008-10E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğince 20.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Yıllara Yaygın (2008-2009 Yılı - 2 Yıllık) Bilgisayar Veri Giriş Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Set Elektrik Mühendislik San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 13.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 27.12.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  14.01.2008 tarih ve 1459 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda, dini ve resmi bayramlarda çalıştırılacak personelin maliyetinin yanlış hesaplandığından tekliflerinin değerlendirilme dışı bırakıldığı hususunun kendilerine bildirildiği, idareye şikayet dilekçelerinde, idarece yanlış hesaplama yapıldığının bildirildiği, idarenin sadece çarpım işlemindeki sıranın değiştirilmesi nedeniyle tekliflerinin değerlendirilme dışı bırakılmasının hukuka aykırı olduğu, ihale üzerinde kalan isteklinin teklif ettiği bedelle işçilerin iki yıllık  yaz ve kış kıyafetinin şartnamede belirtilen kriterlerle temin edilmesinin mümkün bulunmadığı, aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda yapılan açıklamaların bilimsellik ve rasyonellik açısından değerlendirilmesi gerektiği, ayrıca bir firmanın kar öngörmeden çalışmayı kabul etmesinin rasyonel olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale edilen işe ait idari şartnamenin ve ihale ilanının 2 nci maddesi uyarınca ihale konusu iş, “250 Kişi ile 24 Aylık Bilgisayar Veri Giriş Hizmeti Alımı”nı kapsamakta olup, ihale konusu iş, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ana binası ve ek binalar, Buca Ağız Diş Sağlığı Merkezi, Çimentaş Semt Polikliniği , Eşrefpaşa Semt Polikliniği, Basın Sitesi Semt Polk., Alsancak Semt Polikliniği. ve Tülay Aktaş Meme Kanser Teşhis ve Tedavi Merkezinde gerçekleştirilecektir.

 

            Teklif fiyata dahil olacak masraflara ilişkin olarak, işe ait idari şartnamenin 26 ncı maddesinde, 250 kişilik veri giriş elemanından her bir kişinin brüt ücretinin 585,00 YTL olduğu, 26 gün üzerinden günlük 3,93 YTL yol yardımının, nitelik ve sayısı teknik şartnamede belirtilen giyeceğin ayni olarak, 24 aylık sürede toplam 27 gün resmi ve dini bayramlarda 13 işçinin fazladan çalışmasının teklif fiyata dahil olduğu, iş kazaları ve meslek hastalıkları prim oranının % 1,5 olduğu hususlarına yer verilmiştir.

 

            İşe ait teknik şartnamenin 5.2.6 maddesinde ise giyeceğe ilişkin olarak, yazlık ve kışlık olmak üzere birer pantolon, kışlık gömlek, yazlık t-shirt, kışlık bir hırka ve bayanlar için bir fular ve erkekler için bir kravat temin edileceği hususuna yer verilmiştir.

 

            İşçi ücreti, resmi ve dini bayramlarda çalışma, yol yarımı ve sözleşme giderleri dahil asgari işçilik maliyet tutarı 5.168.370,25 YTL’dir.

 

            İdarece, ihaleye teklif sunan bütün isteklilerin teklifi aşırı düşük teklif kapsamında değerlendirilerek, bu kapsamda, anılan isteklilerden teklifte önemli gördüğü bileşenlerle ilgili yazılı açıklama istenildiği anlaşılmıştır.

 

            Aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında;

 

            İsteklilerden Birim Bigi Tek. Tic. A.Ş.’nin aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında, 250 personel için toplam 0,02 YTL giyecek bedelinin teklif fiyata dahil edildiği, firma karının 0,00 YTL olduğu hususlarına yer verildiği, açıklamanın ekinde, toplamda 0,02 YTL’lik bir tekstil firmasından alınan fiyat teklifinin sunulduğu,

 

            Çağ Müş. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin açıklaması kapsamında toplam 15,00 YTL giyim bedeli öngördüğü, muhtelif gider ve karı 0,30 YTL olarak gösterdiği, açıklamanın ekinde, giyeceğe ilişkin toplam 15,00 YTL’lik proforma faturanın sunulduğu,

 

            Haktok İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti.nin açıklaması kapsamında, giyim bedelini % 3 sözleşme giderleri ve genel giderler dahil toplamda 504,70 YTL olarak gösterdiği, firma karının 10,05 YTL olarak gösterildiği, açıklamanın ekinde proforma faturanın sunulduğu, ihale komisyon kararında 1 yıllık giyecek için teklif verdiği belirtilmiş ise de, bu isteklinin 2 yıl üzerinden teklif verdiği,

 

            On-İs İnş. Taah. Ltd. Şti.nin açıklaması kapsamında, giyecek bedelinin toplamda 9.000,00 YTL olarak gösterildiği, firma karı ve diğer giderlerin 259,75 YTL olarak belirtildiği, açıklamanın ekine 9.000,00 YTL’lik fiyat teklifi içeren belgenin sunulduğu,

 

M.N.A Tabldot Tem. Hiz. İnş. Bilgisayar Otomasyon Tur. Nak. San. Tic. Ltd. Şti.nin açıklaması kapsamında, giyeceğin % 3 sözleşme giderleri dahil 2,57 YTL öngörüldüğü, firma karının gösterilmediği, açıklamanın ekinde giyeceğe ilişkin proforma faturanın sunulduğu,

 

Set Elektrik Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin  teklifi kapsamında giyecek bedelini % 3 sözleşme giderleri dahil 31.981,50 YTL olarak öngördüğü, ihale komisyon kararında resmi ve dini bayramlarda çalışmanın yanlış hesaplandığı belirtilmiş ise de, bu hesaplamanın doğru olarak yapıldığının anlaşıldığı,firma karı ve genel giderlerin ise 197.648,24 YTL olarak gösterildiği, açıklamanın ekinde giyeceğe ilişkin 4 adet proforma faturanın sunulduğu,

 

Aldemirler Hay. Ür. Gıda Mad. Taş. A.Ş.nin ise, aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin yazılı açıklamada bulunmadığı tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde, ihale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit edeceği, bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak isteyeceği hükme bağlanmıştır.

 

İsteklilerce aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında sunulan açıklamalar, belgeler ve fiyatların hayatın olağan akışına uygun olup olmadığı yönünde değerlendirme yapıldığında, şikayetçinin açıklamasının, idarece resmi ve dini bayramlarda çalışmada yanlış hesaplama yapıldığı gerekçesiyle uygun görülmemesi yerinde olmamakla birlikte, idarece şikayetçiden daha düşük teklif fiyatı sunan  On-İs İnş. Taah. Ltd. Şti. üzerinde ihalenin bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu yönündeki şikayetçinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

           

İncelemeye konu ihalede 15 adet ihale dokümanının satın alındığı, 7 isteklinin teklif verdiği yapılan inceleme sonucunda bu tekliflerden iki adedinin geçerli olduğu gözönüne alındığında, anılan ihalede 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen “rekabet” ilkesinin oluşmadığı, bu nedenle ihalenin iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul