İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-935
  • Toplantı No: 2008/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/011
Gündem No :67
Karar Tarihi:25.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-935
Şikayetçi:
 Kemal Çağlar İnş. Özel Güv. Sist. Tic. ve San. Ltd. Şti., Cinnah Caddesi Gelibolu Sok. No: 3/4 Kavaklıdere / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Adana Devlet Hastanesi Başhekimliği,Seyhan Mah. Hasan Şaş Bulvarı 01330 Yüreğir / ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.01.2008 / 1466
Başvuruya konu ihale:
 2007/144372 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik Personeli Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.02.2008 tarih ve 08.01.92.G015/2008-20E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Adana Devlet Hastanesi Başhekimliğince 07.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Temizlik Personeli Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Kemal Çağlar İnş. Özel Güv. Sist. Tic. ve San. Ltd. Şti.nin 28.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 07.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  14.01.2008 tarih ve 1466 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihalenin idarece geçerli teklif kalmadığı gerekçesiyle iptal edilmesinin mevzuat hükümlerine aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin ihalenin iptaline yönelik iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme, ihalenin iptal gerekçeleriyle sınırlı olarak aşağıda yapılmıştır:

 

İşe ait ihale ilanı ve idari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu iş, 225 Personel ile 36 Ay Süreli Malzemeli Hastane Genel Temizlik ve Teknik Personel Hizmet Alımını kapsamakta olup, bu iş, 01.01.2008-31.12.2010 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

 

Teknik şartnamenin 4 üncü maddesi uyarınca, ihale konusu işte 1 adet genel yönetici, 4 adet ekip sorumlusu, 4 adet şef, 17 adet teknik personel, 20 adet ameliyathane yardımcı personeli, 4 adet MSÜ yardımcı personel ve 174 adet temizlik ve diğer yardımcı personel çalıştırılması öngörülmektedir.

 

Teklif fiyata dahil olacak masraflara ilişkin olarak, işe ait idari şartnamenin 26 ncı maddesinde, çalışan personel için günde bir öğün yemek ücreti olarak 26 gün üzerinden günlük 3,75 YTL yemek, günlük 2,00 YTL yol, genel yöneticiye asgari ücretin % 50 fazlası ödeme, ekip sorumlusu ve şefler için asgari ücretin % 25 fazlası ödemenin ve ayni olarak karşılanacak giyeceğin teklif fiyata dahil olduğu, resmi ve dini bayramlarda toplam 3006 günlük ücret ödeneceği, iş kazaları ve meslek hastalıkları risk prim oranının % 3,5 olduğu hususlarına yer verilmiştir. Ayrıca, işe ait teknik şartnamede ihale konusu işte kullanılacak sarf malzemelerinin listesine ve giyeceğin, yazlık ve kışlık olmak üzere 1’er adet iş önlüğü, pantolon ve ayakkabı olarak temin edileceği hususlarına yer verildiği anlaşılmıştır.

 

Başvuru konusu ihalede asgari işçilik maliyeti, 26 gün üzerinden yemek ve yol, aylık ücret ve sözleşme giderleri dahil 7.785.184,06 YTL’dir.

 

İdarece ilk olarak, 09.11.2007 tarihli ihale komisyon kararında, Kemal Çağlar İnş. Öz. Güv. Tic. San. Ltd. Şti.nin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi, Tuğçe Tem. Gıda ve Taş. A.Ş.nin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği ve kesinleşen ihale kararının isteklilere bildirildiği, ancak bu karadan sonra, Başhekimliğin 15.11.2007 tarih ve 5722 sayılı görevlendirmesi sonucunda, 16.11.2007 tarihinde bir rapor düzenlendiği, bu raporda özetle, yaklaşık maliyet cetvelinde belirtilen işçilik maliyetlerinin güncellenmeden hesaplandığı, yanlış değerlendirmeye yol açtığı, güncellenmiş asgari işçilik maliyet tutarı ile giyim ve malzeme giderlerinin toplamının …… YTL olabileceği, bu kapsamda ihaleye teklif sunan tüm isteklilerin aşırı düşük teklif kapsamında değerlendirilerek, bu hususun düzeltici işlem olarak belirlenmesi gerektiği hususuna yer verildiği , 

 

 Bununla birlikte, daha sonradan alınan 30.11.2007 tarihli ihale komisyon kararında ise, idareye yapılan şikayet başvuruları ve işçilik maliyet hesaplama modülünden yapılan hesaplamalar sonucunda, tekliflerin yeniden değerlendirildiği belirtilmiş ve bu Kararda, yapılan değerlendirme ve aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda, “Değerlendirmeye esas başkaca teklif kalmadığından ihalenin iptaline” karar verildiği anlaşılmıştır.

 

Aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında, şikayetçi Kemal Çağlar İnş. Öz. Güv. Tic. San. Ltd. Şti.nin işçilik ücreti olarak toplamda 7.785.184,06 YTL, temizlik ve ekipman maliyeti olarak 20.069,90 YTL, giyim maliyeti olarak %3’lük sözleşme giderleri ve genel giderler dahil 7.300,12 YTL ve diğer gider ve firma karı olarak da 45,68 YTL bedel öngördüğü,  anlaşılmıştır. Anılan isteklin sunduğu listede ise, giyim için birim fiyatın pantolon, iş önlüğü ve ayakkabı için ayrı ayrı 1,75’er YTL olarak gösterildiği, açıklamaların ekine giyecek ve sarf malzemesine ilişkin proforma faturaların konulduğu tespit edilmiştir.

 

Süresinden sonra aşırı düşük teklif sorgulamasına cevap verdiği idarece tespit edilen Kartem Tem. Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin açıklamasını belgelendirmek suretiyle sunmadığı anlaşılmıştır.

 

Süresinden sonra aşırı düşük teklif sorgulamasına cevap verdiği idarece tespit edilen Doruk Sos. Hizm. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.nin, açıklaması kapsamında toplam teklif bedelini 2,00 YTL yüksek öngördüğü, bu kapsamda işçilik için 7.785.192,96 YTL, giyim için 10.800,00 YTL, temizlik malzemesi için 67.160,00 YTL bedel öngörüldüğü, açıklamanın ekinde temizlik malzemesi ve giyecek için proforma fatura sunulduğu anlaşılmıştır .

 

            İsteklilerden Tuğçe Tem. Gıda ve Taş. A.Ş., Tüm-Pa Tem. Tic. Ltd. Şti. ve Vurallar Tem. San. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin olarak yazılı açıklamada bulunmadığı tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde, ihale komisyonunun verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit edeceği, bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak isteyeceği hükme bağlanmıştır.

 

Diğer taraftan, 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinde, ihale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbest olduğu hükme bağlanmış olup, bu yetki mutlak ve sınırsız olmayıp, kamu yararı ve hizmet gerekleriyle sınırlıdır.

 

30.11.2007 tarihli ihale komisyon kararındaki iptal gerekçeleri ile bu gerekçeyle ilgili olarak isteklilerin aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında sunduğu açıklamalar ve idarenin yaklaşık maliyet hesaplaması dikkate alındığında, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul