İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-936
  • Toplantı No: 2008/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/011
Gündem No :68
Karar Tarihi:25.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-936
Şikayetçi:
 Özel Köroğlu Güv. Eğit. ve Hizm. San. Tic.Ltd.Şti. Vekili: Av.Fatma Saçak Akbulut, Toros Sokak No: 7/17 Sıhhiye/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Başhekimliği,Fatih Mah. Ihlamur Sok. Karacasu/BOLU
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.01.2008 / 1259
Başvuruya konu ihale:
 2007/175945 İhale Kayıt Numaralı “Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

19.02.2008 tarih ve 08.01.50.G015/2008-9E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Başhekimliğince 11.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Özel Köroğlu Güv. Eğit. ve Hizm. San. Tic.Ltd.Şti Vekili Av.Fatma Saçak Akbulut’un 04.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 07.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  11.01.2008 tarih ve 1259 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde teknik şartnamenin 4 üncü maddesinde belirtilen  giyeceğin teklif fiyata dahil masraflar arasında belirtildiği, teknik şartnamenin 22 nci maddesinde giyecek için yazlık ve kışlık olmak üzere iki tür olacak denilerek belirsizlik yaratıldığı, teknik şartnamenin 4 üncü maddesinde “yeterli miktar ve sayıda giysi temini yüklenici tarafından sağlanacaktır” denilerek, söz konusu düzenlemede belirtildiği üzere 2’şer adet yazlık ve kışlık gömlek teklif eden istekli ile toplam 2 adet gömlek veya pantolon teklif eden istekli arasında haksız rekabet olacağı, bu durumun tekliflerin sağlıklı değerlendirilmesini engellediği, idarece yapılan aşırı düşük teklif sorgulamasında, istekliler tarafından sunulan ve piyasa koşullarını yansıtmayan aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin açıklamaların kabul edildiği ve bu durumun haksız rekabete neden olduğu, yaklaşık maliyet piyasa koşullarına göre hazırlanmış ise, tekliflerin de piyasa rayiçlerine göre sunulması gerektiği, piyasa rayiçlerini yansıtmayan ve aslında hiçbir hukuki bağlayıcılığı olmayan proformaya itibar edilerek aşırı düşük teklif sorgulamasının yapılmasının ve sunulan belgenin kabul edilmesinin ve şikayetin kabul edilmemesinin mevzuata aykırı olduğu, ihale üzerinde kalan isteklinin teklifinin aşırı düşük olduğu ve ihalenin müvekkil firma üzerinde kalması gerektiğinin idareye bildirildiği halde, idarece bu hususa cevap verilmediği,

 

            2) İdari şartname ve teknik şartname karşılaştırıldığında, 12 güvenlik görevlisinin aynı anda mı yoksa gün içerisinde vardiyalı olarak mı çalışacağı, hastane içerisinde ve dışarısında çalışacak güvenlik görevlilerinin hangi vardiyada kaç kişi çalıştırılacağının anlaşılamadığı, düzenlemeden 12 personelin çalıştırılacağının anlaşılması durumunda, hizmetin ifası için gerekli olan personel sayısının 36 olması gerektiği, yol ücreti hesaplamasında Pazar günleri için yol bedeli öngörülmezken çalışılacak günlerde Pazar günleri için ayrı bir düzenleme yapılmadığı, bu durumun tüm personelin haftanın 7 günü çalışması ve haftalık izin kullanamaması sonucunu doğurduğu ve her vardiyada çalışacak personel sayısının açıkça belirtilmeyerek Kamu İhale Genel Tebliğine aykırı olarak, tekliflerin sağlık bir şekilde değerlendirilmesinin engellendiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)      Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

Götürü bedel üzerinden teklif alınan işe ait ihale ilanı ve idari şartnamenin 2 nci maddesi uyarınca ihale konusu iş, 01/01/2008-31/12/2008 tarihleri arasında 12 Kişi ile Özel Güvenlik Hizmetini kapsamaktadır.

 

            Teklif fiyata dahil olacak masraflara ilişkin olarak, işe ait idari şartnamenin 26 ncı maddesinde, özel mali güvenlik sorumluluk sigortasının, ayni olarak ödenecek giyimin, 26 gün üzerinden günlük 2,40 YTL yol bedelinin, 1 güvenlik şefine asgari ücretin % 25 fazlası ödenecek ücretin, diğer 11 güvenlik görevlisine ödenecek asgari ücretin, toplam 72 gün resmi ve dini bayramlarda çalışmanın teklif fiyata dahil olduğu hususlarına yer verildiği, ayrıca aynı maddede, haftanın 7 günü vardiyalı olarak çalışılacağı ve iş kazaları ve meslek hastalıkları risk prim oranının % 1,5 olduğu belirtilmiştir.

 

            Diğer taraftan, işe ait teknik şartnamenin 4 üncü maddesinde; “Yüklenici hizmetin ifası için gerekli aşağıda dökümü yapılan giyim türlerini belirtilen özelliklerde özel güvenlik personeline sağlamakla yükümlüdür. Aşağıda belirtilen giyim malzemeleri yıllık olarak belirlenmiştir. Mevsiminde göre yeterli miktar ve sayıda giysi temini yüklenici tarafından çalışan personele sağlanacaktır.” yönünde düzenlemeye yer verilmiş ve bu kapsamda giyeceğe ilişkin olarak, 2’şer adet gömlek, pantolon, kravat, 1’er adet mont, kazak, kep, kaban, kemer ve 1 çift ayakkabı öngörüldüğü anlaşılmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

            Aynı şartnamenin 22 nci maddesinde ise, yukarıda belirtilen giyeceğin özellik ve türlerine yer verilmiş, bu kapsamda, gömlek ve pantolonun kışlık ve yazlık olarak iki türlü olacağı belirtilmiştir.

 

            İşçilere ödenecek ücret, resmi ve dini bayramlarda çalışma, yol ücreti ve sözleşme giderleri dahil asgari işçilik maliyet tutarı 120.620,13 YTL’dir.

 

            İdarece gerçekleştirilen yaklaşık maliyet çalışmalarına bakıldığında, giyeceğin, yukarıdaki tabloda belirtilen sayıda kıyafet miktarları üzerinden hesaplandığı ve toplamda kişi başı 236,90 YTL olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

İdarece düzenlenen 11.12.2007 tarihli tutanakta, ihaleye teklif sunan 4 isteklinin de teklifinin aşırı düşük teklif kapsamında değerlendirildiği ve bu isteklilerin tekliflerine ilişkin olarak aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmasına karar verildiği anlaşılmıştır.

 

          Kamu İhale Genel Tebliğinde özel güvenlik hizmeti alımı ihalelerinde aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin olarak, “Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde aşırı düşük teklif sorgulamasında giyim bedeli ise önemli bir bileşen olarak görülecek ve isteklilerce giyim bedelini tevsik eden belgeler sunulacaktır. Giyeceklerin daha önce alındığı ve bunun için bir gider öngörülmediği gibi açıklamalar kabul edilmeyecektir.

 

          Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde mali sorumluluk sigortası gideri aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilecek ve isteklilerce aşırı düşük teklif sorgulaması çerçevesinde sigorta acentelerinden alınarak sunulan proforma fatura veya sözleşmelerin ekine sigorta acentelerince  Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında  yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla özel güvenlik mali sorumluluk sigortası hizmetini geçekleştirebileceklerine ilişkin ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya  bölge müdürlüğünden alınan  teyit yazısının  eklenmesi ve  bu teyitlerin yetkili kişilerin  imzasını taşıması gerekecektir.” yönünde açıklamalara yer verilmiştir.

 

          Diğer taraftan aynı Tebliğ’de, personel çalıştırılmasına yönelik hizmet alımı ihalelerinde öngörülecek giyeceğe ilişkin olarak, “Personele ilişkin giyecek giderleri, işin yapılması sırasında personelce kullanılması istenen kıyafetle ilgili olduğundan giyecek giderinin işçilere aylık veya nakdi olarak ödeneceğine dair bir düzenleme yapılmayacak, giyeceğin özellikleri ile sayısı ihale dokümanında belirtilecektir. Ancak giyecek giderleri için parasal tutar öngörülmeyecektir” yönünde açıklamalara yer verilmiştir.

 

Aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında, isteklilerden ihale üzerinde kalan Beyaz Güv. Hiz. Ltd. Şti.nin 1 güvenlik şefi için 31,50 YTL giyecek, 111 güvenlik görevlisi için ise toplamda 346,50 YTL giyecek bedeli öngördüğü, teklif açıklamasının ekinde mali sorumluluk sigortasının 252,00 YTL’ye yaptırılacağına ilişkin taahhütname ile onaylı sigorta teklifinin, daha önceden giyeceğe ilişkin başka bir iş için alınmış irsaliyeli faturanın ve  teknik şartnamede sayı ve türü belirtilen giyeceğe ilişkin toplamda 378,00 YTL’lik fiyat listesinin sunulduğu,

 

Özel Özköroğlu Güv. Eğt. ve Hiz. Ltd. Şti.nin teknik şartnamede teknik şartnamede sayı ve türü belirtilen giyeceğe ilişkin toplamda 2.358,00 YTL’lik proforma faturayı, ayrıca, mali sorumluluk sigortasına ilişkin olarak 252,00 YTL’lik onaylı fiyat teklifini sunduğu,

 

A.T.K. Güvenlik Ltd. Şti.nin giyim bedeline ilişkin olarak kişi başı 70,00 YTL’den toplamda 840,00 YTL’lik teknik şartnamede sayı ve türü belirtilen giyeceğe ilişkin proforma faturayı, ayrıca, 252,00 YTL’lik onaylı fiyat teklifini sunduğu,

 

Çetin Özel Güv. Hiz. Ltd. Şti.nin kişi başı 113,87 YTL’lik (toplamda 1.366,44 YTL) teknik şartnamede sayı ve türü belirtilen giyeceğe ilişkin proforma faturayı, toplamda 192,96 YTL olduğu belirtilen sigorta teklifini sunduğu, ancak bu sigorta teklifinin bölge müdürlüğü ya da genel müdürlük onaylı olmadığı, acente onaylı olduğu, tespit edilmiştir.

 

Bu itibarla, ihale üzerinde kalan ve en düşük teklif fiyatını sunan isteklinin teklifinin asgari işçilik maliyetinin üzerinde olduğu, ayrıca bu isteklinin aşırı düşük sorgulamasıyla ilgili açıklamasını belgelendirmek suretiyle sunduğu, götürü bedel teklif alınan ihalede, isteklilerin aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin açıklamalarında, teknik şartnamede giyeceğe ilişkin öngörülen sayıyı dikkate alarak maliyet analizlerini yaptıkları, dosya kapsamında giyeceğe ilişkin tereddüt yaratan bir durumun oluştuğuna dair bilgi ve belgeye rastlanılmadığı dikkate alındığında, şikayetçinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

2)      Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İşe ait idari şartnamenin 26 ncı maddesinde, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerinde vardiyalı olarak çalışılacağı, özel güvenlik görevlisinin 8 saatten fazla çalıştırılamayacağı, toplam 72 gün resmi ve dini bayramlarda çalışmanın teklif fiyata dahil olduğu hususlarına yer verilmiştir.

 

Teknik şartnamenin, “Çalıştırılacak Özel Güvenlik Görevlisi Sayısı ve Şartları” bölümünde, özel güvenlik görevlisinin vardiyalı çalışmak kaydıyla haftalık 45 saat çalışacağı, güvenlik görevlilerinin nerede ve nasıl çalışacağı ve vardiyalarının idarece onaylanacağı, hastane içinde 4 bayan ve 4 bay olmak üzere toplam 8 ve hastane dışında 4 bay olmak üzere toplamda 12 özel güvenlik personelinin çalışacağı, toplamda 72 gün resmi ve dini bayramlarda çalışma olacağı,

 

hususlarına yer verilmiştir.

 

          Kamu İhale Genel Tebliğinde özel güvenlik alımı ihalelerinde vardiya usulüne ilişkin olarak, “İhale dokümanında günlük vardiya sayısı ile her vardiyada kaç personel çalıştırılacağı ve haftada çalışılacak gün sayısı belirtilmeden sadece çalışacak toplam güvenlik personeli sayısı belirtilmiş ise, ihale dokümanındaki toplam personel sayısı dikkate alınarak teklif verilecek ve teklifler değerlendirilecektir. İşin gerçekleştirilmesi aşamasında ise haftalık 45 saat olan çalışma süresi aşılmamak kaydıyla, ihale dokümanında öngörülen personel sayısı üzerinden iş programı yapılmak suretiyle vardiya sayıları, her vardiyada çalışacak personel sayısı ve haftalık gün sayısı belirlenecektir.” yönünde açıklamaya yer verilmiştir.

 

          Bu itibarla, bütün isteklilerin tekliflerini 12 personel üzerinden verdiği, teknik şartnamede belirtilen 4 bayan ve 4 bay olmak üzere toplam 8 ve hastane dışında 4 bay olmak üzere toplamda 12 özel güvenlik personelinin çalışacağı hususunun, her zaman bu sayıda personelin fiilen bulundurulacağı anlamına gelmediği, bu nedenle de, ihale dokümanındaki toplam personel sayısı olan “12 sayısı” dikkate alınarak teklif verileceği dikkate alındığında, şikayetçinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul