En son güncellemeler 24 Haziran 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-938
  • Toplantı No: 2008/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/011
Gündem No :70
Karar Tarihi:25.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-938
Şikayetçi:
 İzmir Nükleer Tıp Labrt. Teşhis Tedavi Merkz. ve İşlt. A.Ş. - Bilim Özel Sağlık Hizm. Ltd. Şti. - Ege Spekt Nükleer Tıp Özel Sağlık Mrk. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı, 1432. Sokak No: 5 Alsancak / İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi Baştabipliği,Özmen Cad. Nu 145 35160 Buca / İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.02.2008 / 4712
Başvuruya konu ihale:
 2007/179502 İhale Kayıt Numaralı “Nükleer Sintigrafi Tetkikleri Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.02.2008 tarih ve 08.05.21.G014/2008-21 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 31.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Nükleer Sintigrafi Tetkikleri Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak İzmir Nükleer Tıp Labrt. Teşhis Tedavi Merkz. ve İşlt. A.Ş. - Bilim Özel Sağlık Hizm. Ltd. Şti. - Ege Spekt Nükleer Tıp Özel Sağlık Mrk. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın 12.02.2008 tarih ve 4712 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; idari şartnamenin 2.c maddesinde düzenlenen tetkiklerin fiziki miktarı ve türü ile tetkik isimlerine ait bütçe kodlarının belirtilmediği, aynı isimde birden fazla tetkik olması nedeniyle yaklaşık maliyet hesabının doğru yapılamadığı, idari şartnamenin 9 uncu maddesinde yer alan tetkik isimlerinin bütçe uygulama talimatında belirtilenler ile farklılık gösterdiği, dokümanda yer alan standart formların mal alımları için kullanılan formlar olduğu, mevzuata aykırılıkların firmaların teklif vermelerini olumsuz etkilediği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin 22.11.2007 tarihinde ihale dokümanını satın aldığı, 31.12.2007 tarihinde yapılan ihaleye teklif verdiği, 25.01.2008 tarihli dilekçe ile teklifinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesi ile ilişkili olmayan, ihale dokümanına ilişkin iddialar ile idareye şikayet başvurusunda bulunduğu görülmüştür.

 

          İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Şikayet ehliyeti” başlıklı 5 nci maddesinde;

       “(1) Bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden;

          a) İstekli olabilecekler; ön yeterlik ve/veya ihale ilanında veya ön yeterlik ve/veya ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler veya bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar,

          b) Adaylar; ön yeterlik değerlendirmesine ilişkin idari işlemler,

          c) İstekliler; tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılması aşamalarına ilişkin idari işlemler,

          hakkında şikayet başvurusunda bulunabilir.

          (2) İstekliler, ihaleye teklif sunduktan sonra ihale dokümanına, adaylar ise ön yeterlik başvurusunda bulunduktan sonra ön yeterlik dokümanına yönelik şikayet başvurusunda bulunamaz.

          (3) Şikayet ehliyeti bulunanlar, iddiaların incelenmesi başvurusunda bulunamaz.” hükmü yer almaktadır.

 

          Başvuru sahibinin istekli sıfatına sahip olduğu, ihale dokümanını okuyup kabul ederek ihaleye teklif verdiği, yukarıda yer alan mevzuat hükmü uyarınca anılan isteklinin ihaleye teklif sunduktan sonra ihale dokümanına yönelik şikayet başvurusunda bulunamayacağı anlaşılmaktadır.

 

Öte yandan, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikayetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu, idareye usulüne uygun olarak şikayet başvurusunda bulunulmasıdır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, şikayetçinin 4734 sayılı Kanun ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin yukarda belirtilen hükümleri gereği şikayete yol açan durumun farkına varıldığı 22.11.2007 tarihini izleyen 15 gün içinde idareye şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 25.01.2008 tarihinde ihale dokümanında yer alan hususlara ilişkin iddialar ile şikayet başvurusunda bulunduğu, bu başvuruya idarece verilen cevap üzerine Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır.

 

          İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında;Yapılan ön inceleme sonucunda; bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verilir.” hükmüne, 22 nci maddesinde ise, iddiaların incelenmesine geçilebilmesinin kabul koşullarına yer verilmiştir.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul