İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-942
  • Toplantı No: 2008/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/011
Gündem No :74
Karar Tarihi:25.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-942
Şikayetçi:
 Aydın Grup Kurumsal Hizmetler San. Tic. Ltd. Şti., G.M.K. Bulvarı No:105/10 Anıttepe/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği, 253 Sokak No:143 35370 Basınsitesi Konak/İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.01.2008 / 1919
Başvuruya konu ihale:
 2007/151143 İhale Kayıt Numaralı “Yıllara Sari (2 Yıllık-2008/2009) Malzemeli Yemek Pişirme Servis ve Sonrası Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.02.2008 tarih ve 08.02.45.G012/2008-16E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği’nce 13.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Yıllara Sari (2 Yıllık-2008/2009) Malzemeli Yemek Pişirme Servis ve Sonrası Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Aydın Grup Kurumsal Hizmetler San. Tic. Ltd. Şti.’nin 27.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 03.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  17.01.2008 tarih ve 1919 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; sunmuş oldukları iş deneyim belgesinin ekinde iş deneyimini tevsik için hak ediş raporları, geçici kabul tutanağı, kesin hak ediş raporu, sözleşme, sosyal sigorta prim ödemeleri vb. belgeler olmadığından tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, oysaki teklif dosyalarında sundukları iş deneyim belgesinin Milli Savunma Bakanlığı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığından alındığı, anılan kurumun bir Devlet kurumu olduğu, dolayısıyla iş deneyimlerinin özel sektöre taahhüt edilen bir hizmet kapsamında değerlendirilmesinin mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

 

 

 

            Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale komisyon karar ile, Aydın Grup Kurumsal Hizm. San. Tic. Ltd. Şti.’ nin 26.11.2007 tarih ve 23575 sayı ile idarenin kayıtlarına alınan cevap dosyasının incelenmesi neticesinde, sundukları iş deneyim belgesinin tevsiki için onaylı sözleşme, hak ediş raporu, ve fatura örneklerinin kendilerinden istenemeyeceği, ilgili idareden istenilmesi gerektiği ifade edilerek cevap vermeyi kabul etmedikleri, ilgili idare olan Milli Savunma Bakanlığı İç Tedarik Bölge Başkanlığının 30.11.2007 tarih ve 24034 sayılı faks yazısı ile iş deneyim belgesindeki hatanın düzeltildiği, ancak istenilen sözleşme tasarısı ve eklerinin gönderilmediği tespit edilerek sunulan iş deneyim belgesinin değerlendirmeye alınmadığı, dolayısıyla anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır. 

 

Başvuru sahibi tarafından sunulan ve Milli Savunma Bakanlığı İç Tedarik Bölge Başkanlığı tarafından verilen 19.09.2007 tarihli iş deneyim belgesinde işin adının hazır yemek hizmeti olduğu, hizmetin tanımının (365 x 3 öğün x 1.000 erbaş-er), (365 x 3 öğün x 350 astsb. myo. Öğr.) (365 x 3 öğün x 1.200 tıp fak. öğr.) (365 x 3 öğün x 1.800 hasta) olarak belirtildiği, sözleşme tarihinin 07.04.2007, belge tutarının 7.639.825,44 YTL olduğu, “Kabul Tarihi” kısmının “İşe 17 Nisan 2006 tarihinde başlanmıştır.” şeklinde doldurulduğu görülmüştür.

 

İdare tarafından sözleşme tarihi ile kabul tarihi arasında tereddüt hasıl olduğu gerekçesiyle Milli Savunma Bakanlığı İç Tedarik Bölge Başkanlığından söz konusu iş deneyim belgesinin incelenerek hatanın düzeltilmenin talep edilmesi üzerine, anılan idare tarafından gönderilen 30.11.2007 tarih ve 24034 sayılı yazıda sözleşmenin 07.04.2006 tarihinde yapıldığı ancak işe 17.04.2006 tarihinde başlandığı ve işin 16.04.2007 tarihini müteakip sona erdiği ifade edilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 61 inci maddesinde; “İhale komisyonları isteklilerce sunulan iş deneyimine ilişkin belgelerdeki bilgilerin incelenmesi amacıyla;

 

İş bitirme belgesi ile ilgili olarak; sözleşme, hakediş raporları, geçici kabul tutanağı, kesin hakediş raporu ve işin niteliğine göre varsa tasfiye tutanağı, keşif artış olurları, ek sözleşme ve devir sözleşmesi, iş ortaklığı sözleşmesi, çalışanların vergi ve sosyal sigorta prim ödemelerini gösterir belgeler, alt yüklenici ile yüklenici arasında düzenlenmiş sözleşme, alt yüklenicinin iş için yükleniciye düzenlediği fatura suretleri, alt yüklenicilerde çalışanların vergi ve sosyal sigorta prim ödemelerini gösterir belgeler ile varsa idarenin onay yazısı,

 

İş durum belgesi ile ilgili olarak; sözleşme, hakediş raporları, varsa tasfiye tutanağı, devir sözleşmesi, iş ortaklığı sözleşmesi, çalışanların vergi ve sosyal sigorta prim ödemelerini gösterir belgeler,

 

İş denetleme belgesi ile ilgili olarak; mezuniyet belgesi, meslek odası belgesi, görevlendirme yazısı, geçici kabul tutanağı, hakediş raporları, varsa kesin hakediş raporu, özel sektörde görev yapanlar için bu sayılanlara ek olarak, işin başında idareye verilmiş olan taahhütname, müteahhidin teknik personel bildirimi, sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgeler,

 

İş yönetme belgesi ile ilgili olarak; mezuniyet belgesi, meslek odası belgesi, görevlendirme yazısı, geçici kabul tutanağı, hakediş raporları, varsa kesin hakediş raporu,

 

Gibi belgelerden gerekli gördüklerini, yurt dışında iş veya görev yapanlardan da yukarıda sayılanların muadili belgeler isteyebilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Buna göre, idarelerce isteklilerce sunulan iş deneyimine ilişkin belgelerdeki bilgilerin incelenmesi amacıyla iş bitirme belgesi ile ilgili olarak sözleşme, hakediş raporları, geçici kabul tutanağı, kesin hakediş raporu ve işin niteliğine göre varsa tasfiye tutanağı, keşif artış olurları, ek sözleşme ve devir sözleşmesi, iş ortaklığı sözleşmesi, çalışanların vergi ve sosyal sigorta prim ödemelerini gösterir belgeler, alt yüklenici ile yüklenici arasında düzenlenmiş sözleşme, alt yüklenicinin iş için yükleniciye düzenlediği fatura suretleri, alt yüklenicilerde çalışanların vergi ve sosyal sigorta prim ödemelerini gösterir belgeler ile varsa idarenin onay yazısı gibi belgeler istenebilmektedir.

 

Bu çerçevede, idarece Yönetmeliğin 61 inci maddesi kapsamında başvuru sahibi tarafından sunulan iş deneyimine ilişkin belgelerdeki bilgilerin incelenmesi amacıyla iş deneyim belgesine ait onaylı sözleşmenin, hak ediş raporu ile fatura örneklerinin istenilmesinde mevzuata aykırılık bulunmamakla birlikte, başvuru sahibi tarafından sunulan iş deneyim belgesinde işe başlama tarihinin 17.04.2006 olduğu, işin süresinin 365 gün olduğu, Milli Savunma Bakanlığı İç Tedarik Bölge Başkanlığının ilgili yazısından da işin 16.04.2007 tarihinde sona erdiği ve iş deneyim belgesinin tutarı ve benzer iş konusu bakımından da uygun olduğu anlaşılmakta olup, söz konusu işe ait sözleşme tasarısı ve eklerinin gönderilmemiş olmasının anılan belgenin geçerliliğine etki etmemesi gerekmektedir. Dolayısıyla idarece başvuruya konu  iş deneyim belgesinin geçerli olarak kabul edilmemesi işlemi yerinde bulunmamıştır.

 

Netice itibariyle, her ne kadar idarece başvuru sahibinin iş deneyim belgesinin değerlendirmeye alınmayarak teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işlemi yerinde bulunmamış olsa dahi, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinden daha yüksek teklif veren başvuru sahibinin teklifinin değerlendirmeye alınması veya alınmaması hususunun sonuca etkili olmayacağı, dolayısıyla düzeltici işlem tesisine gerek bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul