İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-943
  • Toplantı No: 2008/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/011
Gündem No :75
Karar Tarihi:25.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-943
Şikayetçi:
 Paşa İlaç Bilgi İşlem Yemek Dan. Tur. Taah. Tic. Ltd. Şti. Vedat Dalokay Cad. No:62/4 G.O.P. / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Anayasa Mahkemesi Başkanlığı Simon Bolivar Caddesi No:23 06680 Çankaya / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.01.2008 / 1314
Başvuruya konu ihale:
 2007/174110 İhale Kayıt Numaralı “Anayasa Mahkemesi Başkanlık Konutu İle Hizmet Binasının Temizlik İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.02.2008 tarih ve 08.01.67.G012/2008-12E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’nca 12.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Anayasa Mahkemesi Başkanlık Konutu İle Hizmet Binasının Temizlik İşi” ihalesine ilişkin olarak Paşa İlaç Bilgi İşlem Yemek Dan. Tur. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin 27.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 09.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  14.01.2008 tarih ve 1314 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihaleye teklif verdikleri, idarece tekliflerinin aşırı düşük bulunduğu, yapmış oldukları aşırı düşük teklif açıklamasının piyasa fiyatlarını yansıtmadığından uygun bulmadığı, firmalarından daha yüksek bir bedel teklif etmiş olan firmaya ihalenin verilerek kamu zararına yol açıldığı iddia edilmektedir.

 

 

           

 

 

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

               İdari şartnamenin “teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde;

               “26.1Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim, harç giderlerinin tümü teklif edilecek fiyata dahildir.

               26.2.(26.1) nci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.

               26.3.Ayrıca çalıştırılacak personele yemek, yol ve giyim gibi giderler isteklilerce ayni olarak karşılanacaktır. Bunlar teklif fiyata dahildir.

              26.4.Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak KDV, ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.

             26.5.Bu işle ilgili iş kazaları ve meslek hastalıkları sigorta prim oranı % 2 dir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

             Teknik şartnamenin;

 

            9.13 maddesinde; “Yüklenici ihale konusu işi yerine getirirken rengi ve şekli idarece tespit edilen giyim eşyalarını çalıştıracağı personele verecektir. Verilecek giyim eşyalarının cins, miktar ve özellikleri aşağıda belirtildiği gibi olacaktır.”,

            9.13.1. maddesinde; “Temizlik işini yapacak olan personele iki çift spor ayakkabı verilecek, verilen spor ayakkabıları bağcıklı, üzeri meşinle kaplı, ortopedik özellikte ve su geçirmez olacaktır. Ayakkabılar ilk işe başlandığında ve yılın ortasında olmak üzere verilecektir. Verilecek ayakkabılar idareye gösterilerek idarenin onayı alındıktan sonra işçilere dağıtılacaktır.”,

            9.13.2. maddesinde; “Temizlik işini yapacak olan personele iki takım iş elbisesi verilecektir. Verilecek iş elbisesinin rengi, modeli kalitesi üzerinde taşıması gereken arma ve yazıların neler olduğu idare tarafından yükleniciye bildirilecektir. Çalışacak personele verilecek giyim eşyaları idarece belirtilen şekil ve şartlar ile özellikleri birebir taşıyacaktır. İş elbiseleri bir takımı işe başlandığı tarihte, diğeri yılın ortasında verilecektir. Çalışan personel görevli oldukları saatlerde bina içinde kullanacaklar, bina dışında kesinlikle kullanmayacaklardır.”,

            9.13.3. maddesinde; “Görevlendirilecek şef için şekli ve rengi idarece belirlenecek, bir yazlık bir kışlık olmak üzere iki takım elbise ile iki çift ayakkabı verilecektir. Verilecek eşyalar mevsiminde verilecektir.”,

            9.14. maddesinde; “Çalışanların yemek ve yol giderleri yükleniciye ait olup her ay için çalışma günü 26 gün üzerinden hesaplanacaktır.”,

            18 inci maddesinde; “Çalışacak işçilerin işyerlerine geliş ve gidişleri yüklenici tarafından ayni olarak sağlanacaktır. İşçiler idarenin servis araçlarından hiçbir şekilde yararlanmayacaktır.”,

            19 uncu maddesinde; “Yüklenici çalıştıracağı personele ihale dokümanında belirtilen cins, miktar ve kaloride yemek verecektir. Verilecek yemekler ile bunların idare binasında verilecek taşınması, bulaşıkların yıkanması ve yerlerine konulması vs. gibi hizmetler ile bunlara ait giderlerin tamamı yükleniciye aittir. Yüklenici tarafından getirilen yemekler idarece görevlendirilen elemanlar tarafından ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı hususu kontrol edilerek, uygun olduğuna dair düzenlenen rapor idarenin onayına sunulacaktır. İdarenin onayını müteakip çalışacak personele, idare hizmet binasında gösterilen yerde yemek verilecektir.”,

            20 nci maddesinde; “İdarenin yemek bedelini yüklenicinin de kabul etmesi halinde yemekhane biriminde görevli elemanlar ile diğer personel idare tarafından çıkarılan yemeklerden yararlanabilecektir. Her aya ait yemek bedeli yüklenicinin istihkakından kesilmek suretiyle tahsil edilecektir. Yemekhanede görevlendirilecek personelin iş elbisesi ve ayakkabısı diğer yerlerden ayrı olarak, idarenin belirleyeceği tip, renk ve modelde olacaktır.”  düzenlemeleri yer almaktadır.

 

             İşin asgari maliyetinin (15 personel ile 12 ay), işçilik maliyeti  ve sözleşme giderinin toplanması suretiyle bulunması yol, yemek ve giyecek giderlerinin ise idarece ayrıca değerlendirilmesi gerekmektedir. Yapılan hesaplama sonucu teklif edilmesi gereken asgari maliyetin  132.319,98 YTL olduğu tespit edilmiştir.

 

            4734 sayılı Kanunun Aşırı Düşük Teklifler başlıklı 38 inci maddesinde;

 

“İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

 

            a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

            b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

             c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

 

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

 

            Başvuru sahibi Paşa İlaç Bilgi İşlem Yemk. Temizlik Danş. Tur. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif açıklamasında; işçilik bedeli 128.466,00 YTL, yemek bedeli (bir kişi için günlük 1,50 YTL) 7.020,00 YTL, yol bedeli (bir kişi için günlük 1,00 YTL) 4.680,00 YTL, giyim bedeli (bir kişi için 3,50 YTL) 52,50 YTL, sözleşme gideri 4.206,56 YTL olmak üzere toplam 144.425,06 YTL teklifte bulunduğu, yemek bedeli için proforma fatura sunduğu, yol bedeli için proforma fatura sunduğu, giysi bedeli için 15 kişi için birer adet iş elbisesi için 52,50 YTl bedelinde proforma fatura sunulduğu görülmüştür. İdarece iki takım iş elbisesi denildiği halde bir takım iş elbisesinin teklif içinde yer aldığı ayakkabı giderinin bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

            Başvuru sahibinin aşırı düşük açıklamasında giysi giderinin eksik olduğu görüldüğünden idarece değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

B- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            İdarece 12.12.2007 tarihinde tutulan teklif zarf açma ve kontrol tutanağında Doğa Mak. İnş. Elek. Gıda ve Bil. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin iş deneyim belgesinin var olarak işaretlendiği, 12.12.2007 tarihli ihale komisyon kararında Doğa Mak. İnş. Elek. Gıda ve Bil. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin iş deneyim belgesinin eksik olduğu ve firmadan 5 gün içerisinde iş deneyim belgesinin istenilmesine karar verildiği, 13.12.2007 tarihli yazı ile teklif zarfı içinde iş deneyim belgesi bulunmadığından eksik olan iş deneyim belgesinin 5 takvim günü içinde getirilmesinin istenildiği,

 

            Doğa Mak. İnş. Elek. Gıda ve Bil. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin iş deneyim belgesini 13.12.2007 tarihinde idareye verdiği, iş deneyim belgesinin teklif zarfı içerisinde idareye sunulmaması durumunda bunun sonradan tamamlattırılamayacağı anlaşıldığından Doğa Mak. İnş. Elek. Gıda ve Bil. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

           İşin asgari maliyetinin (15 personel ile 12 ay), işçilik maliyeti  ve sözleşme giderinin toplanması suretiyle bulunması yol, yemek ve giyecek giderlerinin ise idarece ayrıca değerlendirilmesi gerekmektedir. Yapılan hesaplama sonucu teklif edilmesi gereken asgari maliyetin  132.319,98 YTL olduğu tespit edilmiştir.

 

            4734 sayılı Kanunun Aşırı Düşük Teklifler başlıklı 38 inci maddesinde;

 

“İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

 

            a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

            b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

             c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

 

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

 

            Başvuru sahibi Paşa İlaç Bilgi İşlem Yemk. Temizlik Danş. Tur. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif açıklamasında; işçilik bedeli 128.466,00 YTL, yemek bedeli (bir kişi için günlük 1,50 YTL) 7.020,00 YTL, yol bedeli (bir kişi için günlük 1,00 YTL) 4.680,00 YTL, giyim bedeli (bir kişi için 3,50 YTL) 52,50 YTL, sözleşme gideri 4.206,56 YTL olmak üzere toplam 144.425,06 YTL teklifte bulunduğu, yemek bedeli için proforma fatura sunduğu, yol bedeli için proforma fatura sunduğu, giysi bedeli için 15 kişi için birer adet iş elbisesi için 52,50 YTl bedelinde proforma fatura sunulduğu görülmüştür. İdarece iki takım iş elbisesi denildiği halde bir takım iş elbisesinin teklif içinde yer aldığı ayakkabı giderinin bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

            Genç Grup Sos. Hizm. Tem. Gıda Tur. Nak. San. Tic. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif açıklamasında; işçilik bedeli 128.466,00 YTL, yemek bedeli 3.276,00 YTL, yol bedeli 8.024,40 YTL, giyim bedeli 484,50 YTL, sözleşme gideri 4.207,53 YTL, firma karı 0,57 YTL olmak üzere toplam 144.459,00 YTL teklifte bulunduğu, 1 takım iş elbisesi(yazlık) 8,00 YTL, 1 takım iş elbisesi(yazlık) 8,00 YTL, 2 çift spor ayakkabı 16,00 YTL, 1 adet görevli kartı 0,30 YTL olmak üzere bir kişi için toplam 32,30 YTL, 15 kişi için toplam 484,50 YTL proforma fatura sunulduğu, 1 öğün yemek 0,70 YTL, 1 kişi için aylık 18,20 YTL, 1 kişi için yıllık 218,40 YTL, 15 kişi için toplam 3.276,00 YTL proforma fatura sunulduğu, ISO 9001:2000 kalite sistem sertifikası, iş deneyim belgesi, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı,hizmet yeri yeterlilik belgesi, gıda üreten işyerlerine ait çalışma izni ve gıda sicil belgesi sunduğu görülmüştür.

 

            SGM Tem. ve Taş. Hizm. Gıda Taah. Paz. San. Tic. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif açıklamasında; işçilik maliyeti 128.466,00 YTL, yemek maliyeti 1,50 YTLx26 günx15 kişix12 ay=7.020,00 YTL, yol maliyeti 2,00 YTLx26 günx15 kişix12 ay=9.360,00 YTL, işçi giyim maliyeti 10 YTLx15 kişi=150,00 YTL, sözleşme gideri 4.349,88 YTL olmak üzere toplam 149.345,88 YTL teklifte bulunduğu, ayakkabı bağcıklı üzeri meşin kaplı ortapedik su geçirmez 2 çift 2,50 YTL=5.00 YTL, takım elbise yazlık-kışlık 2 takım 2,50 YTL=5,00 YTL olduğuna ilişkin teklif mektubu sunulduğu, 1,50 YTL den 1 kişiye 1 öğün 3 çeşit yemek verebileceklerine ilişkin teklif mektubunun sunulduğu görülmüştür.

 

            Büyük Pınar Bil. İşl. Otom. Gıda Tem. İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif açıklamasında; işçilik gideri 128.466,00 YTL, giyim bedeli 150,00 YTL, yemek gideri 12.240,00 YTL, yol gideri 9.468,00 YTL(1 işi için EGO 52 tam bilet verileceği), sözleşme gideri 4.509, 72 YTL, diğer giderler ve kar 166,28 YTL olmak üzere toplam 155.000,00 YTL teklifte bulunduğu, teknik şartnamedeki sayı ve özellikteki giysinin tamamının 150,00 YTL karşılığında vermeyi kabul ettiğine ilişkin bir firmadan taahhütname alındığı, yemeğin aylık bir kişi için 68,00 YTL bedel ile vermeyi kabul ettiğine ilişkin bir firmadan taahhütname alındığı görülmüştür.

 

 Başvuru sahibinin aşırı düşük açıklamasında giysi giderinin eksik olduğu görüldüğünden idarece değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olmakla birlikte Genç Grup Sos. Hizm. Tem. Gıda Tur. Nak. San. Tic. Ltd. Şti., SGM Tem. ve Taş. Hizm. Gıda Taah. Paz. San. Tic. Ltd. Şti., Büyük Pınar Bil. İşl. Otom. Gıda Tem. İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olduğu görüldüğünden tekliflerin değerlendirmeye alınarak düzeltici işlem tesis edilmesi gerekçesiyle çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

 

                                                                                                    

           İşin asgari maliyetinin (15 personel ile 12 ay), işçilik maliyeti  ve sözleşme giderinin toplanması suretiyle bulunması yol, yemek ve giyecek giderlerinin ise idarece ayrıca değerlendirilmesi gerekmektedir. Yapılan hesaplama sonucu teklif edilmesi gereken asgari maliyetin  132.319,98 YTL olduğu tespit edilmiştir.

 

            4734 sayılı Kanunun Aşırı Düşük Teklifler başlıklı 38 inci maddesinde;

 

“İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

 

            a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

            b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

             c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

 

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

 

            Başvuru sahibi Paşa İlaç Bilgi İşlem Yemk. Temizlik Danş. Tur. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif açıklamasında; işçilik bedeli 128.466,00 YTL, yemek bedeli (bir kişi için günlük 1,50 YTL) 7.020,00 YTL, yol bedeli (bir kişi için günlük 1,00 YTL) 4.680,00 YTL, giyim bedeli (bir kişi için 3,50 YTL) 52,50 YTL, sözleşme gideri 4.206,56 YTL olmak üzere toplam 144.425,06 YTL teklifte bulunduğu, yemek bedeli için proforma fatura sunduğu, yol bedeli için proforma fatura sunduğu, giysi bedeli için 15 kişi için birer adet iş elbisesi için 52,50 YTl bedelinde proforma fatura sunulduğu görülmüştür. İdarece iki takım iş elbisesi denildiği halde bir takım iş elbisesinin teklif içinde yer aldığı ayakkabı giderinin bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

            Genç Grup Sos. Hizm. Tem. Gıda Tur. Nak. San. Tic. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif açıklamasında; işçilik bedeli 128.466,00 YTL, yemek bedeli 3.276,00 YTL, yol bedeli 8.024,40 YTL, giyim bedeli 484,50 YTL, sözleşme gideri 4.207,53 YTL, firma karı 0,57 YTL olmak üzere toplam 144.459,00 YTL teklifte bulunduğu, 1 takım iş elbisesi(yazlık) 8,00 YTL, 1 takım iş elbisesi(yazlık) 8,00 YTL, 2 çift spor ayakkabı 16,00 YTL, 1 adet görevli kartı 0,30 YTL olmak üzere bir kişi için toplam 32,30 YTL, 15 kişi için toplam 484,50 YTL proforma fatura sunulduğu, 1 öğün yemek 0,70 YTL, 1 kişi için aylık 18,20 YTL, 1 kişi için yıllık 218,40 YTL, 15 kişi için toplam 3.276,00 YTL proforma fatura sunulduğu, ISO 9001:2000 kalite sistem sertifikası, iş deneyim belgesi, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı,hizmet yeri yeterlilik belgesi, gıda üreten işyerlerine ait çalışma izni ve gıda sicil belgesi sunduğu görülmüştür.

 

            SGM Tem. ve Taş. Hizm. Gıda Taah. Paz. San. Tic. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif açıklamasında; işçilik maliyeti 128.466,00 YTL, yemek maliyeti 1,50 YTLx26 günx15 kişix12 ay=7.020,00 YTL, yol maliyeti 2,00 YTLx26 günx15 kişix12 ay=9.360,00 YTL, işçi giyim maliyeti 10 YTLx15 kişi=150,00 YTL, sözleşme gideri 4.349,88 YTL olmak üzere toplam 149.345,88 YTL teklifte bulunduğu, ayakkabı bağcıklı üzeri meşin kaplı ortapedik su geçirmez 2 çift 2,50 YTL=5.00 YTL, takım elbise yazlık-kışlık 2 takım 2,50 YTL=5,00 YTL olduğuna ilişkin teklif mektubu sunulduğu, 1,50 YTL den 1 kişiye 1 öğün 3 çeşit yemek verebileceklerine ilişkin teklif mektubunun sunulduğu görülmüştür.

 

            Büyük Pınar Bil. İşl. Otom. Gıda Tem. İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif açıklamasında; işçilik gideri 128.466,00 YTL, giyim bedeli 150,00 YTL, yemek gideri 12.240,00 YTL, yol gideri 9.468,00 YTL(1 işi için EGO 52 tam bilet verileceği), sözleşme gideri 4.509, 72 YTL, diğer giderler ve kar 166,28 YTL olmak üzere toplam 155.000,00 YTL teklifte bulunduğu, teknik şartnamedeki sayı ve özellikteki giysinin tamamının 150,00 YTL karşılığında vermeyi kabul ettiğine ilişkin bir firmadan taahhütname alındığı, yemeğin aylık bir kişi için 68,00 YTL bedel ile vermeyi kabul ettiğine ilişkin bir firmadan taahhütname alındığı görülmüştür.

 

 Başvuru sahibinin aşırı düşük açıklamasında giysi giderinin eksik olduğu görüldüğünden idarece değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olmakla birlikte Genç Grup Sos. Hizm. Tem. Gıda Tur. Nak. San. Tic. Ltd. Şti., SGM Tem. ve Taş. Hizm. Gıda Taah. Paz. San. Tic. Ltd. Şti., Büyük Pınar Bil. İşl. Otom. Gıda Tem. İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olduğu görüldüğünden tekliflerin değerlendirmeye alınarak düzeltici işlem tesis edilmesi gerekçesiyle çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul