İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-945
  • Toplantı No: 2008/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/011
Gündem No :77
Karar Tarihi:25.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-945
Şikayetçi:
 Murat Ateş Gübre San. ve Tic. Ltd. Şti., Hacı Yusuf Mescit Mahallesi Gürhanlar Sokak 37 Karatay / KONYA
 İhaleyi yapan idare:
 Ilgın Şeker Fabrikası, 42600 Ilgın / KONYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 23.01.2008 / 2499
Başvuruya konu ihale:
 2007/195713 İhale Kayıt Numaralı “Sürücülü, 3 Adet Binek Oto ve 7 Adet Pick-Up Kiralanması İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.02.2008 tarih ve 08.03.21.G011/2008-5E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ilgın Şeker Fabrikası’nca 04.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Sürücülü, 3 Adet Binek Oto ve 7 Adet Pick-Up Kiralanması İşi” ihalesine ilişkin olarak Murat Ateş Gübre San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 14.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 15.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  23.01.2008 tarih ve 2499 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) 04/01/2008 tarihinde ihalesi yapılan Sürücülü, 3 Adet Binek Oto ve 7 Adet Pick-Up Kiralanması İşi ihalesine katılan 6 firmadan birinin geçici teminatı teklif zarfında bulunmadığı halde ihale komisyonunca değerlendirme dışı bırakılması gerekirken geçici teminatın telefonla istenip hizmetlice getirilip sonradan dosyasının içerisine konulduğu,

 

2) İhale komisyonunca istekli firmaların teklif zarflarının mevzuata uygunluğuna dikkat edilmediği,

 

3) 7 bölge üzerinde bırakılan Veli ÇOBAN adlı şahsın fazla kilometre için 0,01YTL. bedel öngörerek günümüz piyasa koşullarını yansıtmayan fiyat teklif ederek diğer tüm katılımcı firmaları mağdur ettiği,

 

4) İdari şartnamede istenilen araçlarla ilgili ruhsat fotokopisi, araç modeli ve aracın cinsiyle ilgili evrak istenildiği, noter ile taahhüt edilen araçlarda plaka, marka ve cins belirtilmesinin istenildiği, bunun ihale mevzuatına aykırı olduğu,

 

İddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

           

            4734 sayılı Kanunun 37 inci maddesinde; “…Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir…” hükmü yer almaktadır.

 

Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağında isteklilerden Ünal Nakliyatın geçici teminatının var olduğu işaret edilerek tutanağın altına teminat mektubunun teklif zarfından çıkmadığı, ihale saatinden önce vezne şefliğine yatırıldığından ihale anında vezneden makbuz istenildiğine ilişkin not düşüldüğü, ihale komisyon kararı ile bu husustan bahsedilerek anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür.

 

            İhale komisyonunca geçici teminatı eksik olduğu belirlenen isteklinin teklilerin değerlendirilmesi aşamasına geçildiğinde tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilmesi gerekiyorken, bunun ihaleyi karara bağlayan ihale komisyon kararında yapılması usuli bir hata olmakla birlikte sonuç olarak anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

           

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde; “Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.” hükmü yer almaktadır.

 

Kısmi teklife açık olan ihalede başvuru sahibinin teklif verdiği 8 kısma teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının mevzuata uygun olduğu tespit edilmiştir.

 

İhale işlem dosyasının incelenmesinden, başvuru sahibinin teklif vermediği kalemlere teklif veren Ünal Nakliyat (Çeltik Bölge) ve İsmail Güner (Yunak Bölge) adlı isteklilerin teklif zarflarında teklifin hangi işe ait olduğu bilgisinin yer almadığı, isteklilerden Ünal Nakliyatın teklifinin teminat mektubu teklif zarfından çıkmadığından değerlendirme dışı bırakıldığı, İsmail Güner’in teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği görülmekle birlikte başvuru sahibinin anılan kalemlere teklif vermediği, böylece bir hak kaybına veya zarara uğraması ihtimali bulunmadığından bu konuda şikayet ehliyetinin bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

           

İdari şartnamenin 19 uncu maddesinde; “İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının (YTL/gün) miktarlarla (270 gün) çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir ve ayrıca yapacağı fazla Km. ücretinin (YTL./Km) Fazla Km. ile çarpımı sonucunda bulunan toplam tutar ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif verilecek, bu teklifler üzerinden değerlendirme yapılacak ve teklif birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir.”,     

İdari şartnamenin 55.3 üncü maddesinde: “60 km’nin üzerinde km. başına ……YTL ücret ödenir.”

 

Şeklinde düzenleme yapıldığı belirlenmiştir.

 

Anılan düzenlemeden günlük 60 Km.’ye kadar olan akaryakıt giderinin yükleniciye ait olacağı 60 Km.’nin üzerinde her Km. için isteklilerin tekliflerinde talep edecekleri ücretin ödeneceği anlaşılmaktadır.

 

İnceleme konusu ihalede, isteklilerin tekliflerini her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif verdiği, idarece şartname gereği toplam teklifler üzerinden değerlendirme yapıldığı görülmüştür. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden belirlendiği tespit edilmiştir.

 

İdarece şartnamede yapılan düzenleme uyarınca araçların günlük ücretleri yanında 60 km. aşan kısmına ve aştığı takdirde fazla km. ödeneceğinden ihale uhdesinde bırakılan Veli ÇOBAN tarafından fazla km. ücreti olarak 0,01 YTL. teklif verilmesinde ve ihalede en düşük teklif verdiği kalemlerin idarece anılan istekli üzerine bırakılmasında mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

            4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgeler başlıklı 7.3.3 maddesinde; “Kiralanacak vasıtalar ilgili kanun ve yönetmelik hükümlerine uygun olmalıdır. Vasıtalar azami beş (5) yaşında olmalıdır. Vasıtaların isteklilerin kendi adına olması şartı aranmayacak, bu şekilde kiralanacak araçlar için noter onaylı taahütname istenecektir (taahütnamede kiraladıkları araçların plakası, modeli ve markası yazılacaktır.) Kendi adına ve şirket adına kayıtlı araçların veya taahhütname ile kiralanacak araçların ruhsatlarının fotokopisinin teklif mektupları ile birlikte verilmesi zorunludur. Hizmete konulacak araçların fenni muayeneleri yapılmış olacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Makine, tesis ve diğer ekipmana ait belgeler” başlıklı 44 üncü maddesinde;

 

“İdare, ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri öngörebilir.

Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır.

Ancak isteklinin kendi malı olan makine, tesis ve ekipman; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütname sunulması gerekir.”

 

Hükmü yer almaktadır.

           

Anılan hüküm uyarınca istenilen makine ekipmanın isteklinin kendi malı olması halinde buna ilişkin belgelerin sunulması, idarece istenilen makine ekipmanın taahhütle temin edilmesi halinde noter onaylı taahhütname sunulması yeterli görülmektedir. Söz konusu ihalede, idarece ihale konusu işin gerçekleştirilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın isteklinin kendi malı olması şartı aranmayarak tekliflerin sunulması aşamasında bunların temin edileceğine ilişkin noter onaylı taahhütname istenmesi yeterliyken, henüz ihalenin sonuçlanıp sonuçlanmayacağı veya kimde kalacağı belli değilken, taahütnamede isteklilerin kiraladıkları araçların plakası, modeli ve markasının da yazılacağına dair konulan şart mevzuata uygun bulunmamakla birlikte, anılan hususun dokümana yönelik bir iddia olduğu ve başvuru sahibi tarafından ihale öncesinde idareye şikayet başvurusunda bulunulmadığı, dokümanın kesinleştiği ve idarenin kesinleşmiş dokümana uygun olarak değerlendirme yaptığı, bu sebepten hiçbir isteklinin değerlendirme dışı bırakılmadığı, ihalenin en düşük teklifi veren istekliler uhdesinde bırakıldığı belirlenmiş olup ihaleye teklif verildikten sonra dokümana yönelik olarak şikayet başvurusunda bulunulamayacağından tespit edilen ayrılığın ihalenin esasına etkili olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale kararı iptal edilerek Yunak Bölgede teklif zarfı uygun olmayan İsmail GÜNER’in teklifi değerlendirme dışı bırakıldıktan sonra tekliflerin yeniden değerlendirilmesi, Veli ÇOBAN uhdesinde bırakılan kalemlerde ise, anılan isteklinin teklifine 4734 maddenin 38 inci maddesine göre aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul