İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2008/UH.Z-946
  • Toplantı No: 2008/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/011
Gündem No :78
Karar Tarihi:25.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-946
Şikayetçi:
 Osman Necip Sevinç, Gülbahar Hatun Mahallesi Şehit Ayhan Güner Sokak No 7 TRABZON
 İhaleyi yapan idare:
 Trabzon Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü, Yıldızlı Akçaabat / TRABZON
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.02.2008 / 4618.1
Başvuruya konu ihale:
 1) 2007/20300 İKN|li Karayolları 10. Bl. Md. 104. Şube Şefliği (Giresun); D. ve İ.Y.Genel Bakım Hizmetlerinin Yapılması, 2) 2007/20261 İKN|li Karayolları 10. Bl. Md. 103.Şube Şefliği (Rize) D.ve İ.Y.Genel Bakım Hizmetlerinin Yapılması, 3) 2007/20348 İKN|li Karayolları 10. Bl. Md. 101.Şube Şefliği (Gümüşhane) D. ve İ.Y.Genel Bakım Hizmetlerinin Yapılması, 4) 2007/20335 İKN|li Karayolları 10. Bl. Md. 105.Şube Şefliği (Akçabat) D. ve İ.Y.Genel Bakım Hizmetlerinin Yapılması, 5) 2007/21639 İKN|li Karayolları 10. Bl. Md. 105.Şube Şefliği (Akçabat) D. ve İ.Y.Genel Bakım Hizmetlerinin Yapılması, 6) 2007/21646 İKN|li Karayolları 10. Bl. Md. 103.Şube Şefliği (Rize) D. ve İ.Y.Genel Bakım Hizmetlerinin Yapılması.
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.02.2008 tarih ve 08.05.70.G011/2008-15 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Trabzon Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından 2007 yılı içerisinde Açık İhale Usulü ile yapılan başvuruya konu ihalelere ilişkin olarak Osman Necip Sevinç’in 11.02.2008 tarih ve 4618.1 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Karayolları 10. Bölge Müdürlüğünce yapılan 2007 yılına ait ihalelerin ilanlarından görüleceği üzere bitüm nakliye işi, asfalt yaması yapılması hizmeti alım işi, kar ve buz mücadelesi, konkasör ile malzeme temini işi, trafik işaretlemesi çalışmaları veya bitümlü sathi kaplama yapılması gibi işlerin münhasıran inşaat mühendisliği konusu veya yalnız bu disiplinin bilebildiği bir uzmanlık işi olduğu anlamına gelebilecek yeterlik kriteri belirlendiği ve yapılan tüm başvurulara rağmen halen de aynı şekilde ihaleye çıkıldığı, bunun tüm meslek disiplinlerini, diğer mühendisleri dışlayan, iş barışını olumsuz etkileyen ve Kamu İhale Kanununun tarafsızlık ilkesini zedeleyen bir durum olduğu iddia edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları sayılmıştır.

 

İncelenen ihalelerde, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

            İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

 

            1) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesi uyarınca; kanun kapsamındaki ihalelere ilişkin olarak Kuruma ulaşan yazılı başvurular veya kamuoyuna yansıyan somut ve ciddi nitelikteki ihale mevzuatına aykırılık iddiaları veyahut itirazen şikayet başvurularına ilişkin olarak anılan Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılık bulunması ya da itirazen şikayet başvurusundan vazgeçilmesi hallerinde iddiaların incelenmesine geçilip geçilmeyeceğine Kurul tarafından karar verilmektedir.

 

Başvuru dilekçesindeki iddialar için İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 21 inci  maddesi hükümleri uyarınca iddiaların incelenmesine geçilmesi,

 

2- Şikayet dilekçesi ve eklerinin ilgisi nedeniyle Ulaştırma  Bakanlığı’na bildirilmesi,

 

Yönündeki düşüncemizle çoğunluk kararına katılmıyoruz.

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul