İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-948
  • Toplantı No: 2008/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/011
Gündem No :80
Karar Tarihi:25.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-948
Şikayetçi:
 Makrosan Peyzaj Temz. İnş. Asf. Müth. İth. İhrc. San. ve Tic. Ltd. Şti., Palmiye Mahallesi 1214 Sokak İşlek Apt. No:4/3 MERSİN
 İhaleyi yapan idare:
 Mersin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Merkez/MERSİN
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.01.2008 / 903
Başvuruya konu ihale:
 2007/147882 İhale Kayıt Numaralı “Park Müdürlüğü Personel Hizmet Alım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.02.2008 tarih ve 08.01.30.0203/2008-6E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Mersin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nca 30.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Park Müdürlüğü Personel Hizmet Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak Makrosan Peyzaj Temz. İnş. Asf. Müth. İth. İhrc. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 28.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 03.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  10.01.2008 tarih ve 903 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin aşırı düşük olduğu iddiasına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddiasının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdarenin 03.12.2007 tarih ve 8183 sayılı yazısı ile teklifi aşırı düşük olduğu tespit edilen Atalay Müh. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nden teklif bileşenleri ile ilgili olarak açıklama istediği, Atalay Müh. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin de istenilen açıklamaları süresinde ve usulüne uygun olarak idareye sunduğu tespit edilmiştir.

 

            Atalay Müh. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin idareye sunduğu açıklamada, ihale dokümanında personel ücretlerine ilişkin yapılan düzenlemelere göre yapılan hesaplamalara, ihale konusu hizmetin yerine getirilmesinde kullanılacak araçların kendi malı olduğuna ilişkin tevsik edici belgelere, araçların kullanacağı akaryakıt için Şahutoğlu Petrol Ltd. Şti.’den alınan proforma faturaya yer verdiği tespit edilmiştir.

 

            Atalay Müh. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin açıklamaları üzerinde ihale komisyonu tarafından yapılan değerlendirmede, yapılan açıklamaların uygun olduğu tespit edilerek ihalenin Atalay Müh. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakılmasına karar verildiği tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kanunun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

            a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

 b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

 Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde aşırı düşük teklifleri belirleme ve bu tekliflerle ilgili değerlendirme yapma yetkisi ihale komisyonlarına verilmiştir. Bu nedenle, başvuru konusu ihalede ihale komisyonunun, aşırı düşük teklif sorgulaması yaparak ihaleyi Atalay Müh. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakmasında mevzuata aykırılık bulunmamakla birlikte, başvuruya konu ihalenin, Kamu İhale Kurulunun 04.02.2008 tarih ve 2007/UH.Z-571 sayılı kararı ile ihale dokümanında tespit edilen mevzuata aykırılıklar nedeniyle iptal edildiği anlaşılmıştır.

 

 Sonuç olarak, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmadığından, şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına karar verilmesi gerekmekle birlikte incelemeye konu ihale, Kurulun 21.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-236 sayılı kararı ile iptal edildiğinden karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul