İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-949
  • Toplantı No: 2008/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/011
Gündem No :81
Karar Tarihi:25.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-949
Şikayetçi:
 STK Güvenlik Sistemleri Özel Güv. Tic. Ltd. Şti., Abdi İpekçi Caddesi No:20 07100 ANTALYA
 İhaleyi yapan idare:
 Akdeniz Üniversitesi İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, Dumlupınar Bulvarı Kampus 07058 ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.01.2008 / 1786
Başvuruya konu ihale:
 2007/183578 İhale Kayıt Numaralı “Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

19.02.2008 tarih ve 08.02.55.0203/2008-7E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Akdeniz Üniversitesi İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı’nca 18.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak STK Güvenlik Sistemleri Özel Güv. Tic. Ltd. Şti.’nin 04.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 04.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  17.01.2008 tarih ve 1786 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 16.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

1- Tespit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesine,

 

2- 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) Teknik şartnamenin 3 ncü maddesinde, 20 bent halinde sıralan görevlerden bir kısmının, 5188 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinde yer alan “görev dışında çalıştırma yasağına” aykırı şekilde düzenlendiği,

 

            2) Günlük vardiya sayısı ve hafta sonu çalışmalarına bağlı olarak ve çalışacak personelin hafta tatili izni dikkate alınarak ilave personel öngörülmesi gerekirken, bu hususta açık bir düzenleme yapılmamasının mevzuata aykırı olduğu,

 

            3) İdari şartnamenin 26.3 maddesinde resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışmalar için yapılan düzenlemelerin mevzuata aykırı olduğu,

 

            4) Sözleşme tasarısının 22 nci maddesinde yer alan “Yüklenici 5188 sayılı Kanunun 21 inci maddesi gereğince, çalıştıracağı personel için özel güvenlik mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır.” düzenlemesinin yer aldığı, oysa sözleşme tasarısının 22 nci maddesinde yapılacak düzenlemelerin iş ve işyerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin olması gerektiği, bu nedenle tereddüde düşerek ihaleye yüksek teklif vermeleri sonucu hak kaybına uğradıkları,

 

            5) İdari şartnamenin 7.3.4 maddesinde “ISO 9001-2000” şeklinde yer alan kalite sistem belgesi adının, ihaleye ait ilan metninin 4.3.4 maddesinde “ISO 90001-2000” şeklinde yer almasının ihaleye katılımı engelleyici nitelikte olduğu, 

 

            6) Küresel Özel Güv. Ltd. Şti. tarafından yapılan şikayet başvurusunu sonuçlandıran kararın kendilerine zamanında tebliğ edilmediği,

 

            7) Başvuruya konu ihalenin aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan sonuçlandırılmasının mevzuata aykırı olduğu,

 

iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

          Başvuru sahibinin 18.12.2007 tarihinde yapılan başvuruya konu ihaleye teklif verdiği anlaşıldığından, İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurulara Ait Yönetmeliğin “Şikayet ehliyeti” başlıklı 5 nci maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan “İstekliler, ihaleye teklif sunduktan sonra ihale dokümanına, adaylar ise ön yeterlik başvurusunda bulunduktan sonra ön yeterlik dokümanına yönelik şikayet başvurusunda bulunamaz.” hükmü uyarınca başvuru sahibinin 1 nci, 2 nci, 3 ncü, 4 ncü ve 5 nci iddiaları, iddiaların incelenmesi kapsamında değerlendirilmiştir.

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin “Koruma ve Güvenlik Hizmeti” başlıklı 3 ncü maddesinde; 5188 sayılı kanunun 7 nci maddesinde belirtilen yetkiler dahilinde, koruma ve güvenlik hizmetleri aşağıda belirtilen şekilde yürütülecektir.

 

1. Çalışanların, günlük çalışmalarını sürdürmelerini, ziyaretçilerin ve hasta sahiplerinin, hastalar  ile  huzur  içerisinde  görüşme  yapmalarım,  çalışanların,  öğrencilerin  ve ziyaretçilerin konulan kurallara uymalarını sağlamak,

 

2. Görev alanı içerisinde işlenecek olan suçları engellemek, işlenmiş bulunan suçları Koruma ve Güvenlik Müdürlüğüne bildirmek, sanıkları yakalamak, suç delillerini muhafaza etmektir. Sanıkları ve delilleri genel kolluk kuvvetlerine teslimine kadar korumak,

 

3. Yönetimce tüm gruplara ilişkin talimatlar çerçevesinde, güvenlik birimine görev
olarak verilen hususları takip etmek, gerekli denetim ve kontrolleri yapmak, bu konularda tüm raporları ilgili birime aktarmak,

 

            4. Girilmesi izne tabi yerlere görevli ve yetkili olmayanların girmesini engellemek,
diğerlerini kayda almak, bu amaçla kurulmuş teknik donanım var ise kullanılmasını sağlamak.,

 

            5. Çalışma saatleri  içerinde  giriş kontrollerini  yönetim prensiplerine  uygun olarak gerçekleştirmek ve bu konuda hazırlanan talimat çerçevesinde yürütmek,

 

               6. Çalışma  saatleri  dışında  gelen  çalışanların,  verilmiş  izinler  çerçevesinde  (veya yönetimin uygun gördüğü şekilde), kontrollü olarak ilgili bölümlere alınmalarını temin etmek,

 

            7. Ziyaretçiler,   hastalar,   refakatçiler,   öğrenciler   ve   çalışanlar   tarafından   mevcut demirbaşlara yapılabilecek zararları (denetimler ölçüsünde) engellemek, olanları rapor  etmek,

 

            8. Çeşitli görevleri yapan (temizlik, yemek, teknik servis, toptancı, kargo vb.) tüm
yüklenicilerin, görev yapılan binaya ait hiçbir şeye zarar vermemelerini, huzur, disiplin ve  asayişi bozmamalarını  sağlamak. Hastanede  görev  yapan güvenlik görevlisi, diğer kişilerin hastane kurallarına uymalarını sağlamak, aksine hareket edenleri tespit etmek ve uyarmak, bu hususlarda yönetime bilgi aktarmak,

 

            9. Binada içerden ve dışardan kaynaklanabilecek her türlü hırsızlığa, sabotaja ve eyleme
karşı dikkatli ve duyarlı olmak, bu sebeple yönetim tarafından verilecek talimatlar doğrultusunda şüpheli durumları yönetime ve Koruma ve Güvenlik Müdürlüğüne bildirmek.

 

               10. Bulunan kayıp eşyaların ilgililere teslimini sağlamak, sahibi  bulunmayan kayıp eşyaları emanete alınmak üzere Güvenlik Müdürlüğüne tutanak ile teslim etmek,

 

            11. Bina çevresinde düzenli devriye hizmeti yaparak, maddi ve manevi kayıplara yol
açabilecek hadiselere müdahale etmek ve konu hakkında tutanak tanzim etmek,

 

            12. Vukuu bulacak olağanüstü hallerde (yangın, su baskını, fırtına, deprem vb.) ilk
müdahalelerde bulunmak, yetkililerce öngörülmüş malzemeleri (ayrıca tespiti gereklidir), kendi   can emniyetini de dikkate alarak kurtarmak için kılavuzluk hizmetlerini yapmak, durumu ilgililere haber vermek,

 

            13. Binaların tüm girişlerinde, asansör kullanımlarında , (hastanede) servislere çıkışlarda,
klinik katlarında ve polikliniklerde yönetimce verilen yetki ve talimatlar doğrultusunda denetimde bulunmak ve bu konularda ilgili birimlere bilgi aktarmak,

 

            14. Görevli personelin ve öğrencilerin yönetimin belirlediği kurallara uygun hareket edip, etmediklerini gözlemek ve kontrol etmek, aksi halleri yönetime bildirmek,

 

            15. Bina içerisinde asayiş, nizam ve intizamı bozanların nizama uymalarını temin etmek, harici şahısları gerekirse bina sınırları dışına çıkarmak ve/veya ilgili kolluk  kuvvetlerine hadiseyi intikal ettirene kadar gerekirse gözetim altında bulundurmak,

 

            16. Görev yapılan binanın amacı dışında ve uygun olmayanlarca kullanılmasını binaların ve eşyaların tahrip edilmesini, kirletilmesini engellemek,

 

            17. Yukarıda belirtilen konularda ilk müdahalelerde bulunmak, insan ve çevre emniyetini sağlamak,

 

18. Yukarıda belirtilen konularda ilgili mercilere bilgi aktarmak,  gerekli ve detaylı bilgileri içeren tutanak ve raporları düzenlemek,

 

            19. (Hastanede)Dekanlık (Morfoloji)  ve hastane bahçe ve park yerlerine uygunsuz park
etmeye  çalışan  araçlara  engel  olmak,  trafik  blokajını  önlemek,  trafik  düzenini sağlamak,

 

            20. Görev yapılan yer ile ilgili olarak oluşturulan "Nöbet Yeri Özel Talimatı" ve "Genel Güvenlik Talimatı" hükümlerince görev yapmaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 7 nci maddesinde; “Özel güvenlik görevlilerinin yetkileri şunlardır:

a) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme.

            b) Toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri ve benzeri etkinlikler ile cenaze ve düğün törenlerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme.

            c) Ceza Muhakemesi Kanununun 90 ıncı maddesine göre yakalama.

            d) Görev alanında, haklarında yakalama emri veya mahkûmiyet kararı bulunan kişileri yakalama ve arama.

            e) Yangın, deprem gibi tabiî afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde görev alanındaki işyeri ve konutlara girme.

 f) Hava meydanı, liman, gar, istasyon ve terminal gibi toplu ulaşım tesislerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme.

            g) Genel kolluk kuvvetlerine derhal bildirmek şartıyla, aramalar sırasında suç teşkil eden veya delil olabilecek ya da suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşyayı emanete alma.

            h) Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete alma.

            ı) Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalama.

            j)   Olay yerini ve delilleri koruma, bu amaçla Ceza Muhakemesi Kanununun 168 inci maddesine göre yakalama.

            k) Türk Medeni Kanununun 981 inci maddesine, Borçlar Kanununun 52 nci maddesine, Türk Ceza Kanununun 24 ve 25 inci maddelerine göre zor kullanma.” hükmü yer almaktadır.

 Teknik şartnamenin 3 ncü maddesinde yer alan düzenlemelerin, yerine getirilecek koruma ve güvenlik hizmetinin ne şekilde yerine getirileceğine ilişkin olduğu,  5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 7 nci maddesinde yer alan hükümlerin, özel güvenlik görevlilerinin görev tanımlarına değil, yetkilerine ilişkin olduğu anlaşıldığından, Teknik şartnamenin 3 ncü maddesinde yer alan düzenlemelerin anılan Kanunun 16 ncı maddesindeki özel güvenlik personelinin Kanunda belirtilen koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştırılamayacağına ilişkin hükmüne aykırılık teşkil etmediği anlaşılmıştır. Bu bakımdan başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Teknik şartnamenin “Personel sayısı, görev alanı ve işin süresi başlıklı” 2 nci maddesinde; “5188 sayılı Kanuna göre Antalya özel güvenlik komisyonu tarafından özel güvenlik kanunu kapsamına alınan Akdeniz üniversitesi rektörlüğüne bağlı merkez kampus ve dışında bulunan (taşra dahil) fakülte, yüksek okul ve diğer hizmet binaları ile kurulu alanında, üç(3) vardiya üzerinden 7 (yedi) gün, 24 (yirmidört) saat görevli bulundurma şeklinde çalışılacaktır.

 

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü ile bağlı birimlerinde özel güvenlik hizmetleri bayan (1-bir kişi) ve erkek (24 kişi) personelden oluşan 25 (yirmibeş)kişi ile yürütülecektir. 25 personelin 23 (yirmiüç) adedi(1 bayan dahil) Antalya merkezindeki, 2 (iki) adedi Alanya yerleşkesinde, görev yapacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            4857 sayılı İş Kanunun “Çalışma süresi” başlıklı 63 ncü maddesinde; “Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırkbeş saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır.

             Tarafların anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine, günde onbir saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabilir. Bu halde, iki aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık çalışma süresini aşamaz. Denkleştirme süresi toplu iş sözleşmeleri ile dört aya kadar artırılabilir.” hükmü yer almaktadır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin “G. Özel Güvenlik Hizmet Alımı İhaleleri” başlıklı maddesinde; “Özel güvenlik hizmet alımlarında, günlük vardiya sayısına ya da cumartesi ve/veya pazar günleri çalışılıp çalışılmamasına bağlı olarak hafta tatili izni dikkate alınmak suretiyle ilave personel öngörülmesi gerekmektedir. Bu çerçevede;

 

            1 – İhale dokümanında hafta sonu dahil tam gün ve her vardiyada eşit sayıda personelin çalıştırılacağı belirtilen özel güvenlik hizmet alımlarında hafta tatili izni de dikkate alınmak suretiyle çalışacak toplam personel sayısı belirlenecek ve bu şekilde hesaplanan toplam sayı dokümanda belirtilecektir.

 

            2 – İhale dokümanında, çalışacak personel sayısı her vardiya veya hafta sonları için farklı belirlenmişse ya da günlük vardiya sayıları eşit değilse; haftalık toplam çalışma süresinin haftalık çalışma süresi olan 45 saate bölünmesi suretiyle gerekli olan toplam personel sayısı tespit edilecektir.

 

            3 – İhale dokümanında günlük vardiya sayısı ile her vardiyada kaç personel çalıştırılacağı ve haftada çalışılacak gün sayısı belirtilmeden sadece çalışacak toplam güvenlik personeli sayısı belirtilmiş ise, ihale dokümanındaki toplam personel sayısı dikkate alınarak teklif verilecek ve teklifler değerlendirilecektir. İşin gerçekleştirilmesi aşamasında ise haftalık 45 saat olan çalışma süresi aşılmamak kaydıyla, ihale dokümanında öngörülen personel sayısı üzerinden iş programı yapılmak suretiyle vardiya sayıları, her vardiyada çalışacak personel sayısı ve haftalık gün sayısı belirlenecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Teknik şartnamedeki düzenlemeden, başvuruya konu koruma ve güvenlik hizmet alımının günde 3 vardiya üzerinden 7 gün 24 saat esası ile gerçekleştirileceği anlaşılmaktadır. Ancak her vardiya da kaç güvenlik görevlisinin görev yapacağına ilişkin bir düzenleme yapılmamıştır. Bu durumda, Merkez kampuste görev yapacak 23 güvenlik görevlisinin her vardiyaya eşit sayıda dağıtılacağı kabul edilebilirse de, Alanya yerleşkesinde görev yapacak iki güvenlik görevlisinin günde 3 vardiya üzerinden görev yapmasının mümkün olmadığı, 2 vardiya halinde çalışmaları halinde ise haftalık çalışma saatlerinin haftalık azami çalışma saati olan 45 saati ve günlük azami çalışma saati olan 11 saati aşacağı, bu durumun da İş Kanununa aykırı olduğu anlaşılmıştır. Bu durumda, günde 3 vardiya üzerinden 7 gün 24 saat esası ile gerçekleştirileceği anlaşılan ihale konusu hizmetin, ihale dokümanında belirtilen personel sayısı ile yerine getirilemeyeceği anlaşılmıştır. Bu bakımdan başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

 3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

 İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde; “26.3.7 ihale dönemi içerisinde resmi ve dini bayram tatili günleri 12 gün olup bu günlerde 10 güvenlik personeli görev yapacaktır. Bunun için ödenecek ücret teklif fiyata dahildir.” düzenlemesi,  

 

            Teknik şartnamenin “Personel sayısı, görev alanı ve işin süresi başlıklı” 2 nci maddesinde; “5188 sayılı Kanuna göre Antalya özel güvenlik komisyonu tarafından özel güvenlik kanunu kapsamına alınan Akdeniz üniversitesi rektörlüğüne bağlı merkez kampus ve dışında bulunan (taşra dahil) fakülte, yüksek okul ve diğer hizmet binaları ile kurulu alanında, üç(3) vardiya üzerinden 7 (yedi) gün, 24 (yirmidört) saat görevli bulundurma şeklinde çalışılacaktır.

 

 İşin süresi 01.01.2008 - 31.12.2008 tarihleri arasında 365 (üçyüzaltmışbeş) takvim günüdür.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin “G. Özel Güvenlik Hizmet Alımı İhaleleri” başlıklı maddesinde; “İşin süresi de dikkate alınarak resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü özel güvenlik personeli çalıştırılacak ise çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında açıkça belirtilecek ve bu günler için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca ücret hesaplanacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İşin gerçekleştirileceği süre içinde yer alan resmi ve dini bayram tatil günlerine bakıldığında 2008 yılı içerisindeki resmi ve dini bayram tatil günlerinin 13,5 gün olduğu anlaşılmıştır. Teknik şartnamedeki düzenlemeden koruma ve güvenlik hizmet alımının günde 3 vardiya üzerinden 7 gün 24 saat esası ile gerçekleştirileceği ve bu durumda resmi ve dini bayram tatil günlerinin tamamında çalışma yapılacağı anlaşılmış olup, işin gerçekleştirileceği süre içinde yer alan resmi ve dini bayram tatil günlerinin 12 gün olarak belirlenmesi, 1,5 günlük sürede çalışacak personele İş Kanunun 47 nci maddesinden kaynaklanan ücret farkının ödenemeyeceği anlamına gelmektedir. Söz konusu düzenleme açıklanan nedenlerden dolayı mevzuata aykırılık teşkil ettiğinden, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

       

 

4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Sözleşme tasarısının 22 nci maddesinde “Yüklenici 5188 sayılı Kanunun 21 inci maddesi gereğince, çalıştıracağı personel için özel güvenlik mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır.” düzenlemesi,

 

İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde; “26.3.5 istihdam edilecek güvenlik personeli için özel güvenlik mali sorumluluk sigortası yüklenici tarafından yaptırılacak olup, sigorta poliçe bedeli teklif fiyata dahildir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Hizmet Alımları Tip Sözleşmesinin 22 nci maddesine ait 31 no’lu dipnotta; “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluğun Genel Şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde kime ait olacağı hususu ile İdarenin işin nitelik ve özelliğine göre ihtiyaç duyduğu sigorta türleri ile teminat kapsam ve limitleri burada belirtilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Başvuruya konu ihaleye ait sözleşme tasarısının 22 nci maddesinde yer alan düzenlemenin iş ve işyerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sigorta yaptırılacağına ilişkin bir düzenleme olmadığı açık olduğundan, başvuru sahibinin bu nedenle tereddüde düşerek ihaleye yüksek teklif verdikleri yönündeki iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

5) Başvuru sahibinin 5 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 7.3.4 maddesinde “İsteklilerce ihale konusu işle ilgili olarak ihale tarihi itibariyle geçerlik süresini doldurmamış ISO 9001-2000 kalite yönetim sistem belgesinin aslını veya noter onaylı suretinin  verilmesi zorunludur.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhaleye ait ilan metninin 4.3.4 maddesinde “ISO 90001-2000 belgesi verilecektir.” şeklinde yer aldığı anlaşılmıştır. 

 

ISO 9001-2000 kalite yönetim sistem belgesine ilişkin olarak ihale ilanı ile idari şartname arasındaki uyumsuzluğun ihaleye katılımı engelleyecek kadar ciddi bir uyumsuzluk olmadığı, ihale ilanında yer alan ISO 90001-2000 ifadesinin ISO 9001-2000 kalite yönetim sistem belgesi anlamına geldiğinin anlaşılabileceği sonucuna varıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.    

 

6) Başvuru sahibinin 6 ncı iddiasına ilişkin olarak;

 

            İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurulara Ait Yönetmeliğin “Şikayet başvurusu üzerine inceleme” başlıklı 10 uncu maddesinde “İdare tarafından, şikayet başvurusunu sonuçlandıran karar, en geç yedi gün içinde aday veya isteklilere bildirilir. Ancak, ilan veya dokümanda yer verilen düzenlemeler ile bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklara karşı yapılan başvurularda istekli olabileceklere de bildirim yapılır. Son bildirim tarihini izleyen günden itibaren onbeş gün içinde Kuruma itiraz edilmemişse, idare kararın gerektirdiği işlemleri yerine getirir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Küresel Özel Güv. Ltd. Şti. tarafından 25.12.2007 tarihinde şikayet başvurusu yapıldığı, idarenin 28.12.2007 tarihinde şikayet başvurusunu sonuçlandıran kararı alarak 02.01.2008 tarihinde başvuru sahibine elden tebliğ ettiği, Küresel Özel Güv. Ltd. Şti.’nin de aynı gün şikayetinden vazgeçtiğine ilişkin dilekçeyi idareye sunduğu tespit edilmiştir. İhale dosyası üzerinde yapılan incelemede, Küresel Özel Güv. Ltd. Şti.’nin şikayetini sonuçlandıran kararın diğer aday veya isteklilere tebliğ edildiğine ilişkin bir belgeye rastlanılmamıştır.

 

Bu durumda Küresel Özel Güv. Ltd. Şti.’nin şikayetini sonuçlandıran kararın, başvuru sahibinin şikayet başvurusunu geri çektiğine ilişkin dilekçeyi idareye sunmadan önce alındığı anlaşıldığından, şikayet başvurusunu sonuçlandıran söz konusu kararın diğer aday veya isteklilere tebliğ edilmemesi mevzuata aykırılık teşkil etmekle birlikte, bu husus ihalenin iptalini gerektirecek bir aykırılık olarak değerlendirilmemiştir.

 

7) Başvuru sahibinin 7 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde, işin adı “Silahsız özel güvenlik hizmeti satın alınması işi”, fiziki miktar ve türü “1 adedi bayan olmak üzere 23 adedi Antalya merkezde, 2 adedi Alanya yerleşkesinde görevlendirilmek üzere toplam 25 kişi ile silahsız özel güvenlik hizmet alımı işi” düzenlemesi,

 

Teklif Fiyata Dahil Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde, “26.3.1 Firma çalıştıracağı personele yol ücretini nakdi olarak ödeyecektir. Ödenecek miktar aylık 26 gün üzerinden 3,30 YTL olup teklif fiyata dahildir.

 

26.3.2 Firma çalıştıracağı personele yemek ücretini nakdi olarak ödeyecektir. Ödenecek miktar aylık 26 gün üzerinden 4.84 YTL olup teklif fiyata dahildir.

 

26.3.3 Yüklenici çalıştırdığı her personele teknik şartnamede belirtilen özelliklerde kıyafet vermekle yükümlüdür. Vereceği kıyafet bedeli teklif fiyata dahildir.

 

26.3.4 Yüklenici her personel asgari ücretin %40 fazlası nakdi olarak ödeme yapacak olup teklif fiyata dahildir.

 

26.3.5 İstihdam edilecek güvenlik personeli için özel güvenlik mali sorumluluk sigortası yüklenici tarafından yaptırılacak olup, sigorta poliçe bedeli teklif fiyata dahildir.

 

26.3.7 İhale dönemi içerisinde resmi ve dini bayram tatili günleri 12 gün olup bu günlerde 10 güvenlik personeli görev yapacaktır.bunun için ödenecek ücret teklif fiyata dahildir.

 

26.5 İşveren sigorta primi %18+ iş kazaları ve meslek hastalıkları prim oranı %1,5 olmak üzere toplam %19.5’tir.”  düzenlemesi,

 

İşe başlama ve iş bitirme  tarihi” başlıklı 49 uncu maddesinde, İşin süresi 01.01.2008 - 31.12.2008 tarihleri arasında 365 (üçyüzaltmışbeş) takvim günüdür. düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdari şartnamede yer alan bu düzenlemeler dikkate alınarak yapılan hesaplama neticesinde, ihale konusu hizmet alımına ilişkin olarak asgari işçilik maliyetinin 373.707,00 YTL % 3 sözleşme gideri dahil teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamının (resmi ve dini bayramlarda yapılacak çalışmalar için ödenecek fazla ücret ile yol ve yemek bedeli dahil, giyim bedeli, özel güvenlik mali sorumluluk sigortası giderleri ve kullanılacak teçhizat giderleri hariç) 389.019,02 YTL olduğu tespit edilmiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli Elit Özel Güv. Hiz. Ltd. Şti. tarafından sunulan teklifin  418.950,00 YTL olduğu anlaşıldığından başvuruya konu ihalenin aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan sonuçlandırılmasında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır. Bu bakımdan başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            Başvuru sahibinin 2 nci ve 3 ncü iddiaları üzerine yapılan tespitler ihalenin iptal edilmesini gerektirmekte ise de, iddiaların incelenmesi kapsamında yapılan tespitler nedeniyle iptal kararı verilemediğinden tespit edilen mevzuata aykırılıkların ihaleyi yapan idareye bildirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1- Tespit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesine,

 

2- 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Esasta
   Oybirliği gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Tespit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idarenin yanı sıra Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na da bildirilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle karara katılıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul