İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-951
  • Toplantı No: 2008/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/011
Gündem No :84
Karar Tarihi:25.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-951
Şikayetçi:
 Edessa Yem. San. Tic. A.Ş., Atatürk Bulvarı Şekerbank Üstü Abdullatif Yetkin İşhanı No:68 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Dörtyol Belediye Başkanlığı, Numuneevler Mah. İstasyon Cad. No:25 31600 Dörtyol / HATAY
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.01.2008 / 1580
Başvuruya konu ihale:
 2007/170448 İhale Kayıt Numaralı “Çöp Toplama ve Nakli Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.02.2008 tarih ve 08.02.17.0201/2008-12E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Dörtyol Belediye Başkanlığı’nce 27.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Çöp Toplama ve Nakli Hizmeti Alımı ihalesine ilişkin olarak Edessa Yem. San. Tic. A.Ş.’nin 04.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibinin  15.01.2008 tarih ve 1580 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdarece sözleşme tasarısının sigortaya ilişkin 22 nci maddesinin eksik düzenlendiği,

 

            2) İdari şartnamenin fiyat farkı verilmesine ilişkin 45 inci maddesinin belirsizlik arz ettiği,

 

            3) İhale dokümanında hizmetin yerine getirilmesinde kullanılacak araçların akaryakıt, bakım gibi giderlerinin yükleniciye ait olacağının belirtildiği, tekliflerin sağlıklı olarak oluşturulabilmesi için araçların çalışma programlarının belirlenmesi gerektiği,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Hizmet Alımları Tip Sözleşmesinin “İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması” başlıklı 22 nci maddesinin dipnotunda, iş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluğun Genel Şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde kime ait olacağı hususu ile idarenin işin nitelik ve özelliğine göre ihtiyaç duyduğu sigorta türleri ile teminat kapsam ve limitlerinin bu maddede belirtilmesi gerektiğine yer verilmiştir.

 

Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması” başlıklı 19 uncu maddesinde; “İşyerinde, işin başlamasından kabul belgesinin verilmesine kadar her türlü araç, malzeme, ihzarat, makine ve taşıtlar ile sözleşme konusu hizmet işinin korunmasından yüklenici sorumludur…

Hizmet türüne göre sigorta gerektiği takdirde uygulanacak sigorta türü veya türleri ve teminat limitleri günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtilir…” düzenlemesi getirilmiştir.

 

Başvuru konusu ihaleye ait sözleşme tasarısının “İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması” başlıklı 22 nci maddesinin idarece boş bırakıldığı görülmüştür.  Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin yukarıda anılan hükmünde sigorta gerektiği taktirde sigortaya ilişkin şartların işin sözleşmesinde belirleneceği düzenlenmiş olup, idarece sözleşme tasarısının 22 nci maddesinin boş bırakılmasından, sigortaya gerek duyulmadığı anlaşılmış ve başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Eki Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 48 inci maddesi, fiyat farkına ilişkin hususların belirtileceği bölüm olarak düzenlenmiş, anılan maddenin dipnotunda; “İdareler, sözleşmenin yürütülmesi sırasında fiyat farkı verilmesini öngörmüyorlar ise 48.1 maddesine “verilmeyecektir” yazacaklardır. İdareler fiyat farkı verilmesini öngörüyorlar ise 48.1 maddesine “verilecektir” yazıp, yürürlükteki fiyat farkı kararnamesi hükümlerine göre uygulama yapılacağı hususunu belirtecekler ve ilgili hükümleri buraya ekleyeceklerdir. Fiyat farkı hesaplanacak işlerde; ilgisine göre a1, a2, b1, b2, c ve d sabit katsayılarından gerekli olanlar, ihale konusu hizmetteki oranı dikkate alınmak suretiyle ve toplamı bire (1.00) eşit olacak şekilde belirlenecek ve 48.2 maddesi olarak buraya  eklenecektir.” açıklaması yapılmıştır.

 

24.12.2002 tarih ve 5037 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esasların “Asgari Ücret ve Diğer İşçilik Maliyetlerindeki Değişiklikten Kaynaklanan Fark” başlıklı  8 inci maddesinde;

            “…İhale konusu hizmetin gerçekleştirilebilmesi için çalıştırılacak 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi personelin, sayı ve günlük çalışma saatinin belirtilmesi kaydıyla;

a) Asgari ücret tespit komisyonunca ihale (son teklif verme) tarihinde 16 yaşını doldurmuş işçiler için belirlenmiş asgari ücretin değiştirilmesi halinde eski ve yeni asgari ücret arasındaki fark,

b) İhale (son teklif verme) tarihi itibarıyla işveren tarafından karşılanacak olan sosyal sigorta primi ve işsizlik sigortası primine ilişkin toplam tutarda; asgari ücret değişikliği veya sigorta primi alt sınır değişikliği ile prim oranları değişikliği gibi sebeplerle meydana gelecek fark,

c) 506 sayılı Kanunun 77 nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde sözleşmede öngörülen ücret ekleri nedeniyle, işveren tarafından karşılanmakta olan sosyal sigorta primi ve işsizlik sigorta primine ilişkin toplam tutarda meydana gelecek fark,

toplamı (a), (b) ve (c) bentleri toplamı), 506 sayılı Kanun gereğince işveren nâm ve hesabına Hazinece yapılacak olan ödemeler de dikkate alınmak suretiyle bu Esasların 7 nci maddesi uygulanmaksızın ödenir veya kesilir.” hükmüne yer verilmiştir.

 

            İncelenen ihaleye ait idari şartnamenin “Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanma şartları” başlıklı 45 inci maddesinde; “Fiyat farkı, Resmi Gazetede yayımlanacak olan fiyat artışı usulüne göre verilecektir.” düzenlemesi,

 

            66 ncı maddesinin (h) ve (ı) bentlerinde; “h) SSK prim oranları arttırıldığı taktirde aynen yansıtılacaktır.

            ı) İşçi maaşı asgari ücretten tespit edilmiş olup, hükümet tarafından yeniden tespit edilir ise asgari ücret farkı aynen uygulanır.” düzenlemesi,

 

            Sözleşme tasarısının “Fiyat farkı” başlıklı 15 inci maddesinin ikinci bendinde; “Yürürlükteki fiyat farkı kararnamesi hükümlerine göre fiyat farkı hesaplanacak, fiyat farkı kararnamesinin ilgili hükümlerince ödeme yapılacaktır.”  düzenlemesi yapılmıştır.

 

İdari şartnamenin 48 inci maddesinde yer alan düzenlemede, fiyat farkına ilişkin açık bir düzenleme yapılmamasının eksiklik teşkil ettiği anlaşılmakla birlikte, sözleşme tasarısının 15 inci maddesinde yürürlükteki fiyat farkı kararnamesi hükümlerine göre uygulama yapılacağı belirtildiğinden, sözkonusu durumun esasa etkili bir aykırılık teşkil etmediği sonucuna varılmıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İncelenen ihaleye ait ilanın 2 nci maddesinde, işin “Toplam 70 personel ile İlçemiz Dörtyol’un tüm mahalle ve mücavir alanlarının temizliği, çöplerin alınması ve bu çöplerin belediyenin göstereceği alana nakli” olarak belirtildiği görülmüştür.

 

            İdari şartnamenin 67 nci maddesinde; “İdare, yükleniciye ihale sonrası araçları çalışır durumda teslim eder. Çalışma esnasında, şoför hatalarından meydana gelebilecek arızaların giderilmesi yükleniciye aittir.

            67.1 Araçların birinci kademe günlük periyodik bakımı Belediye garajında şoförle birlikte idare tarafından yapılacaktır.

            67.2 Diğer tamirat ve bakım sorumluluğu yükleniciye ait olup, arızaların 3 günden fazla sürmesi halinde, yüklenici o arızalı aracın yerine araç bulmak zorundadır.

            67.3 Değiştirilecek tüm parçalar Belediğye Garajında orijinal parça olarak değişecek ve idare elemanları tarafından yapılacaktır. İdare imkanlarınca yapılamayan atölye işlerinin masrafı ise yüklenici tarafından ödenecektir...” düzenlemesi,

 

            63 üncü maddesinde; “Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli hizmet araçları, Belediye hizmeti dışında herhangi bir yerde ne işinde olursa olsun, görevlendirilemez. Ancak, Belediye Başkanı izni ve Temizlik İşleri Müdürünün bilgi ve izni ile gönderilebilir. Gönderilen işin ücreti Gelir Müdürlüğüne yatırılır, makbuzu Temizlik İşleri Müdürlüğüne ibraz edilir.” düzenlemesi yapılmıştır. İdarece hazırlanan yaklaşık maliyet hesap cetvelinde ise personel ücretleri ile yüklenici karına yer verildiği, araç giderlerine ilişkin herhangi bir hesaplama yapılmadığı anlaşılmıştır.

 

            İhale dokümanında yer alan düzenlemelerden, işin yürütülmesi için gereken araçların yükleniciye idarece teslim edileceği ve araçlara ilişkin temel giderlerin idare tarafından karşılanacağı anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İncelemeye konu ihalede;        

1- Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Eki Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 48 inci maddesi, fiyat farkına ilişkin hususların belirtileceği bölüm olarak düzenlenmiş, anılan maddenin dipnotunda; “İdareler, sözleşmenin yürütülmesi sırasında fiyat farkı verilmesini öngörmüyorlar ise 48.1 maddesine “verilmeyecektir” yazacaklardır. İdareler fiyat farkı verilmesini öngörüyorlar ise 48.1 maddesine “verilecektir” yazıp, yürürlükteki fiyat farkı kararnamesi hükümlerine göre uygulama yapılacağı hususunu belirtecekler ve ilgili hükümleri buraya ekleyeceklerdir. Fiyat farkı hesaplanacak işlerde; ilgisine göre a1, a2, b1, b2, c ve d sabit katsayılarından gerekli olanlar, ihale konusu hizmetteki oranı dikkate alınmak suretiyle ve toplamı bire (1.00) eşit olacak şekilde belirlenecek ve 48.2 maddesi olarak buraya  eklenecektir.” açıklaması yapılmıştır.

 

24.12.2002 tarih ve 5037 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esasların “Asgari Ücret ve Diğer İşçilik Maliyetlerindeki Değişiklikten Kaynaklanan Fark” başlıklı  8 inci maddesinde;

 

            “…İhale konusu hizmetin gerçekleştirilebilmesi için çalıştırılacak 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi personelin, sayı ve günlük çalışma saatinin belirtilmesi kaydıyla;

a) Asgari ücret tespit komisyonunca ihale (son teklif verme) tarihinde 16 yaşını doldurmuş işçiler için belirlenmiş asgari ücretin değiştirilmesi halinde eski ve yeni asgari ücret arasındaki fark,

b) İhale (son teklif verme) tarihi itibarıyla işveren tarafından karşılanacak olan sosyal sigorta primi ve işsizlik sigortası primine ilişkin toplam tutarda; asgari ücret değişikliği veya sigorta primi alt sınır değişikliği ile prim oranları değişikliği gibi sebeplerle meydana gelecek fark,

c) 506 sayılı Kanunun 77 nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde sözleşmede öngörülen ücret ekleri nedeniyle, işveren tarafından karşılanmakta olan sosyal sigorta primi ve işsizlik sigorta primine ilişkin toplam tutarda meydana gelecek fark,

toplamı (a), (b) ve (c) bentleri toplamı), 506 sayılı Kanun gereğince işveren nâm ve hesabına Hazinece yapılacak olan ödemeler de dikkate alınmak suretiyle bu Esasların 7 nci maddesi uygulanmaksızın ödenir veya kesilir.” hükmüne yer verilmiştir.

 

            İncelenen ihaleye ait idari şartnamenin “Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanma şartları” başlıklı 45 inci maddesinde; “Fiyat farkı, Resmi Gazetede yayımlanacak olan fiyat artışı usulüne göre verilecektir.” düzenlemesi,

 

            66 ncı maddesinin (h) ve (ı) bentlerinde; “h) SSK prim oranları arttırıldığı taktirde aynen yansıtılacaktır.

            ı) İşçi maaşı asgari ücretten tespit edilmiş olup, hükümet tarafından yeniden tespit edilir ise asgari ücret farkı aynen uygulanır.” düzenlemesi,

 

            Sözleşme tasarısının “Fiyat farkı” başlıklı 15 inci maddesinin ikinci bendinde; “Yürürlükteki fiyat farkı kararnamesi hükümlerine göre fiyat farkı hesaplanacak, fiyat farkı kararnamesinin ilgili hükümlerince ödeme yapılacaktır.”  düzenlemesi yapılmıştır.

 

İdari şartnamenin 48 inci maddesinde yer alan düzenlemede, fiyat farkına ilişkin açık bir düzenleme yapılmamasının eksiklik teşkil ettiği ve isteklileri tereddüde düşürecek nitelikte olduğu anlaşılmıştır.

 

             2- İncelenen ihaleye ait ilanın 2 nci maddesinde, işin “Toplam 70 personel ile İlçemiz Dörtyol’un tüm mahalle ve mücavir alanlarının temizliği, çöplerin alınması ve bu çöplerin belediyenin göstereceği alana nakli” olarak belirtildiği anlaşılmıştır.

            İdari şartnamenin 67 nci maddesinde; “İdare, yükleniciye ihale sonrası araçları çalışır durumda teslim eder. Çalışma esnasında, şoför hatalarından meydana gelebilecek arızaların giderilmesi yükleniciye aittir.

            67.1 Araçların birinci kademe günlük periyodik bakımı Belediye garajında şoförle birlikte idare tarafından yapılacaktır.

            67.2 Diğer tamirat ve bakım sorumluluğu yükleniciye ait olup, arızaların 3 günden fazla sürmesi halinde, yüklenici o arızalı aracın yerine araç bulmak zorundadır.

            67.3 Değiştirilecek tüm parçalar Belediye Garajında orijinal parça olarak değişecek ve idare elemanları tarafından yapılacaktır. İdare imkanlarınca yapılamayan atölye işlerinin masrafı ise yüklenici tarafından ödenecektir...” düzenlemesi,

 

            63 üncü maddesinde; “Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli hizmet araçları, Belediye hizmeti dışında herhangi bir yerde ne işinde olursa olsun, görevlendirilemez. Ancak, Belediye Başkanı izni ve Temizlik İşleri Müdürünün bilgi ve izni ile gönderilebilir. Gönderilen işin ücreti Gelir Müdürlüğüne yatırılır, makbuzu Temizlik İşleri Müdürlüğüne ibraz edilir.” düzenlemesi yapılmıştır. İdarece hazırlanan yaklaşık maliyet hesap cetvelinde ise personel ücretleri ile yüklenici karına yer verildiği, araç giderlerine ilişkin herhangi bir hesaplama yapılmadığı anlaşılmıştır.

 

            İncelemeye konu ihalede, işin yürütülmesi için gereken araçların idarece karşılanacağı ve araçlara ilişkin bakım ve onarımların yüklenici tarafından yapılacağı belirtilmesine rağmen, kullanılacak araç sayısı ve araçların niteliklerine ilişkin belirlemenin dökümanda yapılmamasının, teklif fiyatların oluşturulmasında belirsizlik arzettiği ve isteklileri teredüte düşürdüğü anlaşılmıştır.

 

3- 4734 sayılı Kanunun “İhale İlânlarında Bulunması Zorunlu Hususlar” başlıklı 24 üncü maddesinin (e) ve (f) bentlerinde, ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterlerin ihale ilanlarında belirtilmesinin zorunlu olduğu düzenlenmiştir.

 

Aynı Kanunun “İlânın Uygun Olmaması” başlıklı 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında,  “13, 24 ve 25 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilânlar geçersizdir. Bu durumda, ilân bu maddelere uygun bir şekilde yenilenmedikçe ihale veya ön yeterlik yapılamaz.” hükmü öngörülmüştür.

 

İncelenen ihaleye ait idari şartnamenin “İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” başlıklı 7 nci maddesinin 7.2.1 bendinde, “bankalardan temin edilecek mali durum ile ilgili belgeler” istenilmiş olup,  idari şartnamede ihaleye katılabilmek için gereken belgeler arasında düzenlenen bir belgeye ihale ilanında yer verilmemesinin mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

Yukarıda açıklanan nedenlerle; anılan ihalenin iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemizle çoğunluk kararına katılmıyoruz.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul