• Karar No: 2008/UH.Z-953
  • Toplantı No: 2008/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/011
Gündem No :86
Karar Tarihi:25.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-953
Şikayetçi:
 Birim Bilgi Teknolojileri Tic. A.Ş., Atatürk Caddesi No: 380 K 7 Alsancak / İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Bakırköy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği, Yenimahalle İstanbul Caddesi No: 95 34720 Bakırköy / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.02.2008 / 3937
Başvuruya konu ihale:
  2007/183509 İhale Kayıt Numaralı “Hastane Bilgi Yönetim Sisteminin 22 Ay Süreli Kiralanması” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.02.2008 tarih ve 08.04.50.0201/2008-24 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Bakırköy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği tarafından 25.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hastane Bilgi Yönetim Sisteminin 22 Ay Süreli Kiralanması” ihalesine ilişkin olarak Birim Bilgi Teknolojileri Tic. A.Ş.’nin 04.02.2008 tarih ve 3937 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari şartnamede işin adının “Hastane bilgi yönetim sistemi kiralanması” olarak belirtilmesine rağmen, ilanda “Hastane bilgi yönetim sisteminin 22 ay süre ile kiralanması” olarak belirtildiği, bu çelişkili durumun sağlıklı teklif oluşturulmasında katılımcıların önünde engel teşkil edeceği,

 

            2) İdari şartnamede yapılan benzer iş tanımının ihale konusu iş ile aynı olduğu,

 

            3) Teknik şartnamenin 3.1.8 maddesinde yer alan düzenlemenin, hastane bilgi yönetim sistemi alanında faaliyet gösterip web tabanlı yazılım geliştirmemiş firmalara karşı rekabeti önlediği,

 

            4) Teknik şartnamenin 2.1.17 maddesinde yer alan “Yüklenici yazılım geliştirme konusunda ISO 9001 kalite güvence sistemine sahip olmalıdır” düzenlemesinin Sağlık Bakanlığının 2007/82 nolu Genelgesine aykırılık teşkil ettiği, TSE uygunluk belgesinin numarası yazılmadığı için hangi belgenin teklif dosyasına ekleneceği hususunda tereddüde düşüldüğü,

 

            5) İdari şartnamenin 36.2 maddesinde çözüme ilişkin referans istenilmesinin 2007/82 nolu Genelgeye aykırılık teşkil ettiği,

 

            6) İdari şartnamenin 36.2 maddesinde fiyat dışı unsurlar arasında, firmada çalışmakta olan tıp doktoru bulunması ile yatırım projesi gerçekleştirilmesinin sayıldığı, fiyat dışı unsurların rekabetin ihlal edilmesine yönelik olmaması gerektiği, 

 

            İddia edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında ise, birinci fıkranın (ç) ve (e) bendinde sayılan belgeler ile ikinci fıkrada yer alan bilgileri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebileceği hükme bağlanmıştır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, başvuru dilekçesinin imzasız olduğu tespit edilmiş olup, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca 15 günlük itirazen şikayet süresi içerisinde giderilmediği anlaşılmıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında; “Yapılan ön inceleme sonucunda; bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verilir.” hükmüne, 22 nci maddesinde ise, iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarına yer verilmiştir.

 

İncelenen ihalenin 05.02.2008 tarihinde idarece iptal edilmesi nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul