İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-954
  • Toplantı No: 2008/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/011
Gündem No :87
Karar Tarihi:25.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-954
Şikayetçi:
 Kardelen Med. Bil. Tel. Bil. Hiz. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti., Aliemiri 4. Sok. Kupik 10 Apt. No:24/4 Yenişehir / DİYARBAKIR
 İhaleyi yapan idare:
 Bitlis Devlet Hastanesi, Beşminare Mahallesi 160 Evler Karşısı BİTLİS
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.01.2008 / 1183
Başvuruya konu ihale:
 2007/185903 İhale Kayıt Numaralı “Radyoloji Görüntüleme Sonuç Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

19.02.2008 tarih ve 08.01.64.0201/2008-08E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Bitlis Devlet Hastanesi’nce 25.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Radyoloji Görüntüleme Sonuç Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Kardelen Med. Bil. Tel. Bil. Hiz. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 24.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 27.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  11.01.2008 tarih ve 1183 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari şartnamenin 7.3.3 maddesinde, cihazların 3 yaşından küçük olma şartının öngörülmesinin Sağlık Bakanlığının 2007/74 sayılı Genelgesine ve kaynakların verimli kullanılması ilkesine aykırı olduğu,

 

            2) İdari şartnamenin 36.3 maddesinde yer alan, aynı fiyatın teklif edilmesi halinde “iş bitirmelerin toplamı esas alınır.” düzenlemesinin Tip İdari Şartnameye aykırı olduğu,

 

            3) İdari şartnamenin 48 inci maddesinde yer alan fiyat farkına ilişkin düzenlemelerin Fiyat Farkı Esasları ve Tip İdari Şartnameye aykırı olduğu, fiyat farkı hesabının bütçe uygulama talimatına göre yapılmasının mümkün olmadığı,

 

            4) İdari şartnamede 49 uncu maddesinde işin süresinin belirtildiği ancak işe başlama tarihinin belirtilmemesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

            5) İdari şartnamenin 52 nci maddesinde; “sözleşme bedeli üzerinde üzerinden günlük %0,5 oranında ceza uygulanacaktır.” düzenlemesinin yer aldığı ancak hangi hallerde bu cezanın uygulanacağının belirtilmemesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

            6) Teknik şartnamenin 2 nci maddesinde; “Cihazlar öncelikle hastane içine kurulacak ancak kurulum sırasında yer sıkıntısı hasıl olursa firma tarafından hastane bahçesine yapımı tamamen kendi sorumluluğunda olmak üzere prefabrik yapı içine kurulacaktır.” düzenlemesinin yapıldığı, prefabrik yapı kurulmasının ihale konusu işle bir bağlantısının bulunmadığı, bu işin yapım işleri kapsamında değerlendirilmesi gerektiği,

 

            7) Teknik şartnamenin 5 nci maddesinde; “Kurumumuz ihalede belirtilen puan miktarı karşılığı görüntüleme hizmetlerinin ihale konusu 5 görüntüleme işleminde ihtiyacı kadar alır. Yazılan miktarların sözleşme bitim tarihine kadar ne kadarının kullanılacağı hekimlerden gelecek talep ölçüsünde belirlenecektir.” ifadesine yer verildiği, İdari şartnamenin 2 nci maddesinde işin miktarının 1.437.800 puan olarak belirlendiği, götürü bedel teklif alınan ihalede teknik şartname ile getirilen düzenlemenin sağlıklı teklif verilmesine engel olduğu,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İncelenen ihaleye ait idari şartnamenin 7.3.3 maddesinin (c) bendinde; “Cihazların ihale tarihi itibariyle 3 yaşından küçük olduğunu kanıtlayan ve imal tarihi ile seri numarasını gösterir belgeler veya taahhütname” istenilmiş, teknik şartnamenin 9 uncu maddesinin (a) bendinde de benzer düzenlemeye yer verilmiştir.

 

            Sağlık Bakanlığı tarafından 27.06.2003 tarihinde yayınlanan 2003/70 nolu Genelge ile hizmet alımına karar verilen tetkik ve tedavi maksadıyla kullanılan tıbbi cihazların ikinci el olabileceği, ancak beş yaşından büyük olmayacağı düzenlenmiştir.

 

Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 13.08.2007 tarih ve 2007/74 nolu Genelgesi ile 2003/70 nolu Genelge değiştirilmiş ve “…Hizmet satın alımına karar verilen tetkik ve tedavi maksadıyla kullanılan tıbbi cihazlar ikinci el olabilecektir, ancak;

1- 10 yaşından büyük olmayacaktır. Bu cihazların yaşları, imalat tarihi ve seri numarası ile belgelendirilecektir.

2- Üretici firmadan alınan yazılı “yedek parça temin garanti süresi” ibraz edilecektir. Bu sürenin 10 yıldan kısa olması durumunda üretici firma tarafından bildirilen yedek parça temin garanti süresi kadar yaş sınırlaması uygulanacaktır.

3- Bir yıldan fazla süreli sözleşmeler yapılması söz konusu ise; sözleşme süresi cihazın yaşı 10 yılı geçmeyecek şekilde belirlenecektir…” düzenlemesi yapılmıştır.

 

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Makine, tesis ve diğer ekipmana ait belgeler” başlıklı 44 üncü maddesinin birinci fıkrasında; “İdare, ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri öngörebilir.” düzenlemesi mevcuttur.

 

İdarece şikayet başvurusuna verilen cevabi yazıda; “İdaremizce yüklenici firmanın teklif edeceği cihazların en fazla üç yaşında olmasını istemekteki neden, 10 yaşındaki cihazların arıza yapabilme ihtimali ile alınacak hizmet alımında güçlükler yaşanacağı, ilimizin zorlu iklim ve ulaşım şartları nedeniyle cihazlara uygulanacak teknik servis, kalibrasyon gibi teknik hizmetlerin aksayacağı, bunun da hizmeti olumsuz etkilemek suretiyle hastalarımızın mağduriyetine yol açacağı…” hususları belirtilmiştir.

 

Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2007/74 nolu Genelgesi ile hizmet alımı yoluyla temin edilecek ve tetkik ve tedavi maksadıyla kullanılacak tıbbi cihazlar için öngörülen azami yaş sınırı 10 yıl olarak belirlenmekle birlikte, idarece cihazın yeni ve hiç kullanılmamış olması şartı koşulmadığı ve ihtiyacın tespitinin hizmet gereklerine uygun olarak idarenin yetkisi dahilinde olduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            4734 sayılı Kanunun “İdare Tarafından İnceleme” başlıklı 55 inci maddesinde; “İhalelere ilişkin olarak yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu tarafından öncelikle idareye şikâyette bulunulur.


Belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda aday veya istekli, karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunabilir.” hükmü,


İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Kurum tarafından inceleme” başlıklı 20 nci maddesinde; “İtirazen şikayet başvurusu üzerine Kurum, ihale işlemlerini başvuru sahibinin iddiaları ve aşağıda belirtilen hususlar yönünden  inceler:


g) Dokümana süresinde itirazen şikayet başvurusunda bulunulmuş ise ilgili dokümanın Kanun ve ilgili mevzuatına  uygun olup olmadığı…” düzenlemesi mevcuttur.

 

Başvuru sahibinin ikinci iddiasına idareye yapılan şikayet başvurusunda yer vermediği ve bu hususun 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesine aykırılık teşkil ettiği anlaşılmakla birlikte, İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi uyarınca ihale dokümanına süresinde itirazen şikayet başvurusunda bulunulmuş ise, ihale dokümanının  mevzuata  uygun olup olmadığının Kurum tarafından her halükarda incelenmesi gerektiğinden, başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak yapılan inceleme ve değerlendirmeye aşağıda yer verilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Aynı fiyatın teklif edilmesi” başlıklı 71 inci maddesinde; “Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirlendiği ihalelerde, birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğunun anlaşıldığı durumlarda ihale komisyonu, bu isteklilerce sunulan iş deneyim belgelerinin tutarlarını, iş ortaklığında ise hisse oranına bakılmaksızın  pilot ortağın iş deneyim tutarını tam olarak dikkate almak suretiyle değerlendirme yaparak  ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirler ve ihaleyi sonuçlandırır. İş deneyim belgesi istenmeyen hallerde fiyat dışı unsur idarelerce belirlenir.” hükmü bulunmaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin Eki Tip İdari Şartnamenin 36.3 maddesi, en düşük fiyatın ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirildiği  ihalelerde, birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde dikkate alınacak fiyat dışı unsurların belirtilmesi gereken bölüm olarak düzenlenmiş ve maddenin 18 numaralı dipnotunda “İş deneyim belgesi tutarlarının değerlendirmesi suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenerek ihalenin sonuçlandırılacağı yazılacaktır. İş deneyim belgesi istenmeyen hallerde fiyat dışı unsur idarelerce belirlenerek bu kısma yazılacaktır.” hükmüne yer verilmiştir.

 

İncelenen ihaleye ait ilanın 4.3.1 ve idari şartnamenin 7.3.1 maddesinde, isteklilerce teklif edilen bedelin %40’ından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi istenilmiştir. İdari şartnamenin 36.1 maddesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre düzenleneceği belirtilmiş, 36.3 maddesinde birden fazla isteklinin aynı fiyatı teklif etmesi halinde dikkate alınacak fiyat dışı unsur olarak “İş bitirmelerin toplamı esas alınarak ihale belirlenir.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

Yukarıda anılan mevzuat hükümleri uyarınca, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirlendiği ve iş deneyim belgesi istenildiği durumlarda, birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edilmesi halinde bu isteklilerce sunulan iş deneyim belgelerinin tutarlarının esas alınması gerekmekte olup, iş bitirmelerin toplamı esas alınarak belirleme yapılacağına dair düzenlemede mevzuata uyarlık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına idareye yapılan şikayet başvurusunda yer vermediği ve bu hususun 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesine aykırılık teşkil ettiği anlaşılmakla birlikte, İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi uyarınca ihale dokümanına süresinde itirazen şikayet başvurusunda bulunulmuş ise, ihale dokümanının  mevzuata  uygun olup olmadığının Kurum tarafından incelenmesi gerektiğinden, başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak yapılan inceleme ve değerlendirmeye aşağıda yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun “İhale ve Ön Yeterlik Dokümanının İçeriği ve İdari Şartnamede Yer Alması Zorunlu Hususlar” başlıklı 27 nci maddesinde, fiyat farkı ödenecekse ne şekilde ödeneceğinin belirtilmesi gerektiği ifade edilmiştir. Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin “Fiyat Farkı Ödenmesi ve Hesaplanma Şartları” başlıklı 48 inci maddesinin dipnotunda; “İdareler, sözleşmenin yürütülmesi sırasında fiyat farkı verilmesini öngörmüyorlar ise 48.1 maddesine “verilmeyecektir” yazacaklardır. İdareler fiyat farkı verilmesini öngörüyorlar ise 48.1 maddesine verilecektir yazıp, yürürlükteki fiyat farkı kararnamesi hükümlerine göre uygulama yapılacağı hususunu belirtecekler ve ilgili hükümleri buraya ekleyeceklerdir. Fiyat farkı hesaplanacak işlerde; ilgisine göre a1, a2, b1, b2, c ve d sabit katsayılarından gerekli olanlar, ihale konusu hizmetteki oranı dikkate alınmak suretiyle ve toplamı bire (1.00) eşit olacak şekilde belirlenecek ve 48.2 maddesi olarak buraya eklenecektir.” düzenlemesi yer almıştır.

 

4734 sayılı Kanuna tabi idarelerin 4735 sayılı Kanun hükümlerine göre sözleşmeye bağlanan hizmet alımlarının fiyat farkı hesabında uygulanacak esas ve usuller  24.12.2002 tarih ve 5037 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar” ile düzenlenmiştir. Anılan Esaslar’ın 4 üncü maddesinde “İdarelerin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale edecekleri hizmet alımlarında fiyat farkı hesaplayabilmeleri için, söz konusu ihalelerin idari şartname ve sözleşmelerine bu Esaslarda yer alan hükümleri koymaları zorunludur.” düzenlemesine yer verilmiş, 7 nci maddesinde fiyat farkı hesabında uygulanacak formül ve katsayılar belirlenmiştir.

 

İncelenen ihaleye ait idari şartnamenin 48.1 maddesinde; “Fiyat farkı yükleniciye Bütçe Uygulama Talimatı veya Sağlık Uygulama Tebliğinde meydana gelebilecek değişiklikler, ihale sonucu saptanan puan değerine yüzdelik olarak yansıtılacaktır.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

İdarece yükleniciye fiyat farkı verilmesinin öngörülmesi halinde, yukarıda anılan mevzuat hükümleri gereğince, fiyat farkı hesabına ilişkin düzenlemelerin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslara uygun olarak yapılması zorunlu olup, “Bütçe Uygulama Talimatı veya Sağlık Uygulama Tebliğinde meydana gelebilecek değişiklikler, ihale sonucu saptanan puan değerine yüzdelik olarak yansıtılacaktır.” şeklinde düzenlemede mevzuata uyarlık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

            4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale ve ön yeterlik dokümanının hazırlanması” başlıklı 21 nci maddesinde; “İdare, ihtiyaç duyduğu hizmet alımının ihale edilebilmesi için gerekli dokümanı, Kamu İhale Kurumu tarafından çıkarılan standart ihale dokümanını esas alarak hazırlar…” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Eki Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin “İşe Başlama ve İş Bitirme Tarihi” başlıklı 49 uncu maddesinin birinci bendinde; “Sözleşmenin imzalandığı tarihten (Sayıştay tesciline tabi işlerde ise bu tescilin yapıldığının idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliğinden) itibaren ………(rakam ve yazıyla) takvim günü içinde işe başlanır.” düzenlemesi getirilmiş, maddenin dipnotunda “İdareler, işe başlama tarihinin, sözleşmenin imza tarihinden veya tescilin tebliğ tarihinden itibaren kaç gün olacağını belirleyerek rakam ve yazı ile yazacaktır.” açıklaması yapılmıştır.

 

            İncelenen ihaleye ait idari şartnamenin “İşe Başlama ve İş Bitirme Tarihi” başlıklı 49 uncu maddesinde;

“49.1 Sözleşmenin imzalandığı tarihten (Sayıştay tesciline tabi işlerde ise bu tescilin yapıldığının idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliğinden) itibaren 365 gündür.

49.2 İşin süresi sözleşme sonrası 365 (üçyüzaltmışbeş) takvim günüdür.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

            İdarece şikayet başvurusuna verilen cevabi yazıda, “İşe başlama süreleri ile ilgili olarak, ihalemizde 365 günlük hizmet süresi belirlenmiş olup, işe ne zaman başlanacağına KİK mevzuatı ve yapılan işin özellikleri göz önünde bulundurularak sözleşme hükümlerinde belirtilecektir…farklı firmaların farklı temin süreleri olabileceği düşünülerek katılımı arttırmak amacıyla işe başlama tarihinin sözleşmede belirlenmesi gerektiğine karar verilmiştir…” açıklaması yapılmıştır.

 

            İdarece şikayet başvurusuna verilen cevabi yazıda işe başlama tarihinin  sözleşmenin imzalanması aşamasında belirleneceği belirtilmiş olup, ihale konusu iş kapsamında yüklenici tarafından temin edilecek cihazların kurulumu ve işletmeye hazır hale getirilmesinin belli bir süreyi gerektireceği dikkate alındığında, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren kaç gün içinde işe başlanacağının idari şartnamede açık bir biçimde belirtilmemesinin mevzuata aykırılık teşkil ettiği anlaşılmıştır.

 

5) Başvuru sahibinin 5 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

Başvuru sahibinin 5 inci iddiasına idareye yapılan şikayet başvurusunda yer vermediği ve bu hususun 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesine aykırılık teşkil ettiği anlaşılmakla birlikte, İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi uyarınca ihale dokümanına süresinde itirazen şikayet başvurusunda bulunulmuş ise, ihale dokümanının  mevzuata  uygun olup olmadığının Kurum tarafından incelenmesi gerektiğinden, başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak yapılan inceleme ve değerlendirmeye aşağıda yer verilmiştir.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Eki Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 52 nci maddesi, işin yürütülmesi sırasında uygulanacak cezalar ve kesintilerin belirtileceği bölüm olarak düzenlenmiş ve maddenin dipnotunda; “İdareler ihale konusu işin niteliğine göre, yüklenici tarafından taahhüt edilen işin sözleşme süresinde tamamlanmaması veya işin kısımlar halinde yapılmasının öngörülmesi durumunda öngörülen sürelerde  tamamlanmaması halinde öngördüğü gecikme cezaları ile taahhüdün sözleşme ve eklerindeki hükümlere aykırı yapılması durumunda uygulayacağı ceza ve kesintileri burada belirtecektir.” açıklaması yapılmıştır.

 

            İncelenen ihaleye ait idari şartnamenin “Cezalar ve Kesintiler” başlıklı 52 nci maddesinde, “Sözleşme bedeli üzerinden günlük %0,5 oranında ceza uygulanacaktır.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

            İdarece, alınacak hizmetin teknik ayrıntıları ve şartlarını gösteren teknik şartnamenin hazırlanarak ihale dokümanı ile birlikte verildiği, idari şartnamenin 52 nci maddesinde öngörülen cezanın, işin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun ve süresinde yerine getirilmemesi halinde uygulanacağı, yüklenici tarafından işin usulüne uygun olarak yerine getirilmesi halinde ise herhangi bir ceza işlemi ile karşılaşılmayacağı anlaşıldığından, başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

6) Başvuru sahibinin 6 ncı iddiasına ilişkin olarak;

 

Başvuru sahibinin 6 ncı iddiasına idareye yapılan şikayet başvurusunda yer vermediği ve bu hususun 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesine aykırılık teşkil ettiği anlaşılmakla birlikte, İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi uyarınca ihale dokümanına süresinde itirazen şikayet başvurusunda bulunulmuş ise, ihale dokümanının  mevzuata  uygun olup olmadığının Kurum tarafından incelenmesi gerektiğinden, başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak yapılan inceleme ve değerlendirmeye aşağıda yer verilmiştir.

 

İncelenen ihaleye ait teknik şartnamenin 2 nci maddesinde; “Cihazlar öncelikle hastane içine kurulacak ancak kurulum sırasında yer sıkıntısı hasıl olursa firma tarafından hastane bahçesine yapımı tamamen kendi sorumluluğunda olmak üzere prefabrik yapı içine kurulacaktır.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

Cihazların hastane içinde kurulmasının yer sıkıntısı nedeniyle mümkün olmaması durumunda yüklenici tarafından prefabrik yapı temin edilmesi ile ihale konusu iş arasında doğal bağlantı bulunduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

7) Başvuru sahibinin 7 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

Başvuru sahibinin 7 ncı iddiasına idareye yapılan şikayet başvurusunda yer vermediği ve bu hususun 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesine aykırılık teşkil ettiği anlaşılmakla birlikte, İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi uyarınca ihale dokümanına süresinde itirazen şikayet başvurusunda bulunulmuş ise, ihale dokümanının  mevzuata  uygun olup olmadığının Kurum tarafından incelenmesi gerektiğinden, başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak yapılan inceleme ve değerlendirmeye aşağıda yer verilmiştir.

 

İdari şartnamenin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde, işin 1.437.800 puan üzerinden radyoloji görüntüleme sonuç alımı olarak belirtildiği, ihale ilanının 9 ve idari şartnamenin 19 uncu maddelerinde, tekliflerin götürü bedel üzerinden alınacağının düzenlendiği görülmüştür.

 

Teknik şartnamenin 1 inci maddesinde; “Hastanemize MR, tomografi, mamografi, kemik dansitometresi, dijital röntgen cihazları koyularak istenen tetkikler ve raporlar sonuç olarak hastanemize verilecektir.”,

 

5 nci maddesinde; “Kurumumuz ihalede belirtilen puan miktarı karşılığı görüntüleme hizmetlerinin ihale konusu 5 görüntüleme işleminde ihtiyacı kadar alır. Yazılan miktarların sözleşme bitim tarihine kadar ne kadarının kullanılacağı hekimlerden gelecek talep ölçüsünde belirlenecektir.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

4735 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinde “Mal ve hizmet alımlarıyla yapım sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan iş;

a) Sözleşmeye esas proje içinde kalması,

b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması,

şartlarıyla, anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşme bedelinin % 10´una, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal ve hizmet alımlarıyla yapım işleri sözleşmelerinde ise % 20´sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir.

Birim fiyat sözleşme ile yürütülen yapım işlerinde, Bakanlar Kurulu bu oranı sözleşme bazında % 40´a kadar arttırmaya yetkilidir.

İşin bu şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak bu durumda, işin tamamının ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi zorunludur.

Sözleşme bedelinin % 80´inden daha düşük bedelle tamamlanacağı anlaşılan işlerde, yüklenici işi bitirmek zorundadır. Bu durumda yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderleri ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin % 80´i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5´i geçici kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden ödenir.” hükmü yer almaktadır.

 

 

Yukarıda anılan mevzuat hükmü uyarınca götürü bedel üzerinden teklif alınan ihalelerde işin miktarının net bir biçimde belirtilmesi zorunlu olup, işin miktarının değişebileceğinin öngörülmesi halinde birim fiyat üzerinden teklif alınmasının uygun olacağı anlaşıldığından, başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde bulunmuştur.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul