İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-955
  • Toplantı No: 2008/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/011
Gündem No :88
Karar Tarihi:25.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-955
Şikayetçi:
 Karahan Bilişim Hizmet Org. Tic. ve San. Ltd. Şti., Ertuğrulgazi Mah. Prof. Selçuk Atilla Cad. Hacıoğlu Apt. Altı No: 1 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Üsküdar Devlet Hastanesi Başhekimliği,Barbaros Mahallesi Veysi Paşa Sok. No:14 Altunizade-Üsküdar/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.01.2008 / 971
Başvuruya konu ihale:
 2007/163788 İhale Kayıt Numaralı “Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenliği Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

13.02.2008 tarih ve 08.01.34.0200/2008-09E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Üsküdar Devlet Hastanesi’nce 04.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenliği Hizmeti Alımı ihalesine ilişkin olarak Karahan Bilişim Hizmet Org. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 19.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 25.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  10.01.2008 tarih ve 971 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; anılan ihalede teknik şartnamede yılda iki takım iş elbisesi verileceği ve işin süresinin iki yıl olarak belirtildiği, çalışacak personel sayısının 40 olduğu, dolayısıyla isteklilerin toplam 160 takım iş elbisesine göre teklifte bulunmasının gerektiği, işin asgari işçilik maliyetinin 948.345,72 YTL, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif tutarının 948.841,20 YTL olduğu, aradaki farktan %3 sözleşme gideri düşüldüğünde, toplam kıyafet bedelinin 481,05 YTL olacağı, 160 takım (pantolon, gömlek, kravat) kıyafetin 481,05 YTL’ye alınmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu, idarece bazı firmaların teklif zarflarının açılmadığı ve aşırı düşük teklifin kabul edildiği, ihale sürecinin uzaması nedeniyle idarece doğrudan temin yoluyla ihale üzerinde bırakılan firmadan hizmet almaya devam edildiği, doğrudan temin için firmalarından teklif alınmadığı iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 30 uncu maddesinde; “Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir...” ve 36 ncı maddesinde; “Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 30 uncu maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır…” hükümleri yer almaktadır. İhale komisyonu tarafından Tümen İnş. Tem. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.’nin sunmuş olduğu teklif zarfının üzerinde, teklifin hangi işe ait olduğu ve idarenin açık adresinin bulunmadığı tespit edilmiş, bu durum hakkında tutanak tutulmuş ve anılan teklif açılmaksızın değerlendirme dışı bırakılmıştır. Yapılan bu işlemde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

            Başvuru sahibinin doğrudan temin ile gerçekleşen alıma yönelik iddiası, 4734 sayılı Kanunun 18 inci maddesinde sayılan ihale usullerinden biri olmayan doğrudan temin usulüne ilişkin alımların Kurumun görev alanında bulunmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmamıştır.

 

             İdari şartnamenin “İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde, işin adı “Veri hazırlama ve kontrol işletmenliği” fiziki miktar ve türü “40 kişilik veri hazırlama ve kontrol işletmenliği; Sistem sorumlusu: 5 kişi, veri hazırlama ve kontrol elemanı: 35 kişi” düzenlemesi,

 

Teklif Fiyata Dahil Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde,  26.3 Ayrıca, çalıştırılacak sistem sorumlularına (5 kişi) aylık brüt asgari ücretin %40 fazlası, veri hazırlama ve kontrol elemanlarına (35 kişi) aylık brüt asgari ücretin %25 fazlası ödeme yapılacaktır. Bu personelin yol bedelleri ve giyecek ihtiyaçları istekliler tarafından ayni olarak karşılanacaktır.

 

Yol bedeli: Günlük 2 adet İ.E.T.T. bileti verilecek olup, aylık gün sayısı 26’dır. (26 gün x 2 bilet)     

 

            Giyim bedeli: Şekli ve biçimi idare tarafından belirlenecek yazlık ve kışlık olmak üzere iki takım iş elbisesi her bir personel için (Erkekler için pantolon 2 adet + gömlek 2 adet + kravat 1 adet) (Bayanlar için pantolon 2 adet + gömlek 2 adet + fular 1 adet)

 

            Asgari işçilik maliyeti üzerinden %3 sözleşme giderleri teklif fiyatına dahil olup, istekliler teklif cetvellerinde, her bir gider kalemi için ayrı ayrı fiyatlandırarak toplam tekliflerini belirleyeceklerdir.

 

            Yemek bedeli: Hastanemizde çalıştırılacak personelin yemek ihtiyacı hastanemizce ayni olarak karşılanacak olup, teklif fiyatına dahil edilmeyecektir.

 

            Yol ve giyim bedeli teklif fiyatına dahildir.

 

            Tüm personelin kimliğini açıkça tanımlayan resimli yaka kartı yüklenici tarafından karşılanacaktır.

  

            Yüklenici çalıştıracağı personelin özlük hakları, yıllık izin, doğum, ölüm, raporlu olma ve çalışma usulleri ile ilgili konularda Sosyal Sigortalar mevzuatı, Sağlık Bakanlığı mevzuatı ve 4857 sayılı İş Kanunu ve her türlü işçi ve işveren hakkındaki kanunlar geçerli olacaktır. Çalıştırılacak personeller Resmi ve Dini Bayram günleri ile yılbaşı gününde çalıştırılmayacaktır. Çalışma süresi haftada 45 saattir.

 

            …26.5. İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Sigorta Pirimi:

 

            Bu hizmet kapsamında istihdam edilecek olan personelin iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası ile ilgili tehlike sınıfı prim nispet oranı %1,5 olarak tespit edilmiş ve yaklaşık maliyette bu oran baz alınmıştır.”

 

            İşe başlama ve iş bitirme  tarihi” başlıklı 49 uncu maddesinde, “49.2. İşin süresi 01.01.2008 tarihinde işe başlanacak olup 31.12.2009 tarihine kadar 24 aydır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

 Teknik Şartnamenin 9 uncu maddesinde; “Çalışan personele tip idari şartnamenin 26.3 ve 26.4 üncü maddelerinde belirtilen ücretler aylık olarak ödenecek, ayrıca yılda 2 takım iş elbisesi (idarenin belirleyeceği 2 gömlek, 2 pantolon + 1 kravat veya fular) verilecektir. Vuku halinde diğer sosyal hak ve tazminatlar yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

           

İdari şartnamede yer alan bu düzenlemeler çerçevesinde ayni yemek gideri hariç yol bedeli dahil asgari işçilik maliyetinin 948.346,02 YTL olduğu hesaplanmıştır.

 

            İhale dosyasının incelenmesi neticesinde; ihaleye sunulan tekliflerin ihale komisyonunca değerlendirilerek, Saytem Sağ. Hizm. Otomasyon Gıda Tem. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. ve Keti İnş. Taşımacılık Sos. Hizm. Gıda ve Teks. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan tekliflerin tespit edilen yaklaşık maliyete göre aşırı düşük olduğunun tespit edildiği, buna binaen aşırı düşük teklif olarak belirlenen teklif sahiplerine, teklif bileşenleri ile ilgili ayrıntılı açıklamalarını belirlenen süre içerisinde yazılı olarak idareye sunmaları hususunda yazı yazıldığı görülmüştür.

 

İhale üzerinde bırakılan şirket (Saytem Sağ. Hizm. Otomasyon Gıda Tem. Nak. San. Tic. Ltd. Şti ) tarafından 80 adet yazlık-kışlık pantolon için (80 x 3,8) 304,00 YTL, 80 adet yazlık-kışlık gömlek için (80 x 2,7) 216,00 YTL, 40 adet kravat ve fular için 40 YTL giyim gideri olmak üzere toplam 560 YTL giyim gideri öngörülmüştür ve buna ilişkin proforma fatura yazı ekinde idareye ibraz edilmiştir. Bunun yanında  (49.920 x 1,1) 54.912,00 YTL yol gideri, 27.635,93 YTL sözleşme genel giderleri, 7,67 YTL yaka kartı gideri ve 865.725,6 YTL işçilik gideri de dahil olmak üzere toplam 948.841,20 YTL tutarında teklif verildiği belirtilmiş ve teklifin bileşenlerine ilişkin bilgi ve belgelere yazıda ve yazı ekinde yer verilmiştir.

 

Teknik Şartnamede kişi başına yılda iki takım elbise verilmesine ilişkin düzenleme yapıldığı, işin süresinin iki yıl olduğu, bu nedenle yüklenici firma tarafından yapılacak olan iş için çalışan kişi başına toplam 4 takım elbisenin verilmesi gerektiği, toplam 40 kişinin çalıştırılacağı ihalede toplam 160 takım elbise (80 yazlık + 80 kışlık) üzerinden teklif verilmesi gerektiği, ihale üzerinde bırakılan şirketin ise 80 takım elbise üzerinden teklif verdiği ve buna ilişkin proforma faturayı ibraz ettiği, bu nedenle anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde,

 

“İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

 

                a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması

   

               b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

 

               c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

 

               Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi (Keti İnş. Taşımacılık Sos. Hizm. Gıda ve Teks. San. Tic. Ltd. Şti.) tarafından süresi içerisinde teklifin bileşenleri ile ilgili ayrıntılı açıklamaların idareye iletildiği, 80 yazlık + 80 kışlık olmak üzere 160 takım elbise için toplam 1.840 YTL giyim bedelinin öngörüldüğü, buna ilişkin proforma faturanın yazı ekinde idareye sunulduğu, teklifin diğer bileşenlerinin de belgelendirildiği, idare tarafından firmanın teklifinin Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yeterli görüldüğü anlaşılmıştır. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi tarafından sunulan belgeler ve idarenin bu belgeler üzerine yapmış olduğu değerlendirmeler doğrultusunda, anılan isteklinin teklif ettiği bedelin hayatın olağan akışına ve piyasa koşullarına aykırı olmadığı sonucuna varılmıştır.

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, tekliflerin değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İnceleme konusu ihalede; idari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde,

“…..

            Giyim bedeli: Şekli ve biçimi idare tarafından belirlenecek yazlık ve kışlık olmak üzere iki takım iş elbisesi her bir personel için (Erkekler için pantolon 2 adet + gömlek 2 adet + kravat 1 adet) (Bayanlar için pantolon 2 adet + gömlek 2 adet + fular 1 adet) düzenlemesi ile,

 

Teknik Şartnamenin 9 uncu maddesinde; “Çalışan personele tip idari şartnamenin 26.3 ve 26.4 üncü maddelerinde belirtilen ücretler aylık olarak ödenecek, ayrıca yılda 2 takım iş elbisesi (idarenin belirleyeceği 2 gömlek, 2 pantolon + 1 kravat veya fular) verilecektir. Vuku halinde diğer sosyal hak ve tazminatlar yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 20 maddesinin son fıkrasında; İhale veya ön yeterlik dokümanlarını oluşturan belgelerde idareler tarafından yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.” hükmü yer almaktadır.

 

İdare tarafından idari şartnamede yapılan düzenleme ile istekliler tarafından her bir personele yazlık ve kışlık olmak üzere iki takım iş elbisesi verilmesi öngörülmüşken, teknik şartnamede yapılan düzenlemede yılda iki takım iş elbisesinin verilmesinin öngörüldüğü, işin süresinin iki yıl olan ihalede yapılan düzenlemeler uyarınca tekliflerin kişi başına kaç takım elbise üzerinden verileceği hususunun anlaşılabilir nitelikte olmadığı, nitekim bu düzenlemelerin istekliler tarafından da farklı şekillerde yorumlandığı, idare tarafından ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen isteklinin 80 takım elbise üzerinden teklif verdiği, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olan isteklinin ise 160 takım elbise üzerinden teklif verdiği anlaşılmıştır.

 

İdarece düzenlenen ihale dokümanında idari şartname ile teknik şartnamenin yukarıda belirtilen hükümleri birbirine uygun olmadığından teklifi etkileyen maliyetlerden birisi olan giyim giderinin belirlenmesine ilişkin çelişkili açıklamalar içeren ihale dokümanı ile mevcut ihalenin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılması mümkün olmayacağından 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul