İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-958
  • Toplantı No: 2008/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/011
Gündem No :91
Karar Tarihi:25.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-958
Şikayetçi:
 A-Kaya Temizlik Nak. İnş. Yemek Ürt. Hizm. Taah. Tic. Ltd. Şti., Ataç-1 Sokak Nu 20/5 Kızılay / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü,Elazığ Yolu 814.Sokak Yenişehir/DİYARBAKIR
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.01.2008 / 1467
Başvuruya konu ihale:
 2007/185832 İhale Kayıt Numaralı “İl Müdürlüğü İdare Binası ve Bağlı Tesislerine Temizlik Hizmet Alım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

19.02.2008 tarih ve 08.01.93.0196/2008-5E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nce 26.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “İl Müdürlüğü İdare Binası ve Bağlı Tesislerine Temizlik Hizmet Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak A-Kaya Temizlik Nak. İnş. Yemek Ürt. Hizm. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin 03.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 08.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  14.01.2008 tarih ve 1467 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari şartnamede çalışacak personel sayısı 30 olarak düzenlenmiş olmasına rağmen yönetici olarak çalışacak kişinin 30 kişiye dahil olup olmadığı yönünde bir düzenlemenin bulunmadığı,

 

            2) İhale konusu hizmetin götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale edileceği düzenlenmiş olmasına rağmen, teknik şartnamede iş artışı veya eksilişi öngörülmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

            3) İdari şartnamede öngörülmeyen ve ihale konusu işin gereği olarak teklif fiyatın ana bileşenlerinden olan diğer maliyet kalemlerine teknik şartnamede yer verilmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

            4) Benzer iş tanımının ihale konusu iş ile birebir aynı belirlenmesinin mevzuata aykırı olduğu, ihaleye katılımı ve rekabeti sınırlandırdığı,

 

İddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin ikinci maddesinde ihale konusu hizmetin 30 temizlik elemanı ile yapılacağı düzenlenmiştir.

 

Teknik şartnamenin 1.4 maddesinde ise;

 

            “Çalışan işçilerin sevk ve idaresi, idarece tespit edilen aykırılıkların firma tarafından aynen yerine getirilebilmesi için ve tutulacak zabıtların imzası ve gerektiği zaman idarenin talebine göre işçilerin yönetilebilmesi için firma işyerinde tam yetkili kendi personelinden bir vekil tayin edecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi, G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” kısmında;

 

“14- İşin yürütülmesinde görev alacak ve haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarenin iş yerinde geçirecek şef, müdür, koordinatör gibi personel için ücret ödenmeyeceğine ve teklif fiyata dahil edilemeyeceğine dair düzenleme yapılmayacaktır.” açıklaması yer almaktadır.

 

İhale dokümanında vekil olarak tayin edilecek personelin 30 işçinin içinden olup olmadığı konusunda bir düzenleme bulunmamakla beraber, yapılan düzenlemelerden bu personelin haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarenin iş yerinde geçireceği anlamı da çıkmamaktadır. İdari şartnamenin ikinci maddesinde çalışacak personel sayısı, 26 ncı maddesinde ise teklif fiyata dahil olan masraflar düzenlenmiş olup, teklif verilmesine engel bir durum olmadığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin 19 uncu maddesinde;

 

            “İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucu, üzerinde ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme düzenlenecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

           

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin ekinde yer alan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin “Sözleşme Kapsamında Yaptırılabilecek İlave İşler, İş Eksilişi ve İşin Tasfiyesi” başlıklı 51 inci maddesinin 27 numaralı dipnotunda ;

 

            “Götürü bedel teklif alınan  hizmet alımı ihalelerinde bu madde boş bırakılacak…” hükmü yer almaktadır.

 

Şikayete konu ihalede idari şartnamenin 51 inci maddesinin mevzuata uygun olarak boş bırakıldığı görülmüştür. Ancak teknik şartnamenin 1.5 maddesinde;

 

“… İdare gerek gördüğü durumlarda çalıştırılan işçi sayısında bütçe imkanları çerçevesinde azaltma ve artırıma gidebilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Sözleşme tasarısının 9.2 maddesinde idari şartnamenin teknik şartnameye göre öncelik taşıdığı düzenlemesi yer almaktadır. Dolayısıyla idari şartnamenin “Sözleşme Kapsamında Yaptırılabilecek İlave İşler, İş Eksilişi ve İşin Tasfiyesi” başlıklı 51 inci maddesi boş bırakıldığından bu madde esas alınacaktır. Ayrıca ihale konusu iş götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale edildiğinden, işin yürütülmesi esnasında iş artışı veya iş eksilişi olamayacağından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.  

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde;

 

            “26.1 İlgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, vergi, resim, harç giderleri teklif fiyata dahildir.

 

26.2. (26.1) nci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.

 

26.3. Ayrıca, çalıştırılacak personelin 26 günlük yemek, yol ve giyim ihtiyaçları isteklilerce ayni olarak karşılanacaktır. (Yüklenici firma, günde bir öğün yemek vermek zorundadır. Öğün en az üç çeşitten oluşacak, bir öğünde verilen yemeğin kalori miktarı 1000 kaloriden az olmayacaktır. Çalıştırılacak personelin giyim bedeli ayni olarak karşılanacak, yıllık iki adet keten veya gabardin kumaştan alt-üst iş elbisesi verilerek giderler teklif fiyata dahildir.

 

            26.4. Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye  ayrıca ödenir.

 

26.5. İş kazaları meslek hastalıkları sigorta prim oranı % 2’dir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde teklif fiyata dahil olan masrafların düzenlendiği görülmüştür. Teknik şartnamede bu konuya ilişkin yapılan düzenlemelerin ise ihale dokümanı bütünlük arz ettiğinden teklif verilmesine engel nitelikte olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu nedenle başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin ikinci maddesinde işin adı “İl Müdürlüğü İdare Binası ve Bağlı Tesislerine Temizlik Hizmet Alımı” olarak düzenlenmiştir.

 

            Anılan şartnamenin 7.4. maddesinde ise;

 

            “Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

 

 Kamu kurum ve kuruluşların veya özel sektörlerde yaptıkları bina içi temizlik işleri bu işte benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Hizmet Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde benzer iş,

 

“İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetleri ifade eder.” şeklinde tanımlanmıştır.

 

Anılan Yönetmeliğin 42 nci maddesinin 5 inci fıkrasında ise;

 

“İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali  güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetlerdir” hükmüne yer verilmiştir.

 

Şikayete konu ihalede kamu kurum ve kuruluşların veya özel sektörde yapılanı bina içi temizlik işleri benzer iş olarak belirlenmiş olup, benzer iş tanımında mevzuata aykırılık bulunmadığı ve benzer iş tanımının ihaleye katılıma engel nitelikte olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

İnceleme konusu ihalede; idari şartnamenin 19 uncu maddesinde;

 

            “İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucu, üzerinde ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme düzenlenecektir.”

 düzenlemesi ile, teknik şartnamenin 1.5 maddesinde;

 

“… İdare gerek gördüğü durumlarda çalıştırılan işçi sayısında bütçe imkanları çerçevesinde azaltma ve artırıma gidebilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

İhale konusu iş götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale edildiğinden, işin yürütülmesi esnasında iş artışı veya iş eksilişi olamayacağından, teknik şartnamenin 1.5 maddesindeki düzenleme mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir.

 

Diğer taraftan, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 20 maddesinin son fıkrasında; İhale veya ön yeterlik dokümanlarını oluşturan belgelerde idareler tarafından yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.” hükmü yer almaktadır.

 

İdarece düzenlenen ihale dokümanında idari şartname ile teknik şartnamenin yukarıda belirtilen hükümleri birbirine uygun olmadığından 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul