İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-959
  • Toplantı No: 2008/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/011
Gündem No :93
Karar Tarihi:25.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-959
Şikayetçi:
 Cemal COŞKUN, Atatürk Caddesi Millet İşhanı No: 1/5 SİVAS
 İhaleyi yapan idare:
 İller Bankası 15. Bölge Müdürlüğü, M. Sinan Mah. Barbaros Bulvarı No: 210 SİVAS
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.01.2008 / 2342
Başvuruya konu ihale:
 2007/194393 İKN|li “Araç Kiralama Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

13.02.2008 tarih ve 08.03.14.0184/2008-4E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İller Bankası 15. Bölge Müdürlüğü’nce 27.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Araç Kiralama Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Cemal COŞKUN’un 17.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 18.01.2008 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin 22.01.2008 tarih ve 2342 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan bila tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale dokümanının kişiye yönelik olarak hazırlandığı, bu doğrultuda tekliflerinin, hem nitelik hem de bedel açısından en avantajlı teklif olmasına rağmen, şartnamenin idarece yanlış yorumlanması sonucu değerlendirme dışı bırakıldıkları, teklif ettiği araçların tümünün ruhsatının kendisine ait olduğu, ancak “makam hizmeti” için teklif ettiği aracı “sıfır” olarak aldığı, bunun faturasını dosya içerisinde sunduğu, ruhsat işlemlerine başladığı ve bilahare aldığı, ihalenin kendi üzerlerinde bırakılması gerektiği iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin 2.c maddesinde ihale konusu işin miktarı ve türü, “Sürücüsü ile birlikte 2006 veya daha yeni model 4 (dört) adet araç, sürücüsü ile birlikte 2007 model veya daha yeni model 1 (bir) adet klimalı olmak üzere toplam 5 (beş) adet araç” şeklinde belirtilmiştir.

 

 

Yine idari şartnamenin;

 

7.3.1 maddesinde; “Kontrollük hizmetlerinin sağlıklı yürütülmesinde can ve mal güvenliği için kiralanacak araçların en az 2006 model, makam hizmetlerinde en az 2007 model olması gerekmektedir.”,

 

7.3.2 maddesinde; “İstekli kontrollük hizmetleri için 4 adet 2006 veya daha yeni model motor hacmi en az 1300 cc olan binek otomobil ile, makam hizmetleri için 1 adet 2007 veya daha yeni model klimalı motor hacmi 1600 cc olan araçların kendisi veya şirketi adına kayıtlı olduğunu belgeleyen ruhsatların asıl ve fotokopilerini veya kontrollük hizmetleri için en fazla 3 adet aracın kiralanmış ise noter tasdikli sözleşmelerini, ruhsatların asıl fotokopilerini (taahhüt edilerek temin edilen araç ruhsatlarının asıl ve fotokopileri ile birlikte bu işte kullanacağına dair mal sahibinden alınmış noterden tasdikli taahhütname) vermeleri zorunludur.”

 

düzenlemelerine yer verilmiştir.

 

Teknik şartnamenin 2.2.i maddesinde, makam hizmeti için istenen araç ruhsatının istekli kişi veya şirket üzerine kayıtlı olması istenilmektedir.

 

Başvuru sahibinin teklif dosyasında dört araca ilişkin ruhsat fotokopilerinin bulunduğu, bu araçların başvuru sahibine ait olduğu, ayrıca bir araca ilişkin olarak fatura sunulduğu, faturanın da başvuru sahibi adına kesildiği görülmektedir. Başvuru sahibi, itirazen şikayet dilekçesinde, makam hizmeti için, teklif dosyasında faturasını sunduğu 2008 model aracı teklif ettiğini belirtmektedir. Bu çerçevede, faturası sunulan aracın, makam hizmeti için teklif edildiği anlaşılmaktadır.

 

Görüldüğü üzere, idari şartnamenin 7.3.2 maddesinde, isteklilerin araçlarının kendi malı olduğunun –yalnızca– araç ruhsatları ile belgelendirilmesi istenilmektedir.

 

Bununla birlikte, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 44 üncü maddesinde;

 

“İdare, ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri öngörebilir.

 

Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır.

 

Ancak isteklinin kendi malı olan  makine, tesis ve ekipman; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütname sunulması gerekir.”

 

düzenlemesi yer almaktadır.

 

Bu itibarla, isteklilerce teklif edilen araçların kendilerine ait olup olmadığı, araç ruhsatı dışında, araçların, fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilebilecekken, yalnızca araç ruhsatı sunulmasına ilişkin düzenlemenin ihaleye katılımı kısıtlayıcı nitelikte olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

Ayrıca, kiralanacak araçlara ilişkin olarak “noter onaylı taahhütname” yerine kira sözleşmesi, araç ruhsat fotokopileri ve araç sahibinden aracın ihale konusu işte kullanılacağına ilişkin olarak alınacak noter onaylı taahhütname istenmesinin de yine Yönetmeliğin anılan düzenlemesine aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

Diğer taraftan, 4734 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde, “yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterlerin” ihale ilanında belirtilmesinin zorunlu olduğu, yine anılan Kanunun 26 ncı maddesinde, 24 üncü maddeye uygun olmayan ilanları geçersiz olduğu, bu durumda ilan usulüne uygun bir şekilde yenilenmedikçe ihalenin yapılamayacağı, bununla birlikte ilanın yayımlanmasını takip eden on gün içinde hatalı hususlar için düzeltme ilanı yapılmak suretiyle ihalenin gerçekleştirilebileceği hüküm altına alınmıştır.

 

Bununla birlikte, idari şartnamenin 7.3.2 maddesinde belirtilen düzenlemeye (ayrıca 7.3.1 ve 7.3.3 maddelerindeki düzenlemelere de) ihale ilanında yer verilmediği, ayrıca idarece düzeltme ilanı da yapılmadığı tespit edilmiştir.

 

Sonuç olarak; yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

 

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

           

İncelemeye konu ihalede 6 adet ihale dokümanının satın alındığı, 3 isteklinin teklif verdiği, yapılan inceleme sonucunda bu tekliflerin bir adedinin geçerli olduğu gözönüne alındığında, anılan ihalede 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen “rekabet” ilkesinin oluşmadığı, anılan ihalenin bu nedenle de iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, karara katılıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul